Jelenések könyve 7 : 9-17

 

Összefoglalás:
 Az előző héten a Jelenések könyve 7: 9- nél fejeztük be a Biblia tanulmányozását. Sokan
hivatkoznak arra, hogy a Jelenések könyve szimbólumkavalkád, nem is nagyon lehet megérteni.
 Dániel könyve 12: 9 „ És  monda: Menj el Dániel, mert be vannak zárva és pecsételve e beszédek a
vég idejéig.” A  Jelenések könyve nincs bepecsételve, „nyitott” könyv, és ennek segítségével Dániel
próféciái is érthetővé válnak.
 Jel. 1:1  János apostol Isten követe, rejtjeles formában adta Isten számára a közvetíteni valót, ő
Isten szolgája. Aki nem Isten szolgája, nem fogja megérteni az üzenetet. Hogyan érthetik Isten
szolgái? Úgy, hogy ismerik Isten Igéjét, ismerik az igazságot, elvileg tőlük elvárható.
 2 Péter 1: 20 „ Tudván  először azt, hogy az Írásban egy prófétai szó sem támad saját
magyarázatból…” Az adott igerészt összehasonlítva más igerészekkel elkerülhetjük a torzításokat,
ezek nem lehetnek önkényes magyarázatok.
Nagyon gyakori az utalás az Ószövetség igerészeire. A jelenések könyve 404 igeversből áll, ebből 278
alkalommal valahogyan utalást találunk az Ószövetségre, vagyis a kétharmad része az Ószövetségből
átvett tudnivaló. Ezért is ismerni kellene a Bibliát, Isten szolgáitól ez elvárható.
 Jel. 1: 19-ben olvashatjuk a szerkezeti vázlatot, ezt fontos figyelembe venni, hogy pontosan
tudjuk, hogyan bomlik részekre a Jelenések könyve. „ Írd meg, amiket láttál és amik vannak és amik
ezek után lesznek.”
A 7-es szám a Bibliában a teljességre utal. A „metatauta” szó jelentése is = ezek után. Tehát az
után, miután az egyházat érintő dolgok lezárulnak. A Jel. 4:1  is ezzel a kifejezéssel indul:
metatauta= ezek után. Az első részekben 19 alkalommal említi a gyülekezeteket a könyvben János
apostol, utána már egyszer sem fordul elő erre való utalás.
Miért? A Jel. 6:16-ban  olvashatjuk, hogy kiömlik a Bárány haragja majd a földre.
De tudjuk: üdvösségre hívott minket az Úr, isten az Ő egyházát kiveszi majd innen, amikor Nála
leszünk, nem „egyháznak” hívnak majd bennünket, ennek a kifejezésnek csak a földi életben van
jelentése: „kiválasztottak”-at jelent. Jó, ha tudjuk ezt: itt élünk, de már nem evilágból valók
vagyunk.
 1Thess. 4: 16 „ Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával…”halljuk tehát
a trombita hangját, és utána lélekben leszünk.
 1 Kor. 15: 46 „De nem a lelki az első, hanem az érzéki, azután a lelki.” Egyelőre a földi
testünkben vagyunk, majd azután leszünk a lelki testünkben.
 Róma 8: 22-23 Ez a hívők vágya, hogy lélekben legyünk.
A Jelenések könyvében olvashatjuk, hogy a 24 Vén a megváltottakat képviseli, dícsőítő éneket
énekelnek majd, de, csak akik elragadtattak+ az Ószövetség szentjei jöhetnek számításba.
A Jel. Könyve hatodik fejezetnél láthatjuk, hogy sorban feltöri a Bárány a pecséteket, miközben
Isten ítélete árad ki a földre hullámokban. Ez lesz majd a Nagy Nyomorúság ideje, erről máshol is
olvashatunk próféciákat, 50 különböző alkalommal, pl. Dániel próféciái között is szerepel.
 A Jel. könyve 7. fejezete szünetet jelent az események sorában: 144 ezer zsidó férfit hív el Isten
szolgálatra, Izrael fiainak minden törzséből. Ez tudnunk kell: soha más okra nem használják ezt a
kiválasztást , csak a zsidó népre! Isten különleges szolgái lesznek majd ezek a férfiak.
Próbálják sokan félremagyarázni: nem az egyházakról szól ez a kiválasztás? A Galátziabeliekhez írt
levélben Pál apostol nem erről ír? Ilyenkor meg kell vizsgálnunk a szövegkörnyezetet, tehát az Ige itt
azokat a megtért zsidókat említi, akik befogadták Jézust. Az elmúlt pár ezer évben sok vitát
folytattak, sokan azt mondták: végezzünk a zsidókkal, ha Isten is végzett velük! De az Ige ennek
ellentétét tanítja: Isten nem fejezet be a munkáját a zsidó néppel! Olvashattok erről a Róma 9-10-
11. fejezetben.
Isten nem adja fel. Az a kiválasztott 144 ezer zsidó férfi evangélista lesz majd, ezt nem konkrétan
olvashatjuk így az Írásban, csak következtethetünk: Isten szolgálói lesznek, a Nagy Nyomorúság
idején lesz majd fontos feladatuk. A 14.fejezetben  látjuk majd, hogy külön védelmet kapnak, és
győzedelmeskedni fognak. (Jel. 14: 3-4, első zsenge lesz majd, egy hatalmasabb aratás is követi
majd őket.)
Jelenések könyve 7. fejezet
 9. vers A sokaság azért is jelenhet meg, mert az a 144 ezer hatékonyan végezte a munkáját.
