Jel.1:9-19

 

Utalások az előző előadásra: Atya-Fiú-János apostol-nekünk adja, Apokalipszis- sokan
félreértik, próbálják olvasni, de nem nekik íródott, hanem Isten szolgáinak, gyermekeinek,
akik jól ismerik az Igét, KÓD- az Ige;
- többi része is megfejthető: pl. Dániel könyve is érthetőbb, kb. 500* utal az Ószövetségre,
akik nem ismerik az Ige többi részét, nem érthetik meg.
Jel. 22. – nyitott könyv, nincs lepecsételve, aki mást mond, az nagyon az ellenségre utaló,
extra áldás, aki olvassa, hallgatja, megtartja: a lelkünk ellenségeinek az a célja, hogy ez ne
legyen a miénk.
Jel. 1:9 János az utolsó apostol, aki még életben van, kb. 100 éves lehet, Isten egy jelenést
akar adni Jánoson keresztül, egymaga volt, nem tudott bizonyságot tenni, de az evangélium
vele volt, Jézus szerette. A többi apostolt is, de János önazonosságát tudta ebben- az
apostol, akit Jézus szeret.
Téged is szeret Isten, ma is. Egyszülött fiát adta érted…-ennyire szeret. Vannak, akik nem
hiszik el, hogy így szeret: Isten szeret engem? Elfogadom, engedem, hogy szeressen engem,
hadd tegye, amit szeretne velem, hadd szeressen. Az Ige megvallja Isten szeretetét,
felemel a bajból, félelemből.
Elég mondanod: azt akarom Uram, hogy Tiéd legyen az életem, identitás, önazonosság
benne van- elveszed-e, megengeded-e, vagy hozod a listát a kifogásokról? Túl rövid az élet
ehhez, miért nem tudjuk elfogadni a szeretetet.
János hozzáállása: ő nem jobb, nem több, mint akik felé szolgál- ezt tisztán látta. Teljesen
egyenértékűek voltak. Testvérek, társak a szenvedésben, a „tiszteletes” megszólítás csak
Jézus Krisztusnak jár, mert Ő tiszteletre méltó= Királyok Királya. Egy pap, pásztor, egy
evangélista szolgálja csak az Úrnak.
Milyen nehézségek fognak betelni a gyülekezeteben, erről szól az I. és a II. Thess.
Ap.csel . XVI. sz. mártírok, üldöztetések: ma is- az egyház egyharmada titokban működik,
ha rajtakapják őket: kínzás, égetés vár rájuk. MA is sokhelyütt: Kína, Irán, Pakisztán,
Szudán, Fülöp-szigetek, Kolumbia, Haiti … évente 300 ezer ember veszti életét.
Az ellenség elsősorban az evangélium terjedését próbálja feltartóztatni, ezért a hírvivőket
veszi célkeresztbe. De ne aggódjatok!
Jn 16:33.-Jézus mondta: szenvedésben lesz részetek, de ne aggódjatok, mert legyőztem a
Világot, veletek vagyok. Isten népe mindig kivette részét a szenvedésből, a szellemi harc
miatt, de ezt ne keverjük össze a Nagy Nyomorúság Idejével: az a Bárány haragja lesz, Isten
ítélete, abban nekünk nem lesz részünk. 1Thess.5: 9a „Mert az Isten nem haragra rendelt
bennünket”
Jer. Nagy Nyomorúságot Jákob nyomorúságaként említi, azaz Izraelnek lesz benne része.
Több ezernyi zsidó megtérésének lesz az az ideje!
Dán. 9:24 „hetven hét van kiszabva népedre és szent városodra” – hatvankilenc betöltetett
már a hetvenből –utolsó 7 év Jelenések könyvében
János is szenvedéseken megy keresztül Mi miatt? Isten Igéjéért, Jézus bizonyságáért.
