Jelenések könyve 3: 14-22

 

Utalás az előzőekre : a Jelenések könyvének vázlata az 1: 19- ből kiolvasható: három részből áll,
amik vannak- az elmúlt hetekben ezekkel foglalkoztunk. Ezek a részek a gyülekezetekről szólnak,
több szinten.
1. szint: eredetileg a kisázsiai gyülekezeteknek szóltak,
2. szint: az egyházakhoz, gyülekezetekhez szólnak, hogyan működjenek a gyülekezetek,
3. szint: saját életünkről szólnak, ott is tudjuk alkalmazni, 22. vers: „Akinek van füle, hallja .
Mit mond a Lélek a gyülekezeteknek.”
4. szint: az egyháztörténet 7 nagy korszakát is jelentik.
Az 1-3. rész történései már létrejöttek, befejeződtek. Azokban Jézus nem említi a Nagy Nyomorúság
időszakát.
A 4. résztől említett dolgok ma is jelen vannak, és egészen Krisztus második eljöveteléig
fennmaradnak, Jézus figyelmezet bennünket, hogy visszatér.
A thiatirai (2: 18-29) gyülekezet  a katolikus egyház működésére példa.
A sárdisi (3: 1-6) gyülekezet a reformációt, az állami protestáns egyházak működését jellemzi.
A filadelfiai(3: 7-13) gyülekezet az 1800-as években megelevenedő missziós mozgalmak
megerősödését jelképezi: ezek a mozgalmak nem bírnak politikai hatalommal, nem állami
egyházak, Isten „ajtókat” nyit meg előttük, egyedül kevés lenne az erejük, de hitben járva,
ragaszkodva az Igéhez elviszik az evangéliumot a világ különböző népeihez.
 Ma: laodiceai gyülekezet lesz a téma.
Az elmúlt 100 évben jelentkezett ez a működési forma, történelmileg nagyon újnak mondható.
Teljesen ellentéte a filadelfiai gyülekezetre jellemző működésnek. Ott Jézus nem tudott rosszat
mondani: érzékenyek voltak, Isten akarata szerint éltek.
Itt semmi jót nem tud mondani Jézus, nem Isten akarata szerinti életforma ez. Napjainkban is
léteznek ebben a formában működő gyülekezetek!
 14. vers LAODÍCEA szó jelentése: két görög szóból áll. Az első része „ember/ek”-et jelent, a
második része a „döntés”, az  „uralkodás”, az „irányítás”. Jézus ki nem állhatta a nikolaitákat,
azokat az embereket, akik mások felett uralkodtak. Abban a szóban is szerepel a „LAOS” = „EMBER”
összetétel.
A laodíceai gyülekezetben az emberek nincsenek Isten akaratában, az emberek döntik el, hogy mire
van szükségük, és az emberek uralkodnak. Tehát ez a gyülekezet az emberek gyülekezete, DE a
gyülekezet az Úré! Az Istennek tetsző gyülekezet „feje” Jézus, joga van hozzá, saját vérével
„vásárolta” meg azt.
A demokratikusan működő gyülekezet pedig megadja az embereknek, amire vágynak, sőt,
megkérdezi őket, hogy mit szeretnének, és úgy prezentálja a hitet, ahogyan azt szeretnék.
 2Tim. 4: 3 „ Mert  lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedhetik, hanem a saját
kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök.”
Képzeljétek csak el azt a hasonlatot, ha a pásztor kérdezgetné a juhokat, hogy merre menjünk,
mert én vagyok a pásztor, de nem tudom…Hát , a juhok nagyon megrémülnének…A jó pásztor
megóvja a juhokat, döntéseket hoz, követi Jézus Krisztust. Az igazi gyülekezet hűségesen megtartja
az Igét, engedi, hogy a Szentlélek vezesse, nem az emberek döntései alapján működik. Figyeljétek
meg a „Véneket”! Isten Igéjére építik az életüket, az „útkereszteződésekben” az ima és az Irás
vezeti őket, eszerint hozzák meg a döntéseket.
 Jézus itt elmondja, hogy ő az, akinek beteljesül az igéje, ő az igazi hű és igaz tanú, tökéletesen
bemutatja, mi van Isten gondolataiban. Azt kéri: őrá figyeljünk, ő a kezdet, a forrás. (arche= forrás:
teremtés forrása).
