Jelenések könyve 7 : 1-8

 

A Jelenések könyve 1: 19-ben találhatunk egy szerkezeti vázlatot, eszerint most a könyv harmadik
részénél járunk, vagyis János apostol azt írja itt le, hogy mi  minden fog történni az után, hogy a
gyülekezetek időszaka lezárul majd, és az egyházakat elragadja magához az Úr. Ezután következik
majd a Nagy Nyomorúság időszaka. A múlt héten olvastunk arról, hogy János leírja számunkra, hogy
Jézus kinyitja a könyvet (ami a föld tulajdonlevele), és sorra töri fel a pecséteket, miközben az
ítéletek a földre zúdulnak. A múlt héten az első hat pecsét feltöréséről olvashattunk.
7. fejezet
 1.vers  A Bibliában több helyen is olvashatunk arról, hogy a szél Isten ítéletét jelképezi. Pl.
Jeremiás könyvében. János apostol itt arról ír, hogy négy angyal tartja vissza ezt az ítéletet.
 2. vers János lát egy ötödik angyalt is, akinél „az élő Istennek pecséte”, ő ad parancsot az előző
négy agyalnak.
 3. vers Tehát ez az angyal parancsol, hogy tartsák vissza az ítéletet, egészen addig, amíg el nem
jön a szörnyű időszak, de ettől Isten a szolgáit meg akarja kímélni.
Kik ezek az angyalok?
Válasz: sokan adtak már erre zavaros válaszokat is. Nem a gyülekezeteket jelentik, a gyülekezetek a
Mennyben lesznek Istennél. ( Jelenések  könyve 4. fejezet- az egyházak elragadtatása, Jelenések
könyve 5. fejezet- a megváltottak dicsőítik Jézus, énekelnek.)
 János 15: 14-15 „Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek, amiket én parancsolok
néktek. Nem mondalak többé titeket szolgáknak; mert…”
Ezek az angyalok tehát biztosan Isten szolgái.
Hogy az ítélet súlyos, szigorú lesz, arról olvashattok Máté 21, 22, 23-ban .
 4. vers 144 ezres szám. Ezzel a számmal már nagyon sokan visszaéltek. Sok-sok szekta állította azt
magáról, hogy ők ez a kiválasztott 144 ezer ember. Leghírhedtebb közülük a Jehova Tanúi csoport,
de Szalai András (az apológiai kutatások vezetője!) szerint  tucatnyi a száma azoknak a szektáknak a
világban, akik kezdetben evvel a létszámmal dicsekedtek.
 Az Írásban világosan fogalmaz János apostol: ez Izrael minden törzséből  12 000 embert jelent!
Vagyis a 12 törzsből, amelyeket nevén is nevez sorban –láthatjátok, olvashatjátok! -12 000  embert .
Szándékosan sorolta fel itt az Írás a törzsek nevét is, hiszen Isten tudta előre, hogy lesznek majd
szekták, ahol tévtanítás folyik. Sehol nincs más írva a Bibliában, hogy ez a felsorolás allegorikusan
mást jelentene! Az áll az Írásban világosan, hogy Izrael törzsei = Jákob leszármazottai = zsidók!!!
 FONTOS, lényeges rész következik!
Sokan állították már magukról, hogy ők lennének ez a csoport… Mi lehet hát a színfalak mögött?
Miért kívánkozik más erre a helyre, miért nem akarják elismerni, hogy ez a zsidóságról szól? Miért
akarnak ide tartozni? Hiszen ennek a történésnek az ideje a Nagy Nyomorúság időszaka lesz majd.
Az egésznek az eredete baljóslatú, mélyen gyökerezik, sokan nem is tudják pontosan, milyen
szellemi-lelki töltetben vesznek részt. Hiszen a téves ideológiával „megerőszakolják” az Igét,
világos az Írás: ez a felsorolás a zsidók 12 törzséről szól!
Lényeges:  a  cél: kiirtani a szidókat! Ennek az elő lépése lehet, ha kivesszük őket a képből. Ez az
antiszemitizmus alapja! A zsidók gyűlölete átitatja az egész világot! Valójában ez Sátán terve: azt a
tévtanítást terjeszteni, hogy Isten már végzett a zsidó néppel, nem is akar velük foglalkozni, mi
emberek is bátran leszámolhatunk hát velük.
 Néhány keresztény teológiai iskola is eköré a gondolat köré épült, protestáns történelmi
felekezetek is vallották ezt. Az a gondolatuk, hogy ezt nem szó szerint kell itt értelmezni, pedig a
Biblia szó szerint sorolja fel a törzseket.
