János apostolnak mennyei jelenésekről való könyve 1:1-8

 

Célja: üdvözülésünk legyen, örökéletünk van, láthassuk Jézust, tudjunk az eljövendőről
János Pathmos szigetén élt, idős korában 10 évig száműzetésben, Néro megőrült,
keresztények ellen „világ világossága” = égő fáklya mártírhalált haltak millióan
Válaszuk: „Tedd csak meg, küldj az Uramhoz”
Domiciánusz császár is akadályozta a kereszténység terjedését: kivégeztette az apostolokat
Pl. Pétert fejjel lefelé keresztre feszítették (önmaga kérte, hogy így tegyenek vele, mert
méltatlannak érezte volna úgy meghalni, mint Jézus), Tamást agyonverték, Jánost (a
szeretet apostolát) olajban próbálták megfőzni, de nem sikerült, a szeretet nem múlik el
soha… Puszta, sivár szigetre került: még nem fejezte be az Úr az Ő munkáját vele, ezért
nem engedte, hogy előbb elmúlást lásson. János apostol még megírja a Jelenések könyvét!
Miért vagyunk itt? Puszta, sivár helyen: itt mutatja meg magát Isten. Isten háta mögötti
hely-panaszkodás helyett odafigyelni: mit akar mutatni számomra?
Sokan félnek a jelenések könyvével foglalkozni: nincs mitől félni, ha Isten gyermeke vagy.
Információt kaphatsz, hogy merre tart a világ, mibe torkollik majd, mi merre tartunk. Nincs
mitől félni, ha Jézus Krisztusban van az életünk. Felzaklató azok számára, akiknek az élete
nincs elrejtve Jézus Krisztusban. Ha hit által, kegyelemben vagy, Jézus Krisztus már
elvégezte, reménységet adott, vigasztalást.
(Jel. 6:16) a Bárány haragja kiöntetik a földre, mielőtt ez megtörténik-(1Thess. 4:17 )
„Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr
elébe a levegőbe, és ekképpen mindenkor az Úrral leszünk”
Vigasztalás: (1Thess. 5:9 ) „Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy
üdvösséget szerezzünk, a mi Urunk Jézus Krisztus által”
Tehát kinyilatkoztatja hatalmát. Márk evangéliumában alázatos Jézust látunk, megmutatja,
hogy milyen legyen a kapcsolatunk Istennel. (Fil. 2:6 ) „megüresítette önmagát, szolgai
formát vett fel,…. embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett
mindhalálig…”, de nem ez a teljes képe Jézusnak. Tovább: „fel is magasztalta őt Isten
mindenek fölé és azt a nevet adományozat neki, amely minden névnél nagyobb” most Ő
felmagasztalva uralkodik.
Végighaladunk a tekintélyrendszeren: Isten-Jézus-János-hívőknek megmutasson valamit
Képekben, szavakban, szimbólumokban közölni akar valamit, mindazt, aminek hamarosan
meg kell történnie. Nem elvont fogalmak, hanem konkrét eseményekről szól! KELL= meg
fognak történni! HAMAROSAN= elkezdődik, majd nagyon gyorsan leperegnek az
eseménysorozatok, 7 éves időszak alatt, nem évezredek alatt.
KIJELENTETTE= szimbólumok, jelek, kód segítségével Miért? Rejtjeles formában, mert
üldözték a gyülekezeteket, csak ők értették, a nem-hívőknek semmit nem jelentett. Tehát
csak Isten szolgáinak érthető, a hívőknek van kódja, a többiek nem értik, kigúnyolják.
Megfejthető az Ige segítségével. Nem lehet megérteni? Csak egy halom szimbólum? (Jel.
22:10) „Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az
idő közel van”- Nyitott, megérthető!
Sok ezer évvel korábban Dániel könyve (12:9) lezárva, lepecsételve.
Jel.Könyve 404 versből 278 vers utal az Ószövetségre –ismerni kell az Ószövetséget, de
maga az Ige magyarázza meg az Igét. Az elsődleges cél a szó szerinti, ahol szimbolikus, ott
utal rá. (2Péter1:20)-Nem önkényes magyarázat „Tudván először azt, hogy az írásban egy
prófétai szó sem támad saját magyarázatból”egyetlen próféciai könyv az Újszövetségben-,
az Ószövetségben van 18-19 prófécia is. Össze kell hasonlítani, saját magát magyarázza,
nem különálló részként saját magamnak magyarázni. Nyitott, nem lepecsételt, megérthető.
