Szavak-szellemi erőforrás

 

Amikor Isten szava megfogan az ember szívében, hogy aztán azt a saját nyelvével megformálja, és a saját száján keresztül kiejtse, ez egy olyan szellemi erőforrás, amely magának Istennek a képességeit szabadítja fel az emberben.

Ezért mondja Pál apostol:

Filippi 4:13.
Mindent meg tudtok tenni Krisztus által, aki megerősít.

Az ő szíve (szelleme) befogadta Isten beszédét. Pál tehát nem saját képességeire alapozva mondta ezt, hanem az Igén keresztül Isten képességei formálódtak ki benne, majd pedig szívének bőségéből szólt a szája.

Aki azt mondja, hogy meg tudja tenni, annak is igaza van, és aki azt mondja, hogy nem tudja megtenni, annak is igaza van. A szavak a világmindenség legerőteljesebb tényezői.

János 1:1.
Kezdetben volt a Szó, és a Szó Istennel volt, és a Szó Isten volt.

Meg kell tanulnunk, hogyan használjuk a szavainkat még hatékonyabban. A szavak, amelyeket kimondunk, vagyátsegítenek az akadályokon, vagy megkötöznek és fogságban tartanak.

Napjainkban is megfigyelhető, hogy számos keresztény esett fogságba a saját beszéde miatt. Saját szájukkal kimondott imáik olyan helyzetbe vitték be őket, hogy képtelenek átvenni Isten áldásait. Sajnos mindnyájan jártunk már így egyszer-másszor. Mi magunk mondtuk ki a saját nyelvünkkel azokat a szavakat, amelyek a vereségünket előidézték. Még az is megtörtént, hogy Isten Igéjével ellentétesen imádkoztunk.

A kudarcról imádkoztunk és meg is kaptuk. Imádkoztunk a problémáért, de az csak egyre nagyobbá duzzadt. Többféle ima van, s mindegyik a fajtájának megfelelő eredményt produkálja.

Márk 11:24.
...amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkapjátok, és meglesz nektek!

Jézus hatalmas szellemi igazságot fogalmazott meg ezzel a mondatával. Isten beszéde ugyanisszellemi törvény. Éppoly bizonyosan és ellenállhatatlanul működik, mint a természet törvényei.

Arról már sokat tudunk, hogyan kell együttműködnünk a természetes törvényekkel. Az elektromosság működését szabályozó természeti törvénnyel kapcsolatosan például megtanultuk, hogy ha megfelelően együttműködünk ezzel a törvénnyel, azaz engedelmeskedünk neki, és betartjuk a szabályokat, akkor az elektromos erő értünk dolgozik, és hasznot hajt nekünk. Ha viszont újra és újra megsértjük az elektromosság működését szabályozó törvényt, meglehetősen nagy kalamajkába keveredünk.

Mindaddig, amíg szabályszerűen működtetjük az elektromos erőt irányító törvényt, az olyan energiát termel, amelyből világosságot kaphatunk, meleget otthonaink számára, de megfőzhetjük ételünket, vagy akár ruháinkat is kimoshatjuk a segítségével; ráadásul mindezt úgy, hogy az egészből a legcsekélyebb ártalom sem származik. Az elektromosság tehát rendkívül hasznos és biztonságos erőforrás, ha megértjük és megfelelően alkalmazzuk az azt működtető törvényt. De persze ugyanez az erő égetni, ölni és pusztítani is képes, amennyiben a rá vonatkozó törvényt nem tarjuk be.

Ehhez nagyon hasonlóan működnek a szánkat elhagyó beszédek is. A hasznunkra vannak, hogy az élet nehézségein átsegítsenek, amennyiben kellőképpen irányítjuk beszédünket, és alárendeljük annak a szellemi törvénynek, amely az Isten Igéje. Azok a szavak, amelyek ennek a szellemi törvénynek engedelmeskednek, a mi érdekünkben munkálkodó szellemi erőkké válnak. A meggondolatlan beszédek viszont ellenünk dolgoznak.

szellemvilágot Isten beszéde irányítja. természetes világot az embernek kellene irányítania azáltal, hogy Isten beszédét szólja.

Isten általunk kimondott beszéde teremtő erő. Ezért kell gondosan megválogatnunk, mely szavakkal imádkozunk, és mit hogyan fejezünk ki. Hányszor imádkoztunk már így: "Uram, már annyit imádkoztam, és mégsem működik! Engem az ördög legyőzött!"? Az Ige azonban így szól: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkapjátok...

Valószínűleg nem a vereség az, amit kívánsz, úgyhogy ne így imádkozz, sőt még csak ne is emlegesd!

Látjuk tehát, hogy a szavak helytelen megválasztása azt idézheti elő, hogy még imáink is ellenünkműködnek. Sokan imádkoznak így: "Uram, itt van ez és ez a problémám, és a helyzet egyre rosszabb!"

No, de vessük csak össze ezt az imát Isten beszédével!

  • Az első gond az, hogy ez a fajta ima a probléma és nem a megoldás körül forog. Az Ige viszont arra buzdít, hogy azért imádkozzunk, amit kívánunk. Amit pedig mi kívánunk, az a válasz vagy a megoldás.
  • A második baj az, hogy az ember az ilyen beszéddel az ellenség képességeibe vetett hitét szabadítja fel. És ami ennél is rosszabb, az ilyen beszéd az ördög szavait támasztja alá,aki azt állítja, hogy az ima nem működik, és a dolgok egyre rosszabbak és rosszabbak.