Érdemes tudni az ún. „helyettesítő teológiáról” Magyarországon, Európában jelen van a hatása.
Létezik egy nézet, amit AMILLENIÁNUS-nak hívnak: ez az 1000 éves királyságot tagadja. A
REKONSTRUKCIONALISTA nézet szerint a zsidókkal már mindent elintézett Krisztus, nem
munkálkodik már a zsidó népért, nem akar értük tenni semmit, mert a szövetséget Istennel
elárulták, és amit nekik ígért, mint kiválasztott népének, az  ígéret „átszállt” az egyházra.
EZEKNEK A NÉZETEKNEK NINCS IGEI ALAPJA! SŐT!!!
Ellenkezőleg: konkrét cáfolatot találhatunk.
2
 Hogyan alakult ki ez az elmélet? Ez komplex kérdéskör, hosszabb időre lenne szükség, hogy
kifejthessük. Most csak röviden vázoljuk, 15-20 percben.
 Történelmi áttekintés: A korai egyházban abban hittek, hogy Jézus bármikor visszatérhet, és
elkezdődik az 1000 éves királysága. Az Újszövetség minden oldala ezt tükrözi, ez „süt” belőle. A
Római Birodalomban iszonyatos kínzásokban volt részük a keresztényeknek, pl. keresztre feszítették
őket fejjel lefelé, oroszlánokkal tépették szét őket, fáklyaként égették meg őket. Nem csoda, hogy
így imádkoztak: „Jöjj el Uram! Legyen meg a Te királyságod, ne a földi uralkodóké!” Ez tükröződik a
dicsőítő dalaikban is, a korabeli írásokban is. Nagyon várták, hogy visszajön az Úr, és megszünteti
végre az e világi uralkodók gonoszságait.
De közben egy változás történt.Kr.  u. 312-ben Konstantin császár uralkodásakor abbamaradt a
keresztények üldözése. Úgy tűnt: az uralkodó megtért, legenda is keringett a megtéréséről, vita
alakult ki :  tényleges megtérés volt-e, vagy csak egy briliáns politikai manőver, ami által sok
ezernyi keresztény katonát szerzett magának?...Nem a mi dolgunk megítélni az ő életét.
A keresztények akkor fellélegezhettek, a gyülekezet az uralkodó köré csoportosult, a későbbiekben
ő lett a császár. Az első intézkedései között volt a tolerancia elve, később a kereszténység hivatalos
államvallássá vált. A gyülekezet embere maga a császár volt, de  ebben  a helyzetben nehéz volt
továbbra is úgy imádkozni, hogy szűnjön meg a földi uralkodók hatalma…Origenész keresztény
gondolkodótól eredeztetethető az  elképzelés, hogy akkor érdemes átértelmezni a Bibliát,
valójában az Izraelnek szóló ígéretek és igék allegóriák, nem kell szó szerint érteni őket, amit
Izraelnek mond az Úr, az a gyülekezetek számára íródott. Ez áthidaló lehetőséget jelentett az
akkori megváltozott politikában, kormányzásban, uralkodásban. DE ez Origenész önkényes gondolata
volt! Ezt azután a későbbiekben átvette Szent Ágoston is, tanaiban tovább vitte. Hiába tanította
Jézus, hogy az  „ én országom nem e világból való…”, az akkori gyülekezetek belekeveredtek a
világi hatalomba, és politikába, emiatt elveszítették a bizonyságtételük erejét. Általánossá vált az a
nézet, hogy ez az alapigazság, és Isten az ígéreteket a gyülekezeteknek tette.
 A többféle Bibliák között találkozhattok olyanokkal, ahol az Ószövetségi részben az ígéretek fölött
kis fejléc jelzi, hogy mit ígér az Úr a gyülekezeteknek. Az Ószövetségben szerepelnek Isten ígéretei,
és az átkok, ha a népe nem követi Őt. Apró érdekesség: a fejlécben az ígéretek a gyülekezeteknek
szólnak, az átkok, persze a zsidó népnek! Ez logikátlan, értelmetlen! Ilyen, pl. a cambridgi Biblia.
