Szeretet

 

"Új parancsolatot adok néktekhogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok."(János 13:34-35)

"...Szeresd felebarátodat, mint temagadat." (Máté 19:19)

Azt tedd a másik emberrel, amit te is szeretnéd, hogy veled tegyenek. Csak olyan dolgokat mondjál másokról, amit magadról szeretnél hallani másoktól. Ha lehetőséged van segíteni másokon, tedd meg,hogy a szükséges időben neked is jöjön a segítség. Oszd meg a szívedben lévő szeretetet, mert a szeretet csak megosztva tud hatalmasan növekedni. A Biblia a szeretet törvényét királyi törvénynek nevezi, mert ha a szeretet törvényét megtartod, akkor az Ószövetség minden törvényét megtartod. Mivel szeretet van a szívedben, nem fogsz lopni, hazudni... Vagyis a szeretet törvénye által nincs szükségünk a többi törvényre, mert a szeretet törvénye betölti az összes törvényt.

"Ha ellenben megtartjátok a királyi törvényt az Írás szerint: Szeressed felebarátodat, mint tenmagadat, jól cselekesztek." (Jakab 2:8)

"Bosszúálló ne légy, és haragot ne tarts a te néped fiai ellen, hanem szeressed felebarátodat, mint magadat. Én vagyok az Úr." (III. Mózes 19:18)

Isten odaadta a szívünkbe az Ő szeretetét, hogy képesek legyünk úgy szeretni, ahogy Ő szeret. Az Ő szeretete isteni fajta szeretet, nem hasonlítható az emberi szeretethez, mert az önző, mindig csak a magáét keresi.

Az emberi szeretet ezt mondja: Szeretlek, szükségem van rád.
Az isteni fajta szeretet viszont így szól: Szeretlek, mit tehetek érted.

Amikor újjászülettünk, egy új szellemi emberré váltunk, Isten élete és természete része lett a bensőnknek. Isten maga a szeretet, tele kegyelemmel és irgalommal. Ő jóságos és igazságos, Ő mindaz, amit Isten Igéje mond Róla nekünk. Nekünk ugyanezek a tulajdonságaink megvannak a bensőnkben - az újjáteremtett szellemünkben. Ezért az Atya joggal várja tőlünk, hogy úgy szeressünk, ahogy Ő, hiszen kiöntötte az Ő szerelmét a szívünkbe.

"... az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, ki adatott nékünk." (Róma 5:5)

Az Atya csak olyan dolgokat kíván, amiről tudja, hogy képesek vagyunk megtenni. Ő gondoskodott róla, hogymindenre képesek legyünk a Krisztusban, Aki megerősít minket.

"Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít." (Filippi 4:13)

A múltban túl sokszor hallgattunk az ördögre, másokra és a saját fejünk után mentünk, előítéletekkel éltünk az emberekkel és a dolgokkal kapcsolatban, és elutasítottuk a gondolkodásmódunk legkisebb mértékű módosítását is.

Itt az ideje, hogy elhatározzuk, ezentúl szeretetben járunk, nem gondolkodunk vallási és felekezeti különbségekben. Itt az idő, hogy végre szeretetben járjunk azokkal, akik ugyanazt a Jézus Krisztust hiszik,hiszen a Mennyországban is együtt leszünk mindannyian, mint az Atya szeretett gyermekei! Nemcsak a hívők teljes gyülekezeti testével kell szeretetben járnunk, hanem azokkal is, akik még nem tértek meg Jézushoz.
A szeretetben járáshoz néha természetfeletti hit szükséges, és előfordul, hogy olyan nehezünkre esik szeretetben járni és megbocsátani, hogy csak az Úr megerősítése által vagyunk képesek rá. Ahhoz, hogy megértsük, hogyan működik az isteni szeretet, olvassuk el az I. Korinthusi levél 13. fejezetét:

"Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyökről,szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. 

A szeretet hosszútűrő, kegyes; a szeretet nem irígykedik, a szeretet nem kérkedik,  nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rójja fel a gonoszt, Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal; Mindent elfedez, mindent hiszen, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy:

de legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek; vagy akár nyelvek, megszünnek; vagy akár ismeret, eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás: De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. 

Mikor gyermek valék, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek: minekutána pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. 

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről-színre; most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem.

Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között pedig legnagyobb a szeretet." 
(I. Kor. 13. fejezet)

Észre fogod venni, ha valaki például valami rosszat tett neked, akkor a fejedben (az elmédben) létrejött válaszreakció és az, amit a szíved (a szellemed, a belső ember) mond majd neked, az két teljesen különböző dolog. Teljesen rajtad múlik, hogy a fejed után mész, vagy a szívedre, a szellemed hangjára hallgatsz. A szellemed mindig meg fogja mondani neked, hogy mit kell tenned és ez mindig összhangban lesz Isten Igéjével.

"Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt." (I. Péter 3:4)

A szeretet mindig, egészen a halálig megbocsátó.

"Jézus pedig monda: Atyám! bocsásd meg nékik; mert nem tudják mit cselekesznek. Elosztván pedig az Ő ruháit, vetének reájok sorsot." (Lukács 23:34)

"Megkövezék azért Istvánt, ki imádkozik és ezt mondja vala: Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet!  Térdre esvén pedig, nagy fenszóval kiálta:  Uram, ne tulajdonítsd nékik e bűnt! És ezt mondván, elaluvék."(Ap.Csel. 7:59-60)

Ha megbántanak, megsértenek, igazságtalanul bánnak veled, hamis dolgokat mondanak rólad a hátad mögött az emberek, mielőtt őket okolnád, vizsgáld meg magad, hogy te szeretetben tudtál-e maradni annak ellenére, amit tettek veled vagy ellened. A szeretetben járás felsőfoka azt jelenti, hogy még mielőtt tőled bocsánatot kérnek, te már elengedted sérelmeidet a szívedből; amit tettek, nem számítod be ellenük, hanem az Atyához fordulsz és kéred a bűnbocsánatukat - ahogy azt Jézus és István tette.

Ha így jársz szeretetben, nemcsak a másiknak, hanem saját magadnak is a legjobbat teszedmivel a szívedet nem terheli a harag, a sértődöttség és meg nem bocsátás. Helyette Isten szeretetével és békességével lesz teljes a szíved.

Köszönd meg Jézusnak, hogy arra is megtanít az Igében, hogyan kell megbocsátani. Ne feledd, az Ő szeretete van a szívedben, semmi nem akadályozhat meg abban, hogy ez a végtelen isteni szeretet uralja az életed. Erről fogják megismerni, hogy Jézus Krisztus tanítványa vagy.

"Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok." (János 13:35)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)