Jelenések könyve 19: 1-13

 

Utalás az előzőekre
A múlt héten a nagy Babilon sorsáról volt szó. Láthattuk, hogy mi lesz majd a sorsa
ennek az egységes vallási -gazdasági-politikai rendszernek. Isten mindegyik
rendszert „babiloni”-nak említi. A gyökere a lázadás Istennel szemben. Babilon lesz
a legnagyobb világbirodalom majd, de a bukása egyetlen nap alatt fog
bekövetkezni. Elsősorban a hajósok, a kereskedők és a királyok lesznek ettől
lesújtva.
A Jelenések könyve 18-20. fejezetben Bíztatja Isten a szenteket: örüljenek, mert
végrehajtja miattuk az ítéletét. Bosszút fog állni a népéért. Bíztat, hogy
örvendezés legyen!
 1. vers Nagy sokaság kiált a Mennyben. Már a 7. fejezetben is találkoztunk a nagy
sokasággal. Láttuk, hogy ezek azok az emberek, akik a 144 ezer fiatal evangelizátor
hatására üdvözülnek. Mindenféle emberek, sokan, akik mártírhalált halnak majd
Jézusért. Itt most csak egyszerűen imádják Istent.
Halleluja- alaluja! kifejezés: azt jelenti, hogy dicsérjük Istent! JA-t, Jahvet. Ez a
kifejezés csak itt fordul elő. Felszólító mód, szó szerinti felszólítást jelent. Vegyük
észre: mi az ok, amiért ezt kiáltják!
 2. vers A múlt héten ezt a témát részletesen megvizsgáltuk.
 3. vers Minden élőlénynek szól a parancs: imádják Istent!
 4. vers A 24 Vén reagál majd rá. Ez nagyon szenvedélyes jelenet. A 4. fejezetből
már tudjuk, hogy ezek az élőlények az Egyházat jelentik.
Ezékiel 10
„Ámen” kifejezés: gyakran használjuk, de félre is érthetjük. Azt jelenti=
kifejezésre juttatjuk az egyetértésünket, avval kapcsolatban, ami elhangzott. Pl.
amikor Izrael népének olvasták a törvényt; Istennek hálát adtak az emberek -és
evvel egyetértünk. Sokan azt gondolják, arra szolgál, hogy lezárjuk az imát evvel a
szóval. Egyetlen helyen olvashatjuk csak:
Máté 6: 13 Jézus imája.
Tágabb értelemben alkalmazza az Ige, válaszként szolgál, amikor meghalljuk az
igazságot. Tehát biblikus, amikor igehirdetés közben mondják a gyülekezet tagjai.
 5-6. vers Isten kiönti végső ítéletét a világra, abban a helyzetben ezt tisztán
látják. Egyetértenek, igazságosnak tartják. Összeroppannak majd az emberi
rendszerek, amelyben lemészárolták, gyűlölték Isten népét. Nagy öröm, és
egyetértés lesz, mert amit Isten tesz majd, az igazságos, és helyes.
 7-8. vers Ez itt a szentek igazságát jelenti.
 9. vers Erre a napra várunk: az Egyház végre ott lesz a Mennyben.
Efézus 5: 22-32 Isten először az asszonyokhoz szól, majd a férfiakhoz. Ez nem
véletlen: a férj a „feje” a feleségének. A legtöbb utasítás a férfiaknak szól.
Gyakran ezt a részt az esküvőkön olvassák fel. Hiszen a férjekhez-feleségekhez
szól. De a végén olvashatjátok: Pál apostol Jézus Krisztus és az Egyház
kapcsolatáról beszél, ami „felette nagy titok”. Isten hozta létre a házasság
2
intézményét, így alakította ki a férfiakat és a nőket, hogy együtt éljenek. Ez a
képe annak a kapcsolatnak, amire Isten velünk vágyik. Csodálatos titok ez az
életemben. ( Emlékeztető : 6 bibliaóra tanítása, Ruth könyve)
A férj Krisztusként viselkedik a házasságban. Feltétel nélkül szereti a feleségét.
