Mi áll a név mögött

 

Mi áll a név mögött? 
 Még sohasem dúlt ilyen éles harc a galileai férfi isteni mivoltával kapcsolatban, mint manapság. 
 Az egyház hatalmas teste nincs egységes állásponton — ahogy soha nem is volt — ebben a kérdésben; 
azzal sincsenek tisztában, hogy hova vezethet ez a harc. 
 Sajnos beálltunk azok közé a félértelmiségiek közé, akik tagadják Krisztus Istenségét. 
 Az ország különböző részein zajló viták inkább a modern politikai demagógia egymást legázolni 
kívánó taktikai harcaihoz hasonlíthatók, mint józan okfejtéshez, amelynek során érdemben megvizsgálják e 
kérdést. 
 A galileai férfi Istensége a kereszténység próbaköve. 
 Ha sikerül efelől kétséget támasztani, a kereszténység elveszti szívét és hatékonyságát, halott vallássá 
válik. 
 Tagadhatatlan, hogy az Ő Istenségének megkérdőjelezése már elkezdte éreztetni ellenhatását a 
társadalomra. 
 Ha Jézus nem isten, akkor Ő nem is Úr. 
 Ha Ő nem Úr, akkor nem avatkozhat erkölcsi életvitelünkbe. 
10 Ha Ő nem Úr, akkor azok a törvények, amelyek az Ő tanításainak alapját képezték, elvesztették az 
erejüket. 
 Akkor a házasságot övező magasztos erkölcsi eszméknek sincs biztos alapja. 
 Ha a názáreti Jézus nem Istentől való kinyilatkoztatás isteni hatalommal, akkor Ő csak egy közönséges 
ember. 
 Ha Ő csak egy közönséges ember, akkor meg kell semmisíteni mindazt, amit felépítettünk köré; mi 
azonban ezen Ember köré építettük fel modern civilizációnkat. 
Ő ihlette meg a fiatalembereket; akik tisztán és mocsok nélkül meg tudták tartani magukat, mivel az Ő
csodálatos életére tekintettek, és arra törekedtek, hogy elnyerjék az Ő tetszését. 
 Fiatal nők a szobájuk rejtekében a galileai férfi arcára vetették tekintetüket és ígéretet tettek, hogy 
megőrzik női mivoltuk tisztaságát, hogy méltók legyenek annak az embernek a szeretetére és bizalmára, aki 
kétezer évvel ezelőtt meghalt az emberiségért. 
 Gyerekeket ösztönzött engedelmességre és tisztaságra ennek az embernek a példája és tanítása. 
 Üzletemberek visszariadtak attól, hogy kétes üzletekbe menjenek bele, mert tudatában voltak annak, 
hogy egy napon találkoznak majd ezzel az Emberrel, és akkor számot kell adniuk a cselekedeteikről. 
 A társadalom különböző rétegeihez tartozó emberek érezték úgy, hogy valami különös rokonságban 
vannak azzal az Emberrel, aki a tömegben is magányosan járt Galilea partvidékein. 
 Sértésnek számít, ha azt mondjuk hogy Ő csupán egy jó ember volt. 
 Meghazudtoljuk Őt, ha azt mondjuk, hogy Ő volt az emberek között az, akiben legjobban 
megnyilvánult az Istenség. 
 Jézus vagy az, amit Ő mondott magáról, vagy nem. 
 A négy evangéliumon kívül nincs más feljegyzésünk az Ő mondásairól, ill. cselekedeteiről; és ha 
ezeket visszautasítjuk, akkor csupán egy mítikus képünk marad meg az Emberről. 
 Ha kétségbe vonunk egyet is ezek közül, akkor jogunk van mindegyiket kétségbe vonni. Ő ezen a négy 
életrajzi íráson áll, vagy bukik. 
 Ha Ő nem az Isten fia, akkor ki Ő? 
 Én azt akarom hinni, hogy Ő a megtestesült Isten, hogy Ő megoldotta a bűn problémáját, hogy Ő
meghalt az én bűneimért, és feltámadt az én megigazulásomért. 
 Én azt akarom hinni, hogy Ő ma ott ül Isten jobbján, mint az emberi faj közbenjárója és szószólója. 
 Én azt akarom hinni, hogy amit Ő mondott a mennyről, az az igazság: „Az én Atyámnak házában sok 
lakóhely van; Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, 
ismét eljövök és magamhoz veszlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek.” 
 A kételkedés semmilyen garanciát nem ad a jövőmre nézve. 
 A civilizáció nemcsak hogy köréje épült fel, de Ő maga is beépült a civilizációba. 
 Ha leromboljuk az Ő személyiségét, az Ő rangját, az Ő helyét, akkor a civilizációnak is szét kell esnie. 
Az a bűnözési hullám és törvénytelenség, ami ma végigsöpör az egész országon, csupán mellékterméke 
annak a modernista felfogásnak, ami kétségbe vonja az Ő sérthetetlenségét.