Más Jézus, más szellem, más evangélium David Wilkerson 1991. október 7.

 

Nemrég egy nagyon összezavarodott szolgáló hívta fel az irodánkat. Azt mondta, hogy a szentséget és a megfeszített életet (halálba adott óembert) prédikálja a gyülekezetében, és úgy látszott, hogy igazi pásztori szíve van. Később azt mondta nekem. Néhányan a gyülekezetéből meglátogattak valamilyen speciális szemináriumot és azzal jöttek vissza, hogy elhagyják a gyülekezetét.

Azt mondták neki: "Isten új kijelentést adott nekünk, ami megváltoztatta az életünket. Olyan dolgokat hallottunk, amiről sosem halottunk korábban. Korábban úgy tudtuk, hogy megtértünk, de most már tudjuk, hogy nem. Minden, amit a végidőkről hittünk az rossz volt. Új igazságokat fedeztünk fel."

"Pásztor! Te és a gyülekezet tévedésben vagytok. Az embereitek nincsenek is megtérve! Azt gondolod, hogy szentséget prédikálsz, azonban felfedeztük mi az igazi szentség. Felfedeztünk valami újat!"

Ma ez a csoport már nem is látogatja a gyülekezetet, mert senkit sem találtak, aki „mélyebbre” vihette volna őket. Helyette most tanító kazettákat hallgatva táplálkoznak.

A pásztor azt mondta nekem, hogy hallottam ilyen gyülekezetekről az egész országban. Azt kérdezte: "Mi történik? Olyan sok az új, furcsa tanítás, olyan sok a tanító új ’kijelentéssel’. Mindenki igehelyekre hivatkozik, amelyek őket igazolják. Senki sem veszi észre, mi van Istentől, és mi van a Sátántól, mi az ostobaság és mi az igazság? Az embereink össze vannak zavarodva."

Nagyon igaza volt! Új tanítások, új kijelentések és új evangéliumok születnek minden nap. És ami elkezdődött az sokkal rosszabb. A Biblia világosan figyelmeztet bennünket arra, hogy az utolsó napokban elszaporodnak a furcsa tanítások. Más Jézust, más Szellemet és más evangéliumot mutatnak be!

Pál apostol magához hívatta az efézusi gyülekezet véneit, és az utolsó szavai hozzájuk a következők voltak:

 

"Tudom azt, hogy az én eltávozásom után jönnek ti közétek gonosz farkasok, kik nem kedveznek a nyájnak. Sőt ti magatok közül is támadnak férfiak, kik fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják."                      Ap.csel. 20:29-30.

Pál a gyülekezetek felé való szolgálatának egész ideje alatt hordozott magában egy titkolt félelmet, ami a halála napjáig elkísérte. Ez a félelem ott kell, hogy legyen minden igazi pásztorban, ez nem Pál elméjéből pattant ki:

"Azért vigyázzatok, megemlékezvén arról, hogy én három esztendeig éjjel és nappal meg nem szűntem könnyhullatással inteni mindenkit."                   Ap.csel. 20:31.

Ez az állandó, titkolt félelem; a hamis tanítóktól való félelem.

Pál azt mondta a korinthusiaknak: "Isteni félelemmel féltelek titeket" 2 Kor. 11:2a.

Nem beszélt azonban a nyájának semmiféle meglopásáról. Nem azt mondta: "Hé, ez az én nyájam! Én vagyok az ő tanítójuk – ők az én hatalmam alatt vannak." Nem, Pál inkább bosszankodva gondolt arra, hogy néhány tanító megzavarja a tanítványait és a Krisztusnak való odaszánásukat: "eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé." (2b).

Pál azt mondta, hogy neki egy célja, egy vágya van – és ugyanezzel a vággyal kell rendelkeznie minden igazi pásztornak: hogy Krisztus ítélőszéke elé állítson és bemutasson minden szellemi gyermeket tisztán, szeplőtlenül, szentül és megigazultan, meggyökerezve és megalapozva az igében. Látni kell őket az Ő trónja előtt állni és bizonyosnak kell lenni benne, hogy te Isten teljes tanácsával szolgáltál feléjük .... hogy nem dobálta őket a tanításnak mindenféle szele, nem csapva be őket démonok tanítása által....hanem, hogy átmentek minden próbán, megvizsgálva mindent a szívükben elrejtett Isten igéje által!