Aki így imádkozik, az látás szerint jár, és nem hitben. Ez az ember megtagadja Isten Igéjét. Ennek oka minden bizonnyal a tudatlanság.

Hóseás 4:6.
Tudás hiányában elpusztul (kivágattatik) népem: mivel ti megvetettétek a tudást, és is megvetlek titeket.

A tudatlanság nagyon sok ember pusztulását idézte már elő, és rengeteg szükségtelen szenvedésnek volt a forrása.

Néhány évvel ezelőtt egy olyan helyen haladtam el, ahol nem sokkal korábban súlyos baleset történt. Egy sofőr elveszítette a járműve fölötti kontrollt, és kidöntött egy villanyoszlopot. A magasfeszültségű távvezeték ott lógott alig egy méterrel a talaj fölött. Sok ember állt meg bámészkodni, és autóikból kiszállva, egészen közel merészkedtek a helyszínhez. A legelsők alig egy méterre álltak az élő távvezetéktől, mert úgy gondolták, hogy a vezeték bizonyára szigetelve van, vagy legalábbis a feszültség ki van kapcsolva.

Ezzel szemben a drót nagyon is "élő" volt, a maga több mint tizenhétezer voltjával! Én az autómból, biztos távolból figyeltem az eseményeket. A mentősök egy nőt vittek hordágyon, és igyekeztek feljutni vele az autópálya töltésére. Ehhez át kellett bújniuk az elektromos vezeték alatt, és eközben az egyikük túl közel került a dróthoz. Bár nem ért hozzá, a magasfeszültségű ív a villámláshoz hasonlóan áthúzott a testébe. Ott helyben szörnyethalt, és a másik mentős is életveszélyes állapotba került.

Ez a szerencsétlen ember megsértette az elektromosság működését szabályzó természetes törvényt. Semmi kétség, hogy nem szándékosan, hanem tudatlanságból tette, az eredmény mégis végzetes volt.

A kellő ismeretek hiánya nem függesztette fel fel az elektromos erő működését. Ugyanaz az erő lépett működésbe, amellyel a szerencsétlenül járt ember korábban ételt főzött magának, fűtötte a lakását, vagy működtette a mosógépét. Ennek az erőnek az volt a rendeltetése, hogy az ember céljait szolgálja, és az életét kényelmesebbé tegye. Magának a létezésének a legfőbb oka az emberi szükségek betöltése volt, mikor azonban emberünk megsértette az ezt az erőt kontrolláló törvényt, az erő ellene fordult.

A szellemi törvény az ember javát szolgálja. Az a rendeltetése, hogy megteremje számunkra a szükséges és kívánt dolgokat. Ha azonban Isten Igéjével (a szellemi törvénnyel) ellentétesen beszélünk vagy imádkozunk, annak éppoly katasztrofális hatásai lehetnek, mintha megsértenénk az elelktromosság törvényét.

A keresztények rengeteg olyan imafajtát fejlesztettek ki, amelyekről a Biblia nem tanít. A szavak rendkívül fontosak. Alaposan válogasd meg a szavaidat! A szavak, mint megannyi parányi magvacska, mind fajtájuknak megfelelően teremnek gyümölcsöt. Meg kell tanulnunk Isten Igéje szerint imádkozni! Isten beszéde is a maga fajtája szerint terem gyümölcsöt.

Máté 12:35.
A jó ember a szívének jó kincséből hoz elő jó dolgokat: a gonosz ember pedig a szívének gonosz kincséből hoz elő gonosz dolgokat.

János 16:23-24.
És azon a napon semmit nem fogtok kérni tőlem. Teljes bizonysággal mondom nektek: amit csak kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek. Mostanáig semmit nem kértetek az én nevemben: kérjetek, és kapni fogtok, hogy örömötök teljes lehessen.

Az ima az az előjogunk, hogy hittel teli szavak segítségével mozgósítsuk Istent a magunk oldalán, vagy másként, hogy örömünk teljes lehessen.

A bennünk lakozó Ige hatására jelenik meg a hit szavainkban.

János 15:7-8.
Ha bennem lakoztok, és az én beszédeim bennetek lakoznak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz számotokra. Ebben dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy ti sok gyümölcsöt teremjetek; így lesztek az én tanítványaim.

Vegyük tehát észre, hogy az Atyát dicsőítjük azzal, ha imáinkra választ nyerünk, és szükségeink betelnek! Később így szól:

János 15:11.
Ezeket mondtam nektek, hogy örömötök betelhessen.

Örömünk tehát akkor teljesedhet be, ha a Márk 11:24-ben található Ige bennünk lakozik: ...amikor imádkoztok, higgyetek...!

Az ima működőképességét a hit adja meg. Az ima hit nélkül nem működik. A hit ima nélkül is működik. Az ima a hit felszabadításának egyik formája, ezért aztán, ha összhangba hozzuk magunkat Isten beszédével, és felszabadítjuk hitünket, amikor imádkozunk, meg fogjuk látni, amintIsten ereje életre kel az életünkben.

Isten beszéde éppoly erőteljes ma is, mint volt akkor, amikor kimondta. Isten beszéde egy hajszálnyit sem gyengyült. Még mindig ugyanúgy tele van teremtő erővel, mint amikor ott állt az idő kezdetén, és így szólt: Világosság, legyél! - és a világosság meglett!

Ha Isten szavait elismétlem őutána, ez a beszéd működésbe lendül az érdekemben. De csak akkor, ha az én szellememben formálódik meg. Isten beszédének a részemmé kell válnia. Folyamatosan bennem kell lakoznia.

(Forrás: Charles Capps - A szó teremtő ereje c. könyv)