Jézus neve és te

 

Minden kereszténynek, Isten valamennyi gyermekének megadatott Jézus mindenható neve. Jogod van használni Jézus nevét. Vedd magadhoz a biblia igazságát és élj vele! Jézus neve hozzád tartozik - használd!!! Építsd a szívedbe a következő Igéket, és akkor e névben lévő hatalom valóságos lesz a számodra.

"Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; aki pedig nem hiszen, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én (JÉZUS nevében) nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak."  (Márk 16:16-18)

"Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké."  (Filippi 2:9-10)

"Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében; És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között, És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint, Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:"  (Efézus 1:17-21)

"És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csakkérni fogtok az Atyától az én (JÉZUS nevében) nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én (JÉZUS nevében) nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen."  (János 16:23-24)

"És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!"  (Máté 28:18-20)

Jézus nevében hatalmunk van az ellenség teljes erején. Az ellenségnek Jézus nevére térdet kell hajtania,engedelmeskednie kell. Jézus nevében megkötözheted az ellenség minden erejét és cselvetését, ravaszságát, és Jézus nevére hatástalanná válik veled szemben. Jézus nevében kérhetünk az Atyától, és megkapjuk, hogy az örömünk teljes legyen. Ha összejövünk Jézus nevében, Jézus ott van közöttünk a teljes erejével, hatalmával és szeretetével.

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)