Barátaim! A legnagyobb öröm számomra dicsőség Istennek – Pállal és Isten minden igaz szolgálójával együtt – , hogy mindegyikőtöket neveteken szólítson az Úr, és lássunk benneteket Ő előtte állni, túlbuzgó odaszánással és alázattal, és hallani, hogy Ő azt mondja nektek: "Jól van jó és hű szolgám!"

A szívem egyik igazi vágya ez. És ezért prédikálok tűzzel és buzgalommal. Ha Pál élne ma és a Times Square gyülekezet szószékéről prédikálna, ugyanezt mondaná nektek folyamatosan könnyezve, miközben így beszélne: "Vigyázzatok! Egy hamis áradat jön! Hamis tanítók és hamis tanítások fognak bombázni benneteket minden irányból. Egy más Krisztust fognak bemutatni nektek. Ez nem a Szent Szellemtől lesz, hanem más szellemtől. És az nem az igazi evangélium lesz, hanem egy más evangélium."

Pál beismerte a félelmét a tanítványaival kapcsolatban:

"Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől."

2 Kor. 11:3.

Pál tudta, hogy a korinthusiak túlságosan nyitottak voltak a hamis tanításokra. Azt mondta nekik: "Túl nyitottak vagytok, mindent befogadók és buzgók arra, hogy valami újat halljatok!"

Olyan gyakran előfordul, hogy egy jószívű, stabil keresztyén ad nekem egy kazettát és azt mondja: „Meg kell, hogy hallgasd ezt a tanítót! Az üzenet meglepő és erőteljes! Mindenki erről beszél." És én meghallgatom. És az igen jól hangzik – felkent, új és friss. De azt követően a Szellem elkezd felkavarodni bennem.

Megtörtént ez már veled is? Amikor hallgatod, egy nyugtalanságot érzel, ezért vársz és tovább hallgatod. Azt mondod: "Nem hallok semmi rosszat. De valami mégsem jól hangzik." És ha időt fordítasz rá, hirtelen feltűnik a tévedés. Durva, teljesen hibás – ijesztő eretnekség! A Szentírással ellentétes értelmezés, fantázia szülte ábrándozások, emberi elképzelések, mintha egy titok nyílna ki, de az nincs összhangban Isten igéjével.

Pál elcsodálkozott, hogy a galáciabeli hívőket milyen könnyen megtévesztették:

 

"Csodálkozom, hogy Attól, aki titeket Krisztus kegyelme által elhívott, ily hamar más evangéliumra hajlotok. Holott nincs más; de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni a Krisztus evangéliumát. De ha mi, avagy mennyből való angyal hirdetne is néktek valamit azon kívül, amit néktek hirdettünk, legyen átok."            Gal. 1:6-8.

Pál azt mondta: "Ne legyetek olyan jól nevelt úri kisasszonyok. Ha az nem az az evangélium, amit tőlem hallottatok, akkor az nem Istentől van. Az átkozott, romlott, halálos. Ez komoly dolog és bajt fog hozni rátok, ha elfogadjátok. Ezért ne legyetek könnyelműek. Ne legyetek elnézőek és kedvesek azzal, aki azt prédikálja. Legyen átkozott!"

Nem számít az sem, ha egy angyal jelenik meg, és azt mondja, hogy ez az üzenet Istentől van. Ez sem számít, ha te és a barátaid "észreveszitek az eltérést" és egyetértetek abban. A Biblia egyszerűvé teszi ezt a dolgot: Ha a hirdetett evangélium nincs összhangban a Pál evangéliumával, akkor az a Sátántól van, tehát "legyen átkozott."

Miről ismerjük meg, hogy mi az igazi és a hamis (átokkal sújtott) evangélium?