 Ezeket a leírásokat nem Isten ihlette, olyan egyén írhatta, aki erősen a „helyettesítő teológia”
befolyása alatt állt. Közben a realitásban a zsidók a négy égtáj irányában szétszóródtak, nem volt
Izrael nemzete, ez tápot is adott ezeknek a téves nézeteknek. Izrael, mint állam nem is létezett
akkor, ezért történhetett, hogy a teológiájukat a saját hitetlenségükre építhették emberek. Tehát a
nemzet szétszóródott, de nem hitték, hogy amit Isten megígért, azt véghez is viszi: látjuk, a XX.
Században ez mégis megtörtént.
Legyen tehát Istennek mindig igaza, és inkább tévedjen MINDEN ember!
Origenész nézetei Szent Ágostonon keresztül egészen Luther Mártonig éltek. Luther csodálatos
dolgokat vitt véghez, az üdvösségről azt mondja: Hit által, kegyelemből kapjuk meg. Evvel nagyon
egyet tudunk 
érteni. 
DE! 
Volt 
egy 
nagy 
tévedése: 
antiszemita 
nézeteket 
vallott,
„krisztusgyilkosoknak” nevezte a zsidó népet, több traktatust  írt , amelyben követeli a zsidó falvak
felégetését, a zsidó rabbik kivégzését. A nézete szerint, ha Isten befejezte a munkáját a zsidókkal,
akkor mi németek is fejezzük be! Evvel a hibás teológiával megnyitotta az ajtót a gyűlölet áradása
előtt. Védelmére legyen: idős korában felismerte, hogy gyűlölet volt a szívében, és végül a
szeretete útját választotta. De sajnos a későbbi időkben az ő gondolkodása befolyásolta Hitler
ideológiáját. Sok evangélikus lelkipásztor ezért kezdetben a fasizmus mellé állt, és mire felismerték
a veszélyt, már túl késő volt.
 Sátán kezdettől fogva  a  zsidók elpusztítására törekszik. Miért gyűlölik az emberek a zsidókat?
Magyarországon rengeteg erőfeszítést tettek a kultúráért, a művészetekért. Tisztaságból példát
adtak, nem véletlen, hogy a szigorú higiénés szabályaik betartásával a járványokat is átvészelték az
idők folyamán. A gyűlölet mögött Sátán munkája van, igyekszik elpusztítani a zsidó népet. Isten NEM
fejezte be még a munkáját a zsidókkal, a Jel. 12. fejezetében látni fogjuk majd, hogy Sátán még
egy utolsó erőfeszítést tesz majd arra, hátha ki tudja irtani a zsidó népet.
 Vigyázzatok hát, csak azért, mert egy gondolat, filozófia, ideológia divatos, nem biztos, hogy IGAZ
is…! Lehet, hogy Sátántól van…!
Első érv: Sátán azért akarta kiirtani a zsidó népet, hogy ne jöjjön el a Messiás. Azokat a csoportokat
kezdte pusztítani erőteljesen, akik hittek ebben. Gondoljatok itt Mózes születésének körülményeire,
az akkori törvényre, amely szerint az elsőszülötteket megölték…Ez  Sátán akadályozása volt.
3
Gondoljatok Jézus születésének körülményeire, Heródes parancsára… Ez is Sátán által előidézett
bizonytalan helyzet, a félelem: hogy a Király megszületik…
Második érv: most, hogy Krisztus már eljött. Miért üldözi Sátán a zsidókat?
Válasz: Krisztus második eljövetele szorosan kapcsolódik az Izraelnek tett ígéretekhez.
 Hóseás 5:15  „ Elmegyek, visszatérek helyemre, mígnem megismerik, hogy vétkeztek, és keresni
fogják az én orcámat. Nyomorúságukban keresnek majd engem!”
 Olvassátok el a Zakariás 12:10-  et! Az eredeti Írásban a „Bűn” Jézusra utal, egyes szám első
személyben nagybetűvel írva.
 Zakariás 12: 9 „ És  azon a napon lesz, hogy kész  leszek elveszteni minden pogányt, akik
Jeruzsálemre támadnak;”
Sok próféta írt már erről, máshol is olvasható, ezt láthatjátok ma a CNN híradóiban, Jeruzsálem
ellen támadnak.
Zakariás 12:10-ben , az eredeti szövegben „RÁMtekint” szó áll, Izrael tehát meglátja majd,
felismeri Jézus Krisztust, „akit átdöftek”, és hogy utána milyen mértékű lesz majd a gyász, arról
olvashattok az Ószövetségben. Zakariás próféta leírja, erre ihlette Isten Zakariást.
Ezek után érthető Sátán erőfeszítése: igyekszik Krisztus második eljövetelét megakadályozni,
igyekszik megsemmisíteni a zsidó népet, ha ezt meg tudja tenni, akkor elpusztítja Izraelt.