 Kolosse.1 : 16 „Mert Ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben, és a földön…”
 Ki Ő? Azt jelenti, Isten. MINDEN. Nem teremtették, Isten teremtésének forrása. Tehát mindenek
előtt van. Ha Őt elutasítják, a Teremtőt utasítják el.
 15-16. vers Ez itt komoly kijelentés! Jézus érzése olyan, hogy legszívesebben hányna.
Langyos (lágymeleg) jelentése itt a laodíceaiaknak szimbolikus, de érthető. A városban nincs
vízforrás, csak csatornarendszeren keresztül jutnak vízhez. A meleg víz Hieropoliszból érkezik a
forrásokból, de mire a városba ér, már csak langyos. A hideg víz a hegyek forrásaiban fakad, de az is
langyossá válik, mire ebbe a városba ér. Ez tehát a városban élőknek mindennapos probléma, értik:
a langyosság a hasznavehetetlenséget jelképezi.
Másik példa: a forró termálvíznek gyógyító hatása van, a hideg víz hűsít. De a langyos mire jó? Egyik
célját sem tudja betölteni. Gondoljatok arra, milyen jó a forró rétes egy pohár hideg tejjel. De ha
2
az asztalon felejtitek éjszakára a tejet, és az langyos lesz és megromlik…Fúj! Kiköpitek az egészet.
A „langyosság” a közöny a kompromisszumok jele. Amikor valami/valaki átveszi a környezete
hőmérsékletét.
A város katonai szempontból is sebezhető volt a külső vízforrások miatt. Az ellenségnek elég volt
csak a város vízellátását megszereznie, és csak várnia kellett. Nem is kellett fegyverrel harcolnia.
Emiatt a város lakói szívesen és nagyon gyorsan belementek kompromisszumokba. Bármiben
kompromisszumot kötöttek, ami egy kicsit is veszélyes volt számukra. Gondoljatok csak napjainkra
is, ez most is létezik! Az üres vallásoskodás nagy átok. Jézus nevének égisze alatt gyakran hirdetik
az evangéliumot, de a valóságban szinte mindenben kompromisszumra lépnek, és nem ég a tűz
Istenért a szívükben. Kívülről lehet, hogy úgy tűnik, de valójában ezek az emberek nem Isten
erejében járnak. Azt mondják, amit a többiek hallani szeretnének, nem azt, amit mondani kellene.
Példa napjainkból: figyelhetitek a CCN-en is, Interneten is: egy meghatározott felekezet nyíltan
homoszexuális vezetőt választott magának, és erre még büszkék is. Személyesen nem táplálok
ellenérzést a személy ellen, de egyetértek a felekezet afrikai szárnyával, akik elhatárolódtak ettől.
Feladatunk: Isten Igéjét szolgálni!
Másik példa: tévében „szolgál” egy másik ember, és „lecseréli” a feleségét egy fiatal modellre…és
senki nem kérdőjelezi meg a viselkedését!
 Máté 7: 21 „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába…”
Karizmatikusság azt jelenti, hogy ez a Szentlélek ajándéka, napjainkban is gyógyító hatású, de soha
nem tesz olyat, ami szöges ellentéte az Igének!
Kérdés: Halljuk-e az Igét?
Másik kérdés: Ha halljuk, meg is cselekedjük-e?
 17. vers Jézus itt egy ellentétet épít fel, hogy érzékeltesse a hibát.
A város anyagi értelemben gazdag, hiszen kereskedelmi- és bankközpont. Rengeteg az anyagi forrás,
a pénz, az épületek… és az embereket lenyűgözi a pénz. Azt gondolhatják: itt biztosan valamit
nagyon jól működtetnek…Hogy  mögötte mi van? Tönkrement házasságok, rossz kapcsolat a
gyerekekkel, és vajon hogy áll Istennel? A „gazdag” laodíceaiak büszkék is magukra- de Jézus ezt
másképp látja, mint ahogy ők magukat.
 18. vers Vannak emberek/gyülekezetek, ahol stratégiákat gyártanak, ahelyett, hogy imádkoznának.
Egy percre kérik, hogy Isten áldja meg az ő terveiket.
Jézus Krisztus gyülekezete Őt követi: tagadd meg saját magad, vedd fel a keresztedet, és kövess
engem!
