Jelenések könyve 8: 1-13

 

 
 Összegzés:
Ha a szerkezeti vázlatot tudatosítjuk, akkor könnyen érthető a könyv jelentése.
Jel. 1:19-  Három rész: amit János apostol látott, amik vannak; azután a középső
rész  utáni idők. Tehát: először a megdicsőült Jézus Krisztust látta a
gyülekezeténél, azután a 7 gyülekezetnek írott levél következik,-„amik vannak”=
az egyház kora, ez az időszak most is tart. A 4. fejezettől az új korszakról ír,
azokról az időkről, amikor az egyházat érintő dolgok már lezárulnak majd. János
apostol megtapasztalja az elragadtatás állapotát, hívja egy hang, Isten
tróntermében találja magát, ott látja az egyházat, Isten népét, ahogyan
folytonosan imádják Őt. Azután egy drámai helyzet következik: keresik, hogy ki
méltó arra, hogy feltörje a könyvön lévő pecséteket. Először senki nem bizonyul
méltónak: a hatásszünet után  megtudhatjuk : -egyedül a megöletett Bárány, a
Júda törzséből származó Oroszlán méltó erre. A 6 fejezettől kezdődik a pecsétek
feltörése, az elsőtől a hatodik pecsétig  feltöri a pecsétet, amikor az egyház már
biztonságban, a Mennyben van, az ítélet hullámai ömlenek a földre. Kérdezhetjük:
és mikor töri fel a 7. pecsétet? A 7. fejezetben egy szünet következik. Isten
angyalokat küld el, hogy megjelöljenek majd 144 ezer embert, akiknek különleges
szolgálatuk lesz majd. És a 8. fejezetben történik meg a 7. pecsét feltörése. Itt
folytatjuk most.
 1.vers  Minden elcsendesedik. Ez furcsa, félelmetes pillanat lesz. Képzeljétek el,
hogy a tanítás közben tartok néhány perc szünetet. Vagy 10 percnyi szünetet… Ti
csak ültök, és várakoztok józanul. Vagy fél órányi szünetet tartok…Előtte
folyamatosan, hallhatóan Isten dicsőítése folyik, akkor pedig csend lesz majd.
Sofóniás könyve 1: 7 „Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak
napja, mert áldozatot készített az Úr, megszentelte az ő hivatalosait.”
Zakariás könyve 2: 13 „Hallgasson minden test az Úr előtt: mert felkelt az ő
szentséges helyéről.”
Habakuk könyve 2: 20 „Ellenkezőleg az Úr  az  ő szent templomában hallgasson
előtte az egész föld!”
 2. vers A trombita használatának is jelentése volt. Ennek segítségével gyűjtötték
össze Isten népét. Ha felkentek egy királyt, amikor trónra lépett, akkor is
trombitaszó hallatszott. Ha háború esetén csata közeledett, akkor is evvel
jeleztek. Józsué könyvében olvashatjátok, amikor Jerikó falait készülnek elfoglalni:
előbb csend van, majd trombita szól.
 3-4-5-6. vers Mit jelent ez az egész? Az Ószövetségben gyakran olvashatjátok: az
ima és az illatáldozat sokszor összekapcsolódik. Az illat kedves Isten számára. A mi
imánk is ugyanilyen kedves Neki.
Tudatosítod-e, amikor imát mondasz, drága, kedves dolog az Úrnak? A szentek imái
eljutnak az Úrhoz. A tanítványok kérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni.
Máté 6: 9-10 „Ti azért így imádkozzatok: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben…”
Az Úr megtisztítja, előkészíti az Ő királyságát. Az imádságunk felajánlás az Úrnak.
És kapcsolódik az ítélethez is, az ima erősebb minden sötét hatalomnál.
Tudatosítsd: az ima kiváltság, hatalmas ereje van, Isten szereti, nagyon édes illat
számára, és az imák visszajutnak a földre. Az imán keresztül valósul meg Isten
akarata a földön.
 Lelkipásztorunk elmeséli saját példáját az imával kapcsolatban, ami ezen a héten
történt vele: emlékezett, hogy az ima milyen erős, és milyen fontos része kell
legyen az életünknek. Bruce is emlékeztette őt: fontos az Úr elé menni, az Úrhoz
kiáltani, hogy Ő válaszolni tudjon. Az Úr nevét fontos segítségül hívni, Ő meghallja
az imát, megengedi a megpróbáltatásokat az életünkben.