Isten erre hív benneteket. Hogyan lehet feláldozni az életedet? Ezt Krisztus
képviseli. Az asszony pedig alárendeli magát, követi a férjét. Ez az Egyház képét
festi a világnak. Együtt Krisztus képét közvetítik. Nem véletlen, hogy a házasság
ilyen hatalmas szellemi támadás alatt áll.
2 Kor. 11: 2-3  A házasság képe itt is. Bennünket eljegyzett Jézus Krisztus, Ő
elpecsételt Szent Lelkével. Előleget hagyott itt a Szent Lélek formájában. Az
eredeti kifejezés eljegyzési gyűrűt jelent. Ha befogadtam az életembe, nekem az
eljegyzési gyűrű a zálog. Azt jeleni: még nem kaptam meg mindent, még van, ami
rám vár. De minden, ami az Övé, az enyém lesz! Istennek az akarata: a nő őrizze
meg magát tisztán a férjének, amíg el nem érkezik a menyegző napja.
Az esküvői ruháról a lányok esetében nagyon sok szó esik. Milyen legyen? Szép volt-
e?
A mi ruhánk majd fényes, tiszta gyolcs lesz. Vegyük észre: Jézus hogyan fogalmaz?
„megadatott”= ajándékba kapta, nem kiérdemelte/ vásárolta! Vegyük ezt észre!
Ajándék!
Elfogadtad-e Isten igazságát, ajándékát? Nem fontos a vallásosságod, nem számít,
hogy honnan jöttél. Isten igazságának ajándékát nem fogadod el, hanem a saját
igazságodban bízol…?
Ézsaiás 64: 5 Isten mit gondol a mi „igaz” tetteinkről. „ És  mi mindnyájan olyanok
voltunk, mint a tisztátalan, és mint megfertéztetett ruha minden mi igazságaink,
és elhervadánk, mint a falomb mindnyájan, és álnokságaink, mint a szél, hordának
el bennünket.”
A  „ szennyes ruha” fogalma elég undorító az eredeti szövegben, nem részletezzük
most, nem szükséges a kellemetlen helyzet.
Filippi 3: 8 Pál apostol „értéktelen szemét”-nek nevezi. ( A  görög eredeti
„subula” nagyon erős: „sz.r”- bocsánat!) Ezt gondolta a saját igazságáról.
Filippi 3: 8-9 „ és  benne élhessek. Mivel hiszek Krisztusban, Isten elfogad engem.
Ez azonban nem  a miatt van, mert igyekeztem a Törvényt betartani. Isten ugyanis
a hitem miatt fogad el.”
Ez a legfontosabb kérdés: elfogadod-e hit által Jézus igazságát? Nem lehet
jócselekedetekkel kiérdemelni.
Róma 10: 2-3  figyelmeztet : nem vetették alá magukat Isten akaratának. Ha
valaki nagyon szenvedélyes, buzgó, megpróbálja kiérdemelni az üdvösségét, nem
értette meg Isten igazságát. Soha nem ütheti meg Isten mércéjét! Olyat végez, ami
lehetetlen, időpocsékolás. Alázatra van szükség, hogy elfogadják Isten igazságát.
I. 
Majd a saját erejéből teszi meg- nem tudja megtenni!
II. 
Rádöbben: nem tudja megtenni! Köszönet Jézus Krisztusnak, amit értem
tett. –Ők bekerülhetnek a Mennybe.
A büszkeség ne legyen akadály, hogy beléphess, de csak az alázatosok léphetnek
be! A Mennyben nem fogunk büszkélkedni saját magunkkal, ( mint  most, hogy
belefájdul a fülünk!) ott nem lesz ilyen, csak HÁLA. Világossá válik: nem lettem
volna képes magam, Te, Uram elvégeztél mindent helyettem. Köszönöm! Ha
szeretnél azon a napon ott lenni, erre figyelj oda!
