XI. Oldás és kötés

Az oldás és kötés imája a hit imájának és a hatalom gyakorlásának egy magasabb szintje.

Isten a föld feletti uralmat nekünk adta a teremtésben. Az emberre bízta, hogy éljen vele "művelje és őrizze azt." (1 Móz 2:15.) Ez a szó, hogy őrizni, arra utal, hogy létezik egy betolakodó, egy tolvaj, akinek az a szándéka, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Ha nem lenne egy ilyen ellenség, akkor az embernek nem kellene őriznie azt, amit Isten rábízott. Mivel az ellenség lesben áll, keresve az alkalmat, hogy mikor lophat tőlünk, ezért nekünk, hívőknek kimondhatatlanul fontos, hogy elfoglaljuk az őriző helyét, és a felségterületünk feletti hatalom gyakorlásával ellásuk az őriző feladatát. Ehhez kaptuk Istentől az oldás és kötés hatalmát.

Máté 18:18.
Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.


Első hallásra lélegzetelállító, mégis igaz kell, hogy legyen, mert Jézus tanítja nekünk, és még nyomatékot is ad a szavainak azzal, hogy így kezdi: Bizony, mondom néktek!

A kijelentésből előviláglik számunkra a menny sajátos helyzete, az tudniillik, hogy ránk,keresztényekre van utalva a földi dolgokat illetően. Csak amit a földön megkötünk, vagyis leállítunk, megbénítunk, megtiltunk, azokat a dolgokat tudja a menny is megkötni, oly módon, hogy a teljes erejével mögénk áll, és támogat minket a hatalommal hozott döntésünkben.

Ha megtiltjuk itt a földön a gonosz bizonyos irányú és célzatú munkáját, a menny is kijelenti: Tilos! Ha mi meg nem tiltjuk, a menny minden ereje sem állíthatja meg az adott helyzetben. A menny nem avatkozhat be mindaddig, amíg ki nem jelentjük, hogy mi megtiltottuk a gonosz munkáját, megkötöztük az erejét.

Az Ige kétoldalú igazságot tanít itt nekünk, mert nemcsak megkötni, hanem megoldani is tanít minket. Ebben is a földön élő hívőké az első lépés. Amit a földön megoldunk vagyis megengedünk, felszabadítunk, abban tud a menny is cselekedni, azt tudja a menny is megoldani, megengedni, megcselekedni, felszabadítani és kiárasztani. Megint csak miénk a felelőség, hogy gyakoroljuk és használjuk az oldás hatalmát Isten földi királyságának épülése érdekében. A menny nem tud addig semmit tenni, amíg mi el nem oldjuk, meg nem engedjük! Miénk az első lépés. Isten pedig mögénk áll a menny teljes erejével.

Összefoglalva: a menny és minden ereje áll mögöttünk mindabban, amit Jézus nevében, az Igével összhangban elrendelünk. Hatalmunkban áll megkötni, és megengedni dolgokat.

Bátran mondhatjuk, hogy az imaéletünk egyik legerősebb oszlopa az oldás és kötés gyakorlása az Úr Jézusban ránk ruházott hatalom által. 

Mit jelent ez a gyakorlatban?

 • Bárhol, bármikor, az életünk bármilyen területén és színhelyén, a családunkban, munkahelyünkön, városunkban, országunkban, ha tetten érjük a gonosz munkáját, akadályát, kísértését, megköthetjük, megállíthatjuk és megtilthatjuk azt Jézus nevében.
 • Mindenütt, ahol szükség van rá, eloldhatjuk, kiáraszthatjuk Isten Szellemét, és angyalok egész seregeit, hogy beteljesítsék Isten tervét, betöltsenek szükségeket, és ha kell, természetfeletti segítséget adjanak. Angyalokat lehet így eloldani és kiküldeni, hogy a szánkkal megvallott szent Igét beteljesítsék, valóra váltsák az életünkben.
  • Kiküldhetjük őket, hogy behozzák számunkra a szükséges anyagiakat.
  • Kiküldhetjük őket, hogy a nem kívánatos időjárási frontokat elvigyék más égtájra a levegőégben.
  • Kiküldhetjük őket, hogy tisztítsák meg az utat előtünk minden akadálytól, ha hosszabb útra készülünk.

