Jelenések könyve 12: 1-11

 

Utalás: most a Jelenések könyvének azon részénél tartunk, ami történni fog, János
apostol azt írja le a mai fejezetben.
 1. vers Itt egy nagy jel látható. Vegyük ezt észre: el is magyarázza az apostol,
hogy mit akar jelenteni. Szimbólum: tehát utalni akar valamire. Ahhoz hasonlítható
ez, mint amikor a család autózik visszafelé a Balatonról, és Budapest határában
meglátják a fővárost jelző táblát. De ez még nem Budapest! Nem állnak ott meg
kipakolni, ez még csak jel, még nem érkeztek meg. Tehát a jel jelez valamit.
Nézzük meg: mit jelent?
 2-3-4-5. vers Ez egy nagy jelenés képben. Három főszereplője van: az asszony, a
fiúgyermek, és a tűzvörös sárkány. Az egész nagyon bonyolultnak tűnhet, de ha
ismerjük a Bibliát, akkor rejtjeles formában maga a Biblia ad magyarázatot, a kód
megfejthető, a Biblia segítségével.
Ki ez az asszony? A magyarázatot megtaláljuk egy helyen, József történetében.
1 Mózes 37: 9 József álma- Izrael (Jákob- Isten által adott neve!) 12 fia, akik közül
József a kedvence az apának. Az Úr ad álmot nekünk is, néha azért, hogy ne
mondjuk el, csak tartogassuk a szívünkben. József elmondta az álmát, amivel
kiváltotta a testvérei utálatát, hiszen apja (Izrael) megmagyarázta: ő a nap, a
felesége a hold, a 11 csillag a gyerekeik.
Vagyis Izrael népét jelenti itt a Jelenések könyvében. A teljes zsidó népet. Nem
Szűz Máriát, nem az Egyházat, nem a szekták vezetőit, ahogyan néhány szektában
ezt magyarázzák. Ez őrültség, nem is logikus. Egyértelmű az Írásban: a zsidó népről
van itt szó. A fiúgyermek pedig, aki minden nép felett uralkodni fog majd, Isten
pedig elragadja majd a trónusához: Jézus Krisztus, a Megváltó.
Ézsaiás 9 A Messiás születése, neve, országa
A tűzvörös sárkány egyértelműen a Sátán. Jelenések k. 12: 9. A 17. fejezetben
pedig lesz erről szó még részletesebben.
A Sátánról: amikor elbukott, az angyalok harmadrésze is vele bukott. A csillagok
angyalokat is jelentenek. Az Ördög is egy csillag.
Jób 38: 4-7
Ézsaiás 14: 12 „ Miként  estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a
földre, aki népeken tapostál.”
Tehát ezt a látomást látja János apostol, mindezeket jelképezik a jelek, az
Ószövetségben is megtaláljuk az erre való utalásokat.
Láthatjátok, hogy szellemi harc folyik, miközben Jézus elhozza az üdvösséget az
embereknek. A Sátán csírájában akarja elfojtani ezt, nekitámad hát a zsidó
népnek, akin keresztül a próféciák szerint eljön majd a Megváltó.
Gondoljatok vissza: Mózes idejében a gyerekeket a Nílusba fojtották, Mózes mégis
megmenekült, a fáraó lánya nevelte fel. Sátán minden erejével azon volt, hogy
elpusztítsa a zsidó nép vezetőjét, megpróbálta megszakítani a vonalat, hogy a
vezető ne élhessen.
2 Királyok könyve- hamarosan tanítunk majd arról, hogy lesz egy pont, ahol Dávid
ága leszűkül egyetlen emberre, tehát Sátán támadása komoly!
De Isten megígérte: soha, senki nem tudja kioltani a Fényt. Sátán várta Jézus
Krisztus születését is. Gondoljatok vissza: Heródes démoni dühében beleőrült
2
szinte, amikor minden kisgyereket lemészároltatott. Isten Józsefnek álmot adott:
meneküljön, és ő el is ment.
Mi akar ez lenni? Miért mutatja meg Isten mindezt?
Azért, hogy lássuk: rendkívül erős szellemi harc folyik, mi is betekinthessünk a
folyamatba,  és  tudnunk kell: ez ma is folyik! A gonosz hatalmak működnek, meg
akarják akadályozni, hogy az emberekhez eljusson, ami megszabadítja őket. De
Sátán soha nem győzedelmeskedhet! Jézus Krisztus megszületett, véghez vitte,
amit Isten tervezett, meghalt, feltámadt, a keresztre ment, szolgálatát elvégezte.
Aki benne hisz, örök élete lesz, nem veszik el.
 5. vers Jézus teljes földi szolgálatát megtaláljuk összefoglalva itt. A kezdetét és a
végét.