 19. vers Közvéleménykutatást végeznek, felhívást az emberekhez: mit szeretnétek? Programokat
építenek. Ez veszélyes dolog: „istenkereső barátok”…mit  akarnak? A kapott eredmények szerint
„emberbarát” gyülekezetet létrehozni, a létszámot minél magasabbra felduzzasztani, ez sok pénzt
jelent, amivel „hatalmas” dolgokat lehet véghez vinni.
A gyülekezet célja nem ez! A gyülekezet célja, feladata: MEGISMERNI  ISTENT !
Az a cél, hogy Jézusról beszéljünk, hogy Jézusról gondolkodjunk, Isten teljes Igéjét hirdessük!
 Példa: county-énekes fellépése előtt azt kérték, NE említse Jézus vérét…az  nem gusztusos! Az
lehetetlen! Az LÉNYEG! Muszáj említeni, beszélni róla, nem lehet kihagyni!
Van olyan gyülekezet, ahol nem tartják be az alapvető gyülekezeti fegyelmet sem. Lehet, hogy a
vezetők is bűnben élnek, ásítoznak csak, nem számít, az nem fontos. Vagyis „langyosak”,
közönyösek. Esetleg az alapvető tanítás sem helyes: nem tanítanak arról, hogy Jézus szűztől
született, nem tanítanak Jézus visszatéréséről.
Laodícea híres volt a ruhakészítéséről, és egy bizonyos szemkenőcs készítéséről is. Ezeket a világ
minden táján megvásárolták. Tehát a város világi értelemben gazdag volt, biztonságos, de ez  hamis
biztonságérzet csupán, mögötte közöny húzódik. Jézus utoljára figyelmezteti őket önigazult, hamis
önérzetükre. Amikor üdvösségünk van: új ruhát jelent számunkra. Jó, ha felismerjük, hogy mekkora
szükségben vagyunk, hogy szükségünk van Rá.
 Ézsai. 61:10  „ Örvendezvén örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben, mert az
üdvnek ruháival öltöztetett fel engem…”
Ha minden földi javunk megvan, az nem azt jeleni, hogy minden OK. Istennel. Az önigazultság nem
egyenlő avval, hogy igaz vagyok Isten előtt!
 Ézsai. 64:5  „ És mindnyájan olyanok voltunk, mint a tisztátalan, és mint a megfertézett ruha…”Ha
ilyen az ÉN igazságom, milyen lehet a bűnöm?
 Róma 3: 20 „ Annakokáért  a törvénynek cselekedeteiből egy test sem igazul meg előtte…”
Jézus azt kéri: Vele járjunk, Tőle vegyük a „ruhát”, amit csak Ő adhat, a „szemkenőcsöt”, amit
csak Ő adhat! Bizonyság, hogy Isten mennyire szeret!
3
 19. vers Nem fordít hátat, hanem szeretetben megfedd. Vegyük itt észre: Nincs BENN a
gyülekezetben. Jézus kívül van, az ajtó előtt áll. Ma is van gyülekezet, ahol róla beszélnek, de
valójában nincs jelen. És egyénenként szól a gyülekezet tagjaihoz.
 Mit szeretne? A feltámadás után is gyakran történik: leül együtt enni velünk. Mire vágyik? Nyissák
meg az emberek a szívüket, és „vacsorázzanak”  együtt  vele. Mit kíván a gyülekezetektől?
Teológiát? Programokat? Pénzt? NEM! Egyszerűen együtt akar „vacsorázni”. Az jó alkalom, hogy
együtt megismerjük Őt. Ezért vagyunk együtt gyülekezetként. Az utolsó vacsorán Jézus szomorú,
hogy ez az utolsó, de azt tanítja: ezután is ezt tegyétek, mindig, és én ott leszek veletek!
Örökkévalóságban a Bárány esküvői vacsoráján együtt enni Vele, hatalmas terített asztalnál, együtt
vacsorázni, reggelizni- ezt kéri Jézus is!
  Áttekintettük az egyháztörténetet a kezdetektől napjainkig. A következő hetekben a 4. résztől a
III. szerkezeti része következik a Jelenések könyvének: mi történik majd ezután. Ez izgalmas lesz!
 Uram, köszönjük az Igédet!