Jelenések könyve 13: 1-10

 

Összefoglalás: A Jelenések könyvében a harmadik résznél járunk. Arról szól, ami a
jövőben fog megtörténni, a Nagy Nyomorúság időszakáról.
A 6. részben olvashattunk a „Bárány haragjáról”. Érdekes, ez összhangban van más
igeversekkel is.
1 Thess. 5: 9 „ Mert  nem haragra  rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy
üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által,”
Jel. 4- ből tudhatjuk, hogy ebben az időszakban a hívők, akik tagjai az egyetemes
egyháznak, mi már nem leszünk itt. Az Úr kimenekít minket, mielőtt a Nagy
Nyomorúság időszaka elkezdődik a földön.
A Nagy Nyomorúság idejének több célja is van. Ebből három:
-Isten nem adja fel a tervét, hogy az embereket magához vonja.
-Izraelt szeretné felrázni. Tehát nem fejezte még be a munkát a zsidó néppel.
- Megtisztítja a földet, mielőtt Jézus másodszor is visszatér.
A szintér tehát Izrael, Jeruzsálem és a zsidó nép. A templomot újra fel fogják
építeni. Lesz majd egy békeszerződés, a Nagy Nyomorúság idejének felénél egy
uralkodó jön, valaki, akinek az uralma az egész világra kiterjed majd. Megáll majd
a templomban, óriási istenkáromló beszéde lesz, és a zsidók akkor döbbennek majd
rá, hogy ez az ember nem a Messiás, az antiszemitizmus olyan hulláma következik,
amire még nem volt példa. ( Jel . 12. )
János apostol ezt látta egy vízióban.
Máté 24-ben Jézus figyelmezteti a zsidókat, hogy meneküljenek a hegyekbe.
Elkészített számukra már egy helyet is. Felületesen érintettük ezeket a témákat,
túl mélyen nem tudunk foglalkozni vele itt; a témaköröket érintjük, benneteket
pedig gondolkodásra indít.
Jel. 12: 18  „ És  álla a tengernek fövenyére.” A Sátán/Sárkány és Isten között harc
folyik. A Sárkány agresszívan üldözi a zsidó népet.  A tenger fövenye= a zsidó nép.
1 Mózes 22: 17
 1.vers A tenger= az emberiséget, az emberek tömegét jelenti.
 2. vers Ez nem LSD-utazás. A Jel. 1. részből tudhatjuk, hogy rejtjeles formában
íródott, de az Ige önmagát magyarázza meg, tehát számunkra is érthetővé válik. A
hasonlatok az Ószövetségből származnak. A fenevadat más néven is illetik=
törvénytipró, kárhozat fia, eljövendő fejedelem,( Dániel ) mihaszna pásztor, (
Zakariás 11) kis szarv ( Dániel 7)
Antikrisztusnak egy helyen nevezik: János apostol levelében. Emlékeznünk kell
erre: El fog majd jönni az Antikrisztus. Nem krisztus ellentéte lesz majd, hanem a
keserűség, a gonosz megtestesítője. Jézus Krisztus HELYETT jön majd el, Jézus
Krisztus helyét tölti be a világ számára. Elképzelhető, hogy nagyon vonzó lesz
majd, nem szörnyű, démoni kinézetű; hanem jóképű, és jól bánik majd a
szavakkal.
Dániel 7-ben  Álom , látomás leírja ezeket a világméretű hatalmakat. Oroszlán,
medve, párduc, és egy negyedik vadállat is szerepel. János apostolnál is ezek
vannak, de fordított sorrendben, mintha már a jövőből nézne vissza.
Dániel 7: 7  A negyedik vadállat világbirodalmat, világuralmat jelent.
Oroszlán= Babilon,
Medve= Perzsa birodalom,
Párduc= Görög birodalom.
Az a fenevad, amit János apostol lát, a kiterjesztése Dániel látomásának. De a
másik három fenevad jegyeit is magán viseli. Figyeljétek meg: a mi világunk is ebbe
az irányba halad. Az a törekvés, hogy egységes világrend jöjjön létre, talán
mindennél erősebb, ijesztőbb lesz majd. A Jel. 17-dik fejezetében még több
részletet árul majd el Isten nekünk erről. A trónját, a hatalmát a Sátántól kapja
majd ez az ember.