Az Izrael elleni antiszemitizmus magas, a „helyettesítő teológia” eszköze ennek, logikátlan, az
Igével ellentétes nézet!
 Tehát: Izrael 12 törzséből 12 000 emberről szól az Ige, Isten nem fejezte még be a munkáját a
zsidókkal.
Mit mond a zsidókról? A saját hitednek is köze van ehhez, hogy hitben jársz-e vagy nem?!
 Isten öt szövetséget kötött az Ószövetségben a népével, ebből egy feltételes, (Ha…) de a másik
négy feltétel nélküli szövetség.
I. 1 Mózes 12: 2 „ És  nagy nemzetté tészlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te neved,
és áldás leszesz.” Ezt az ígéretet Ábrahámnak teszi.
II. 1 Mózes 13: 15 „ Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak
örökre.” Ez az ígéret a földről szól, és a leszármazottakról. Feltétel nélküli, nem kell érte tenni
semmit.
III. Dáviddal kötött szövetsége: Dávid házából lesz a  Király  , örökké Izrael trónján fog ülni. Az
ígéret szerint, ha a gyerekei el is hagyják majd az útját, megbünteti, de visszahozza őket, nem
pedig elhagyja, eltaszítja őket.
 IV. Az  Újszövetségről  való ígéret: Jeremiás 31: 31
„ Ímé, eljőnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izrael házával és a Júda
házával.”
A feltétel nélkül tett ígéreteket, szövetségeket nem lehet megszüntetni, nem tettünk értük semmit,
kaptuk, a másik féltől ajándékba!
A „helyettesítő teológia” szerint a zsidó nép megszegte a szövetségeket, ezért az ígéretek nem
vonatkoznak már rájuk. DE ezeket nem lehet megtenni!
Olvassátok el egy új szempontból megfigyelve a Római levelet! Az 1-8-ig írt fejezetek Isten
csodálatáról, a bűnösségről, a hit által való megigazulásról, a megszentelődésről szólnak. Ha tovább
olvassuk, sokan úgy érezhetik, és magyarázták is így, hogy Pál apostol hirtelen témát vált, itt valami
törés van. De erről szó sincs! A 9. fejezettől kezd el beszélni a zsidókról, Isten népéről.
 Róma 11: 29 „ Mert  megbánthatatlanok az Istennek ajándékai és az ő elhívása:”
Tehát a zsidó népnek tett ígéretek visszavonhatatlanok.
 A gyülekezeteknek tett ígéretek az Izraelnek tett ígéretek után következhetnek. A „gyökér” Izrael,
az a „természetes ág”, a gyülekezetek a  „ vadhajtások”, amelyek később oltattak be.
Istennek hatalmában áll újra „beoltani” ezeket az ágakat. A cél, hogy a zsidók is és a pogányok is
megtérjenek. Olvassátok újra el ebben a fényben Pál apostol  levelét  a Rómabeliekhez! A római
gyülekezet pogányokból  megtért  emberekből állt.
-Azért, mert Isten nem tarja meg az ígéretét a zsidóknak, a nekünk tett ígéretét sem fogja esetleg
betartani…?- gondolhatták a rómabeliek. Pál apostol ezért magyarázza itt, hogy Isten nem fogja
megszegni az ígéretét! Izrael a bizonyíték, a feltétel nélküli betartásra. Izrael elbukott, elbotlott,
gyenge volt, én is az vagyok. Ha Isten velük végzett, elege van a népéből, akkor hogyan lehetek
biztos, hogy belőlem nincs elege? Engem is eldob majd magától, ha elbukom? Hányszor???
Válasz: Isten megteszi, amit feltétel nélkül ígért. Mi feladjuk, de Ő nem!
 Izrael fel fogja ismerni a vétket, rá fog tekinteni arra, aki értünk annyit tett… A Nagy Nyomorúság
idején sok zsidó megtér majd. Isten soha nem fog elhagyni bennünket.
 Ki ez a 144 ezer ember tehát? Izrael törzseiből valók.
4
Tanács: Maradjatok távol az antiszemitizmus szelétől! Imádkozzunk Izrael békéjéért, áldjuk a
leszármazottakat!
 Uram, köszönjük a Te Igédet! Formálj és alakíts minket! Imádkozunk  a  budapesti zsidókért,
használj bennünket, hogy megismerhessék a Te tervedet, a Te természetedet rajtunk keresztül!