Jelenések könyve 5: 1-14

 

 Utalás az előzőekre
 János először arról írt a Jelenések könyvében, amit látott, de a 4. résztől már
lélekben elváltozott. Arról ír, amit így elváltozott állapotában lát. Először, ami a
szemébe ötlik: a trónus, a színek leírásával érzékelteti a sugárzást. Lát 24 másik
trónust is, ezek Isten népét jelképezik. Hiszen minden hívő a Királlyal fog majd
uralkodni. A győztesek azok lesznek, akik Jézusba vetik a hitüket. Tehát előzetest
láthatunk mindarról, ami majd ránk vár.
 Az 5. fejezetben a helyszín és a téma változatlan, igazi dráma bontakozik ki
előttünk, ennek megértése majd segít megérteni a jelenlegi örült világot, a
fájdalmakat, amik a világban vannak, és azt is, ami felé tartunk.
1.vers  A jobb kéz a hatalmat fejezi ki. Papirusz-tekercsről van szó, nem a mai
értelemben vett papírról. Ennek az egyik oldala sima, a másik, a hátoldal érdes
volt. Rendszerint a sima oldalára írtak, de az itt említett tekercsen kívül is, belül is
írás van, és le is van pecsételve! Vagyis ez egy különleges okmány!
 A zsidó népnél volt egy szokás: megvásároltak egy földet, és felírták a tekercsre.
Isten a 12 törzsnek adta az Ígéret földjét. Az efölötti harc napjainkban is probléma:
kinek a tulajdona? A törvény szerint a föld szét lett osztva a családok (törzsek)
között, és az örökösödés szerint fontos volt, hogy családon belül maradjon. A
tekercs  valójában egy jogi lap, a hátuljára az eladásokat, a jelzálogokat írták.
Amit ma egy ingatlan széljegyzetén láthatunk…
 3 Mózes 25:23-24 „A földet pedig senki el ne adja örökre, mert enyém a föld:
csak jövevények és zsellérek vagytok ti nálam…”
 Isten mondja nekünk: minden az Övé, nincs jogunk eladni az embereknek..
Ha mégis adósságba keveredett valaki, akkor a legközelebbi rokona válthatta ki,
segíthetett rajta.
 Ruth könyve 3: 12 „És most: bizony igaz, hogy közel rokon vagyok: de van
nálamnál még közelebbi rokon is” Ruth könyvéből elolvashatjátok, hogy a kiváltás
hogyan történt, mindazt, ami evvel jár. Olvashatjátok, hogy, Boáz nyíltan, a Vének
Tanácsa előtt cselekedett, nem titokban, így nyerhette el Naomit is.
 János apostol tehát látja ezt a különleges tekercset: ez a  Föld tulajdoni lapja!
1 Mózes 1 : 28  „ És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és
sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá…”
Isten megteremtette a földet, és nekünk embereknek adta, hogy uralkodjunk rajta,
hogy sokasodjunk, és hogy vigyázzunk rá. De az ember átadta a Sátánnak a földön a
hatalmat!
 Luk. 4: 6  „ És monda néki az ördög: Néked adom mindezt a hatalmat és ezeknek
dicsőségét, mert nékem adatott, és én annak adom, akinek akarom.”
Amikor Sátán kísérti Jézust, Ő nem mond ellent arra, hogy Sátánnak hatalma van a
földön, hogy ő uralkodik, hogy a világ fejedelme. A föld tulajdonosa Isten, az
emberre bízta, de amikor az ember csődbe ment, (elbukott), átadta a Sátánnak az
uralmat, a tulajdoni lap hátoldalán az ő neve is szerepel „tulajdonostársként”, és
ezt az ember engedte meg neki!
 Ezt a tekercset látja hát János apostol.
2
 2. vers  Amit az angyal kérdez: ez egy hatásos, erős kérdés. A cél: hogy
gondolkozzanak! Ott lebeg a levegőben, Isten engedi, hogy ne legyen rá gyors
válasz.
 3. vers Senki nem MÉLTÓ, nem találnak senkit azok közül, akik ott voltak, hogy
kiváltsák a földet a zálogból. Figyelemre méltó a kifejezés: nem a HAJLANDÓságról
van szó.
Uralkodni a földön sokan akartak, hajlandóak lettek volna. Pl.:Nagy  Sándor,
Dzsingisz kán, Napóleon, Hitler…Az akarás megvolt!
A lényeg: KI MÉLTÓ?
 4. vers János apostol nagyon felzaklatódik érzelmileg. A válasz: SENKI sem méltó!
Senki sem méltó arra, hogy a levelet felnyissa, beletekintsen. János felismeri, hogy
ez mit jelent: látja a mennyből, hogy mi vár azokra, akik ebben a világban vannak ,
elkeseredés tölti el, a világ veszélyes, erőszakos, haragos, utálatos lesz, és ez
egyre fokozódik, a hibáztatás, az egymásra mutogatás…
 5. vers  Akkor  egy a Vének közül szól hozzá: két kifejezés is utal itt a Messiásra.
 „ a  Júda nemzetségéből  való oroszlán” =  1 Mózes 49: 9-11 itt a prófécia, hogy
ebből a törzsből való, Máté 1- ben is olvashatjátok, hogy anyai vonalon  Jézus a
Júda törzsből származik.
„ Dávid  gyökere” =  Jézus Dávid utóda, de gyökér és ág egyszerre.
Ézsaiás 11: 10 „És lesz ama napon, hogy Isai gyökeréhez, aki a népek zászlója
lészen, eljőnek a pogányok, és az ő nyugodalma dicsőség lészen.” Olvassátok,
tanuljátok meg kívülről ezt a részt, ami az 1000 éves királyságról jövendöl!
