Szolgáló szellemek(angyalok)

 

A szolgáló szellemek, az angyalok szolgálatra küldettek miértünk, akik az üdvösség örökösei vagyunk. Az angyalok Isten kimondott Igéje alapján cselekednek.

"Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget?" (Zsidók 1:14)

Az angyali seregek Isten fegyverzetéhez tartoznak. A Királyok II. könyvének 6. részében az ellenség hadserege körülvette Dótán városát, melyben Elizeus tartózkodott. Elizeus nem aggodalmaskodott, mivel ismerte azt a szövetséget, melyet a Mindenható kötött velük. Elizeus hitben járt, tudta, hogy Isten angyali seregeket küldött a védelmükre.

"Felkelvén pedig jókor reggel az Isten emberének szolgája, kiméne, és ímé seregek vették körül a várost, és lovak és szekerek. És monda néki az ő szolgája: Jaj, jaj, édes uram! mit cselekedjünk? Felele ő: Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ő velök.  És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta,  és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül." (II. Királyok 6:15-17)

Azok az angyalok nem abban a pillanatban kerültek oda, mikor a szolga szeme megnyílt a látásra, hanemmár előtte is ott voltak. Ezért mondta neki Elizeus:

"...Ne félj. Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik ővelük..."

Ha szeretetben, ha Isten tökéletes akaratában járunk, akkor Isten láthatatlan ereje állandóan körülvesz bennünket angyali seregek formájában.

"Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek, erősségek lerontására;" (II. Kor. 10:4)

"Áldjátok az Urat ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az Ő rendeletét, hallgatván az Ő rendeletének szavára." (Zsoltárok 103:20)

"Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban. Kézen hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe." (Zsoltárok 91:11-12)

Ameddig szeretetben és az Ige alapján járunk, ez a láthatatlan, de valóságos isteni védelem velünk van,hatalmas erejével mellettünk áll, örködik és vigyáz ránk. A láthatatlan szolgáló szellemek - az angyalok - állandóan velünk vannak, kísérnek minket, bárhová is megyünk. Akkor tudnak a leghatékonyabban a védelmünkre lenni, ha megtartjuk a szeretet parancsolatát és Isten Igéjében, akaratában járunk.

"Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt. Az Úr angyala tábort jár az Őt félők körül és kiszabadítja őket." (Zsoltárok 34:7-8)

 

(Forrás: Jim Sanders: Evangélium dióhéjban c. könyv)