A mennyei Atya akkor tudja a szolgáló angyalait kiküldeni a segítségünkre, ha mi itt a földön előbb eloldjuk őket. Akkor lesznek a mennyben is eloldva és elküldve szolgálatra értünk, vagyis azokért, akik öröklik az üdvösséget.

Zsidó 1:14.
Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok [ti. az angyalok], elküldve szolgálatra, azokért, akik öröklik az üdvösséget?


Az oldás imájának fontos része van abban, hogy a szolgálatunkra kiküldött angyalok el tudják végezni mindazt, ami a feladatkörükhöz tartozik.

Az oldás hatalmával tudjuk megoldani és kiárasztani magunk és mások felett Isten bölcsességét.

A kötés hatalmával megkötözhetjük a gonosz erők visszatartó és akadályozó munkáját, hogy a foglyok, az elveszettek, akiknek a szabadulást hirdetjük, befogadhassák az üdvösségüket.Mindazok felett, akiknek az üdvösségét a sátán visszatartja, megkötözhetjük a gonosznak minden tervét, munkáját, megtévesztését, és az általa teremtett akadályokat, hogy szabaddá váljanak a döntésre, az akartuk gyakorlására az üdvösségüket illetően. 
(Lásd erről az imádságot: Ima az elveszettekért az Imádságok a Biblia alapján II. című könyvünkben.)

Az oldás és kötés hatalmában megtehetjük például, hogy egy visszás helyzet felett hatalommal megvalljuk Jézus nevét, hogy Jézus neve teljes hatalmat és uralmat vegyen az adott helyzet felett. Megköthetjük az akadályozó és visszatartó erőket, az ellenség minden gonosz tervét megtilthatjuk, hogy ne tudja azokat valóra váltani. Majd megoldjuk a Szellem erejét és bölcsességét e névben, hogy Istentől a legtökéletesebb megoldás születhessen az adott helyzetben, magasan afölött, mint ahogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Isten ereje meg tudja cselekedni, mert Jézus neve vett uralmat az adott helyzet felett. Az ördög erejét megkötöttük, Isten erejét megoldottuk Jézus nevében. Nem kértünk Istentől, Isten mégis hatalmasan tud cselekedni, mert Jézus nevében, az Ige szerint használtuk az oldás és kötés hatalmát. Világosítsa meg Isten a megértésünk szemeit, hogy láthassuk az oldás és kötés hatalmát, és alkalmazni tudjuk az életünk mindennapjaiban úgy, ahogy azt Isten elvárja tőlünk.  

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, hogy a megváltás tökéletes műve elvégeztetett. Amikor elfogadjuk az üdvösségünket, az új teremtés visszahelyezett benünket arra a helyre, amit Isten eleve rendelt nekünk. Ezért sokkal inkább rajtunk múlik, hogy mi történik ebben a korszakban a földön, vagyis azon,hogy mi mit engedünk meg, és mit tiltunk meg. Jézus nekünk, értünk szerezte meg a hatalmat, és a helyet a trónon. Neki nem volt rá szüksége, mindig is megvolt neki, soha nem vesztette el.

Sok múlik rajtunk abban is, hogy mit engedünk meg megtörténni a gyülekezetben. Ha például valaki rendszeresen visszaél Isten kegyelmével, és újjászületett hívő létére engedetlenségben és bűnben él, nem kell ezt elszenvednie ezt a gyülekezetnek a többiek romlására és kárára. Cselekedhetünk úgy, ahogy Pál is tette a korinthoszi gyülekezet egyik tagjával. Nem egyedül gyakorolta azonban a hatalmát az adott helyzetben, hanem összekapcsolódott szellemben az egész gyülekezettel.

1 Kor. 5:3-5.
Mert én távol lévén ugyan testben, de jelen lévén szellemben, már elvégeztem, mintha jelen volnék, hogy azt, aki ekként ezt cselekedte, ti és az én szellemem, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében egybegyűlvén, a mi Urunk jézus Krisztus hatalmával, átadjuk az ilyent a sátánnak a testnek veszedelmére, hogy a szellem üdvözüljön az Úr Jézusnak ama napján.


