Jelenések könyve 11: 1-2

 

Utalások
Megnéztük eddig a Jelenések könyvét a Nagy Nyomorúság időszakáig. János apostol
leírta, hogy mit látott, most egy „szünet” következett a 7 trombitaszó előtt. Egy
erős angyal szólalt meg, amelyik az egyik lábát a földre, a másik lábát az égre
tette: nem lesz többé késlekedés, beteljesedik, amit a próféták mondtak. János
apostol kapott egy könyvecskét, amely a fennmaradó próféciákat tartalmazta. Ma
innen folytatjuk. Sok igevers lesz, ezeket angol nyelven kivetítjük. A
Templomhegyről lesz szó, amelyik helyről ma is sokat lehet hallani.
 1. vers Érdekes, hogy János apostol arra kap utasítást, hogy mérjen meg egy 20
évvel korábban már lerombolt templomot. Tehát az a feladata, hogy egy
mérővesszővel mérje meg a templomot. Akkor a templom már nem áll
Jeruzsálemben. Kr. után 70-ben római Titusz elfoglalta Jeruzsálemet. Milyen
templomról van szó? A templom újra fel fog épülni tehát! Más próféciákban is
olvashattok erről. A templom újraépülése fontos része az összképnek. A
Templomhegy területe jelenleg is meghatározó  a  konfliktusokban , amit a Közel-
Keleten folytatnak, muzulmánok és zsidók között. Ez a terület a terrorizmus
motorja is ez által. Megnézzük most az ingatlan történetét.
Mózes részletes utasítást kapott az Úrtól, hogy hogyan kell elkészíteni a Szent
Sátrat, ahol az emberek Istennel találkozhatnak. Egészen konkrét utasítások ezek
az építésre, a bútorokra, a kellékekre nézve. A Szövetség Ládája is elfért
megfelelően. Vitték magukkal a pusztában is 40 éven át.
Dávid király maradandó épületet akart építeni.
1 Krón. 28: 2-3 „ És  felálla Dávid király az ő lábaira, és monda: Halljátok meg
szómat atyámfiai és én népem!”…De Isten nem engedte meg neki, túl sok vér
tapadt a kezéhez. Ő elkezdte az építkezés szervezését, és Salamon építette fel Kr.
előtt 1050-ben.
1 Királyok 6-ban olvashattok erről. 7 éven át épült, dicsőséges templom volt. Nem
érdemelték ki, az áldozatok alapján, amelyek már ekkor Jézus Krisztusra mutattak,
látták az akkori emberek Isten áldását, és Isten jelenlétét. A világ vallásai
különféle módon próbálnak Istenhez közelíteni, de Isten nem fogadja el azokat.
Jézus Krisztus igazságával lehet csak közelíteni Hozzá, Isten ezt megáldotta, az
idegenek ezt látták is, vágyták ők is az áldást. Később kezdett összeomlani, mert
más bálványokat kezdtek imádni. Isten figyelmezette őket, de Izrael népe nem tért
meg, és ie. 586-ban a babilóniaiak fogságba vitték őket.
2 Kir. 24: 13-14 „ És elvitte onnét az Úr házának minden kincsét és a király
házának kincsét, és összevagdalt minden arany edényt, amelyet Salamon, az Izrael
királya csináltatott volt az Úr templomában, amint az Úr megmondotta volt.”
2 Kir. 25: 9 „ És  felgyújtotta az Úr házát és a király házát, és Jeruzsálem összes
házait és mind a nagy palotákat felégette tűzzel.”
70 évig voltak fogságban. De Isten soha nem hagyta el a népét, visszavitte őket a
földjükre.
Ezsdrás 3-ban a második templom megépüléséről olvashattok. Ez nem olyan
impozáns, mint az első. Az emberek kétféle módon reagáltak: örültek is,
szomorkodtak is. Kr. előtt 500 évvel a terület a Római Birodalom fennhatósága alá
került, Heródes átépítette. Próbálta elnyerni a zsidók jóindulatát, ezért hatalmas,
impozáns épületet építtetett.
2
János 2:19   „ Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három
nap alatt megépítem azt.”Nem értették, hogy itt saját testéről beszélt, amikor a
saját halálát megjövendölte.
János 2:20  – Kérdezték: 46 évig építették…Tehát átépített formájában állt
Krisztus idején.