Dániel 8: 24 „ És  annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által, és
csudálatosképen pusztít és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja  az
erőseket és szenteknek népét.”
2 Thess. 2: 9 „ Akinek  eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden
hatalmával, jeleivel és csodáival.”
Tehát Sátán munkája lesz abban, hogy jön egy valaki, aki az egész világot egyesíti
majd. Hogyan történik mindez, hiszen sokan próbálkoztak már evvel, és nem
sikerült nekik? Ez meg fog történni, de látnunk kell, hogy miféle szellemi erő van a
háttérben. Ennek az embernek lesz majd ereje, képes lesz csodákat tenni,
megoldja a Közel- Keleten a problémákat, Izrael és környezete viszonyát is
rendezni tudja majd. Ezzel kezdődik majd a munkássága. Érdekes, hogy ilyen
„naprakész” infókat olvashatunk a Bibliában.
 3-4. vers  Sátánnak  van hatalma. Hatékony és hitelesnek tűnő utánzatokat képes
készíteni.
Ézsaiás 14:14   „ Felibök hágok a magas felhőknek, és hasonló leszek a
Magasságoshoz.”
Ez Sátán legnagyobb problémája: olyan szeretne lenni, mint az Úr, és szinte
mindent le tud utánozni. Tehát az ember majd hamis csodákat visz véghez, hamis
jellel megjelöli majd az embereket. Az Úr minket is elpecsételt, Isten minket is
megjelölt: a Szent Lelkével. A Nagy Nyomorúság idején is lesz 144 ezer ember, akik
evangelizálnak, Isten őket is megjelöli majd. A Sátánnak is lesz jele: a fenevad
jele, hamis Messiást hoz létre, hamis változatot, még a halált és a feltámadást is
leutánozza. A 17. fejezetben visszatérünk majd erre. A jövő héten a hamis
prófétáról lesz szó, az Antikrisztus a politikai szintéren lesz jelen, a hamis próféta
pedig hamis vallást teremt- ha érzékenyen figyeltek, láthatjátok, hogy ma is erre
felé tart a világ.
12. versben látjuk, hogy szinte mindenben megtéveszti majd az embereket, a
feltámadást is megpróbálja leutánozni majd. Az a hamis Messiás, aki a politikai
színtéren fog uralkodni, halálos sebet kap, mégis meggyógyul. Zűrzavaros helyzet
lesz, olyan, mintha Jézus lenne. Isten meg fogja engedni, hogy ez az ámítás
megtörténjen. Akkor hogyan fogjuk tudni ezt kivédeni? Úgy, hogy nagyon gazdagon
lakozik bennünk Isten Igéje!
Az emberek mindig csodákat várnak, vannak, akik egészen ennek a megszállottjai.
Isten azt szeretné, ha Őt megismernénk, ha Őrá figyelnénk, ne a csodákat
keressük! Az emberek „beveszik” a hamis csodákat is, mert inkább azt keresik.
Jézus nem azért tett csodákat, hogy a maga szolgálatát hitelesítse, hanem mert
megindult a szíve az emberek iránt! Jézus gyakran megfeddi azokat, akik a csodáit
várják. Furcsa dolog ez: a  megfelelő  dolgokra kell koncentrálni!
Jézus azért jött, hogy hirdesse, tanítsa Isten Igéjét. Ha a csodákat várták Tőle,
leállította a beszélgetést, elment egy magányos helyre.
Luk. 4: 42  De  az emberek még több csodát vártak Tőle. Sajnos, ez sok
gyülekezetben is előfordul: elfordulnak Isten Igéjétől, a tanítástól, és a csodákat,
jeleket keresik. Persze, történnek gyógyítások ma is. De kénytelen vagyok
hangsúlyozni: nem a csodák szentesítik az adott szolgálatot! Nem minden csoda
származik az Úrtól. Sok csodára a Sátán is képes. Tehát ez a hamis Messiás is tőle
(Sátántól)  kap  majd erőt.