 Zsolt. 50: 14-15 „Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségnek
fogadásidat! És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak
téged, és te dicsőítesz engem.”
 Jakab 4: 2 „ Kívántok  valamit, és nincs néktek: gyilkoltok és irigykedtek, és nem
nyerhetitek meg; harcoltok és háborúskodtok; és nincsen semmitek, mert nem
kéritek.”
 Máté 7: 7 „ Kérjetek  és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és
megnyitattik néktek.”
Az Úr vár, hogy kérjünk. Könyörögve kér azért, hogy imádkozzunk, gyengéden
figyelmeztet, hogy ezt tegyük.
Amikor valami széteső-félben van az életünkben, ami nagyon fontos számunkra,
menjünk Isten elé imával, hatalmas békességet adhat, szólhat a szívünkhöz: azért
engedi meg a nehézséget, mert jobbá szeretné tenni, ki kell venni belőle sok
dolgot, de Isten tudja, mit hoz ki belőle. Ő el akar vinni „A” helyről „B” helyre.
„A” helyen gyökérrel együtt kiás, és átvisz „B” helyre. Ne aggódj semmi miatt,
mindennel fordulj hozzá imában! Ne ijedj meg, imában emeld fel Istenhez,
válaszolni fog, szólni fog, megváltoztatja a helyzetet!
Mindannyiunk imáiról van itt szó, istenfélő életről, az imákról, mellyel
meggyorsíthatjuk Krisztus eljövetelét.
 2 Péter 3: 10-12 „ Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, amikor…”
Olvassátok el ezt a részt!
A 7 pecsét, a 7 trombitahang, a harag 7 pohara Isten ítéletét jelenti. Nem azonnal
jön a vég, a 7 trombitaszó jelzi: elindítja a harag 7 poharát, az ítéletet.
 7. vers Az első trombitaszó után a földön megégnek a fák (görögben: gyümölcsfák),
hatalmas katasztrófa ez a föld élelmiszer- készleteire nézve. Hatással lesz az
egyensúlyra, erről csak feltételezéseink vannak, abból következtethetünk, ami a
múltban már megtörtént. Isten időnként embereket használ fel ( ellenségek ), néha
természeti jelenségeket, (pl. Noé idején az özönvíz), néha természetfeletti módon
( angyal, aki több ezer embert megölt az asszíriaiaknál).
Amikor egy tudós leírást adott egy kísérleti atomrobbantásról, annak része volt,
hogy kb. 10 tonna víztömeg emelkedett 4 km-nyi magasan a tengerből, és jeges
vízcseppekként hullott vissza rájuk, úgy, hogy el kellett menekülniük a hajó
belsejébe.
Nem tudjuk, hogyan fog történni, de biztosan megtörténik! És következménye lesz
majd a természet egyensúlyára, az élelmiszerkészletekre.
 8. vers Vegyük észre a leírást: valami itt olyan, mintha hegy lenne, talán egy
aszteroida/ meteorit becsapódik a földbe, és a tenger élővilágának egy részét
elpusztítja majd. Itt is csak feltételezésünk van, de a lényeg: ha ez megtörténik
majd, nagyon sok hajó elpusztul, ( jelenleg  kb. 51 ezer hajó található a
tengereken, és ezeken 1,5 millió ember él.) sok ember fog meghalni.
 9. vers Tehát komoly hatások érik majd az embereket a földön, a világ
gazdaságára is hatással lesznek. Ha egy országban a hajósok sztrájkolnak néhány
napig, annak is van gazdasági következménye.
Egy dokumentum-filmben szerepelt, hogy a tudósok szerint a világűrben elvileg
2000 olyan objektum kering, ami veszélyes lehet a földre nézve. Ebből kb. 200-at
tartanak nyílván katalógusban, és figyelik, a többit nem ismerik. Tehát 1800-ről
semmit sem tudnak. Ami romantikus látvány néha: a hulló csillag, az a valóságban
meteorit, ami a föld légkörébe érve elég. Isten védőpalásttal vette körül a földet,
hogy védjen minket. A NASA kutatói szerint komoly pusztítást okozhatna már egy 4
km átmérőjű meteorit is, több milliárd ember meghalhatna. Egyetlen eszközzel
lehetne csak kivédeni, az atomfegyverrel, de több évre előre kellene tudni mindent
az objektumról, hogy el lehessen téríteni a pályájáról. És az embereket evakuálni
kellene a veszélyes zónából.