 Az érdekes, hogy Jézus Krisztus ember és Isten is volt egyszerre. Tehát Dávid
teremtője és leszármazottja is egyszerre.
Bibliai kérdés a farizeusoktól: Máté 22: 41-45
Ne m tudtak válaszolni, nem mertek többet kérdezni, a farizeusok büszkeségét
bizonyítja, megsértődtek…
 6. vers  János  apostol meglepődve látja: a BÁRÁNY van jelen. A  gyengédséget, a
kedvességet képviseli. Jézus Krisztus =Isten Báránya. Ezt a kifejezést ismerjük.
Amikor keresztre feszítették, beteljesült a prófécia, Ő a pap és az áldozat is
egyben. Mindig és minden Őrá mutatott Izraelben, Őbenne teljesült be. A
feláldozása után röviddel az addigi hagyományos áldozati rendszer megszűnt, és az
óta nem működik. Benne beteljesült.
Tehát ott van a mennyben és a kínzások jeleit viseli.
Jézus torz, emberhez nem méltó alakban látszik. Ézsaiás 53: 14-15
„ Miképpen  eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja, és
alakja sem ember fiaié volt…”
Mária-Magdaléna sem ismeri fel először a feltámadás után, csak amikor Jézus a
nevén szólítja. Tamásnak,  ( aki  kételkedik) azt ajánlja, hogy érintse meg a sebeit.
Zakariás 12:10 „ A Dávid házára és Jeruzsálem lakosaira pedig kiöntöm a
kegyelemnek és könyörületességnek lelkét, és reám tekintenek, akit átszegeztek,
és siratják őt, amint siratják az egyetlen fiút…”
Zakariás 13:6 „ És ha mondja néki valaki: Micsoda ütések ezek a kezeiden? azt
mondja: Amiket az én barátaim házában ütöttek rajtam.”
3
Miről beszél Isten? Miféle sebek ezek? Tehát a mennyben Jézus még mindig
hordozza ezeket a sebeket. A mennyben egy dolog lesz, amit ember „készített”: a
SEBEK!
Ha csak arra gondolsz, hogy milyen volt Jézus szenvedése a fizikai testben, nem
értesz még mindent! A kínzások, a terror, amit megtapasztalt, amikor a bűneinket
hordozta, amikor Isten haragja kiáradt Rá, megváltoztatják  Őt, eltorzítják. Ez
érzelmi +értelmi +pszichológiai terror, amit elszenvedett a G. kertben, azután a
kereszten! Ha valami hiányzik a Passió című filmből, akkor ez a hiány az: semmivel
nem ábrázolható filmen ez a fajta komplex szenvedés, ebből csak a fizikai sík
kínzása látszott. Néhányan azt mondják, hogy Mel Gibson túl messzire ment a
szenvedés megjelenítésében… de ha megvizsgáljátok, kiderül, hogy ő nagyon
pontosan és hitelesen ábrázolta a filmben a testi szenvedést. A lelki- szellemi
gyötrődést nem is lehetett megjeleníteni! Azt nem „láttuk”.
Tehát ott lesz Ő is a mennyben, látni fogjuk majd a Bárányt. Ott lesz előttünk, és
az abszolút szeretetet képviseli majd, mindavval, amit értünk tett. Leírhatatlan az
e szeretet, a szépség, hatalmas és gyönyörű, soha azelőtt ilyet nem
tapasztalhattál.
 7-8 vers Olvassátok el !
 9. vers  Itt  áll a dicsőítő dalnak a szövege is. Mennyi nemzetből, népből tevődik
majd össze. A mi gyülekezetünk is egy kicsit ilyen, sokféle nemzetből valók
vagyunk, és amikor együtt dicsőítünk, ez egy kicsit hasonlatos lehet talán. Nincs
„magyar gyülekezet”, vagy „amerikai gyülekezet”, vagy  „ szlovák gyülekezet”,
vagy  „román gyülekezet”. Ha te ezt így gondolod, hogy különbségek vannak, tudd,
hogy nincs, nem létezik, Isten  nem  így látja!
Máté 13:44-46  Isten megvásárolta  a földet, akik pedig hitüket belévetették,
hatalmas az örömük., mindent adnak ezért. Ilyen lesz majd a  mennyek  országa!
„ Ismét  hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez…”
A 19. részben majd lesz szó arról, hogy mit jelent ez, hogy együtt uralkodunk majd
Vele… Várjuk ki türelemmel!
 11. vers  Milliónyian  lesznek majd ott. Egyes szekták szerint csak az juthat majd
oda, aki náluk kersztelkedik meg. Akkor csak 60 ember Budapestről? Nem
hiszem…Ők  lennének az egyedül üdvözítő egyház?  Keskeny az út, de talán nem
csak 60-an jutnak a mennyek országába, talán kicsit többen…(nevetés!)  Figyeljetek
oda a tévtanításokra!
 12. vers Ez az igaz imádat! Hogyan történik? Nem a dicsőítés-vezető hergeli az
embereket, és kiabál, hogy :  „gyerünk, énekeljetek!” Az igazi imádatban spontán
szabadul fel az öröm, és az  ének-tánc, a dicsőítő szavak. Megláthatjuk majd a
Bárányt, aki megöletett értünk.. Az Úrvacsorán is erre emlékezünk, erről szól. Igazi
imádás szabadul fel.
 13. vers Minden élőlény együtt lesz majd, és rajongva imádjuk Istent. Itt egy kis
vicc hangzott el lelkészünk életéből, hogy a családjában megbeszélték, hogy lesz-e
majd lovacska, és hárfa, és macskák…
Uram,  köszönjük  az előzetest arról, hogy mi lesz majd ezután!