Szabad kezet kaptunk

 

 

Márk 5:25-34

És egy asszony, aki tizenkét év óta vérfolyásos volt, és sok orvostól sokat szenvedett, és minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sőt inkább még rosszabbul lett, mikor Jézus felől hallott, a sokaságban hátulról kerülve, illeté annak ruháját. Mert ezt mondja vala: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És vérének forrása azonnal kiszárada és megérzé testében, hogy kigyógyult bajából. Jézus pedig azonnal észrevevén magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illeté az én ruháimat? És mondának néki az ő tanítványai: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem? És körülnéze, hogy lássa azt, a ki ezt cselekedte. Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve megy vala oda és elébe borula, és elmonda néki mindent igazán. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.

 

A következő négy lépést azonnal alkalmazni tudod, és bármit megkaphatsz általa most, a jelenben: üdvösséget, Szent Szellem keresztséget, fizikai gyógyulást, szellemi győzelmet, vagy bármilyen anyagi dolgot. Bármit, amit a Biblia ígér neked most, meg is kaphatsz most, e négy lépésnek a segítségével.

Néhány dolgot azonban, például bizonyos anyagi szükségek betöltéséhez és egyes gyógyulásokhoz lehet, hogy idő szükséges, amíg valóságba jönnek. Akkor a négy lépés négy alapelv lesz, amit bizonyos időn keresztül gyakorolnod kell. Rajtad áll, milyen pályát futsz be Istennel.

 

AZ ELSŐ LÉPÉS: MONDD KI

 

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a gyógyulásokat mindig maga Jézus kezdeményezte, és az embereknek semmit sem kellett tenniük érte. Talán nem gondolkodunk el azon, hogy az embereknek akkor – mint most is – kellett valamit tenniük, vállalniuk kellett a saját részüket. Mi lett volna, ha a vak ember nem mossa le szeméről a sarat a Siloám tavában? (János 9) Megjött volna a látása? Nem, vak maradt volna. Mi a helyzet azzal az emberrel, aki a Bethesda tavánál feküdt? (János 5) Mi lett volna, ha így szól: „Nem tudok felállni!” Neki is része volt a dologban, nem?

Mi volt az első lépés, amit a vérfolyásos asszony tett a gyógyulása érdekében?

A Biblia szerint valaki beszélt neki Jézusról. (Márk 5:27) Tudott tehát Jézusról. Tudta, hogy Ő embereket gyógyít. Az 5:28 így szól: Mert EZT MONDJA VALA: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. Ez volt az első lépés, amit tett: EZT MONDJA VALA.

Ez az asszony tehetett volna negatív megvallást a pozitív helyett, és akkor azt kapta volna meg. Mondhatta volna azt is: „Semmi értelme odamennem. Olyan régóta szenvedek már. Tizenkét éve betegeskedem. A legjobb orvosok sem tudnak rajtam segíteni. Minden pénzemet rájuk költöttem. Nem hogy jobban, de egyre rosszabbul vagyok. Semmi értelme így élnem. Jobb lenne meghalnom.”

Ha ezt mondta volna, akkor ezt kapta volna. De nem beszélt negatívan. Pozitív megvallást tett. Így szólt: Ha csak ruháit illethetem is, meggyógyulok. És így is történt!

Amit mondasz, azt kaphatod meg. Te határozod meg a dolgaid alakulását. És az első lépés ehhez: Mond ki!

Az Istentől való elfogadás folyamatának két oldala van: Isten szerepe a folyamatban, és a te szereped. Isten nem rontja el a maga részét. Ezt tudod. Ha megteszed a te részedet, biztos lehetsz a válaszban és a győzelemben.

Ha vereséget szenvedtél, a saját szád győzött le. Saját magadat győzted le.

Szádnak beszédei által estél tőrbe, megfogattattál a te szádnak beszédivel. (Péld. 6:2) 

 

Ha a megpróbáltatásaidról, nehézségeidről, a hit hiányáról és a pénztelenségről beszélsz, a hited összezsugorodik és eltűnik. De, dicsőség Istennek, ha az Ő Igéjéről beszélsz, a te szerető Mennyei Atyádról és arról, hogy Ő mit tud tenni, akkor a hited szárnyakat kap.