A fókusz Izrael népe! Sátán háborúja ellenük. Az egész 12. fejezetben Izrael népe
áll a középpontban. Mert Jézus újra visszatér. Jézus első eljövetele és a halálból
való feltámadása adott okot a zsidó nép üldözésére. És ez napjainkban sem
fejeződött be. Tudunk a szörnyűségekről; a bigott, előítéletes gondolkodás a
zsidókkal kapcsolatban ma is élő jelenség, a hírekben is hallhatunk róla. A
világméretű antiszemitizmus hátterében tehát a zsidó nép üldözése áll, pedig ez
intellektuális szempontból nem érthető.* Hiszen 18-szor több Nobel-díjat szereztek
zsidó tudósok, mint más vallásúak, ezzel nagyon nagy részben járultak hozzá az
emberiség építéséhez. Ezt a világ elismeri, sőt, fennhangon hirdeti is. Ilyen
szempontból tehát az antiszemitizmus érthetetlen.* Igen éles-eszűek, ennek
bizonyítéka, hogy felmérések szerint a hivatásos humoristák 80%-a zsidó; vagyis
szellemes, jó humorú emberek. A harmadik bizonyíték a sok közül:* tagadhatatlan
pénzügyi sikereket érnek el a világban. Mégis működik az antiszemitizmus! Ez nem
logikus, ez érthetetlen, ez nagy titok.
A CNN legújabb híreiben a franciaországi diszkriminációról hallhattatok. Néhány
francia zsidó család tényleg elhagyta Franciaországot, és Izraelbe költözött.
Figyeljétek meg, ami valóban a színfalak mögött történik! Tehát a zsidó néppel
Isten terve még nem ért véget, még vár rájuk üldöztetés. Miért van hát ez az
irgalmatlan üldöztetés? Miért van annyi probléma Jeruzsálem városában? Ez
kapcsolatban van a Messiás második eljövetelével. A próféciákban áll, hogy ez
kapcsolatos Izraellel, az újabb üldöztetési hullámmal. Jézus azt tanácsolja, hogy
meneküljenek majd a pusztába, mert Sátán utoljára minden haragját rájuk zúdítja
majd.
A színfalak mögött hatalmas szellemi harc folyik, amely magyarázatot ad az
antiszemitizmus misztériumára: a világban Jézus által elhozott üdvösség ellen
munkálkodnak sötét erők.
Meg kell értenetek, akik átadtátok az életeteket Jézus Krisztusnak, hogy mi folyik
itt! Tudatosítanotok kell, hogy minden lépést Istennel tegyetek!
 6. vers Ez az idő a babiloni naptár szerint pontosan 3,5  év lesz.
Máté 24: 3-10 Jézus a Nagy Nyomorúság időszakára ad itt utasítást, hogy
meneküljenek a zsidók.
 7.vers  Mihály arkangyal egyik feladata az, hogy harcoljon a zsidó népért.( Dániel
12: 1)
 8-9. vers Vegyük észre: az ősi kígyó, a Sátán, akiről itt szó van. A „devil”= vádló-t
jelent, ez az ördög; a Sátán= „ellenség „. És a hazugság, a hazugság atyja, ez Sátán
3
legfőbb eszköze, ez jelenti az általa való megkötözöttséget. Az igazság
megszabadít, Isten igazsága szabadság, ha megismered.
 10. vers Ez érdekes rész: a jövőben fog bekövetkezni, vagyis ez itt egy prófécia.
Sátánnak volt bejárása a Mennybe, ezt tudjuk.
Jób 1:6   Mit keresett ott? Vádolta Jóbot Isten előtt.
Zakariás 3:1  „ és a  Sátánt, aki jobb keze felől álla.”
Jelenleg is ez Sátán egyik fő tevékenysége: Isten előtt vádol téged, és követeli,
hogy járjon el veled az igazsága szerint!
1 János 1: 10 „Ha azt mondjuk, hogy nem vétkeztünk, hazuggá tesszük őt, és az ő
igéje nincsen mi bennünk.”
Sátán rámutat a bűnödre, a piszkos voltodra, erre vitatkozol, bizonygatni kezded,
hogy te nem vagy bűnös.
1 János 2:1  „ Én fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek.”
Vagyis arra kér, ne maradjatok meg a bűnben. A vétekben van pártfogónk,
védőügyvédünk: Jézus Krisztus. Sátán vádol benneteket, bennünket, de az árat
Jézus már kifizette. Védőügyvéd nélkül nagy bajban lennénk, nincs mit mondani:
bűnösök vagyunk. De Istennek hála: már van segítségünk. Tehát értsd meg: nem
Isten kárhoztat! Akkor honnan származik? A 12. fejezet erről szól. Ha egy épület
romos, akkor lebontják, ha nincs rá szükség, ha nincs haszna. Mi is naponta
elbukunk, akkor Sátán ott terem, és rögtön kárhoztat. „Haszontalan vagy, Isten
nem tud használni…nem  vagy jó semmire….” Ilyenkor Sátán munkáját tapasztalod.
Ő kárhoztat minket, az a célja, hogy elvigyen minket Istentől. Szentlélek munkája
más irányú: Ő meggyőz, hogy a bűneinkkel  Istenhez  forduljunk, Ő Istenhez visz
minket, hiszen Isten újra meg akar bocsátani nekünk.