Kanadai kutatások szerint, ha egy 10 km átmérőjű, 30km/mp sebességű meteorit
érné el a földet, olyan hatása lehetne a földön, mint a hirosimai atomrobbantás 15
milliárdszorosa!
 10-11. vers Beáll majd a teljes káosz.
Jeremiás 9: 15 „Azért, ezt mondja a Seregek Ura, Izrael Istene: Ímé, én
megétetem őket, ezt a népet, ürömmel, és megitatom őket mérges vízzel.”
A friss vízre, a tiszta vízre szükségünk van. Már most is előfordul, pl. Kaliforniában,
hogy óvnak a csapvíz ivásától, vagy attól, hogy az aranyhaladat bele tedd  abba  a
vízbe, ami a csapból folyik. Tehát a víz keserűvé, mérgezővé válik majd.
 12. vers Vegyük észre: a pusztításnál az 1/3 rész szerepel majd.
Máté 24: 29 „Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a
hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei
megrendülnek.”
Ez egy szomorú kép, a teljes katasztrófa képe.- Los Angeles csúnya, szennyes város,
Magyarország ahhoz képest gyönyörű. Van olyan időszak, amikor L. A-ban 100 m-re
sem lehet látni a szmogtól, nem túlzok. - mondja pásztorunk.-Ha mégis
ellátogattok oda, lehetőleg télen menjetek,  nincs  nagyon hideg, és a levegő
szennyezettsége sem ekkora. De el tudjátok képzelni, hogy egy nagy meteorit
becsapódásakor mekkora porfelhő támadna…
 13. vers  A sas azért szól, mert „jaj” azoknak, akik a földet tekintik igazi
otthonuknak. A hívők idegennek érzik magukat már ebben a világban, ami ijesztő.
Néha azt gondolják, pszichológushoz kellene fordulni, mert nem tudnak
beilleszkedni ,  úgy érzik, nem tartoznak ide, valami nincs rendben… De Isten szól:
Nagyon is rendben vagy!
Hogyan lehetnél otthon ebben: hideg-rideg világ, senkit nem érdekel a másik
ember, mindenki fut a maga dolga után, a gyerekeket pornográfiára használják,
egymást tapossák, a hazugságot művészi szintre fejlesztik, a mindennapi
beszélgetéseket is elárasztja…Ismeritek  ezt. Az egyik legnagyobb áldás az, ha nem
érzed magad otthon ebben. A honvágy pedig azt jelenti: haza vágysz, nem S.
Diegóba, hanem Istenhez, a házba, amit Ő készít. A vágyakozás arra indít, hogy
imába foglaljam, vágyom arra, hogy a Szentlélek betöltsön. A Szentlélek ízelítő a
Menny légköréből. A gyülekezetben Isten népével dicsérjük Istent, Ő ebben lakozik,
szeret ide jönni közénk, de ez még csak kóstoló, ez még csak az eljegyzési gyűrű, a
menyegző napján még sok jó dolog vár ránk. Boldogság, hogy a Mennyet
megízlelhetem, hogy Isten elé mehetek dicséretben. Hiszen átutazóban vagyunk,
nem ez a mi otthonunk.
Tehát az első négy trombitaszó utáni ítélet az emberek kényelmét célozza meg, a
vízellátást, az élelmiszerkészleteket…és  a fény eltűnik majd az életből,
összezavarodik majd a nappalok és az éjszakák rendje. Mégis látható Isten irgalma:
csak az egy-harmadrész pusztul el, a kétharmadát (a nagyobb részt!) megtartja
majd még akkor is. A teljes ítéletét még nem önti ki, még vár az emberek
megtérésére. Nem leli majd örömét az ítéletben, nem leli örömét a gonosz
halálában. Az a vágya, hogy minél többen megtérjenek, hogy minél többen
megismerjék az igazságot.
Sokan kigúnyolják, nem hisznek, kérdezik: miért késlekedik? Nem is jön vissza…túl
lassú.
2 Péter 3-ban olvashattok erről. Azért vár, hogy megtérjenek.
De Te átadhatod most az életedet, kegyelemből, hit által van üdvösségünk, nem
cselekedetek által. Fogadd be életedbe Jézus Krisztust, Ő soha nem hagy el!
 Köszönjük Atyám, hatalmas szeretetedet!