Jelenések könyve 6: 1-17

 

Ennél a résznél kezdődik az ítélet, amit Isten kiönt a nagy nyomorúság időszakában .  kettős célja
van:
1. megtisztítani a földet, előkészíteni így az új mennyet és az új földet.
2. felébreszteni álmából Izraelt. (Pál levele a Rómabeliekhez 9. 10. 11.)
 Az Ószövetségben több mint 50-szer említik a nagy nyomorúság idejét, az „Úr napja-ként” is,
„Jákob nyomorúsága „-ként is, mindig  Izrael  népével van kapcsolatban.
 Az Újszövetségben több mint12-szer említik. (Máté 24)
Mi lesz a jele a második eljövetelének? Mi történik Isten kiválasztottaival?
Isten Izraelt kiválasztott népének nevezte, nem válasz ki azért egy népet, hogy utána eldobja őket.
Izrael elutasította a Messiást, de Isten még nem fejezet be a munkáját Izraellel.
A nagy nyomorúság ideje semmihez sem fogható, szörnyűbb pusztulás lesz, mint bármi eddig.
Miért kapunk betekintést a jövendőbe? Mi a célja Istennek evvel?
Válasz: hogy menjünk, és hirdessük az emberek között: ki lehet szabadulni, meg lehet menekülni,
van megoldás…
 A Jelenések könyve 1:19-ben találunk egy szerkezeti vázlatot, amely egyezik a Biblia azon
részeivel, ahol szintén erről van szó: az egyház dolgai lezárulnak majd, lélekben leszünk és egy
pillanat alatt elragad minket az Úr. A nagy nyomorúság idején az ő népe már nem lesz itt. 1 Thess.
5:9   „Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi
Urunk Jézus Krisztus által,”
 Az előző hetekben szó volt a hét gyülekezetnek írott levelekről, utána János apostol is elragadtatik
lélekben, látja Istent, körülötte a népét, akik énekelnek, Istent imádják. A jobb kezében egy irat
van, mindkét oldalára írtak rajta, ez a föld tulajdonlapja. Keresik, aki méltónak találtatik arra,
hogy felbontsa, és betekintést nyerjen az írásba, de SENKIT nem találtak méltónak…Akkor  János
keservesen sírva fakadt, hiszen megértette, hogy ez a birtoklevél a földdé, és még akkor a Sátán
uralkodik rajta. Sátán azon igyekszik, hogy tönkretegye, megölje, néha elég jó munkát végez itt a
földön…De  akkor az egyik Vén szól Jánoshoz: Jézus győzött, Ő méltó erre. Látja János apostol a
Bárányt, akit megöltek, Ő az egyedül MÉLTÓ arra, hogy a területet visszavásárolja.
 A múlt vasárnap ott fejeztük be, hogy elveszi a Bárány ezt a könyvet az Atyától, és mindenki Őt
imádja.
 Jel. 5:9  „És énekelének új éneket, mondván: Méltó vagy, hogy elvedd a könyvet és megnyisd
annak pecséteit: mert megölettél, és megváltottál minket…”
Koronáinkat lerakjuk majd a lába elé, Ő a megváltó, Ő az egyetlen MÉLTÓ, és Ő meg is tette értünk
ezt.
6. rész
Egyenként töri fel a pecsétet.
Miért töri fel? Hogy változtasson, a biroklevélen visszavásárolja a földet, közben a földre újabb és
újabb hullámokban ömlik ki Isten haragja.
Miről is szól ez? Visszavásárolja, ami az övé, és „nagytakarítást végez a házban”.
Ez egy gyönyörű aspektus, ha Krisztusban vagy, ha nem, akkor ez számodra nem csodálatos.
Ez egy kegyelmi idő, mikorra ez letelik, teljesen megtisztítja a földet a bűntől, szénné éget minden
bűnt-, és ezért hálásak lehetünk nagyon. Isten nagyon türelmes, vár ránk, vár, hogy megmutathassa
a kegyelmét. Ha ez nekem nem kell, visszautasítom, akkor azt kapom, amit kértem…
 A 6. rész összefoglalása annak, amire sor kerül majd. Az ítélet különböző hullámairól olvashatunk.
 1-4. vers lovas Apokalipszisnek nevezik. Ez a rész illeszkedik a Máté 24- ben megírtakkal.
Vagyis: szellemi megtévesztők jönnek, háborúk, járványok, öldöklés következik el,
a tanítványok kérdezték Jézustól: Mi lesz majd a jel?
Válasz: 1. figyelni kell a megtévesztésre, hiszen sokan mondják majd, hogy Jézus nevében jönnek.
2. háborús híreket lehet hallani, DE nem kell ezektől megrémülni, mert ez még nem a VÉG,
nem önmagukban kell értelmezni a jeleket. Ez még csak a „vajúdás kínjainak a kezdete.” A
Róma 8-ban olvashatjuk: most is komoly fájdalmaktól nyög a föld, szeretne már
megszabadulni a bűn terhétől…A múltban sok keresztény gondolta már, hogy az akkori
időkben: ez a VÉG, ezt láthatjuk a régi írásokból.