2
v.1-2. János olyan, mintha egy modern mozit látott és hallott volna. Áldott és boldog, aki
felolvassa, és aki hallgatja, az is. Az utolsó időkben élünk, mennyit kell még várnunk az Úr
visszajövetelére? 2 évet, 20 évet= mindegy, Isten máshogyan kezeli az időt, mint mi. Pl.
már 2000 éve az utolsó idők közelségéről írt János, most már sokkal közelebb vagyunk
hozzá.
Aki ezt olvassa, külön áldással jár- vigyázat! Az ellenség kifejezetten félelmet kelt
bennünk, hogy az áldásokat ne merjük átvenni!
4 vers A mai Törökországban vannak ezek a gyülekezetek. Ismerték Jánost, figyelemmel
kísérte őket.
Miért a HETES szám? = teljesség száma, Pl.:7 . nap lezárja a hetet. 7* járják körül Jerikó
falait, Náhmán 7* merül alá, József Egyiptomban 7 év bőség- 7 év éhség… Hegyi beszédben
7 boldogmondás van, 7* szól a keresztről Jézus.
FONTOS: lezár minden mást. A próféciák elindulnak-, itt teljesedik be közülük 10. Jellemzi
az egyháztörténtet: bámulatos prófécia mielőtt megtörtént volna, az egyház 7 periódusa,
napjaink egyháza is, erősségei, gyengeségei
Nem a haragról szól. Az örökkévaló Istentől, az Atyától jön-, elfogadom.
A Szentlélek 7 része = maga teljességéből szól (Ézsaiás11.) az egész fejezet! 7 dologból áll:
bölcsesség, értelem, tanács, erő, az Úr ismeretének és félelmének lelke,.... nem a látszat
után ítél. Jézusra száll a Lélek a maga teljességében, mi nem kapjuk meg egészében. Erről
ír az Ige. (János 3: 34, Ézs.11:5)
5-6 vers 7 különböző mód, tökéletes kép, amit megmutat. Aki szeretné megismerni Istent,
csak Jézus Krisztusban fog választ találni Rá (Jn.14:7-9). Jézus Krisztust kell megismernem.
(Zsid.1:3 , Kol.1:15) ő Isten kisugárzása -megtudhatom, hogy milyennek szánta Isten az
embert, Ő a II. Ádám, megüresíti magát, teljes egészében az Úrra támaszkodik, teljesen
tőle függ, megmutatja miként: azt teszem, amit az atyám tesz, kulcs: Uram, milyen
munkát végzel? Mit gondolsz erről? KÉRDÉSEKET feltenni! (PL. Greg Jenniferrel kapcsolatban
azt kapta- ő az én feleségem, Jelenések könyvét kell elkezdenie: 4*mondta neki az Úr a
héten)
Milyen Isten, milyennek kell lennünk?
Szekták sokszor tudatlanok és ezzel a verssel magyarázzák félre Jézus isteni lényét. Azt
mondják, ha született nem lehetett kezdettől fogva, nem Isten. De nem tudják/ nem veszik
figyelembe, hogy a zsidó kultúrában az „elsőszülött”= nem biztos, hogy elsőnek született,
hanem kiemelkedő fontosságú, pl. „Firts Lady” pozíció (az első asszony mégis Éva, nem
Laura Bush).(Jer.31:9- Efraim II. szülött létére nagyobb szerepet töltött be, mint bátyja).
v.5b. „a föld királyainak fejedelme, aki szeret minket (-jelen idő!!) és vére által
megszabadított bűneinktől”
Minden hívőt pappá tett, minden hívőt elhív a szolgálatra, ez szellemi áldozatot követel
tőlünk Krisztus Teste egy papokból álló ország.
(Zsid. 12:1 ) bizonyságtevők fellege, az eltávozottak (fehér ruhába öltözve) felleget
alkotnak. (Júdás1:14 ) eljön majd a szentjeivel, több ezernyi szenttel tér vissza .
v.7b. mindenki látni fogja, még ellenségei is.