Jelenések könyve 11: 13-19

 

Utalások
A jövendölés részében vagyunk a Jelenések könyvének, János apostol arról ír, ami
következni fog. Tehát a templom fel fog épülni, a két tanu evangelizál majd a
földön, és a Fenevad eljön, aki a világ uralkodója lesz (erre máshol is találunk
utalásokat), és megöleti ezt a két tanuságtevőt. 3, 5 napig fekszenek majd
Jeruzsálem utcáin, az egész világ látni fogja ezt, a riporterek közvetítik majd
egyenes adásban. És az emberek ünnepelnek majd a világon, de Isten 3,5  nap
múltán életre kelti a két tanut.
 12. vers Erős földrengés lesz, Jeruzsálem lakóinak tizedrésze meghal majd.
 13. vers sokan dicsőítik majd ekkor Istent. Az egyik cél a Nagy Nyomorúság
időszakával éppen az ,  hogy Isten felébressze az ő népét! Ez semmihez sem
hasonlítható időszak lesz majd.
 14. vers Jel. 8:13-ban  olvashattunk a magányos sas első jajkiáltásáról. Ezután
felnyittatik majd az alvilág mélysége, „sáskák” lepik el a földet. A második
jajkiáltás a hatodok trombitaszó után érkezik, és a négy megkötözött angyalt fogja
Isten elengedni az Eufrátesznél. Ezután 200 millió lovas pusztítása következik. A
harmadik jajszóig nem jutunk el ma reggel, később következik az Igében, az Ördög
jön el a földre majd, és a zsidó népet fogják üldözni.
Ma megnézzük, mi történik közben a trónteremben, a hetedik trombitaszó
elhangzásakor.
 15. vers Tehát a Nagy Nyomorúság időszakának közepén tartunk. A Vének mégis
úgy beszélnek, hogy már befejeződtek a dolgok. Már a földi uralom Istené. De földi
szempontból a Nagy Nyomorúság időszakából még 3,5  év hátra van! A végső
Armageddon, a végső csata még hátra van. Az ellenség elpusztítása még hátra van,
mielőtt Isten népének a jutalma  elérkezne . Miért beszélnek a Vének mégis múlt
időben? Jó a kérdés! Ha megértjük a választ, megértjük Urunk hatalmát.
Róma 8: 28-29-30 „ Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik , minden
javokra van, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak.”
Tehát ő választ ki minket.
Róma 8: 31-32 Mindenki, aki hisz Őbenne, az üdvösség ajándékát kapja. Ez több
rétegű „ajándék” ( A  feleségem is nagyon szeret ilyen ajándékot kapni, a nagy
csomagban egy kisebb, abban egy még kisebb, abban még egy kisebb… mondja
pásztorunk.)
Tehát, ha Isten ajándékát megnyitjuk, abban a következőket találjuk:
1. megigazít,
2. megszentel,
3. megdicsőít.
Megigazít: Istenben igazzá leszünk. Ha Istenbe veted a bizalmadat, Isten igaznak
fogadja el a Krisztus-hívőt, mindegy, hogy mások mit mondanak, Isten igaznak
fogad el.
Róma 5: 1 „Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk
Jézus Krisztus által,”
Megszentel: Ez egy élethosszig tartó folyamat, amely során egyre szentebbé tesz
minket.
2
Fil. 1: 6 „ Meg  lévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot,
elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig;”
Megdicsőít: Amikor megkapjuk a megdicsőült testünket, és végre úgy szerethetjük
és imádhatjuk Őt, ahogyan igazán szeretnénk.
Róma 8: 23 „Nemcsak ez pedig, hanem magok a Lélek zsengéjének birtokosai, mi
magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek
megváltását.”
Ez is az „egységcsomag” része, végre a testünk nem húz majd lefelé minket.
Megadja, de ez a jövőben vár majd ránk. Megígérte, biztos lehetsz benne, de ha te
itt most reggel azt mondod, hogy a megdicsőült testedben ülsz már köztünk, akkor
egészen bizonyos, hogy marihuánás cigarettát szívtál…
Róma 8: 30 Itt is múlt időben vannak az igék! Mintha már elvégezte volna Isten
ezeket a dolgokat velünk. De ez egyértelműen a jövőben lesz. De ennyire bizonyos
a kegyelem általi ajándéka! Isten különleges, nem olyan, mint mi. Gyakran
magunkat vetítjük ki Rá, Isten valós természetét kellene megértenünk…
Jel. 22: 13 „ Én  vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég, az első és utolsó.”