Miért imádkozik? Nem azért, hogy a börtönből kiszabaduljon, hanem, hogy Isten Igéje
szabadon áramolhasson! A teljes Ige tanítva legyen!- Az egyház ellenállása, az ellenség
megakadályozza, hogy az Igét hirdessék, „sötétség” középkorban, egyház is, világ is, vallási
manipulátorok, Isten abban nem volt jelen.
v.9b. -Miután Domiciánusz száműzetésbe küldette Jánost, Istennek terve volt még vele, ott
a semmi háta mögötti, elzárt kis szigeten is!
2
Hasonlóképpen, Pál, a börtönben tucatjával térítette meg az embereket. Elsősorban a
börtönőröket, akikhez oda volt láncolva. Mivel Isten imádatát nem adta fel, sem nem
hallgatott az evangélium nagyszerűségéről, a körülötte lévők nem tudták nem észrevenni
Isten irántunk való hatalmas szeretetét. Bármennyire elzárt, dohos és sivár körülmények
között volt is Pál, semmi sem választhatta el őt Jézustól! Igen, Pál imát is kért-azért, hogy
Isten igéje szabadon terjedhessen-, nem szégyellte, mert tudta szüksége van
imatámogatásra, mint mindnyájunknak a szellemi harcban. Sokszor mi is csapdában érezzük
magunkat. Ilyenkor a legokosabb, ha nem láncainkra figyelünk és panaszkodunk, hanem
csak az Urat dicsérjük.
Pál túllátott béklyóin és ezért vehette észre a lánc másik végén lévő embertársát. Többé
már nem akadályként tekintett a lábát szorító vasra, hanem lehetőséget látott benne az
evangélium terjesztéséhez.
Jel. 1 :10 Lélekben elragadtatott az Úr napján-mit jelnet ez? 2teória is van rá, mindkettő
helytálló lehet, nem lényegi információ. Elképzelések:
A, Lelki megtapasztalása volt az Úr napján= vasárnap (feltámadás miatt), meglátta, hogy
mi fog történni.
B, Lélekben volt és Isten megmutatta neki mi fog bekövetkezni az Úr második
eljövetelekor.
-hatalmas hang, mintha trombitáltak volna, (trombita: összehívja csatába a népeket). Jézus
hangja is ilyen!
v.12.- 7 gyertyatartó látványa-11,20b.vers: 7 gyülekezet
A Szent Sátorban egy lámpatartó volt hét mécsessel 2Móz.25:31b,37. Krisztus teljes
Egyházát jelenti, az egyháztörténetet írja le.
A gyertyatartó nem szolgál más célt, minthogy gyertyákat helyezzenek belé. „Ti vagytok a
világ világossága”- gyertyatartóként bennünk világít az Úr Jézus, ezt jelenti
kereszténységünk! Sokan nemzetiségük miatt kereszténynek tekintik magukat, pedig, attól,
hogy valaki például nem muzulmán és mert szülei fontosnak tartották a templombajárást,
még nyilvánvalóan nem jelenti azt, hogy Jézus szavait és mozdulatait követné.
v.13. Emberfia= Jézus (Ószöv).
Lélegzetelállító látvány lehetett! Most főpapi ruhában látta Jézust (2Móz.- papi viselet),
akinek tekintete olyan volt, hogy a gyerekek nem féltek odamenni hozzá. Jézus mondta:
„veletek leszek az idők végezetéig”, gyülekezetei között jár. Isten népe között él, kijelenti
magát embereinek! Mt.18:20 „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben:
ott vagyok közöttük”.
Ha az utcán egyedül megyek, az Úr velem van; amikor összejövünk a többi vándorral,
akikkel, hazafelé tartunk: csodálatos gyülekezet épül, amelynek tagjai között ott jár Isten!
Sok épületben használják Jézus nevét, de Ö nincs közöttük.
A papok feladata volt rendben tartani a mécseseket (3Móz.24) minden reggel/este, hogy
legyen bennük olaj. Feltölti életünket, hogy világíthassunk a világban.
v. 14-16. -Leírás: 7 különböző feje, lába, keze…
I. Fehér haj: bölcsesség =Példabeszédek: ősz hajú
2 dolog: - 51 Zsolt. 9
-Ézs. 1:18
Ellentétes dolgok: 1. teljes tisztaság a bűntől, 2. leprás- bűnt jelképezi.