Mindez a hat pecsét feltörése után és a hetedik pecsét feltörése előtt van! Időben ez zárójelbe
kerül.
Az első négy pecsét feltörése közvetett ítéletet jelent majd, ami kiöntetik majd a földre, az
emberek bűneinek következménye lesz, akkor majd minden a felszínre jön. A 6. pecsét feltörését
félelmetes földrengés és égindulás követi majd.
 Jel. 6: 15 „ És  a földnek királyai és a fejedelmek és a gazdagok és a vezérek és a hatalmasok, és
minden szolga és minden szabad, elrejték magukat a barlangokba és a hegyek kőszikláiba;”
Vegyük észre Ki állhat majd meg? A hetedik fejezetben megtalálhatjuk a választ.
 A 144 ezer kiválasztott ember megállhat majd, pecsét lesz rajtuk, ellátja őket Isten minden
védelemmel, amire szükségük lesz.
 A sokaság is ott lesz isten előtt. És ez annyira jó! Van szekta, ( Boston, Krisztus Egyháza Gyül.) ahol
az a tanítás, hogy, csak akik az ő gyülekezetükben merítkeznek be, azok juthatnak a mennybe!!! Ez
nagyon kevés embert jelenthetne, ez tévtanítás.
 10. vers És mit tesz a sokaság? Kiáltanak, teljes szívből, karizmatikusan!
Vajon a Te szíved ezt kiáltja-e? Dicsőíti-e Istent?
 Efez. 2: 8-9 „ Mert  kegyelemből tartattatok meg, hit által;és ezt nem tőletek van: Isten ajándéka
ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.”
A Mindenható Isten ott ül majd a trónon, a Bárány is ott lesz majd, aki meghalt a bűneinkért, Jézus
Krisztus ez a Bárány, aki magára vette a bűneinket, bűnné lett értünk.
Figyelem! Senki nem állhat ott meg a saját igazsága/cselekedetei alapján! Akik így gondolkoznak,
elbuknak. Csak Jézus Krisztus keresztjével tudunk dicsekedni, ezért szól majd a hála hangja, a
dicséret Istennek. Nem lesz büszkeség, nem mondjuk majd: „Nézzétek, mit tettem!” Egyetlen
dolgot teszünk: a lába elé helyezzük a koronánkat, és aztán imádjuk Őt!
 11-12. vers A dicsőítésről szól.
Fontos itt észrevenni: mi alapján szeretnél Isten elé menni? Hogyan állsz a kegyelem kérdésével? A
saját cselekedeteidre építesz a hitedben? Ez alapvető különbség, választóvonal  az igazi
gyülekezetek és a szekták között. Hangolódjatok rá erre, képzeljétek el ezt!
Ez fontos kérdés, komolyan! Vajon a te életed rólad szól? A vallásod az életed? Az a fontos, hogy te
ki vagy, és mit teszel?
Vagy Róla szól (Istenről), hogy Ő kicsoda, Ő mit tett érted? Egész életed az Ő imádatáról szól?
 13. vers Megszólal az egyik Vén. Igaziból tudja a választ, mégis ő kérdez, János apostol nem érti, az
ószövetségi szenteket felismerte volna, azt is, ha az egyház lett volna. Tehát a Vén kérdez, és saját
maga fejti ki a választ.
 14. vers Azok, akik a Nagy Nyomorúság idején térnek meg, és üdvözülnek, különálló csoportot
alkotnak majd. Máté 24: 14- soha nem látott mértékben térnek majd meg az emberek. Mindez a
144 ezer zsidó férfi munkájának a gyümölcse lesz majd.
A Nagy Nyomorúság idejének két célja is van: a nyomorúság, és az evangelizáció.
Mi már nem leszünk itt, közvetlenül nem érint bennünket, miért kell ezt tudnunk?
Most másokra gondoljunk, ne magunkra! Az a feladatom, hogy ezt megosszam másokkal, hogy mire
eljön az idő, elkészüljenek, ne csak magamra gondoljak! A Nagy Nyomorúság idején is rengetegen
lesznek, akik megtérnek majd, és Isten őket is elfogadja.
 A Jel. könyve 6. fejezetében az ötödik pecsét feltörése után sokan lesznek majd, akik mártírhalált
halnak a hitük miatt, és sokan lesznek majd, akik a katasztrófák közben halnak majd meg.
 15-16. vers Ezek az emberek is itt lesznek majd, de már teljes lesz a bizonyosságuk :  hazatértek
biztonságban lesznek már, Isten őket is elfogadja, befogadja, ott lesznek majd.
 17. vers Tehát ott lesznek az ószövetségi szentek, a gyülekezetek, a Nagy Nyomorúság szentjei, a
mártírok, a katasztrófák áldozatai, mindenki énekel majd. Érdekes, hogy különböző embercsoportok
lesznek, mégis egy dolog a közös: Jézus Krisztus befejezett munkája miatt, kegyelem által lesznek
ott! Ez közös! Nincs különbség: mindenki Isten népe lesz majd ott. Ezért fontos elmondani az
evangéliumot, megosztani másokkal. Ha elmondod, és a másik ember elutasítja, az  ő  döntése. Ne
akard ráerőltetni, elég csak megfelelő információkkal ellátni a másikat. Még a Nagy Nyomorúság
idején is lesz lehetőség megtérni, van, aki a keményebb utat választja. De te ne akard lenyomni a
torkán mindenáron az igazságot, lehet szeretetben könyörögni érte, de a döntést neki kell
meghozni.
 Köszönjük, Urunk, a Te Igédet!