Hadd mondjam el nektek először is azt, hogy a legdémonikusabb hamis tanítók a hamis tanítással kapcsolatos figyelmeztetésekkel kezdik szolgálatukat. Hangosan és erőteljesen figyelmeztetnek valami Krisztustól eltérő elfogadásával kapcsolatban. Majdnem minden hamis tanító a leghangosabban és őszintén beszél a hamis tanításról, hogy utána folytassa és hirdesse azt, ami hamis. Sok időt töltenek az eretnekségük bizonyításával, nem tűnnek hamis tanítóknak. Úgy építik fel az üzenetüket, hogy meghallgassák és elfogadják azt.  

Egy tanítás nem egyszerűen a miatt helyes, mert a tanító szentnek, jónak, istenfélőnek és őszintének látszik. A gyülekezet története során a legveszedelmesebb eretnekségeket olyan emberek tanították, akik jónak és őszintének látszottak. Ez teszi a hamis tanítót mindennél veszélyesebbé. Sok keresztyén mondja: "De hát olyan jó ember, olyan józan életű, olyan őszinte, olyan szeretetreméltó." Valóban! Egy Krisztus-központú tanító szent, józan és őszinte, de a Sátán „világosság angyala” szintén annak fog látszani. Ők az igazság hírnökeiként fognak jönni; igazság és kijelentés.

Pál azt mondja, hogy Sátán megpróbál bennünket megtéveszteni, pontosan úgy, ahogyan megtévesztette, becsapta Évát a kertben. Ugyanazt a cselt, ugyanazt a megtévesztést használja:

"Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, akként a ti gondolataitok is megrontatnak…"                                                    2 Kor. 11:3.

Semmi sem változott! A hamis evangélium, amit a Sátán bemutatott Évának ugyanaz az evangélium, amit támogat ma is, és minden hamis evangélium ugyanazzal a közös jellemvonással rendelkezik. Isten nem hagyta, hogy ez a fontos dolog titokban munkálkodjon, ezért Ő nagyon világossá tette azt, és adott egy tévedhetetlen vezérfonalat, amely megmondja egy tanításról, hogy az hamis:

1.      Bármely tanítás, amely aláássa az Istenfélelmet, átokkal sújtott – ördögtől van!

Minden hamis tanító általában ezzel az üzenettel jön: "Nyugi, Isten nem lehet olyan szigorú. Ő nem fog megsebezni téged, Ő szeret téged. Egy szerető Isten azt akarja, hogy élvezd az életet." Az ellenség ravaszsága kimozdít téged Isten tiszteletéből és a szent Isten félelméből, aki megítéli a bűnt. Minden hamis tanításnak az a célja, hogy aláássa az Isten-félelmet benned.

Csupán egy erős, teljes Isten-félelem tartotta vissza Ádámot és Évát az Istennek való engedetlenségtől. Nem az Isten-szeretetük, sem a napi bensőséges közösségük. Ami visszatartotta őket, az a következő volt:

"Az Úr Isten megparancsolta az embernek…hogy ne egyen abból [a jó és gonosz tudásának fája]: mert azon a napon, amelyen eszel abból, bizonyosan meghalsz"

1 Mózes 2:16-17.

A Sátán azonban az emberi fülnek és testi embernek tetsző üzenettel jött: "Bizonyára nem halsz meg" (3:4). Ez az igazság teljes elferdítése volt, egy más evangélium! De ez volt az, amit Éva hallani akart. Látjátok, hogy Évában valami ellene állt Isten parancsolatának. Az Úr korlátozása túl szoros járomnak tűnt számára és ez bosszantotta őt.

Sátán tudta mi játszódik le Évában és azonnal elkezdte lerombolni benne az Isten-félelmet: "Valóban azt mondta Isten? Isten nem olyan, mint amilyennek gondolod. Neked rossz elképzelésed van Istenről. Azt gondolod, hogy Ő meg fog tagadni téged, ha ismerettel és bölcsességgel rendelkezel, holott Ő Maga az Ismeret és a Bölcsesség? Mit gondolsz milyen isten Ő? Bizonyára nem fogsz meghalni!"