3. Jelentkeznek új járványok, vírusok, betegségek. Pl. HIV, régebben a pestis. Ezek az ember
bűneinek az eredményei, napjainkban is rengeteg van, DE ez még nem a VÉG!
A Máté 24: 15-ben olvashatjuk, hogy mi lesz majd a jel, és azt is, hogy akkor mit kell tenni:
meneküljetek a hegyekbe! Hatalmas földrengésszerű várható.
 A háborúkról: valaki kiszámolta az átlagot, hogy az elmúlt 3000 év alatt összesen talán 286 nap volt
békeidő a földön, de ez azért sem biztos, mert lehet, hogy a törzsi háborúkról csak nem volt
tudomásunk. 15 000 különböző háborút vívtak az emberek, naponta nagyon sokan veszítik életüket
ma is, átlagosan 30-40 nép háborúzik napjainkban is, átlagban 19 háború jut naponta a világban az
emberekre. A föld népességének a fele ma is éhesen fekszik le, ez naponta 10 000  embert  jelent,
400 ember hal meg, mert éhezik.
Tehát amikor a Bárány felnyitja majd az első pecsétet, olyan éhínségre lehet számítani, amilyenre
még nem volt példa soha. Ami érdekes: Isten népe már nem lesz itt a földön, az úr kiragad
bennünket a világból előtte.
Máté 24: 15 „ …aki olvassa, értse meg):” = a jövőben, aki olvassa, az értse meg!
Ha képzeletben időutazást tennénk 150-300 évvel korábbi időkbe, visszafelé, és akkor olvasnánk az
Igét, sokan hibázhatnánk, amikor földrengést észlelnének, és azt hihetnénk, hogy ez már a vég.
Napjainkban nem kellene partnernek lenni abban, amikor a jelekből szélsőséges következtetéseket
vonnak le emberek. Néhány száz évvel ezelőtt jó néhányan nem hittek abban, hogy Jeruzsálem és a
templom újra állhat, hiszen az ő korukban Izrael állam még sehol nem volt. Ebből sok teológus arra
következtetett, hogy az Írásban Izrael népe az egész hívő népet jelentheti, hamis teológiát
gyártottak tehát, ez az un. „behelyettesítő teológia”.Amikor  Izraelről olvastak, ők az Egyházra
gondoltak. Ez elég nagy zűrzavart keltett, nem hittek abban, hogy Isten összegyűjti majd a
kiválasztott népét, és visszaviszi a földre, amit ígért nekik, és a templomot újra felépíthetik majd.
Ezeket a tényeket 100 évvel ezelőtt nem tudhatták még. De napjainkra, láthatjuk, kezd összeállni a
kép. Nagyobb rálátásunk lehet most a próféciákra, mint eddig bármikor. Voltak sokan, akik azért,
akik hittek ebben akkor is, pedig nem látták a tényeket.
100 évvel ezelőtt egy magyar származású zsidó ember kezdeményezésére elkezdték visszavásárolni
azokat a földeket kis darabokban, amik nem kellettek senkinek, értéktelennek tartották. Így azután
1948-ban létrejött Izrael állama. Még több területet vásároltak, és azóta várnak, hogy felépíthessék
a templomot is újra. Azért van ott probléma: nem olyan egyszerű ezt megtenni…De  az ortodox
zsidók állítják, hogy a templomot újraépítik majd.
2.vers  Ez a lovas első ránézésre Jézus lehetne. De ez nem a valódi Krisztus, ez egy utánzat
csak. Sok helyen találunk erre utalást, hogy el fog jönni majd. János leveleiben, több néven
szerepel: Antikrisztus, fenevad.
2 Thess. 2: 3 „…és  megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia”, más fordításban: a Bűn
Embere, aki pusztulásra van ítélve. Dániel  könyvében    is olvashatunk erről.
Létrejön tehát egy újszerű birodalom, és megjelenik majd egy vezető, aki nem Krisztus ellen
lesz, hanem HELYETTE, leutánozza majd, úgy tesz, mintha ő lenne a Messiás.
 2Thess. 2: 9 „ Akinek  eljövetele a Sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával,
jeleivel és csodáival.”
 Jelenések 19: 12 „…és  az ő fején sok korona,” Tehát amikor Jézus visszatér, az Ő fején sok
korona látható majd.
De ez az ember itt, a hamis Messiás csak egy koronát kap, és várható egy érdekes
megtapasztalás is,  olyan  esemény, mintha meghalna, és majd „feltámad”.
 Jelenések 13: 3
 Olvassátok el Dániel 9-et is!