Kettősség igei megoldása: Ő, aki bűnt nem ismert, bűnné lett értünk, hogy mi igazsággá
legyünk.
II. Szem: tűz lángja- nincs esély becsapni, mindent lát.
A tűz kettős: megmelenget/ feléget.
Irgalom és kegyelem van Nála- országa papjaivá tett minket (v.6.).
ÁLDÁS: mindent elé vinni, ha soha nem viszem elé, bűneimben halok meg.
Zsid. 4 :13- nincs rejtve előtte semmi, sőt minden fedetlen előtte
2Krónik. 16 :9 „Mert az Úr szemei áttekintik az egész földet, és ő megmutatja erejét
azoknak, akik tiszta szívvel az övéi.”
3
Azokat keresi, akik azt mondják: Itt vagyok Uram! Használj engem! Meg akarja áldani őket.
Ha te is neki szántad életed, várhatod beteljesedni nagyszerű tervét életeden!
III. izzó fényű érc (Károli)/bronz (az angolban), réz= előképe az eljövendő ítéletnek. Az
áldozati oltár is ebből volt, ott ítéltetett el a bűn.
A Pusztában a nép panaszkodott a sok kígyó miatt, amelyek marása halálos volt. Isten azt
mondta Mózesnek készítsenek egy rézkígyót és helyezzék egy magas póznára. Elég erre
feltekinteni és meggyógyul az illető.
Mondják, hogy a kígyó a gonoszság és a bűn képe (Paradicsom). Akkor ez most hogyan
értendő 
Jézusra?! 
Jézus, 
aki 
nem 
ismert 
bűnt, 
bűnné 
lett 
értünk, 
hogy
megmenekülhessünk!!!
IV. Lábai: levegőben, felhőkben, 7 év után az Olajfák hegyére lép, (Zak. 14) ítélettel eljön
a világba
V. Hang: a nagy vizeké, Niagara zúgása, elveszi a lélegzetedet; van valami megnyugtató és
vigasztaló a hullámtörés morajában; más, mint asztalnál beszélgetni; Jézus jelenlétében
minden más hang elhalványul, saját filozófiád felesleges lesz
-az Ő utjai igazak, tiszták, csodálat ANGELOS- hírvivő (Jak. 2:25-„követek”), hírhozó
angyalok: lelki teremtmények
VI (Ef. 6:17b)-Lélek kétélű kardja= IGE: élő, ható (Zsid.4:12)
VII. „tekintete olyan volt, mint amikor a Nap teljes erejével fénylik”= világosság
17. vers: János reakciója: leborul, lenyűgözötten
Isten lehajolt hozzá, fölé tette kezét, bátorította: Ne félj!
- Érdekes megfigyelés: Isten barátai: előrefelé (leborulnak nagysága előtt-pl. Ábrahám,
Ezékiel,..), az ellenségei: hátrafelé esnek el jelenlétében.
Gondolj most néhány közösségre, ahol gyakorta esnek hanyatt emberek az alkalmak alatt…-
vajon mit jelent az?
18. vers: Kulcsod van= be tudsz jutni= hatalom= rendelkezésed van valami fölött
19. vers: leírja az egész Jelenések könyvét
a, láttál- megdicsőült Jézus képét (fejezet.1.-teljes dicsőségben)
b, jelenre vonatkozó dolgok (f.2-3. egyháztörténet különböző állomásai)
c, jövőre (f.4:1 Jézus miként hív ki bennünket a világból)
f.1-3 többször ír a Gyülekezetről, Krisztus Testéről, majd a f.6-18 egyszer sem említi meg,
mivel nem lesz része a Nagy Nyomorúságban
f.4-5. a Mennyben az elragadtatás után
f.6-18. ezzel párhuzamosan , mi lesz a Földön: Nagy Nyomorúság
f.19.visszatér menyasszonyával a Földre, hogy megítélje a világot
f.20. ezeréves királyság
f.21-22. örökkévalóság