Márk 13:1  …”Mester, nézd milyen kövek és milyen épületek!” Tehát valóban
hatalmas épület volt, ezt Jézus is elismerte. Nehéz elképzelni is, 13 m hosszú, 7 m
széles kövekből épült, hogyan sikerülhetett egymásra rakni őket? Érdekes
megoldásokkal…
40 évvel ezután Titusz Vespanianus leromboltatta, valóban, kő kövön nem maradt.
Eredetileg a bejáratot akarták megégetni, hogy bejuthassanak a templomba, de
végül az egész épületet felgyújtották. A hő hatására a terméskövek megrepedtek,
az arany és az ezüst megolvadva a repedésekben szilárdult meg. A tűzvész után a
köveket tényleg darabokra szétszedték a nemesfémek miatt.
Tehát az Ige azt mutatja, hogy a zsidók templomát megépítik majd újra, azt kell
tehát megmérnie János apostolnak.
Próféciák szóltak erről: fontos lesz majd, Jézus Krisztus, Gábriel angyal is beszéltek
erről: a „pusztító utálatosság” megjelenéséről. Az Antikrisztus belép majd a
templomba, és kijelenti: ő Isten. Utána világméretű üldöztetés következik majd a
keresztényekre.
Dániel 9: 27 „ És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felén
véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán
pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.”
Az előző igeverseket is olvassátok el!
Ez egy 7 éves időszakot jelent majd, 3,5  évvel később véget vet a véres áldozatnak
az „iszonyatos bálvány”.
Máté 24: 15-16 „Mikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság,
amelyről Dániel próféta szólott, ott állt a szent helyen…” Jézus jól értette a
próféciát, ezért figyelmeztet: akik akkor Júdeában lesznek, menekülniük kell.
A thessalonikai gyülekezetben elterjedt az a tévtanítás, hogy az Úr napja már
eljött…Pál  ezért nyugtatgatja őket, hogy a jelek még nem teljesek.
2 Thess. 2: 3-4 „ Ne  csaljon meg titeket senki semmiképen . Mert nem jön el ez
addig, mígnem bekövetkezik elébb a szakadás, és megjelenik a bűn embere, a
veszedelemnek fia.”
Tehát amikor a „törvénytipró” ( másik  nevén: a kárhozat fia) kijelenti magáról,
hogy ő Isten, a templomnak újra állnia kell, mert mindez a templomban történik
majd. A Nagy Nyomorúság időszakában, a 7 éves időszak elején előbb szövetséget
köt majd, 3,5  év múlva „felrúgja” majd ezt a szövetséget, és megteszi a
kijelentését. Ez egy kulcspont, ez egy fontos időszak lesz majd! Komoly időszak
kezdődik: Ítéletek kezdete, amelyek a világra ömlenek majd.
Az elmúlt 100- 50 év történelméből láthatjátok, hogy a dolgok erre felé mozdulnak
el.
- A zsidók visszatértek a földjükre.
- Izrael önálló ország lett.
- Mozgalom indult el, hogy a templomot újjá kell építeni.
Az ortodox zsidók szeretnék a templomot felépíteni, és feléleszteni az áldozati
rendszert. Meggyőződésük, hogy ez sikerülni fog, vérkiontás nélkül.
3
De áldozat nélkül nincs bűnbocsánat. Jézus Krisztus volt az, akiben beteljesedett
az áldozat, az Ő kereszthalála óta nem működik az áldozati rendszer, de a zsidók
nem látják ezt.
Ha most zsidóként ülsz itt, lehet, hogy felkavarlak érzelmileg szeretettel: a bibliai
judaizmus nem működik már, az egész áldozati rendszer leállt. Ennek oka van: nem
ajánlanak fel az emberek véres áldozatot Jézus Krisztus halála óta.
A Templom Intézete, a Templomi Kincsek Intézete már működik, készülnek az
újjáépítésre. Elkészültek, vagy előkerültek a bútorok, a papi öltözetek, a
kiválasztottakat készítik a papi szolgálatra.
600 évvel a templom lerombolása után kialakult egy új vallás: az iszlám. A
muzulmánok a Templomhegyen felépítették a Sziklatemplomot, ott áll az Omár
mecset, egy aranykupolás épület, a hitük szerint Mohamed itt emelkedett fel.
Tehát az a probléma, hogy a Sziklatemplom áll azon a helyen most, ahol a
templomot fel kellene építeni. Ha ez megegyezés nélkül történne, biztos, hogy
hatalmas vérfürdőbe torkollna. Hogyan gondolják akkor ezt a zsidók? A rabbi, aki az
újjáépítésre vár, azt a választ adta, hogy  teljesen biztos, hogy az építkezés
békében, szövetségben fog elkezdődni…
Az Ige szerint is lesz majd egy vezető, aki megoldja majd ezt a problémát.