Ha a betegséget vallod meg, az betegséget hoz elő. Ha a kételyeidről és a félelmeidről beszélsz, azok növekednek és erősödnek. Ha anyagi hiányról beszélsz, az megakadályozza, hogy a pénz befolyjon.

 

MÁSODIK LÉPÉS: TEDD MEG

 

A cselekedeteid győznek le vagy visznek sikerre. A cselekedeteidtől függően vagy megkapsz valamit vagy meggátolod, hogy a birtokodba kerüljön.

Ennek az asszonynak a Márk 5-ben számos akadállyal kellett szembenéznie. Nem imádkozott azért, hogy Isten távolítsa el az akadályokat, hanem egyszerűen felkelt és átsétált rajtuk.

Akkoriban egy vérfolyásos asszonyra úgy néztek, mint a leprásra, és vallása törvényei szerint nem mehetett emberek közé. De a cselekedetei ezt mondták: „Vallás ide vagy oda, megszerzem a gyógyulásomat.”

Abban az időben a nők nem jelenhettek meg nyilvános helyen. De megint csak a cselekedetei azt mondták: „Szokás vagy nem szokás, megszerzem a gyógyulásomat.”

Amikor odaért, Jézus és közte nagy tömeg tolongott. Legyengült fizikai állapotában ez elég lett volna ahhoz, hogy feladja. De, áldott legyen az Úr, a cselekedetei ezt mondták: „Legyen bármekkora tömeg, akkor is oda jutok Jézushoz”, és átverekedte magát a sokaságon.

Ennek az asszonynak a cselekedetei megmutatták a hitét. Most hát kelj fel, és sétálj át az akadályok felett, amelyek közted és Jézus között állnak – közted és a gyógyulásod között. A hitedben legyen ott a cselekedet ugyanúgy, mint a kimondott szó.

Semmit nem használt volna a vérfolyásos asszonynak, ha így szól: „Ha csak ruháit illethetem is”, és nem cselekszi meg, amit mondott. Megtette, dicsőség Istenek, és meg is kapta a gyógyulást.

 

HARMADIK LÉPÉS: FOGADD EL

 

Mondd ki! Tedd meg! Fogadd el!

Megérzé testében, hogy kigyógyult bajából.

Az érzés és a gyógyulás a cselekvést követte.

Az asszony először kimondta. Másodszor kinyúlt érte. Majd megkapta és megérezte a testében, hogy meggyógyult. Legtöbben először az érzést és a gyógyulást akarják, még mielőtt kinyitnák a szájukat és cselekednének, de ez nem így működik. Először ki kell mondanod és cselekedned kell. Akkor megkapod a gyógyulást és az érzést.

 

Abban az időben Jézus volt az Istenség egyetlen képviselője a földön. Fel volt kenve a Szent Szellemmel. Amikor Ő a földön járt, ha valaki oda akart menni, ahol az erő volt, oda kellett mennie, ahol Jézus tartózkodott. És az Úrnak ereje volt Ővele, hogy gyógyítson.

Jézus ebből az erőből ruházott rá a tizenkettőre és kiküldte őket, majd a hetvenre és kiküldte őket. Aztán mielőtt elment, így szólt: Jobb néktek, hogy én elmenjek: mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Vigasztaló. (János 16:7)

Amikor Jézus visszatért a mennybe, elküldte a földre az Istenség harmadik személyét, a szent Szellemet. Ma a Szent Szellem az Istenség egyetlen személye, aki a földön működik.

Ő mindenhol ott van! És ahol Ő van, ott van az erő. Ha minden beteg ember a világ minden betegszobájában tudatában lenne ennek az erőnek, és annak, hogy miképpen kell ezt megragadni, akkor minden betegségükből meggyógyulnának.

Bárcsak tudnák az emberek a kórházakban, hogy erő van ott, abban a szobában, ahol tartózkodnak – több erő, mint ami az ő gyógyulásukhoz, az őrültek gyógyulásához, démonok kiűzéséhez, és a megkötözöttek megszabadításához szükséges.

 

Ha ott van az erő, kérdezed, akkor miért nem gyógyul meg mindenki?