A súlyos, kemény igehirdetések terhe nyomaszthat téged, ami nehéz igának látszik. Bosszankodhatsz e miatt és mondhatod: "Nem szeretem ezt!" De ne légy megtévesztve: Ez az igazi dolog, ami elhozza a szabadságot, a békét és az örömöt számodra. Te belül mégis felkiáltasz: "Én nem tudom ilyen módon szolgálni Istent. Én szabadságot akarok!"

Van egy tanítás ma, amely körbejár a karizmatikus mozgalomban egy újfajta szabadságról. Ez azt mondja: "Jöjj! Énekelj, ujjongj és beszélj nyelveken, azután menj el és élj úgy, mint a világ, az ördög!" Ez nem szabadság. Ezt a Sátán mondja: "Nem fogsz meghalni. Isten nem olyan kegyetlen. Ő nagyon szeret és nagyon nagy a kegyelme." Sátán talált egy evangéliumot, amit az "Évák” hústesti vágyaihoz igazított és találni fog valakit, hogy azt a nyugtalan keresztyének viszkető füléhez eljuttassa!

Hallottam Istenfélő, megtört szívű fiatal pásztorokat, akik kiégtek a gyülekezetükben vagy otthagyták azt. Szentséget és Isten-félelmet hirdettek a fiataloknak, de a pásztorok és a szülők panaszkodtak, hogy rabszolgaságba hajtják a fiatalságot: "Mi nem akarjuk, hogy ezt a dolgot prédikáld a srácainknak." Ezek a fiatalok (néhányan közülük prédikátorok) teljes lázadásban élnek. Tiszteletlenek, kigúnyolják a szüleiket, a világ után vágyakoznak. A szentségről és az Isten-félelemről szóló üzenetek felrázzák ezeket a fiatalokat, mert korábban sosem hallottak róla.

Felneveltünk egy egész generációt, amely teljes egészében híjával van Isten félelmének. Sohasem ismertek meg semmit az ítéletről. Mindig mindent megkaptak, amit akartak. Azt mondják: "Rock-and-rollt akarunk" és a szüleik azt mondják "ne akadályozd őket. És ők behozzák a rock-and-rollt a gyülekezetbe és írnak hozzá keresztyén szöveget." Vagy: "valami módon szexelni akarnak, ezért megengedik nekik a védekezést."

Ez a fiatalság sosem ismerte meg az Isten-félelmet, mert a pásztorok és a szülők olyannak mutatták be Istent, mint egy nagy békéltetőt a mennyben. Csak keresztyén fiatalok szűk csoportja jár ma valódi szentségben. Miért? Mert a pásztorok túl gyengék voltak ahhoz, hogy az igazi evangéliumot hirdessék a pulpitusról és a szülők pedig kettős életet éltek és a gyerekeik ezt a példát látták!

Néhány keresztyén a következőt írta nekem: "David testvér! Te olyan szigorúan prédikálsz. Állandóan így prédikálsz a gyülekezetedben? Az emberek eltűrik ezt?"

A válaszom a következő volt: „Mi arra vagyunk elhívva, hogy hirdessük az Igét olyan erővel és hatalommal, ami minden hallgatóban állandó Isten-félelmet kelt. Azok, akik nem fognak felhagyni a kedvenc bűneikkel, nem fognak megmaradni, mert meg fognak sértődni. Ők el fogják fordítani a fülüket az igazságtól és keresni fognak olyan tanítókat, akik kiszolgálják az ő vágyaikat (lásd 2 Timótheus 4:1-4).”

Isten Igéje azt mondja: "az Úrnak félelme által távozhatunk el a gonosztól." (Példabeszédek 16:6). Itt van az, amit hiszek, hogy az igazi evangélium üzenete, ami gyümölcsöt fog teremni bennünk:

1) A bűn gyűlölete, ami lehetővé teszi, hogy ne mentegetőzz, és ne keress kifogásokat.
2) Minden szellemi lustaság és megalkuvás elutasítása.
3) Egy belső meggyőződés, hogy Isten nem vállal cinkosságot a bűneinkkel.
4) Meggyőződés, hogy azt fogjuk learatni, amit vetettünk.
5) Egy igazságos és szent Isten félelme.
6) Bizalom, hogy Ő megszabadít minden bűntől, ha gyűlöljük a bűnt és ellene állunk.

