Jel.2:18-29.

 

A Mt.13.-ik része sok példázatot hoz a mennyek országáról. A madarak felkapkodták a
magokat és nem lett velük a Magvető akarata szerint (v.19.). A búza közé konkolyt vetett
az Ellenség, ha a szolgák megpróbálnák kihúzkodni azt, ártanának vele a jó hajtásoknak (a
gabonának) is (v.28-29). „Hasonló a mennyek országa a mustármaghoz.., .kisebb ugyan
minden magnál, de amikor felnő, nagyobb minden veteménynél, és fává lesz és eljönnek az
égi madarak, és fészket raknak ágai között”(v.31-32). „Hasonló a mennyek országa a
kovászhoz, amelyet fog az asszony, belekever három mérce lisztbe, míg végül az egész
megkel.”(v.33.)
Amit ma és korábban is az „egyház”, mint gyűjtőfogalom alatt ért(ett)ünk olyan mint a
kovásztól felpuffadt kenyér, persze Krisztus Egyháza: kovásztalan. A Bibliában a kovász
szóval a rosszat, a Gonosztól valót jelölték.
Az eddig vett három gyülekezet, amelyeket a Jel.-ben tanulmányoztunk, már lezárult
egyháztörténeti korszakokat mutattak be és nem szóltak Krisztus visszajöveteléről. Az
ezután következő 4 levél, olyan történelmi időket ölel fel, amibe a mi korunk is
beletartozik. Szól az ítéletet hozó Isten Fiáról (aranyérc/ bronz= ítélet szimbóluma).
Dicsérettel kezd a levél, 6 területet erősít meg ezáltal az írója, amiben a gyülekezet a jó
úton jár. Ezt jó észben tartanunk, mert a későbbiek ellenpéldákat hoznak.
v. 20. Jezabel- az Ószöv.-ben egy hataloméhes nőt mutat be az Ige ezzel a névvel. Apja, az
Astórét istennőjének ,az Ég Királynőjének, nevezett istenség főpapja volt. (Szerdánként
már volt szó róla: az érzéki örömök istenségének tartották.)
Az asszony prófétának (=Isten szócsöve) mondta magát, holott lemészároltatta a valódi
prófétákat (pl.: Illést is üldöztette). A leggonoszabb királyhoz ment nőül, ez egy politikai
frigy volt, annak érdekében, hogy még több hatalma lehessen.
Férje, Áháb király, egyszer például egy egyszerű kis föld miatt hisztizni kezdett, mint egy
gyerek (szerdai óra: érzelmek kezelése). Nábót családi örökségét (1Kir.21.), a szőlőjét, -az
Úr akarata szerint-, nem akarta elveszíteni. A király nem evett emiatt és felesége gonosz
módon szerezte meg a földet, hogy férjének kedvére tegyen. Hamis tanukkal bevádoltatta
a férfit istenkáromlásért és hitehagyásért, halálra ítélte és ekképp tette kezét tulajdonára.
A thiatirai gyülekezetben is lehetett egy hasonló karakterű és vezető pozícióban lévő nő,
amit sérelmezett Isten. A lelki hűtlenséget a paráznaság fogalmával teszi jobban érthetővé
az Úr.
v.22. hacsak meg nem térnek ebből, akkor „betegágyba kerülnek” és keresztül fognak
menni a Nagy Nyomorúság időszakán is.
Lehet hogy ma sok mindent egyháznak hívnak, de csak a kovásztalan , a tiszta rész menekül
meg!
Lehet, hogy ez most kissé keménynek tűnik számotokra, de az esetek majd’50 %-ban
megbánt engem is az Ige. Máskor viszont bátorít és vigasztal. Szeretném, hogy az Ige
megváltoztasson engem és ne én akarjam ezt megtenni a Biblia igazságaival.
v.23. „gyermekeit”= az egyház különböző ágait, amelyek hibásak, helytelenek
v.24. „akik nem fogadtátok el azt a tanítást, akik nem ismertétek meg a Sátán
mélységeit”- a kovásztalan részhez szól- nekik, akik győznek,  a Hajnalcsillagot= önmagát
ígéri!!! Jézus azt mondja: ha nem bújsz ágyba Jezabellel, akkor Velem fogsz uralkodni.
Azt kell, hogy mondjam, az „egyháznak” (a kovászosnak) sok ága átvette a babilóniai
vallások misztériumait és még ma is tartja azokat. Ez a jellemző tökéletesen ráillik a
középkori katolikus egyházra.