Európába hatalma egyre nő, az egész világot uralja majd. Szövetséget köt majd Izraellel,
felépítik majd a templomot, pont erre várnak most is. Összeáll a kép.
Vegyük észre: a lovas kezéből a nyílvessző hiányzik! Ez azt jelenti: nem erőszakos módon jut
majd uralomra, hanem politikai taktikázással, ügyes, jól manőverező politikus lesz majd ez az
ember.
Aztán a z Izraellel kötött szövetsége még le sem telik, 3,5  év múlva becsapja majd őket, akkor
majd a zsidók is látni fogják: ő a bűn embere.
Összerakjuk tehát az Ige szálait.
4. vers
A nagy nyomorúság idején az egyház nem lesz a földön. A föld népei egyesülni igyekeznek majd,
ezt az irányultságot ma is észrevehetjük (globalizáció, egységesség, csatlakozás az EU-hoz ) .
Kialakul majd egy új világrend, amelyben békesség, biztonságérzet lesz. Utána azonban elszabadul
a pokol. Hatalmas háborúra lehet majd számítani, amely felülmúlja az első és a második
világháborút is.
Ezékiel 38, 39-ben olvashatunk  egy  háborús leírást, amely idegenszerű az ő idejében. Talán
egy atomtámadáshoz hasonlítható.
5-6. vers A harmadik pecsét felnyitása. A háború után a kontinensen éhínség következik. Ez a
gazdasági következmény. Ez háborús helyzetek után ma is így van, a régi Jugoszlávia területén
is így történt.
 7-8. vers  A lakosság negyed része elpusztul majd. Ez kb. 1,5  milliárd embert jelent! De az egyház
már nincs itt! A bűn elszabadul az emberek azt aratják, amit vetettek. Sokakat felzaklathat ez:
milyen Isten az, aki ezt nézi? Milyen? Szabad akaratot adott nekünk. Választhatjuk a Vele való
életet, vagy elutasíthatjuk. Ha hamis döntéseket hozunk,avval  Istent káromoljuk. És Ő mit tesz?
Elhozza a dicsőségét. Olyan jó, hogy nem emberi módon ítélkezik, mint te vagy én! Ő telve van
kegyelemmel, türelemmel. Jézus az Ő fia, aki Utat készített nekünk, és megadja, amit akarunk.
Amikor a háborúk, a járványok, a pusztulás ideje elérkezik, lesz egy pont, amikor az utolsó ember is
Őt  választotta. Ha azt akarod, hogy a haragja békén hagyjon, megtesz, kiragad a jelenlétébe,
amikor a földön tombol majd a pokol.
 9-10-11. vers Lesznek emberek, akik a nagy nyomorúság idején térnek majd meg.
 12. verstől Érdekes átmenet látható itt. Az első négy pecsét feltörése közvetett ítéletet jelent,
amely az emberek bűnéből fakadt. Ez lesz az a pillanat, amikor Isten Közvetlenül kiönti a haragját.
Egyelőre ez még nem történik meg. Indirekt módon tapasztalhatjuk. Ha bűnben élsz és megcsalod a
feleségedet, a következménye az lesz, hogy kiürül a szeretet a családi életedből, a bajt a gyerekeid
is érezni fogják.
Amikor eljön a közvetlen ítélet, az mindennek a VÉGE.
Miért tudhatjuk mindezt? Nem leszünk már itt, üdvösségünk  lesz .
Válasz: akik nem hisznek, azoknak elmagyarázni, hogy tudják ők is, legyen róla információjuk.
Dániel próféciáiban is láthatjuk: nem kell vitatkozni, nem a saját véleményünket kell elmondani,
csak megmutatjuk, mit mond erről az Úr. Csak továbbítani kell a világban! Az majd a másik ember
saját döntése lesz, hogy mit kezd vele. Nem kell vitatkozni, csak remélni, hogy a másik
elgondolkodik… Maradj ki belőle, nem a te véleményed számít, engedd, hogy az Isten szóljon az
emberekhez! Lehet, hogy elsőre elutasítják, de később megvalósulhat, hogy felütik a Bibliát…
És majd jön az  ítélet,  Isten ítélete. Az Ő ítélete szent, az Ő ítélete igazságos.
 Mi készen állunk-e? Mi teljesen Krisztusban bízunk-e? Hiszen azok, akik megmenekülnek majd hit
által, kegyelem általfognak megmenekülni. A vallásos dolgaid nem érdeklik Istent! Ezt értsd meg!
Leborultál-e előtte? Elfogadtad-e? Rájöttél-e, mit tett érted?
Ez így alázatra indító, ha megérted: nincs semmi, amit én tehetek !  A mennyben ezért lesz a
hálaadás…
Tegyétek fel magatoknak ezeket a kérdéseket is!
Nem haragra, hanem üdvösségre szán minket.
 Kérlek, Uram, használj minket ezekben az időkben, hogy megoszthassuk az emberekkel a Te
Igédet…!