Bizonytalanok vagytok vagy nem győződtetek meg az Isten félelmében való járás szükségességéről? Végül - egyszer és mindenkorra - nézzük meg az Ézsaiás 11:1-3-t. Ez az igeszakasz prófétál valakiről, akin az Úr Szelleme megnyugszik, valakiről, aki "gyönyörködik az Úr félelmében”. Ez az igeszakasz Jézusról beszél! És ha Jézus az Atya félelmében járt és gyönyörködött abban, akkor nekünk sokkal inkább kellene!

Óvakodj bármilyen üzenettől, amely lerombolja a bűn felett érzett bűntudatodat. Az ilyen üzenet nem az éberség szellemét támogatja, hanem ellágyít és elhallgattat téged: "Minden rendben van." Minden ilyenfajta megnyugtatás hamis evangélium!


2. Óvakodj az olyan evangéliumtól, amely eltérít téged a Jézus Krisztusról való egyszerű, egyenes gondolkodástól

Pál komolyan figyelmeztet minket, hogy Sátán át fogja változtatni magát a világosság angyalává, fel fogja emelni az ő hamis tanítóit, mindegyiküket olyan pozícióba helyezve, mint az igazság szolgálóit.

A világosság fejezi ki az igazságot, az evangéliumot és a kinyilatkoztatást. Sátán Jézus szeretetre méltó nevét használva fog jönni és megkísérli becsapni még a választottakat is: "Krisztus apostolává változtatják át magukat " (2 Kor. 11:13). Milyen rémisztő dolog arra gondolni, hogy a Sátán tanítását elfogadva, egy hamis szellem által kontrolálva az életed, hamis apostolok hatalmának alávetve nézz szembe az utolsó napokkal.

Hogyan történhet meg ilyen dolog? Hogyan lehetséges az, hogy bárki, aki ilyenfajta – Pál által leírt - romlott evangélium hatása alá kerül, nem ismeri fel azt? Ez egyetlen dolog miatt lehetséges: a testi vágyakról való lemondás elutasítása és a folyamatosan nyilvánvaló engedetlenségben való járás. A testi vágy a „mágnes”, ami az embereket a hamis apostolokhoz vonzza. Megígérhetem neked, hogy ha a testi vágyaidról nem akarsz lemondani, a hamis tanítások magukhoz vonzanak téged. Ez elkerülhetetlen! Meg fogod azt találni és az is meg fog találni téged. És annyira vak leszel, hogy nem fogod ezt észrevenni.

A 18. században jelent meg egy másik evangélium, amit „antinomianismus”-nak hívtak, ami "törvény-ellenességet" jelent. Ez az evangélium ma is közöttünk van és erősebb, mint valaha. Ez aláássa az Isten-félelmet azt javasolva, hogy csak hinned kell, és követhetsz el bűnt és mégsem kerülsz a pokolra, mert Jézus mindent befedezett.

Dr. Tobins Crisp volt az egyik tanítója ennek az új tanításnak, ami végigsöpört Németországon. A tanítás hirdetői Jézus nevét használták félrevezető szóként:

"Sokat beszélnek a kegyelemről és a szív megvizsgálásáról, de add nekem Krisztust! Nem az ígéreteket keresem, hanem Krisztust! Nem a megszentelődést keresem, hanem Krisztust! Ne beszélj elmélkedésről vagy kötelességről, beszélj nekem Krisztusról!"

Ez úgy hangzik, mint egy tiszta odaszentelés Krisztusnak, egy olyan evangélium, ami Jézusra koncentrál. Jézus azonban Maga mondja nekünk, hogy nem mindenki, aki azt mondja "Uram, Uram" fog bemenni az Ő királyságába. Nem mindenki, aki mindenfelé Jézus nevét emlegeti, fog igaz evangéliumot hirdetni.