Ézsai. 46: 9 „Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten és
nincsen több; Isten vagyok, és nincs hozzám hasonlatos.”
Tehát Ő képes a jövőt a múltban megmondani. Ezt Isten tudja csak!
2 Mózes 3: 13-14 „VAGYOK A KI  VAGYOK”
Múlt, jelen, jövő= Ő a nagy térben mindenhol jelen van. Mi emberek az idővonalon
mozgunk csak, erre vagyunk csak képesek. Beleragadunk, megvakít minket a
pillanat. De Isten nem így van!!! Istennek a jövő, a jelen, a múlt,? …
Isten jelenlétében a Vének tehát így értik, hogy minden uralom az  Övé.
 16-17. vers Isten jelenlétében vannak, és már minden olyan, mintha megtörténtek
volna a dolgok. Ez jelenti a hitet. Hogy Rá támaszkodunk, amit megígért, hisszük,
hogy teljesíti, megtörténtként kezelhetjük. Hisszük, amit kinyilvánított, bízom
Benne.
Ez a HIT definíciója.
Mit akar Isten? Nagyon egyszerű: Ő lelkünk szerelmese, azt kéri: bízzunk Benne! A
megigazítás azt jelenti: Krisztusba vetett hitünk miatt igaznak tekint minket. Ha
most vitatkozol Istennel, hogy  neked  annyi a hibád, a bajod, hogy nem lehetsz
IGAZ… rosszul gondolod. Megszomorítod vele Isten szívét, ha nem bízol a
szeretetében, a szülő is örömet tervez a gyerekének, és bánatos lesz, ha a gyerek
nem hisz benne.
Uram, bízom Benned, dicsérlek, imádlak Téged!
Tehát: 3,5  év még előttük van, a Vének mégis felismerik, és mindent úgy
kezelnek, mintha már megtörtént volna.
 18. vers Ezt a versszakot érdemes megjelölni: ez rövid tartalomjegyzéknek
tekinthető Jézus Krisztus eljövetelének további részéről. Kezdenek kibontakozni az
események.
Mi az ok a haragra?
Ap.csel . 14: 15-17
Ap.csel . 17: 24-31
Isten olyan kegyelmes, olyan jó a világhoz! Alkotója, gondoskodik, türelmes vele.
Elküldte egyszülött Fiát, nem ítélkezni!- hanem, hogy a világ Őáltala
üdvözülhessen! Ma is ez a feladatunk: hirdessük ezt az igazságot a föld minden
részén. Mi mást tehetne még Isten?
3
Az emberek a saját útjukon akarnak járni, azt akarják csinálni, ami nekik kedves,
akkor is a saját útjukon akarnak járni, ha előttük a legjobb út!
Zsolt. 2: 1 „ Miért  dühösködnek a pogányok, és gondolnak hiábavalóságot a
népek?”
Nem akarják az emberek, hogy Isten bárhol is irányítsa őket. Lázadnak hát Isten
uralkodása ellen. Isten ezt megengedi: a teremtést imádják a Teremtő helyett!
Isten megengedi, hogy az emberek saját utópiájukat építgessék…, most is ez
történik. Gondoljatok Babilonra, Bábelre! Ennek a folytatását láthatjuk a mai
világban is, a lázadást.
Jel. 11: 2 Rövid örömünnep után a népek újra lázadni fognak, a közös harag elviszi
majd őket a véső, nagy csatához. Armageddon: ez a völgy Izraelben fekszik, most is
veszélyes hely, a régi próféciák szerint is az. Politikailag a legrobbanékonyabb
helyszín, és ez nem véletlen.
A halottak ítélete: ez fontos!
Két ítélet várható majd Isten színe előtt:
1. Isten színe előtt minden embert megítél, hívőket, nem hívőket, a nagy fehér
trónus előtt.
2. A hívők ítélete: megmérettetés és jutalom következik
Jel. 20: 11-15
Róma 14: 10-13
1 Kor. 3: 9-15
2 Kor. 5: 9-11
A hívőknek már nem jár ítélet, Krisztus meghalt a Te bűneidért is, már megvétetett
áron, a kereszten! Lenyűgöző az evangélium jó híre: szép, szabad vagy!!!
