Szenvedélybetegség esetén

 

Ima szenvedélybetegség esetén
(Ajánlott dohányzás, alkohol, kábítószer, nyugtatók és erős gyógyszerek függősége
esetén. Az imádság elmondása során a …(neve) helyére a megfelelőt kell behelyet−
tesíteni. Elmondása javasolt naponta legalább háromszor.)
Test, csendesedj el, Jézus nevében!
Eltávozik a …(neve) terhe vállamról és igája nyakamról,
és megsemmisül az iga a kenet alatt. (Ésa. 10,27.)
Hálát adok Neked Atyám, mert igáim szegeit összetörted,
és egyenesen járatsz engem. (3Móz. 26,13.)
A …(neve) felkel az életemből, és a tengerbe veti magát,
Jézus nevében. Szabad vagyok a …(neve) kötelékétől
Isten dicsőségére, Jézus nevében! (Márk 11,23.) Ámen. 
Az én ó emberem Krisztussal megfeszíttetett, hogy meg−
erőtlenüljön a test kívánsága, hogy ezután ne szolgáljak a
testnek a kívánságban. (Róm. 6,6.)
Meghaltam a kívánságnak, de élek az Istennek az én Uram
Jézus Krisztusban. (Róm. 6,11.) 
Nem uralkodik a kívánság az én testemben, nem engedek
a testnek az ő kívánságaiban. (Róm. 6,12.)
Krisztus Jézusban vagyok, nem test szerint járok, hanem
Szellem szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet
szellemének törvénye megszabadított engem a …(neve)
rabságából. (Róm. 8,1. 2.)
A törvénynek igazsága beteljesült bennem, mert nem test
szerint járok, hanem Szellem szerint. (Róm. 8,4.)
Szellem szerint vagyok, a Szellem dolgaira gondolok.
A Szellem gondolata él bennem, mely élet és békesség. 
(Róm. 8,5. 6.)
67
Szellemben vagyok, mert az Isten Szelleme lakik bennem.
Krisztus bennem van, ezért a szellemem él a megigazulás
miatt. (Róm. 8,9. 10.)
Annak a Szelleme lakik bennem, aki feltámasztotta Jézust
a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a
halálból, megeleveníti az én halandó testemet is az Ő
bennem lakozó Szelleme által. (Róm. 8,11.)
Nem vagyok adósa a testnek, hogy test szerint éljek; a
test cselekedeteit a szellemmel megöldöklöm, azért élek.
Megfegyelmezem a testemet Jézus nevében. (Róm. 8,12. 13.)
Tudom, hogy a test a szellem ellen törekedik, a szellem
pedig a test ellen. Én a szellemmel a test cselekedetei ellen
megyek, és a Szellem segítségemre van ebben, segítsé−
gemre van az én erőtelenségemben. (Gal. 5,17. Róm. 8,26.)
Odaszánom az én testemet élő, szent és Istennek kedves
áldozatul, mint az én józan szolgálatomat. (Róm. 12,1.)
Felöltözöm a világosság fegyvereit. Mint nappal, ékesen
járok, nem a test cselekedeteiben, hanem felöltözöm az
Úr Jézus Krisztust, és a testet nem táplálom a kíván−
ságokra. (Róm. 13,12–14.)
Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem
megigazultság, békesség és Szent Szellem által való
öröm. Ezekben szolgálok a Krisztusnak, így kedves
vagyok Istennek. (Róm. 14,17. 18.)
Engedelmes és bölcs vagyok a jóban, ártatlan a rossz−
ban. (Róm. 16,19. 20.)
Tudom, hogy én Isten temploma vagyok, és az Isten
Szelleme lakozik bennem. Istennek temploma szent,
ez vagyok én. (1Kor. 3,16. 17.)
68
Mindent szabad nekem, de nem minden használ; minden
szabad nekem, de én nem adatom a …(neve) hatalma
alá. Minden szabad nekem, de a …(neve) nem használ; a
…(neve) nem épít. (1Kor. 6,12. 10,23.)
