Jelenések könyve 17.

 

Emlékeztető
A 16 fejezetnél fejeztük be legutóbb. A harag poharai kiömlenek a földre, mielőtt
Jézus visszatérne másodszor is. Az utolsó hét csapás a Nagy Nyomorúság
időszakának befejezését jelenti.
A 17-18-19. fejezet visszamegy az időben. A Nagy Babilon sorsát nézzük meg. Két
részre bontható: a vallási rendszerre, és a politikai-gazdasági rendszerre. Isten
pedig kiönti ítéleteit a hamis vallásra, a 18. fejezetben a gazdasági-politikai részt
is megítéli.
Isten a „Nagy Babilon” fogalma alatt egy egységes vallási-és gazdasági rendszert
nevez.
A 19. fejezetben arról lesz tanítás, hogy Jézus Krisztus visszatér a földre, és Isten
kiönti ítéletét a Sátánra, a Fenevadra, az Antikrisztusra is. Néhány hetet még
várnunk kell erre.
Jézus ezer éves királysága, az új föld és az új menny teremtése: ezek a legszebb,
legédesebb, legvigasztalóbb részek!
 1. vers Babilonra kb. 300-szor utal az Ige. Kétszer a Jelenések könyvében is
találunk utalást. (p. Jel.16 : 19) Nőként szerepel, de ez nem azt jelenti, hogy
konkrét dolog a nők ellen, hanem, mert Babilon „megszült” valamit, ezért nő. Isten
megmutatja János apostolnak, hogy milyen lesz majd ennek a nőnek a sorsa.
Olvashatjuk a „nagy parázna” büntetését. A 18. versből tudhatjuk, hogy ez egy
város is egyben. Az 5. versben pedig az áll, hogy a homlokára egy titokzatos név
van írva. Lelki ítélőképesség és rálátás szükséges, hogy megértsük: miről van szó? A
kezdet Mózes könyvében gyökerezik. Noé fiainál, a három fiúból az egyik gonosz
volt, és a leszármazottai is gonoszak voltak. Khús nemzette Nimródot.
1 Mózes 10: 8 Nimród neve „lázadót” jelent. Hatalmaskodó vadász volt, aki
konkrétan Isten ellen lázadt. Abban a korban a leggonoszabb ember volt.
 1 Mózes 11: 4 Babilon a lázadásból jött létre. Az ember a saját erejéből próbálta
elérni a Mennyet, a saját feje szerint ment. Ez a meghatározása az Isten elleni
lázadásnak. Babilonban az emberek tornyot építettek saját erejükből, Isten
szemszögéből ez paráznaság. A saját erejükből nem juthatnak a Mennybe, ez
szennyes, piszkos dolog, nincs létjogosultsága. (Isten szemében a prostituálttal való
kapcsolat törvénytelen, a férfi a feleségével lépjen ilyen kapcsolatba!)
Tehát az emberek saját erejükből próbáltak eljutni Istenhez. Szellemi értelemben
ez a hamis vallási formáknak a szülőanyja, itt a gyökere. A démonok ugyanazok ma
is, az okkult gyakorlatok hátterében ezek állnak. Isten összezavarta a nyelvüket,
azután szétszéledtek a földön. Ez az első hely, ahol Sátán megpróbálja leutánozni
az üdvösséget- torzítva.
Isten ígérete az eljövendő Messiással kapcsolatban még előrébb kereshető. Mielőtt
még más népek megjelentek volna, a hamis vallások megjelentek volna. A két
bűnös embernek mondja Isten.
2
 1 Mózes 3: 15 Ez az első prófécia is egyben a Messiásról. Egy asszony magján
keresztül jön majd el a Megváltó. Jézus majd szűztől születik.
Sátán szereti leutánozni, amit Isten tesz. Babilonban is megteszi ennek a torzított
mását.
Szemirámisz Nimród felesége volt, aki bevezette a babiloni vallás gyakorlatát. 40
nappal Nimród halála után csodálatos módon teherbe esett, (erre nincs bizonyíték,
de a vallási hagyományok ezt állítják.) Emiatt a csoda miatt őt és a fiát, Támoszt
kezdték el imádni. Ez volt a kezdete az Éj Királynő- és a Napisten kultusznak. A
hamis vallás, ami Isten szemében annyira utálatos dolog, ekkor kezdődött. Azután
az egész világon elterjedt az anya-fiú imádata. Pl. Vénusz-Cupido, Ízisz-Hórusz,
ezek Babilonból indultak. Isten a Bibliában folyamatosan elítéli ezt.
 Jer. 7:8
 Jer. 44: 17.19
 Jer. 44: 25
 Ezékiel 8: 14 Olvassátok el! Látni fogjátok, hogy Isten mit gondol ezekről a
vallásokról.
A paráznaság, az utálatos hagyományok az idők folyamán beszivárogtak a
keresztény egyházba is. A római katolikusoknál két bíborost említenék, aki beszélt
erről.
J. H. Newman „ A keresztény dogma fejlődése” című könyvében, a VIII. fejezetben,
a 6. bekezdésben leírja azt a húsz katolikus gyakorlatot, amelyik pogány eredetű.