Megértetted? Magára vette a bűneidet, a szívedből változtat meg. Hiszed-e Jézus
Krisztus evangéliumát? Hiszel- e Istenben? Hiszel- e Jézus Krisztusban? Csak ez
számít! Nem a vallásosságod a fontos. Az nulla! Te hiszel-e? Befogadod Jézus
Krisztust az életedbe, Ő munkálkodik majd. Megpróbálhatjuk kiérdemelni, nem fog
sikerülni az erőlködésünk. Meglátszik majd, hogy mennyire engedtük munkálkodni
Őt az életünkben, jutalmat kapunk, koronát. De ezt a lábaihoz vetjük majd, mert
megértjük, hogy mindent Ő tett! ( BEMA  ÍTÉLET)
Mindez azután lesz, ha majd Isten hazahívott. Utána visszatérünk majd Vele,
minden hibánk el lesz törölve.
Efézus 5: 14-15
Jel. 19: 7-8
Ma is persze sóvárgunk, vágyakozunk. Ismerjük a hibáinkat, a testünkben nem
lakozik semmi jó. Ha majd az új testünkben visszatérünk az Úrral, úgy fogjuk Őt
szolgálni, ahogyan vágyunk rá most is, de nem tudjuk megtenni.
A materialisták gondolkodása szerint most kell élvezni az életet, a saját vágyainkat
most kell kielégíteni. Közben elpusztítják a világot, és észre sem veszik. Mi sáfárok
vagyunk. A föld nem a mi tulajdonunk, Isten számon kéri majd, mit tettünk vele.
Ami történik napjainkban is, az a lázadás jele: a környezet tönkretétele, ami az
életminőséget is rontja. Ez bűn, az élet sem értékes…Pedig  csak sáfárok vagyunk:
az erdők, a folyók, az állatvilág, az óceánok ránk vannak bízva. Ha az emberek
elpusztítják őket,  nagyon szomorú!
Érdekes lehetett 2-300 évvel ezelőtt Pesten élni, az ipari forradalom előtt. A
technika vívmányai még nem voltak meg, de a Duna kék vízében nem lett koszos,
aki átúszott a másik partra.
4
 19. vers Érdekes dolog: Isten temploma, a Szövetség Ládája csak földi mása volt a
mennybélinek. A valós trónus a Mennyben van, ott van a Szövetség Ládája is. Nem
tudjuk…
A Szövetség Ládájáról utoljára Salamon templomában tesz említést az Irás, a
Szentek Szentjében van. Azután elviszik a kincseket, nincs szó többé róla. Amikor
70 év után a templom újra felépül, nincs ott. Hol lehet? Nem tudjuk. Érdekes ez a
dolog, van csoport, akik állítják magukról, hogy ők tudják, hogy hol van. Egyesek
szerint Etiópiában, mások szerint a templomhely alatt, elrejtve… Jó Spielberg- film
szerint egy állami raktárban…Lehet , hogy nem fogják megtalálni az archeológusok.
A Mennyben lesz elrejtve.
Jeremiás 3: 16 Olvassátok el!
A templom újraépül majd, de nem olyan lesz, ahol Istennel lehet találkozni. Nem
lesz véres áldozat, már minden betöltetett Jézus Krisztusban. Jézus a teljes
beteljesülés, a színpadon kibontakozik minden, ami meg van írva. A zsidó nép
nyomorúságos üldöztetésnek lesz kitéve, de hatalmas tömegek fognak megtérni
majd. A Szövetség Ládája nem kerül elő, Indiana Jones keresheti…(nevetés).Az  Úr
magához vette.
Zakariás 12: 10 Dávid házára kiönti majd kegyelmét. Rá fognak tekinteni,
gyászolják majd. Hatalmas gyász lesz majd, amikor felismerik, hogy elutasították,
és aki a kereszten van, az a Messiás…Ő  az, akire vártak, Ő volt a Messiásuk.
Hasonló József és testvérei találkozásához, amikor felismerik, megszomorodnak
nagyon…
Isten a gonoszságokat megfordítja, jót hoz ki belőle. Hatalmas tömegek fognak
megtérni Hozzá.
Mindezt azért tudjuk, hogy észrevegyük, merre tartanak a dolgok. Hogy
megoszthassuk másokkal, hogy mások is megtérjenek.
Atyám, munkálkodj a mi életünkben!