Az „antinomianismus” tanítása ma is terjed. A karizmatikus mozgalom belesodródott ebbe a szellemi irányzatba, ebbe a süllyesztőbe, megfogta ez a horog. Figyeljünk körültekintően erre a tanításra. A következőt hirdeti:

"Egy hívő bizonyos lehet a megbocsátásban már akkor, amikor elkövet egy bűnt, még ha az házasságtörés vagy gyilkosság lenne is. Istent már nem bosszantja az, ha egy hívő gyakran követ el bűnt. Nincs olyan bűn, amit ha egy hívő elkövet, fájdalmat okozhatna Neki, ezért nincs rá okunk, hogy féljünk a bűntől. A bűn halott és többé nem tud félelemben tartani. Ha azt mondjuk a hívőknek, hogy nekik szentségben kell járni és jó-cselekedeteket cselekedni, mert különben Isten haragudni fog rájuk, akkor visszaélünk a Szentírással. Akkor hazugok vagyunk Isten előtt. Isten elvégzett mindent a Krisztusban, ezért nincs okunk már félni!"

Azok a keresztyének, akik befogadták ezt a hamis tanítást ugyanabban a sötét gödörben várakoznak; Jézusra várva, hogy tartson velük. Azt mondják: "Uram, Te tudod, hol vagyok. Ha szeretsz engem, akkor ragadj ki innen." Nem! A Biblia megparancsolja nekünk, hogy álljunk ellent a gonosznak és el fog futni tőlünk!

Olyan keresztyéneket „termeltünk ki”, akik tehetetlen nyomorékok társaságának tűnnek – erőtlenek és felhatalmazás nélküliek, megkötözve bűnös magatartásuk miatt, csodálatos szabadulásra várva. Nincs bennük szent felháborodás és Isten-félelem a bűn miatt.

3. Lehetetlen odaszánni magunkat Krisztusnak a szentségben való járás nélkül

Ez alapján kell megítélni minden tanítást: Összhangba tudod azt hozni a Jézus Krisztusról leírt biblikus képpel? Nem hívhatsz egy evangéliumot igaznak csupán azért, mert a tanító a bűn ellen prédikál, vagy, mert gyakran említi Krisztust. A New-Age mozgalom sokat beszél Krisztus szelleméről.

Hallottam elvetemült igehirdetőket Jézus nevét mikrofonba kiabálni, mennydörögve a homoszexualitás, a drog és a társadalom bűne ellen. Azonban miután tovább hallgattam őket, megállapítottam, hogy ezek az emberek valójában még nem törtek össze. Az üzenetük nem győzött meg a bűnről. Ők még mindig másoknak a bűneiről beszéltek, nem a sajátjukról.

Az ilyen igehirdetők előadást tartanak a sokaságnak és felkorbácsolják az érzelmeket. Az ilyen emberek nem rendelkeznek egy igazi meggyőző erővel, ami az embereket bűnbánatra indítja. Nem emészti őket a vágy, hogy az embereket Krisztus képére formálják. A keresztyének szeretnek olyan összejövetelekre járni, ahol az igehirdető az imának az iskolákból való kitiltásáról beszél. Ezért az ilyen igehirdetők beszélni fognak a kapzsiságról, a büszkeségről és a házasságtörésről, és egyéb dolgokról, amelyek a szívünkben vannak. De aztán jön a megnyugtató szöveg. És amikor az önbizalom teret kap, az Isten-félelem lerombolásra kerül.

Egyetlen biztos próbája van a valódi szentség prédikálásának:

"Mindazáltal megáll az Istennek erős fundamentuma, melynek pecsétje ez: Ismeri az Úr az övéit; és: Álljon el a hamisságtól mindenki, aki Krisztus nevét vallja." 2 Tim. 2:19.

Ugyanazt érzem, amit Pál. Egy keservesen síró szívvel rendelkezni, hogy figyelmeztessük Isten népét az elkövetkezendőkre. Nagy teológiai háború előtt állunk. Az egész karizmatikus mozgalom több táborra oszlik. Minden tábor a tanításaik, tanítóik és könyveik által támogatva hibáztat mindenki mást és a hamis próféciákat. És mind azt hiszi magáról, hogy ő a hit igazi védelmezője!

Ők nem fognak a gonosz ellen harcolni, mert túlságosan elfoglaltak lesznek amiatt, hogy minden saját tanításuktól eltérőt eretnekségnek kiáltsanak ki. Be fog következni egy nagy zűrzavar időszaka és a tanulatlan keresztyének nem fogják tudni, kinek higgyenek.

