Védelem a balesetek ellen

 

A Felségesnek rejtekében lakozom, a Mindenhatónak
árnyékában nyugszom.
Azt mondom az Úrnak: Én oltalmam, váram, Istenem,
Őbenne bízom. Mert Ő szabadít meg engem a madarász−
nak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be
engem, és szárnyai alatt van oltalmam; pajzs és páncél
az Ő hűsége. Nem félek az éjszakai ijesztéstől, a repülő
nyíltól nappal. Elesnek mellőlem ezren, és jobb kezem felől
tízezren; és hozzám nem is közelít. Bizony szemeimmel
nézem és meglátom a gonoszok megbüntetését. 
Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottam az
én hajlékommá. Ezért nem illet engem a veszedelem, és
csapás nem közeleg a lakhelyemhez; mert Ő az angyalai−
nak parancsolt felőlem, hogy őrizzenek engem minden
utamon. Kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem
lábamat a kőbe. Oroszlánon és áspiskígyón járok, meg−
taposom az oroszlánkölyköt és a sárkányt. 
Így szól hozzám az Úr: „Mivelhogy ragaszkodik Hozzám,
megszabadítom őt, felmagasztalom őt, mert ismeri az én
nevemet. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt,
vele vagyok háborúságában; megmentem és megdicsőí−
tem őt. Hosszú élettel elégítem meg őt, és megmutatom
néki az én szabadításomat.” (91. Zsoltár)
Az Úr angyala tábort jár körülöttem, és kiszabadít engem
minden utamon. (Zsolt. 34,7.) 
Sem betörés, sem kirohanás, sem kiáltozás nem lesz a mi utcá−
inkon, mert az Úr, az én Istenem erősekké teszi kapuim
zárait, s megáldja bennem az én fiaimat.(Zsolt. 144,14. 147,13.) 
43
Az Úr tábort jár a házam körül, mint a sereg ellen,
az ide−oda kóborlók ellen, és nem megy át többé rajtam
a sarcoló, mert szemmel tartja azt az Úr. (Zak. 9,8.) 
Mint repeső madársereg, úgy oltalmaz engem a Seregek
Ura, oltalmazván megszabadít engem, közöttünk át−
menvén, megment engem. (Ésa. 31,5.) 
És nem hallatik többé erőszaktétel földemen, pusztítás és
romlás határaimban, és a szabadulást hívom kőfalaimnak,
és kapuimnak a dicséretet. (Ésa. 60,18.) 
Köszönöm Uram, hogy Te az angyalaidnak parancsolsz
felőlem, hogy őrizzenek engem minden utamon. A Te
angyalaid kézen hordoznak engem, hogy meg ne üssem
lábamat a kőbe. (Zsolt. 91,11. 12.)
Meg van írva: Az Úr megőrzi minden csontomat, egy sem
töretik meg azokból, mert az Úr testének tagja vagyok,
az Ő testéből és az Ő csontjaiból való. Jézus élete
látható az én testemben. (Zsolt. 34,20. Ef. 5,30. 2Kor. 4,10.)
Veszek a szent vérből, a Bárány véréből, a szövetség
véréből, és hintek a két ajtófélre és a szemöldökfára.
És a vér jelül lesz nékem a házamon, és az Úr szent
templomán, amelyben lakozom. És mikor általmegy
az Úr, meglátja a szent vért, az örök szövetség vérét a
szemöldökfán és a két ajtófélen, elmegy az Úr az ajtó
mellett, és nem engedi, hogy a pusztító bemenjen az
én házamba; nem lophat, nem ölhet és nem pusztíthat
Jézus szent nevében. (2Móz. 12,7. 13. 23. Ján. 10,10. 1Kor. 6,19.)
Ti angyalok, hatalmas erejű szolgáló szellemek, Jézus
nevében kiküldelek benneteket a számmal megvallott Ige
megcselekedésére és beteljesítésére. (Zsolt. 103,20. Ésa. 63,9.
Zsid.1,14.)