Térjünk vissza a tömeghez, ahol a beteg asszony utat tört magának Jézushoz. Leányom, mondta Jézus: a te hited megtartott téged. (5:34) Van itt egy titok. A hite volt az, ami által az erő kiáradt rá. Az erő mindig mindenhol jelen van. A hit hozza működésbe.

Jézus azt kérdezte: Ki illetett engem?, és a tanítványok így válaszoltak: Látod, hogy a sokaság szorít össze téged, és azt kérdezed: Kicsoda illetett engem?

Sok ember érintette meg Jézust aznap – egyesek kíváncsiságból, mások véletlenül, vagy azért, hogy meglássák, történik-e valami. De egészen a hit érintéséig nem áradt ki erő! Abban a pillanatban, hogy hittel érintették meg Jézust, az erő kiáradt.

 

Sokan meghaltak a gyógyulásra várva úgy, hogy közben ezt mondogatták: „Hiszem, hogy Isten meg fog egyszer gyógyítani.” Ez nem igei kijelentés és nincsen benne hit. Nem fog működni. Isten már mindent megtett, amit tenni akar a gyógyulásoddal kapcsolatban. Ő elküldte a földre Jézust majdnem kétezer évvel ezelőtt, és minden fájdalmadat és betegségedet Jézusra helyezte, és Jézus elhordozta őket. Betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. (Máté 8:17) Isten tett már valamit a betegségeddel. Miért nem fogadod el azt, amit tett? Isten semmit sem tesz, mert már tett valamit. Most rajtad a sor, hogy bekapcsolódj.

 

A hit teremti meg a kapcsolatot, dicsőség Istennek. Csak kapcsolódj be.

Mondd ki! Tedd meg! Fogadd el!

 

NEGYEDIK LÉPÉS: MONDD EL

 

Az asszony odamegy vala és elébe borula és ELMONDA néki mindent igazán. (5:33) Mondd el, hogy mások is higgyenek!

Különbség van az első lépés között (kimondta, amit hitt, hogy történni fog) és az utolsó lépés között (elmondta, hogy mi történt). Valóban igei dolog bizonyságot tenni.

 

Ha bárhol bárki megteszi ezt a négy lépést, megkap Istentől bármit, amit szeretne.

Isten Igéje azt mondja: Két vagy három tanú vallomásával erősíttessék minden szó.

(Máté 18:16) Ezért megnézünk néhány Igét, ami ezt a négy alapelvet tartalmazza.

 

Sámuel első könyve 17. fejezet, Dávid és Góliát története.

 

Az első dolog, amit Dávid tett: monda (I. Sám. 17:32) Dávid ötször mondta ki, mielőtt úgy cselekedett.

Dávidot apja küldte el, hogy élelmet vigyen a seregben harcoló testvéreinek, és hogy megtudja a háború állását. Amikor odaért, látta, hogy a filiszteusok hada a völgy egyik felén, Izrael pedig a másik felén táborozott le.

Amíg Dávid ott volt, egy Góliát nevű óriás jött ki és párharcot ajánlott Izrael seregeinek: Küldjetek egy embert ellenem. Ha legyőzöm, a szolgáink lesztek, és ha ő győz le engem, mi leszünk a ti szolgáitok.

Egyetlen izraelita sem állt ki ellene, még Saul király sem, aki több mint egy fejjel magasabb volt mindenkinél Izraelben.

1 Sám. 17:32

És MONDA Dávid Saulnak:

Senki se csüggedjen el e miatt; elmegy a te szolgád és megvív ezzel a Filiszteussal.

Itt van egy parasztfiú, egy tizenéves, aki azt mondja: elmegy és megvív ezzel az óriással. Legidősebb bátyja, Eliáb csúfolódott vele, hogy kijött a harctérre: „Hol vannak a juhok, amiket őrizned kellene?” Dávid mégis azt mondta:

 

1 Sám. 17:34-37

És FELELE Dávid Saulnak: Pásztor volt a te szolgád, atyjának juhai mellett; és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egy bárányt a nyáj közül: Elmentem utána és levágtam, és kiszabadítám szájából; ha pedig ellenem támadott: megragadtam szakálánál fogva, és levágtam és megöltem őt. A te szolgád mind az oroszlánt, mind a medvét megölte: Úgy lesz azért e körülmetéletlen Filiszteus is, mint azok közül egy, mert gyalázattal illeté az élő Istennek seregét. És MONDA Dávid: Az Úr, aki megszabadított engem az oroszlánnak és a medvének kezéből, meg fog szabadítani engem e Filiszteusnak kezéből is.