Ézsaiás 61: 10 „ mert  az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság
palástjával vett engem körül…”
3
Ma reggel te milyen ruhát öltöttél fel? A saját igazságodét? Akkor csalódni fogsz. Az
üdvösség ruháját? Hála, örvendezés van-e benne?
 10. vers János apostolt lenyűgözi, amit lát. Elfelejti, hogy kit is kell imádni. Ezért
figyelmeztetik: ez csak egy követ, nem őt kell imádni! Az angyal lábánál térdel, de
az leállítja. Lucifer nem így beszélt. Ő arra vágyott, hogy őt imádják, ez számára
bukást hozott. Ez az angyal azonnal azt mondja, hogy ő csak közvetítő. A prófécia
lényege: maga JÉZUS. Isten igazi szolgája nem engedi meg, hogy őt imádják. Hogy
a kezét, a gyűrűjét csókolják az emberek, leboruljanak előtte. Önmagukat Isten
rendelkezésére bocsátják: „Itt vagyok Uram, bárhová hívsz, használj engem!” Eztán
Isten összetöri majd őket, kikalapálja, olvasztótégelybe helyezi, aztán használja
majd őket. Ez megtörténik, néha azt gondolják rólunk, mi jobbak vagyunk. Ezért
éveken át tart a felkészülési időszak: hogy megtapasztaljuk, semmire sem vagyunk
képesek Isten nélkül! Éveken át tanítja sokszor.
Azt mondja itt az angyal: az Úr a nagyszerű! Istent imádjátok! Ami örökkévaló,
szellemi: Istennel történik!
 11-12-13. vers Olvassátok el! Ma itt befejezzük, a jövő héten fogjuk folytatni
innen. Gondolkozzatok el azon, ami ebben a fejezetben található. A kérdés:
elfogadod-e a tiszta menyegzői viseletet? Egy napon majd megnyílik a Menny
kapuja. Ez csak rád és Istenre tartozik majd. Az alázat azt jelenti: képtelen vagy
nélküle mindenre! Az emberek legnagyobb problémája a büszkeség. Babilon alapja
a „paráznák anyja”. Az emberek azt akarják:
-mi majd véghez visszük,
-mi majd megépítjük,
-mi majd a saját erőnkből…
Az egész lázadás erre a rendszerre épült, és ennek az utódai is erről szólnak. Isten
ezt paráznaságnak tekinti. Nem az így gondolkodó emberek lesznek Isten társai,
„felesége”. Ostorozod-e magad, hogy Isten jóindulatát elnyerd? Nem vagy-e
képmutató, ahogyan hadakozol a bűnnel, csak más ne tudja meg…!? Ha igen, itt az
ideje, hogy odamenj Istenhez: „ Uram , szükségem van a Te igazságodra!” A
vallásos képmutatás helyett hála, és üdvözítés tölt be. Azokkal az emberekkel, akik
nem ismerik az Urat, Isten mentsen, hogy képmutatók legyünk!  Ha úgy viselkedsz,
hogy szentebb vagy, az beteges, önigazult dolog. Ha valaki jön hozzád, hogy
megmondja, mire van szükséged…Mire  van szükségünk? Neked is+ nekem is? JÉZUS
KRISZTUSRA- különben elvesznék a bűneimben. Örvendezek, hogy megmenekültem,
és könyörgök az embereknek: jöjjenek, és örvendezzenek az Úrban, Istenben! Ő az
üdvösség ruháját adta ránk. Ez van azoknál, akik valóban megtapasztalják az Úr
szeretetét. Bárcsak mi is örvendeznénk az Úrban! Bárcsak hálásak lennénk Neki
reményteljes szimbólumáért! Ezt jelenti: Jézust követni! Nem a vallást követni!
 Nagyon köszönjük Neked, Uram ezt az alkalmat!