Jelenleg ez a terület a harcok, a konfliktusok gyökere, a világméretű terrorizmus
fészke. A világ vezetői elhatározzák időről időre, hogy békés szövetséget kötnek
egymással, ( Oslo , Camp David…) aztán úgy tűnik, mindegy mire jutnak, nem lesz
belőle semmi. A végén mindenki mérgesen hazamegy…
Miért nem sikerül? A zsidók nem adják fel a tervüket, a muzulmánok maguknak
követelik a területet… A napi hírekben állandóan ugyan az a kérdés: mindenkinek
elege van már belőle, végre megegyezés születhetne… De az emberek nem hisznek
már az egyességben.
Asher Kaufman a héber egyetem professzora, akinek érdekes elmélete van. A
kutatásai szerint a zsidó történelmi írásokból (Mishna) kikövetkeztethető, hogy a
templom 100 méterrel odébb állt, nem pontosan azon a helyen, ahol most
muzulmánok temploma. Egy része üresen áll a területnek,  a  régi templom részei
még láthatóak. A sima területre elhelyezhető volna a Szövetség Ládája. A
hagyományok gyűjteménye szerint a zsidó főpap, amikor a Szentek Szentjébe,
kinéz a templom kapuján, a kapun keresztül a Scopus- hegyet látná…A professzor
kutatásai szerint ez a hely onnan látható, ahol Jeruzsálem keleti kapuja van.
A kaput a muzulmánok befalazták. Az északi kapuhoz pedig egy temetőt
telepítettek, gondolván: ezek a dolgok távol tartják majd a Messiást…
Jézus Krisztus a halottakat feltámasztja, és át tud menni egy kapun! Ez nem
probléma!
 Tehát a prof. Kutatásai szerint elképzelhető lenne, hogy a templom megépül
anélkül, hogy a Sziklatemplomot le kéne rombolni. Vagyis azon a helyen, amit itt
az Ige a „pogányok templomának” jelöl meg.
 2. vers Érdekes az üzenet. A külső udvar a pogányoké. És itt harc van. Ezt
láthatjuk ma is minden nap a hírekben. Harc folyik egy ingatlan miatt. Egy olyan
ingatlan miatt, amelyik kulcsfontosságú a világméretű terrorizmusban, motorként
hajtja előre azt.
Sok keresztény szeretne Izraelben lakni. Most a világon itt az egyik legkomolyabb
elnyomás, a legkomolyabb szellemi harc. Jeruzsálemben az élet nem békés, nem
nyugodt.
4
Isten megengedi, hogy végbemenjenek az emberek döntései. A szellemi harcokat is
megengedi. Megengedi, hogy megvalósítsa az ember az akaratát. Azután jön majd,
és megtisztítja a világot, mindent újjá változtat… De a népek háborúzni fognak,
jobb, ha erre felkészülünk.
A Jelenések könyvében is olvashatjuk: a világméretű uralkodó békét hoz majd egy
időre.
De a harc nem emberi dolgokkal történik, szellemi dolgokkal kell küzdenünk.
Az emberek bűne teljesen kibontakozik. Isten megengedi, hogy az legyen, amit az
emberek akarnak. A saját büszkeségednek, lázadásodnak meglesz majd a
gyümölcse, azt kell majd megenned.
Érdemes odafigyelni Istenre, ráhangolódni, mi is történik valójában? Mi a valódi
probléma?
Ami kicsiben a családban probléma, az nagyban a világban. A szellemi harc
folyamán az emberek egymást vádolják, úgy tűnik, nincs kiút. Azt kell felismerni,
hogy szellemi harc dúl! Ha azt kérjük, hogy Isten szeretetet adjon a szívünkbe,
mindenki felé, több millió arab, zsidó nem fogja a másik nemzetet vádolni…Imában
kérhetjük, hogy felismerhessük, mi folyik a színfalak mögött. A feladat: szeretni az
embereket!
Júdás levele 20-25 „ Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben,
imádkozván Szent Lélek által, tartsátok meg magatokat Istennek szeretetében,…”
A következő héten a két tanúbizonyságról lesz majd szó, amelyik felrázza majd az
egész világot.
Atyám, add, hogy Rád hangolódjunk, és megértsük, mi történik itt! Ez ne hiábavaló
harc legyen, ez egy szellemi harc. A világ egyre inkább készen áll, mi pedig
szeretetben, hitben épülhessünk!
Ámen!