Jelenések könyve 3: 1-6

 

Utalás: Jel. 1:19-ben  az egész vázlata benne van
Jézustól származik a 7 levél, (7=teljesség), az egyetemes egyháznak/ról is szól, nemcsak a
gyülekezeteknek, minden gyülekezetnek
Van, amikor Isten igéje megsért bennünket, felkavar, de 50%-ban bátorít, megvigasztal.
Kétélű kard, megsebez, meg is gyógyít, de ha ellenállunk, valóban kardként ítél majd meg
minket.
Nem kívánok senkit megbántani, Isten teljes igéjét tanítsam- ezt az elhívást kaptam, sokat
tusakodtam, Isten igéje meg akar minket változtatni.
Ma: 5. gyülekezet sárdisi, a reformáció a protestáns irányzat megjelenését írja le, nagyon
kevés jó dolgot mond Jézus, ma is fennáll a második eljöveteléig.
 1 vers Luther Márton római katolikus szerzetes, majdnem beleőrült, hogy a saját
cselekedetei által, önsanyargatás által próbált megigazulni, a Római levélből megértette,
hogy az igében van az igazság, HIT-ből van, ettől kezdve békesség van a szívében,
reformáció kezdete, megreformálni a katolikus egyházat, 95 pontban összefoglalta, ez egy
szellemi értelemben vett mozgalomnak indult, a protestáns mozgalom inkább politikai már.
7 lélek, 7 csillag = a Szentlélek különböző szolgálatai, a Szentlélek teljes szolgálatai Jézus
Krisztusnál vannak ( Ézsa . 11:29 ) nála van a Szentlélek teljessége
Látja, hogy jó dolgok is vannak, kijöttek a zűrzavaros tanításokból, a jézabeli tanításokból
Ebben az időszakban fontosak a nevek, az irányzatok, az izmusok, egy ember neve köré
építettek tanításokat, mozgalmakat- ez nagyon testies dolog: (1Kor. 3) következmény:
elhatárolódtak az emberek egymástól, „van egy neved” „élsz, de halott vagy”- ezek komoly
kijelentések!
Hiányok: államegyházakká váltak,
A Szentlélekről szóló tanítások elsikkadtak,
Krisztus második eljöveteléről szóló tanítások hiányoznak
Ez a három halált hoz egy gyülekezetre!
Evangélikus egyház: német vagy= evangélikus vagy, egész országok, városok DE! probléma:
nem születhetnek újjá teljes országok, csak egyénenként születhetünk újjá! Nem mindenki
tért meg, nem mindenki jutott élő hitre
Kálvin János városállam vezetője, Genf helytartója uralkodott a nikolaitákhoz hasonló
módon, történelmi tények: kivégzések vízbefojtások történtek, Isten szeretete nincs benne
sehol!  Jézus Krisztus új életet ígér-, megtérünk a bűnösségünkből, az arroganciánkból, de
ezt nem lehet kijelenteni az egész városra, vagy az egész országra, az emberek származása
ezt nem befolyásolja, attól nem üdvözül senki, hogy egy protestáns országba született,
vagy egyetért az adott teológiával, vagy kisbabaként megkeresztelik.
Az ige szerint: személyesen fogadjuk be Jézust, belénk költözik a Szentlélek és
munkálkodik- ez az ÉLET! Élő gyülekezet ott van, ahol Jézus Krisztus él, mindegy, hogy mi a
neve a gyülekezetnek. Az –izmusok jelenléte megszomorítja Isten szívét : aki nem ezt hiszi,
az másodrendű, megnyilvánul: a SZERETET, a lélek gyümölcse, a világ tudja, hogy
szeretitek egymást, nem legyilkoljátok!
Élő gyülekezet jellemzője: telve a Szentlélekkel, egymás iránti szeretettel, Pál is erre
bíztat ( 1Kor . 14:1 ) kérjük a lélek gyümölcseit, törekedjünk a szeretetre.
A református írások többségében nem ezt találjuk, inkább a saját értelmükre
támaszkodnak, nem kérik a Szentlélek munkáját, ez azért baj, mert nem tudjuk felfogni az
eszünkkel a Szentlélek munkáját!
Államegyházak- nem hívőkkel vannak tele, halottak, halálszagúak, csak filozofálgatnak ,
kevés a bátorítás arra, hogy keressék a Szentlélek munkáját
 2. vers a reformáció nem oldott meg minden problémát, bár voltak megfelelő lépések, és
eltávolodtak a jézabeli tanításoktól
2
államegyházzá vált, nincs ima azért, hogy a Szentlélek betöltse a lelket, nikolaitánus
módon kezdtek uralkodni, kisbabákat kereszteltek meg- ez sehol sincs az igében!
Ha szilárd alapokat keresünk, visszamegyünk 500 évet, de ez nem elég, mert nem eredeti
dolgokat találunk, bizarr tanítások is jelen vannak, (pl. karizmánia,)
Isten igéjéhez kell visszamenni, a Szentlélek re vágyni, hogy Isten betöltsön bennünket,
(Ap.csel . 2:42 ) Élő gyülekezet ismérvei : kitartóan részt venni a következő négy dologban:
1. az apostolok tanításaiban,
2. a közösségben, hogy az emberek megismerjék egymást,
3. Úrvacsora- Ki Jézus Krisztus, mit tett értünk, az Ő kegyelméről szól
4. ima, dicséret, imádat
Hagyomány= nemzedékről nemzedékre száll, egyértelműen az igéből legyen!
Akadály: kapcsolat Istennel akadályba ütközik, Jézus Krisztus a megváltó, a Messiás ,
megjövendölték a próféták, de nem akarták az emberek felismerni, emberi hagyományokat
tanítottak, nem ismerték fel Jézust!
Gondolkozz! Szilárd alapot szeretnél, rendíthetetlent, 500 év nem elég vissza az időben.
Egyház: prófétákra, apostolokra épül, Jézus a sarokkő, Mit mondott Jézus a példázatokban?
(Múlt hét, Máté 13) Isten tudja, kik az övéi, kik tartoznak hozzá. Fontos: ragaszkodjunk az
igéhez, kérjük, hogy töltsön be a Szentlélek!
 3. vers gyenge pont: amilemizmus= nem lesz 1000 éves királyság, mert már zajlik, nincs
várakozás Jézus Krisztus eljövetelére, nincs tanítás, bátorítás erre, elsikkadt ebben a
korban.
Ez ellentétben áll az apostolok tanításaival, akik vágyakoznak Jézus Krisztus eljövetelére
Jelenések könyve legjobban megszerkesztett, figyelmezteti őket, baj van, ébredjetek fel!
 4-5. vers győz= hívő, megtért
kérdéskör:üdvösség, örökkévaló bizonyosság-Isten igéjére alapulva lehet (1Ján.5:4)
győzelem= HIT, ez egyértelmű
szektákban nem engedik, hogy ilyen bizonyosság legyen, bűntudaton keresztül manipulálják
az embereket, hogy nekik dolgozzanak
Teljes szíveddel hiszel az Úrban- nincs félelem, bűneink 100%-a megbocsátatott.
KÖSZÖNJÜK A TE IGÉDET!