 

Dávid tudta, hogy megkaphatjuk, amit kimondunk. Tudta, hogy szabad kezet kaptunk a dolgaink menetére. Tudta, hogy Isten bármit megtesz, amit ő elhisz, hogy Ő megcselekszik. Isten érted is megteszi ugyanezt. Az egyetlen ok, amiért Isten nem tett többet érted, az az, hogy nem hitted, hogy Ő megtenne többet is!

Valójában minden, ami ma vagy, és minden, amivel ma rendelkezel, annak az eredménye, amit a múltban hittél és mondtál.

Dávid kiment Góliát elé úgy, hogy nem volt nála semmi más, csak a parittyája és a pásztorbotja. Amikor az óriás meglátta őt, megvetéssel illette: mert ifjú volt és piros. Góliát így szólt: eb vagyok-é én, hogy te bottal jössz reám?

Góliát megátkozta és megfenyegette őt. Dávid hagyta beszélni. Nem tudod az ördögöt megakadályozni abban, hogy beszéljen. Hadd fecsegjen. De amikor végzett, neked is van mondanivalód.

ÉS DÁVID AZT MONDTA: Te karddal, dárdával és pajzzsal jössz ellenem, én pedig a Seregek Urának, Izrael seregei Istenének nevében megyek ellened, akit te gyalázattal illettél. (17:45) Tetemedet és a filiszteusok seregének tetemét az égi madaraknak és a mezei vadaknak fogom adni a mai napon.

Hogyan tudta egy tizenéves parasztfiú ezt mondani? Nem katona volt. Soha nem tanították harcolni. Most mégis kiáll egy óriás ellen.

Mit tett Dávid? Nem azt nézte, hogy Góliát milyen nagy, vagy fizikailag mit tud tenni. Arra szegezte a tekintetét, hogy: az én Istenem meg tudja tenni.

Dávid Isten nagyságához mérte Góliát nagyságát. Nem számított, hogy Góliát több mint három méter magas volt. Istenhez viszonyítva, nem hasonlítható egy hangya és egy elefánt mérete közötti különbséghez – még a legkisebb hangyáéhoz sem.

Amikor a problémádat ilyen módon szemléled, a helyzeted másnak fog tűnni. Ha Isten mellé teszed őket, egyáltalán nem tűnnek nagynak, mert Ő nagyobb. Nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van. (1 János 4:4)

Isten nagyobb, mint az ördög. Nagyobb bármely erőnél, ami ellenünk jöhet.

 

Dávid először kimondta. Másodszor megtette. Harmadszor elfogadta. És negyedszer elmondta.

Honnan tudta Dávid, hogy Isten mit fog tenni?

Ő mindent meg fog tenni, amit kijelentett, és mindent meg fog tenni, amit elhiszel, hogy megtesz. Megszabhatjuk a dolgaink alakulását Isten országában.

Izrael Isten gyermekét jelképezi. Góliát bármely probléma lehet az életedben, ami Isten gyermeke és a győzelem között áll. Isten minden gyermeke elrendelheti a győzelmet.

Az azonban, hogy elrendeljük a dolgaink alakulását, nem jelenti azt, hogy az áldások úgy fognak ránk zúdulni, mint az érett meggy a fáról.

Nem fogunk problémák nélkül, virágszőnyegen átsétálni az életen. Az ördög meg fog próbálni, meg fog kísérteni bennünket.

De nekünk hatalmunk van az ördög felett Jézus nevében. Nem kell, hogy legyőzöttek legyünk.

 

Te határozhatod meg a dolgaid alakulását Isten királyságában.

  1. Mondd ki!
  2. Tedd meg!
  3. Fogadd el!
  4. Mondd el!