Kézrátétel

 

Szerepel-e a kézrátétel a Bibliában és az vonatkozik-e a mára is? 

A válasz: Igen.
Olvassunk el néhány példát, és figyeljük meg, milyen célt szolgál a kézrátétel!

  • A szolgálók kiválasztásánál.

"Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok szaporodának, támada a görög zsidók közt panaszolkodás a héberek ellen, hogy az ő közülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: 
Nem helyes, hogy mi az Isten Igéjét elhagyjuk és az asztalok körül szolgáljunk. Válaszszatok azért, atyámfiai, ti közületek hét férfiút, kiknek jó bizonyságuk van, kik Szent Szellemmel és bölcseséggel teljesek, kiket erre a foglalatosságra beállítsunk. Mi pedig foglalatosok maradunk a könyörgésben és az igehirdetés szolgálatában. És tetszék e beszéd az egész sokaságnak: 
és kiválaszták Istvánt, ki hittel és Szent Szellemmel teljes férfiú vala, Filepet, Prokhórust, Nikánórt, Timónt, Párménást és Nikolaust, ki Antiókhiából való prozelitus vala; Kiket állatának az apostolok elébe; és miután imádkoztak, kezeiket reájok veték."  

(Ap.Csel. 6:1-6)

  • A kenet és köpönyeg átadásánál (Ószövetség),
    a szellemi ajándékok közlésénél (Újszövetség).

"Józsué, a Nún fia pedig beteljesedék bölcseségnek szellemével; mert Mózes tette vala ő reá kezeit; és hallgatának reá Izráel fiai, és úgy cselekedének, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek."  (V. Mózes 43:9)

  • A Szent Szellemmel való betöltekezésnél

"Akkor kezeiket reájuk veték, és vettek Szent Szellemet."  (Ap.Csel. 8:17)

  • Gyógyításnál

"Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak nehány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén kezeit."  (Márk 6:5)

"Azután Bethsaidába méne; és egy vakot viittekhozzá és kérik vala őt, hogy illesse azt. Ő pedig megfogván a vaknak kezét, kivezeté őt a falun kívül; és a szemeibe köpvén és kezeit reá tévén, megkérdé őt, ha lát-é valamit? Az pedig föltekintvén, monda: 
Látom az embereket, mint valami járkáló fákat. Azután kezeit ismét ráveté annak szemeire, és feltekintete véle. És megépüle, és látá messze és világosan mindent."  
(Márk 8:22-25)

" Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és meggyógyulnak."  (Márk 16:18)

"Az apostolok kezei által pedig sok jel és csoda lőn a nép között; és egyakarattal mindnyájan a Salamon tornácában valának."  (Ap.Csel. 5:12)

"Lőn pedig, hogy a Publius atyja hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál beméne, és minekutána könyörgött, kezeit reá vetve meggyógyítá őt. Minekutána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek valának a szigeten, ő hozzá jövének és meggyógyulának. "  (Ap.Csel. 28:8-9)

"És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten Pál keze által: Annyira, hogy a betegekhez is elvivék az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük."  (Ap.Csel. 19:11-12)

Ahogy látni lehet az előbbi Igékből, a kézrátétel szerepel a Bibliában, sőt ahogy az alábbi szerint olvassuk, az alaptanok egyike:

"Annakokáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek, a mosakodásoknak, tanításnak, kezek rátevésének, holtak feltámadásának és az örök ítéletnek."  (Zsidó 6:1-2)

Kapcsolódó cikkek:

Akinek sebeivel gyógyultatok meg: Kézrátétel

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)