Kérlek, ne vegyétek ezt sértésnek, ezt az Ige alapján mondom. A jövő vasárnap a szárdiszi
gyülekezethez írott levél a reformáció híveit fogja megbolygatni.
Jézus arra hívott el mindnyájunkat, hogy minden embert szeressünk. És nyilván azért jöttél
(legalábbis remélem), hogy Isten Igéje szóljon hozzád és átformáljon téged. Nos, már
2
említettem, hogy amíg az esetek kb. felében bátorít és vigasztal az Úr szava, a többi rész
azért íródott, hogy felzaklassa szívünket, a húsunkba vágjon és átformáljon bennünket,
hogy mindjobban az Úr Jézus hasonlatosságára lehessünk.
Ott tartottunk, hogy Jezabel alantas módon, nem Isten szerint intézi dolgait. És azt is
tudhatjuk, hogy nem mindenki követte ezt az elvetemült nőt.
Ma, sajnos nagy nyomás van az embereken, úgy érzik nekik mindenképp tudatniuk kell
másokkal, hogy katolikus vagy protestáns oldalon vannak-e. Pedig, ezt Jézus soha, sehol
nem mondta, hogy lenne ilyen különbség, az Atyában és a Benne, hívőkben.
A katolikus egyház az Apcsel. megírása után több száz évvel alakult meg; a református
pedig, a könyv befejeztétől számított, mintegy 1500 év múlva.
Úgy érzik, az egyiktől élesen el kell határolódniuk, a másik javára. Pedig a helyes
hozzáállás abban a kérdésben tükröződik, hogy az Úrral jár-e az illető?
A thiatira szó jelentése: folyamatos (áldozat)- nyilván nem véletlen.
Csak a tényeket nézzük most meg, a részleteibe nem megyünk bele.
* szentmise- folyamatos áldozat bemutatása- újra és újra feláldozzák az Úr Jézust
(Zsid. 10:10 „az Ő akarata szentelt meg minket Jézus Krisztus testének feláldozása
által EGYSZER s MINDENKORRA”)
*ostya és bor- szó szerint úgy tekintenek rá, mint a Krisztus teste és vére
(Jn.6:56 „aki eszi az én testem és issza azén véremet, az énbennem marad, és én
őbenne. v.60-63. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak:
„Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt?” Mivel pedig Jézus magától is tudta, hogy
ezért zúgolódnak tanítványai, így szólt hozzájuk: „Ez megbotránkoztat titeket? ….
A lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket
én mondtam néktek: lélek és élet.”- Jézus is meghagyja: ne fizikálisan, hanem
lelkileg értsétek a megemlékezést testemre és véremre!)
Középkori bevezetés: kontrollt gyakoroltak felettük (nikolaiták= elnyomják az embert). Ha
kihagysz egy vasárnapi misét, akkor a pokolra jutsz= elveszíted üdvösséget. Pedig, a
mennybe tartók utaslistájára sem azért kerültél fel, mert időnként eljársz egy
kőépületbe….
Hogy miért adakozunk? Mert szeretnénk részt venni Isten munkájában, támogatni kívánjuk a
szolgálatot ilyen módon is.
 K.u. 600-1500 tájékán a hataloméhes egyház nagy vagyonra, földterületekre és politikai
hatalomra tett szert. Ebből él néhány ága még ma is (!). A leggazdagabb egyház a katolikus.
Van külön bankrendszere is és Vatikán nagyon gazdag. Mindez politikai taktikázásainak
eredménye.
*Például a búcsúcédulák „kibocsátásával” jó üzletet csináltak, ez történelemórán
tanulhattad. Előre megválthatták a papírost -hasonlóképp, mint ma egy mobil
feltöltőkártyát-, majd: felhasználhatták….
*A hozzátartozók szeretteik purgatóriumi megtisztulásának idejét lerövidíthették egy
bizonyos gyertya-fajta meggyújtásával. Akkoriban jelentek meg a Purgatóriumról, mint
tisztító tűzről szóló rémisztgető történetek, így az emberek (tv befolyás híjján) ezt vették
készpénznek és sok-sok gyertyát vettek a templomokban.
Rengeteg székesegyház épült fel az így befolyt pénzekből.
* A Bibliát a szószékhez láncolták, mert féltek a vallási vezetők, hogy az átlagember maga
is elkezdi olvasni azt.
