Jelenések könyve 2:12-17

 

Utalás az előzőekre: efézusi gyülekezet, szmirnai gyülekezet…
 12. vers Ma: Pergámum
Kétélű  éles  kard- az egyháztörténetre is vonatkozik, isz. 314-514, Konstantin alatt, állami
intézmény a kereszténység, de valójában lelki paráználkodás, bálványimádás folyik.
( Ef  . 6:17) …És a Léleknek kardját, amely az Isten beszéde
(Zsid. 4:12 ) Mert az Istennek beszéde élő és ható…
Isten igéje: mindennél élesebb, értünk is, ellenünk is hat- ezért megtörve, engedni, hogy
Isten formáljon bennünket, gyülekezet is : nem az Igét megváltoztatni, az Ige értünk száll
harcba. Sok gyülekezetben azt mondják, hogy Istent szolgálják, de figyelmen kívül hagyják
az Igét. Hogyan lehet ez? Oda vezetik a gyülekezetet, ahol nincs Ige, érezni fogja a kard
élét, felelőssége Isten előtt, nem saját kis dolgait megvalósítani!(1 Kor.3  –tönkremegy,
felég a szolgálat, Máté 7:24-25 összeomlik) ISTEN ÉLŐ IGÉJE AZ ELSŐDLEGES
Nem a pápa, nem egy látomás mondja meg az igazságot.
 13. vers Tudok cselekedeteidről-, ezt elmondja Jézus minden gyülekezetről.
A tetteinknek, időnek van következménye, DE a megigazulás nem cselekedetek által van.
(Ef.2 :8-910) Mert kegyelemből tartattatok meg…
Abban járunk-e? Amit elkészített, előre nekünk szán, elfogadjuk-e ?
Mindent tud a körülményeidről! Sátán a földön jár, nem a pokolban sétál, munkálkodik a
világban. A szelet sem látom, de látni a munkája eredményét (2 Kor. 4:18 ) (Ef. 2:2 ) (Ján.
14:17 ), (1 Pét. 5:8 ) ( Jób 1:6) Isten az én uram, hatalmasabb, majd Ő lerendezi a sátánnal
a harcot, de látni a családokat, apákat, az emberek lelke megy tönkre, sorozatgyilkosságok
történnek. Jézus kifejezi: értem, milyen ott lenni, ahol zűrzavar van, mert emberré lett,
járt emberként, de bűntelen maradt. ( Zsid . 4:15  - 16) Mert nem olyan főpapunk van, aki…
Kegyelem trónusa, hitet nem tagadta meg a pergamumi gyülekezet ,  belekapaszkodott
Istenbe.
Sátán stratégiája-elferdíti  az istenképet, nem tudod, ki? Nem tudod, milyen? Nem tudod
megtapasztalni erejét, JÉZUS ISTEN, HIT ÁLTAL,KEGYELEMBŐL  V AN  ÜDVÖSSÉGÜNK
Korai egyházak IV-V-VI sz. szellemi óriások: Arianusz, Atanáziusz, Ágoston, Anipász-
megvédték a hitet.
 14. vers témát vált: Bálám- Ószövetségből, nem pozitív személyiség, útja (Péter
levelében), hibája (Júdás levelében), tanítása itt: házasság a világgal, kompromisszumot
kötni, fiatal lányokat, bálványokat beszivárogtatni- majd azokkal paráználkodnak
Nincs ellened átok- de, kísértés megpróbál legyengíteni: magába szippant, tönkretesz.