Róma 8: 31 „ Mit  mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?”
Tehát senki nem vádolhatja Isten kiválasztottait.
Sokan gondolják a hívők közül, hogy Isten kárhoztatja őket; hogy Jézus Krisztus
dühös rájuk. De nem, Ő meghalt értünk, a bűneinkért. Nem Isten, nem a fia, Jézus
Krisztus vádol minket. Fontos, hogy ezt felismerjétek! Sátán a megtévesztő,
elhiteti veled, hogy Isten dühös rád, mert nem vagy tökéletes. Nem mehetsz Jézus
Krisztushoz, mert olyan sok a hibád, nem mehetsz így elé! Pont ez a célja. Milyen
irányvonal ez? Milyen érvelési rendszer? Nem mehetek az elé, aki a bűnösökért, a
betegekért jött? Felismerjük magunkról, hogy bűnösök, betegek vagyunk,
szükségünk van Rá. Tehát a kárhoztatás innen származik: Sátán téveszti meg a
világot, az embereket elűzi Isten közeléből, ők elrohannak, mert torz képet kapnak
Istenről.
Nézzük meg, hogyan győzedelmeskedik?
 11.vers  Három lépésben:
* A Bárány Vérével győzedelmeskedhetünk.
* Bizonyságot teszünk. Mit mondhatunk Istenről és magunkról? Hogy kegyelemből,
hit által van üdvösségünk, nem cselekedetek által. Nincs mivel dicsekednünk, ezt
megvallhatjuk a szánkkal, Isten igazságáról beszélhetünk, és ez erő.
* Nem kapaszkodunk tovább a saját életünkbe, nem kíméljük magunkat. Általában
szertejük a saját kis életünket, tíz körömmel kapaszkodunk belé, nem szeretnénk
elveszíteni. Mindent próbálunk kézben tartani, de egy idő után frusztráltak leszünk.
Ez csak akkor szűnik meg, ha átadjuk az életünket teljesen Istennek. „Legyen, amit
Te szeretnél! Ez a tervem a mai napra, de széteső-félben vagyok. Megyek, úszom
Veled, Uram! Mit tartogatsz mára a számomra?”
4
Történet a kisfiúról:
Napokig építgetett egy vitorlás hajót, amit ki akart próbálni a közeli tónál. De pont
erős, viharos szél fújt, és a hajó elsüllyedt. Először el sem akarta hinni, hogy a
munkájából semmi nem maradt, azután felnézett a felhőkre, és eszébe jutott,
hogy akkor papírsárkányt fog készíteni. Elengedte hát a keserűséget, és észrevette
az új lehetőséget, amit Isten kínált számára.
Nem kell tehát tíz körömmel ragaszkodnunk a saját elképzelésünkhöz.
Az „agape” szó azt jelenti, hogy valamivel teljesen eltelünk. Isten ilyen szeretettel
szereti a világot, mindent elsöprő a szeretete. A farizeusok az emberek dicséretét
szeretik. Egész nap rájuk kell figyelni, hogy ők milyen szentek. Vannak, akik
önmagukat szeretik ennyire, önmagukkal vannak eltelve. Hát, nincs sok
szeretnivaló bennünk! A világ ezt tanítja: tanuljuk meg szeretni önmagunkat. Jézus
azt mutatja: másokkal is kell törődnünk. Ahogyan megismerjük Őt, megtanuljuk,
hogy ne csak önmagunkkal foglalkozzunk, a saját hibáinkkal, cselekedeteinkkel.
Még egyszer: fontos felismerni!
Mi a győzedelmeskedés útja?
- A Bárány Vére.
- Az üdvösség: kegyelem által! Ezt fontos szem előtt tartani!
- Nem folyton magammal foglalkozni, eltörpülnek a gondjaim, ha tudom
ennyire ronda vagyok, a dühkitöréseim mennyire borzalmasak, a
házasságtörésem…Ezeket ismerjük. De ne ezt mutogasd! Elfogadjuk saját
magunkat, de túllépünk ezen. A test nem fog megváltozni. Ma sem igazabb,
mint azon a napon, amelyen megtértél. De ma már ez nem lep meg. Isten
megígéri: új testet ad majd, vele lehetünk, nem kell tovább sóhajtoznunk.
Tehát lépjünk túl magunkon, Istenre nézzünk inkább. Mennyország =
extasy.(latin: önmagunkon kívül). Fontos, hogy kifelé, az Úrra tekintsünk!
Istenre emeljük a tekintetünket!
Emlékezzetek erre, írjátok is le!
Intenzív szellemi harc folyik Izrael körül. Tudjuk, hogy a mi életünk körül is.
Isten a kezünkbe adta a kulcsot, minden nap, minden órában harc folyik.
Harcoljuk meg a nemes harcot!
Uram, köszönjük, hogy betekintést adsz nekünk a szellemi harcba, hogy ne
egymást vádoljuk. Hanem észrevegyük, ahol a gonosz van, ott, ahol a csata van.
Hogy Isten igazságát a gyakorlatba tudjuk átültetni!