Tudom, hogy az én testem a bennem lakozó Szent
Szellemnek temploma, amelyet Istentől nyertem; és nem
a magamé vagyok. Mert áron vétettem meg; dicsőítem
azért az Istent az én testemben és szellememben, amelyek
az Istené. (1Kor. 6,19. 20.)
Én az élő Isten temploma vagyok, amint az Isten mondotta:
Lakozom bennük és közöttük járok. (2Kor. 6,16.)
Szellem szerint járok, és a testnek kívánságát nem viszem
véghez. (Gal. 5,16–18.) A Krisztusé vagyok, a testet meg−
feszítettem indulataival és kívánságaival együtt. Szellem
szerint élek, Szellem szerint is járok. (Gal. 5,24. 25.)
Tiszta lelkiismerettel állok Isten előtt a Krisztusban, mert
Krisztusnak vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát
áldozta fel ártatlanul Istennek: megtisztítja az én lelki−
ismeretemet a holt cselekedetektől, hogy szolgáljak az
élő Istennek. (Zsid. 9,14.)
Mint engedelmes gyermek, nem szabom magamat a test
kívánságaihoz, hanem amint szent az, aki elhívott engem,
én is szent vagyok teljes életemben; mert meg van írva:
Szentek legyetek, mert én szent vagyok. (1Pét. 1,14–16.)
Megtartóztatom magam a testi kívánságoktól, amelyek
a lélek ellen vitézkednek. (1Pét. 2,11.) Nem engedek a
testnek az ő kívánságaiban. (Róm. 6,12.) A Krisztus Evangé−
liumához méltóan viselem magam. (Fil. 1,27.)
Imádkozom, hogy a Krisztus Jézus kiábrázolódjon
bennem. (Gal. 4,19.)
Többé nem embereknek kívánságai, hanem Isten akarata
szerint élem a testben hátralévő időt. Mértékletes és józan
vagyok, hogy imádkozhassak. (1Pét. 4,2. 7.)
Feltámadtam a Krisztussal, ezért az odafelvalókat keresem,
ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén. Az oda−
felvalókkal törődöm, nem a földiekkel. Mert meghaltam
a földieknek, és az én életem el van rejtve együtt a
Krisztussal az Istenben. Mikor a Krisztus, az én életem
megjelenik, akkor majd én is Ővele együtt megjelenek
dicsőségben. Megöldökölöm azért az én földi tagjaimat,
…(neve) kívánságát. Levetkezem amaz ó embert, az ő csele−
kedeteivel együtt, és felöltözöm amaz új embert, melynek
újulása van annak ábrázata szerint való ismeretre, aki
teremtette azt. (Kol. 3,1–5. 9–10.)
Jézus mindenható nevében félreteszek minden akadályt
és a megkörnyékező …(neve)−t, kitartással futom meg az
előttem lévő küzdőtért. Jézusra, a szent hitem fejedel−
mére és bevégzőjére nézek, aki keresztet szenvedett, s az
Isten királyiszékének jobbjára ült. (Zsid. 12,1. 2.)
Az Igének megtartója és cselekvője vagyok, nem csupán
hallgatója, nehogy megcsaljam magam. (Jak. 1,22.)
Ahol az Úrnak Szelleme, ott a szabadság, a szabadulás
…(neve) kötöttsége alól. Én ebben a szabadságban járok.
Az Úrnak dicsőségét fedetlen arccal szemlélem, az Ő szent
ábrázatára változom el, dicsőségről dicsőségre az Isten
Szellemétől. (2Kor. 3,17. 18.)
Atyám, a Te Igéd által győztes vagyok. Győztes vagyok
a világ felett, győztes vagyok a testem felett és győztes
vagyokaz ördög felett a Bárány vére által és a bizonyság−
tételem szavai által. (1Ján. 4,4. Jel. 12,11.) Ámen.