Az idők folyamán a katolikus egyház átvette azokat a szokásokat, amiket Isten
annyira utál.
Edward Gibbon bíboros (www.ronaldbrucemeyer.com/rants/0508almanac.htm)
„Atyáink hite” című könyvének 106. oldalán ír arról, hogy általános és elfogadott a
római katolikus egyházban, hogy a babiloni vallásból vették át a szokásokat.
Rómát is emlegetik az „új Babilon”-ként. De most itt nem ez a cél, hogy
földrajzilag keressük meg a helyet. A rendszer tágabb, hatalmasabb, és a háttérben
is kifejti a hatását.
A karácsony, a húsvét, a „halisten”, a „kapu őrzője”…mind  Babilonból, a
„paráznák anyjától” származik. Pásztorunk elmesélte saját életéből a példáját:
hogy amikor az evangéliumot tanulmányozta, és a teljes Igét tanulmányozta,
ezeknek a szokásoknak a nyomát sem látta. Nem tudta, hogy mindez honnan jött?
Nem tudta összeegyeztetni az Ige fényében ezeket. Úgy tűnik: Babilonból.
A „parázna” jelentése tágabb értelemben az is, amikor valaki a szájával az Igét
hirdeti, de a gyakorlatában, az életében nem hűséges Isten Igéjéhez. Ez az alapja a
hamis vallási rendszereknek is. Utálatos, undok dolog, pedig vallásosnak tűnik, de
Isten ezt elveti.
Az első fejezetben arra hívja tehát Isten János apostolt Isten, hogy ezt lássa, a
későbbi, 15. versben is megmagyarázza, hogy az egész világon elterjed a befolyása,
a legmagasabb pozíciókig elér majd.
 2. vers A parázna-részeges elcsábítja az embereket. A szellemi érzékszervek
eltompulnak, vakká válnak a saját helyzetükre nézve.
3
 3-4-5. vers A prostituáltak a nevüket a homlokukra írva hordták, mint az ékszert.
 6. vers Részletes leírást találunk itt, hogy hatalma van, gazdag. Szennyes
üldöztetést folytat. János apostol nagyon csodálkozik, meglepődik.
 7. vers Az eddig tanultakat is szükséges lenne feleleveníteni, de ennek időbeli
korlátai vannak. Vegyük észre: az asszony a fenevadon ül!
 8. vers Korábban beszéltünk már ezekről, a 13. fejezetben. Az Antikrisztusra
vonatkozóan.
 9. vers Hét hegy, hét fej. Bibliamagyarázók szerint ez Rómáról szól, mert „hét
dombon ülő város”. A hét király: János írása idején 5 római császár már halott volt,
Domiciánusz uralkodott akkor, és a hetedik még nem uralkodott. A leendő,
„újjászületett” Római Birodalom élén fog állni. Dániel könyvében is olvashatunk
erről. Úgy tűnik, az európai országok egysége lassan kialakul…
 10-11. vers A hetedik és a nyolcadik uralkodó egyben ez a személy lesz. Aki a
konföderáció élére áll majd, és a teljes világ uralmát is megszerzi.
 12. vers Itt 10 ország szövetségéről van szó, nem egymás után következnek, hanem
egyszerre, egy időben fognak össze, és a Fenevadat segítik. Az egészre a kárhozat
vár, bár megtörténik majd. A „kis szarv”, az Antikrisztus, a hetedik-nyolcadik
uralkodó, ő lesz majd.
 13. vers Érdekes: a Közel- Keleten elhozza majd a békét, szövetséget köt a
zsidókkal, de aztán Jézus Krisztus és követői ellen fordul majd, üldözni fogja őket.
Mindez a Nagy Nyomorúság időszakának a végén következik be, a Bárány ellen
harcol. A Bárány legyőzi majd, az egész a fizikai síkon is megjelenik. Egységes
vallási- politikai-gazdasági rendszer jön majd létre, a szekták, a világvallások mind
beleolvadnak ebbe. „Az emberek a saját erejükből eljuthatnak Istenhez.” –ezt
hirdetik majd. Az evangélium szöges ellentétben áll evvel! Ezt láthatjuk már ma is:
közös kapcsolódások, egység, ökumenikus mozgalmak.
Miért gondolod, hogy büszkeségeddel, mocskos szívedből, egyedül is el tudsz jutni a
Mennybe? Háború folyik Isten ellen, Isten üzenete ellen. Ez ma is történik. Sok
országban az embereket hosszú időre megfosztották Isten Igéjétől. Ez a fizikai
világban is megjelenik.
 14-15-16. vers Egymást felhasználták a saját céljaik érdekében. A politikusok is
időnként felhasználják a vallás saját céljaikra. El tudjátok ezt képzelni? Gyakran
egy diktátor békejobbot nyújt egy vallásnak, aztán elhagyja és tönkreteszi, ha
felhasználta.
Ez a Nagy Nyomorúság közepén fog megtörténni, amikor a világ teljes hatalma az
Antikrisztus kezében lesz. Az Antikrisztus imádata a végső, nagy vallás, ezt követeli
majd. Aki nem hódol be, azt halálra ítélik.
A következő héten megnézzük, hogy hogyan esik szét Babilon másik része.
Uram, köszönjük az Igédet!