Konstantin- keresztény, megtapasztalásai (mennyire biblikus?) 313-ban milánói rendelet:
szabad vallásgyakorlás, ő az egyház feje, magasabb állami hivatásokban is keresztények
kerülnek
Pergamón: vegyes házasságot jelent, házasság+ pogány hagyományokat kereszténnyé
változtatták (ünnepek, szentélyek)= lelki értelemben vett paráználkodás, pogány
áldozatokat vittek be
 15. vers „ki nem állhatom” nikolaitákat gyűlöli
Mások fölött uralkodtak, egyházban is IV. sz. napjainkban is :  a papság emberek és isten
között áll, felmagasztalt emberek, mások, mint a többiek, Isten látja: gyűlöli- mindenkinek
a szolgái, felelősség nagyon nagy, az emberek az Istenéi, az Úréi! Cél: Istennel járjanak,
munkálkodjon bennük tőlem függetlenül, ne én hozzam a döntéseket helyetted, nem
uralkodni, hanem segíteni a ti örömötökben!-ez nagyszerű foglalatosság.
Külön-külön is keressétek Istennel a kapcsolatot, ne én hozzam a döntéseket!
 16. vers Térjetek meg! –Hét gyülekezet közül 5-nek mondja. Változtasd meg ahogyan a
dolgokat nézed, szemléletváltás. Ez a bűn gyökere: pogányság, bálványok beszivárognak.
2
Függőség, nem akar Istennel egyedül járni- ez kisgyerek-korban még jó, de később már nem
helyes! Nem ellenük fordul, a gyülekezet tagjai ellen, hanem a nikolaiták és bálám-
tanítványok ellen! „ azok  ellen” ( Ján. 12:47 )
Isten majd az ő igéje szerint ítél, aki Isten igéje szerint él, nem lehet megítélni!
Isten-szó mekkora hatalom, minden létrejön! (Mózes1:1 ), ma is mindent összetart,
atomokat, a tudósoknak fogalmuk sincs, hogyan?- Isten szava, parancsa hatalmas erő!
Táplál, vezet, erő, hatalom Isten igéjét követni, a szerint élni, győzedelmeskedni- milyen
érzés az?
( Jel. 19:15)-kard, mely levágja a népeket, egy napon szól, és mindent átváltozta. ( 1  Kor.
15 végén- elolvashatjátok ), átalakul a világ ( 2 Péter 3:10) Az Úr napja pedig úgy jő majd
el…szétesik minden, felemészti a tűz azért, hogy újra összerakja, az új menny és az új föld.
SZÓ- nemcsak szó! Isten igéje értünk harcol, Engedd, tanulmányozd! – nem kell félnünk.
Hitvallást gyakorolni a családban, házastárssal, gyerekekkel, engedni, hogy munkálkodjon,
a ház bővölködni fog, meg fog állni, kiállja próbát.
 17. vers Mózes könyvében „manna”- mi ez? Isten gondoskodott, megtartotta a pusztában a
népét.
( Ján . 6:48) Én vagyok az életnek kenyere.
Jézus maga ez a manna. Magát adja nekünk. –nem kevés! Fizikai értelemben nem látszik,
de valóságos- megehetem/ihatom, magamévá tehetem. –Élek!
Kő, rock, kőszikla- sok helyen  ( 1  Mózes 49: 25), ( Ézsa.28:16)
Fehér: tele bűnnel,  vagy  tökéletesen tiszta- Jézusról szól.
( Ézs. 49: 14) nem felejtett el, mások lehet- én nem! Tenyerembe véstelek! Új név.
Bámulatos: önmagát fogja nekünk adni, fel vagyunk vésve, az lesz az új névben, ami
köztem, és Isten között van, a mi nevünk Őbenne!- bensőséges kapcsolatban amit ő
kimunkált, amivé ő tett bennünket. (Pl. Ábrahám, Sára, Jákob-Izrael, Simon-Péter új nevei)
Isten szívesen ad új nevet, Isten ismer, belénk lát, egyik ember a másikat csak bizonyos
szintig képes megismerni. 3 igazán jó barát, 10-12 közeli- behatárolt.
Isten úgy munkálkodik, tudja, hogy ki vagy, elég a kegyelme, hogy elvigyen, ahová ő
szándékozik. Ő a fehér kő:- bele vagyunk vésve, Ő belé nézek szeretetben-, látom: ki
vagyok: semmi nélküle, az Ő munkája látsszon az életünkben!