Barátaim! Én a valódi ellenség ellen akarok harcolni. A valódi ellenség kint van az utcákon és a saját szívünkben! Nem akarok vitatkozni a próféciákról. Oda akarok állni bármelyik testvér mellé, aki Isten félelmében jár, és aki a szívét őszintén odaszánta Jézus Krisztusnak.

Emeljük fel a fejünket és nézzünk túl a tanítókon és evangélistákon és váljunk Isten Igéjének tanulmányozóivá:

"Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint olyan munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét."                                2 Timótheus 2:15.

Ne egy "elfogadott" pásztorra vagy evangélistára nézz. Így hol az egyik, hol a másik ember után fogtok menni és ők mind kudarcot fognak vallani, míg végül el fogod veszíteni a reményedet. Emeljétek fel a szemeteket túl minden igehirdetőn Jézus Krisztusra!

4. Az igazi evangélium a szíveddel kapcsolatos, mert onnan jön ki minden élet!

A Márk 7:2-ben azt olvassuk, hogy a farizeusok látták mosdatlan kézzel kenyeret enni Jézus néhány tanítványát és így panaszkodtak:

"Mert a farizeusok és a zsidók mind, a régiek rendelését követve, nem esznek, hanemha kezüket erősen megmossák;" (3. vers).

Ezek az emberek megkérdezték Jézust, hogy miért nem járnak az Ő tanítványai ebben a „szentségben", jóllehet az csupán egy hagyomány szerinti szertartás, egy teljes egészében külsődleges, testi cselekedet volt. Jézus azt válaszolta nekik:

"Jól prófétálta (Ézsaiás) felőletek képmutatókról, amint írva van, hogy ezek az emberek a szájukkal tisztelnek engem, de a szívük távol van tőlem" (6. vers).

Jézus lényegében azt mondta, hogy a „tanításotok teljesen hiábavaló. Nem változtatja meg a szíveteket. Minden azt mutatja, hogy azok csak szavak, hamis cselekedetek."

Ő azt mondja nekünk ezzel: „Ha egy evangélium nem ad nekem semmit, hanem csak szájjal történő szolgálat és nem foglalkozik a szívvel, ne pazarolj rá időt. Az igazi tanítás kell, hogy megragadja a szív dolgait." Jézus rávilágít minden hamis evangéliummal kapcsolatos problémára: Ők nem érik el, nem ítélik meg, és nem változtatják meg a szívet, amely valóban beszennyezi az embert. Csupán egy vallásos formát kínálnak, és nem a szív megváltoztatásával foglalkoznak.

"Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert."                                                                                                                            Máté 15:18.

Pál azt mondta:

"… kövessed az igazságot, a hitet, a szeretetet, a békességet azokkal egyetembe, akik segítségül hívják az Urat tiszta szívből."                                                           2 Timótheus 2:22.

Ne beszélj nekem csodákról, dicsőítésről, imádatról a gyülekezetedben vagy, hogy a pásztor milyen jól hirdeti az igét. Nem! Beszélj nekem egy emberről, aki tiszta szívből kiált Istenhez! Azt mondod nekem, hogy jóllehet ezek az emberek még nincsenek készen, de ebbe az irányba haladnak. Ők megengedik, hogy Isten elérje őket és megvizsgálja a szívüket, hogy felfedje bűnös magatartásukat.

Ez Jézus Igazi evangéliuma. Az igazi evangélium az, ami megítéli a szívet, foglalkozik vele és megváltoztatja azt! Hirdetik ezt az evangéliumot neked? Meggyőznek téged rejtett bűnökről? Olyanokról, mint gonosz gondolatok, házasságtörés, paráznaság, gyilkosság, lopás, pénzsóvárgás, erkölcstelenség, büszkeség, ostobaság.

Ha nem, akkor maradj ott a gyülekezetben és találj egy olyan embert, aki felé meg tudod nyitni a szíved és megváltozol Krisztus dicsőségére!

 

Fordította: Abonyi Sándor

Jászberény, 2012-05-25