1727-ben Peter Waldo elindított egy bibliatanulmányozó mozgalmat. Futótűzként terjedt a
dolog népszerűsége. Róma felfigyelt rájuk, megijedt és üldözni kezdte a valdenseket- ez
történelmi tény, ismét.
(Emlékeztek? Jezabel is lemészároltatta Isten szolgáit, a gazdagsághoz és hatalomhoz
házasodott be).
3
* Az istentisztelet nyelve a latin volt sokáig, hogy az átlagember ne érthesse. Tudatosan
sötétben tartották őket.
Ismét nem ostorzásképpen mondom, hanem történelemre hivatkozva állítom. És ugye nem
felejtettétek el, amit az elején hangsúlyozottan mondtam- az Ige is kiemeli, hogy voltak
akik nem követték Jezabelt és nem ismerték meg a Sátán mélységeit (v.24.). A közösségen
belül maradtak -számomra érthetetlenül-, de a hamis tanokat nem fogadták be, szívük
Istené volt.
*Képek, ikonok, szobrok megszaporodtak. Az emberek leborultak előttük és imádkoztak
hozzájuk.
(2Móz.20:1-5a. „Akkor mondta Isten mindezeket az igéket: Én, az Úr, vagyok a te
Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más
istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle istenszobrot azoknak a
képmására, amik fent az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak.
Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr a te Istened féltőn szerető Isten
vagyok!”- ez a részlet kifejezetten az ilyenek ellen tilt, mert ez megakadályozza az
Úrral való személyes kapcsolatot és bántó az Úrra nézve: hogy mindenféle élettelen
bábbal felcserélnénk az Ő szerelmét)
*Mi van a Máriával való „különleges bánásmóddal”?
A Mk.3:32b-35 története erős támpontunk a kérdés megítélésekor. „Ime, anyád, és fivéreid
és nővéreid odakint keresnek téged!” De ő így válaszolt nekik: „Ki az én anyám, és kik az
én testvéreim?” És végignézve a körülötte körben ülőkön, így szólt: „Ime, az én anyám és
az én testvéreim”. Aki az Isten akaratát cselekszi, az az én fivérem, nővérem és az én
anyám”.
- Ebből a részből kiderül az is hogy több gyermeke született Máriának -Jézus kihordását
követően-, Józseftől. Így az „örökké szűz Mária”(görög kat.) megnevezés tehát nem
helytálló.
- Annyi bizonyos, hogy nem Jézustól és nem is az Igéből származik az az elképzelés, hogy ő
az Ég Királynője, egyébként, hogyan mondhatta volna ezeket Jézus neki?
Jézus szerette Máriát és különleges volt számára, hiszen „gyermeke volt”(az Atyának,
Szentháromság) és rajta keresztül jött el a földre. Mária egy egyszerű, tizenéves zsidó lány,
akinek meglehetősen érdekes megtapasztalásban volt része. Istentől várt gyermeket, a
Megváltót hordta a szíve alatt. Mennyi sérelem érhette őt emiatt- azt gondolták megőrült
vagy csak így próbálja takargatni szégyenét, hogy azt állítja Isten Fiát hordozza méhében.
József is, amikor értesült a dologról, azt hitte rászedték… Istennek kellett szólnia hozzá és
megerősítenie, hogy Mária, a jegyese, a Szentlélektől fogantatott.
Lk.11:27-28 Az első „katolikus érzületű” nő: „Boldog az az anyaméh, téged hordozott…!”
Erre Jézus válasza: „De még boldogabbak azok, akik hallgatják az Isten beszédét, és
megtartják.”
- Nyilván Jézus tudta, milyen bálványimádásnak lesz kitéve Mária.
Jézus szerette és tisztelte Máriát. A kereszten függve Jánosra bízta, hogy ő gondoskodjék
ezentúl az asszonyról (József, a férje, már rég halott volt).
Mik voltak Mária legutolsó szavai? A Bibliában ez található, a kánai menyegzőről: „így szólt
a szolgákhoz: „Bármit mond nektek, tegyétek meg.””(Jn.2:5)
Később, az Apcsel.1:14-ben láthatjuk ismét Máriát, amint a többi tanítvánnyal együtt várja
a Szentlélek kitöltekezését. Ekkor már nem szól, semmi szájából jövő nincs feljegyezve,
mert a legfontosabbat már elmondta („Bármit mond nektek, tegyétek meg.”(Jn.2:5)).
Nincs felmagasztalva az Igében sehol, Jézus sem hív erre, Mária sem említ ilyesmit.