1 János 4: 1 „ Szeretteim , ne higyjetek minden léleknek, hanem próbáljátok meg
a lelket, ha Istentől vannak-é; mert sok hamis próféta jött ki a világba.”
Ha a szolgálatod Isten Igéjével nem egyezik meg, könnyen megtéveszthető vagy.
Isten azt szeretné: ismerd meg Őt! Gyakran nem is ismerik Istent, nincs Istennel
való békességük, nem Isten teljes Igéjét tanítják. Hisznek a csodákban, a pénzben-
és csak ezt ismerik. Csak az idevágó Igeverseket. A bölcs az Igére építi az életét,
amely kőszikla. A háza meg tud állni, mert megfelelő alapra építette. Isten teljes
Igéjét tanítani nagyon fontos! Ez a mi alapunk!
 5. vers Tehát ez az időszak 42 hónapig tart.
 6. vers Dániel háromszor is megírja: nagyokat mondó lesz a szája.
2 Thess. 2: 4 „ Aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy
istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be mint Isten az Isten
templomába, Isten gyanánt mutogatván magát.”  Tehát hatalmas kérkedő lesz. A
világ most is szereti azokat, akik szeretik magukat, ma ez erény: a büszke, kérkedő
emberi viselkedés. A világ beteg, előkészítve a színpad.
 7. vers Dániel 7: 21-25, Dániel 8: 24, gyötörni fogja Isten népét.
Fontos: ez azokra vonatkozik, akik majd a Nagy Nyomorúság idején válnak hívővé!
A Jelenések könyvében az első részekben 19 alkalommal fordul elő az
„egyház/gyülekezet” szó, a harmadik részben egyszer sem. Tehát ez azokra
vonatkozik, akik a Nagy Nyomorúság idején kapják az üdvösségüket. A „szent”-ek
azok, akik ismerik Istent, a zsidó nép, de azok is, akik csatlakoztak hozzájuk. Az
Ószövetségben találunk erre utalást. Tehát mi is szentek vagyunk, mindazok, akik
az egyház részét képezzük. Sokan túl szűken értelmezik ezt a kifejezést. Pl. Kálvin
Jánosnál öt pontban foglaltatik, a „kiválasztott” kifejezés. Ez azért veszélyes, mert
Isten kiválasztott népe Izrael, és ha egyszer hirtelen már nem az, akkor  veled  is
megtörténhet, hogy Isten hirtelen téged is elhagy. Ezek teológiai kérdések is,
amikor nem teljesen az Ige alapján áll magyarázzák a jelentéseket.
Máté 16- ban  olvashatunk  erről is, ami a Jelenések könyve 13. fejezetében áll.
Jobb tehát, ha már ma átadod az életedet Jézus Krisztusnak, akik a Nagy
Nyomorúság idején térnek majd meg, sok nehézség vár rájuk.
 8. vers Az Élet könyvét Mózes is említi, Pál apostol is, Dávid is, Dániel 12 is. Az a
fontos kérdés: a te neved szerepel-e ebben a könyvben?
 9. vers Ez a kérdés a legfontosabb a z életedben. Honnan tudhatod a választ? Ha
befogadod Jézus Krisztust, Ő semmiképpen sem küld el, aki Hozzá megy.
János 1-ben olvashatjátok. Mindenki, bárki fordulhat Hozzá. Aktív viselkedés
szükséges, hogy megragadjuk Őt. Olyan, mint a teniszpályán, amikor nálad van a
labda. Ne csak ülj, próbáld hit által befogadni! Tedd meg, hogy befogadod az
életedbe, és biztos lehetsz benne, hogy az Élet könyvében ott van a neved!
A jövő héten további részleteket tudhatunk meg a Jelenések könyvéből. A 17.
fejezetben is lesznek majd részletek, ezen lehet gondolkodni. Jobban
megérthetjük a világméretű mozgalmakat, ez nagyon mély témakör.
Atyám, arra kérünk, készítsd fel a szívünket, hogy megértsük, ami ebben a világban
elkövetkezik!