Jezabelnek azonban volt elképzelése az Ég Királynőjéről (-Jeremiás.??)
Egyértelműen sok köze volt a középkori katolikus egyháznak a babilóniai misztériumokhoz.
4
* A pápa címerében ma is 2 kulcs szerepel. Ezek neve: Jaures (?) és Cibelusz, az óbabilón
vallásokban is ismert volt. A péteri cím (ez egy egyházi titulus a kat.-nál) tulajdonosa: a
péter posztot betöltő személy ezekkel a kulcsokkal „rejtett titkokat volt képes
megfejteni”.
Nábót Istennek akart engedelmeskedni, megtartani az atyai örökséget (1Kir.21:3), Jezabel
megöletette, elvette a földjét.
John Withcliff(?) felismerte és kiállt több dologért az akkori egyházi vezetőkkel szemben:
Nem helyénvaló, hogy csak papokon keresztül lehet az Úr elé menni. Elítélte a
búcsúcédulák és „purgatóriumi gyertyák” értékesítését és erősen ellene volt, hogy a mise
nyelvezete latin.
Husz János és John Latimer(?) is síkra szállt hasonló okokból kifolyólag, de talán leginkább
az anyanyelvi igehirdetés és - Biblia terjesztése volt legnagyobb szolgálatuk. A katolikus
egyház üldözte őket, földi életüket máglyán fejezték be. Ekkor azt mondta egyikük: „ma
olyan gyertyát gyújtanak meg, ami sose alszik el!”- ez beigazolódni látszik. Követőik ma is
vannak.
A katolikus egyház ma a leggazdagabb egyházi szervezet. Tanításai közé, a kereszténység
mellé több pogány elemet beleszőtt, még több száz évvel ezelőtt, amelyek legtöbbje ma is
érvényben van.
!!!Azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy sokan nem fogadták el a jezabeli tanítást és
nem ismerték meg a Sátán mélységeit. Ők teljes szívükből keresték és követték az Urat.
!!!Az is biztos, hogy a Biblia sem maradt volna fenn, ha nincsenek azok a szerzetesek, akik
átmásolják és átmenekítik számunkra/ elődeinkre.
Nehogy valaki most az információ hatására kazettával/ jegyzettel nekirohanjon katolikus
barátainak/ rokonainak/ ismerőseinek/ ismeretleneknek/... Az nem túl szeretetteljes, hogy
megpróbálod letuszkolni a torkukon ezeket az anyagokat!!!
A szeretet útja, sokkal inkább az imádságban és a tanúságtevő viselkedésben jelenik meg.
Nem örömöm megbántani bárkit is ezzel az anyaggal, arról van csupán szó, hogy életemet
Isten Igéjének hirdetésére szántam és ebbe ezek a sorok is beletartoznak.
János azonosságtudata az volt, hogy ő az apostol, akit Isten szeret. Ez így csodálatos! A
többieket is szerette Isten, de Jánosnak nem lehetett más személyében megtapasztalása
erről, így teljes bizonyossággal és joggal vallotta magáról, hogy ő az az apostol, aki Jézus
szeret.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy nem ebbe vagy abba az egyházba, hanem az Úr Jézus
szerelmetes kegyelmébe kereszteltettünk bele!!!!!
 Így ami az egyik tagnak rossz, az nekünk sem öröm! Ami valamely résznek büszkeség, azt
nekünk is éreznünk kell!
Nem tudom, te milyen háttérből jössz. Az én apukám zsidó-, anyukám olasz származású.
Egyszer, amikor a suliban megkérdezték milyen vallású vagyok, nem is tudtam semmit sem
mondani. Otthon megkérdeztem, majd elmondtam: zsidó-katolikus vagyok! Nos, azt hiszem
ezen sokan felkapnák a fejüket! Később, megértettem én is amit János tudott. Többé már
nem a szörfös, rockker Greg voltam, hanem Greg, akit Jézus szeret és aki minden embert
szeret.
Mert aki bennem él, úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz
Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!
Az egész világon, sok gyülekezetben, rengeteg tesó van! Ebben az igeszakaszban bizonyos
dolgokkal szemben figyelmeztet bennünket az Úr. Nem a feladatunk, hogy elválasszuk a
pelyvát a gabonától, nehogy búzaszálakat tépjünk ki! Igazságot szólni szeretet nélkül, nem
Isten közvetítőjét jellemzi, hanem egy szörnyeteget!!!!
Legyetek éberek és legyetek áldássá mások számára! Áldott az Úr Örökké!