Láthatjuk, az illető szelleme még ebben az esetben is megtartatik, hiszen örök üdvösséget kapott. Szellemének üdvössége felől nem esik kétség. A testet adták át a sátánnak, aki maga a pusztító, vagyis a test veszedelméről szól az ítélet, a szellem érintetlen, és örökre szent marad Istennek, mert a Szent Szellem pecsétje rajta van. Az 1 János 3:9-ből tudjuk: aki Istentől született, az bűnt nem cselekedhet, mert benne marad az Isten romolhatatlan magja, és nem cselekedhetik bűnt, mivelhogy Istentől született. A belső ember tehát, aki Istentől született romolhatatlan mag által, nem képes bűnt cselekedni. Örökre szent Isten előtt. A testen hajtatik végre az ítélet, a test veszedelméről van szó.

Amikor újjászületünk, a szellemünk, a lelkünk, a testünk kikerül a sötétség hatalmából, és átkerül Isten szerelmes Fiának országába. A korinthusiak és Pál, Jézus nevében egybegyűlvén, a Jézus hatalmával visszarendelték az illető testét a sátán hatalma alá. Mindezt azért tették, hogy a sátán ne tudjon több romlást és pusztítást munkálni az illetőn keresztül, és így a szelleme üdvössége is megmaradt. Ebből a példából láthatjuk, hogyan éltek az oldás és kötés hatalmával a keresztények a korai gyülekezeti időkben.

Bementünk a nyugodalomba

Ennek ellenére sok keresztény van abban a hiszemben, hogy amíg itt él a földön, semmit sem tehet a gonosz munkáival szemben. Beletörődve a körülményeibe, megadja magát és behódol e világ fejedelmének, és a levegőbeli fejedelemségek és hatalmasságok gonosz terveinek és munkáinak. Sokan úgy hiszik, hogy nyugtuk és békességük csak odafent lesz a mennyben. Azt gondolják, hogy teljesen ki vannak szolgáltatva az ördög manővereinek, és így eltűrik a garázdálkodását az életükben, a családjukban, a környezetükben, sőt, a gondolataik között, és a testükben is, fájdalom, betegség formájában. A mi Urunk Jézus Krisztus azonban azt mondta nekünk, az övéinek: Bízzatok, én legyőztem a világot. (János 16:33.)

Nem kell tehát eltűrnünk a félelmet, a depressziót, a betegséget, a viszályt, a szerencsétlen körülményeket, a szegénységet, a kudarcokat. Jézus megsemmisítette, megbénította ezeket az erőket. ÁLLJ-t parancsolni azonban NEKED kell, hogy érvényre tudd juttatni ezt a győzelmet az életedben az ellenség felett. Ne felejtsd, csak ha te megkötöd a gonosz munkáját a földön, akkor lesz megkötve a mennyben is. Nincs értelme tehát Istent okolni a földön történő gonoszságok miatt.Isten behatolása ebbe a világba arra a hatalomra van korlátozva, amit a hívők gyakorolnak az oldás és kötés hatalmában.

Isten el is várja tőlünk,
 a Krisztus Testétől, hogy éljünk e hatalommal, és gyakoroljuk az oldást és kötést. Miért? Hogy győzelemre jussunk az életünkben. Jézusnak az ellenség felett szerzett diadala a hitünkkel párosítva folyamatos győzelmet ad nekünk, ha gyakoroljuk itt a földön a Jézus nevében kapott hatalmunkat. 

Megkötözhetjük, megállíthatjuk a sátán minden munkáját a saját felségterületünkön.

 • Megparancsolhatjuk, hogy fogja be a száját, ha rossz gondolatokat sugall,
 • ha félelmet hoz ránk,
 • ha valami nem a helyes úton halad az életünkben,
 • megfordíthatjuk a dolgok menetét, és irányt szabhatunk nekik Jézus nevében.

Eloldozhatjuk, kiáraszthatjuk az Ígéret áldásait,

 • hogy Isten dicsősége ragyogjon az életünk fölött.
 • Uralmat nyertünk, és szabadságot a sátán minden kötelékétől,
 • szabadságot arra, hogy megismervén és betöltvén Isten akaratát teljes örömben éljünk.
 • Áldottak legyünk, és áldássá legyünk.

Tágabb értelemben: csupán a jelenlétünkkel is, és különösen az Igével az ajkunkon, a szívünkből jövő dicséret és hálaadás által, szüntelenül megbénítjuk, meghátrálásra, és az Igében lévő erő által teljes behódolásra kényszerítjük az ördögöt. Az örödög munkái helyettszabadulást, gyógyulást, a kegyelmet, és Isten dicsőségének kiáradását oldozzuk el és árasztjuk ki a földön. A menny ereje pedig örömmel mögénk áll, hogy mindazt betöltse, amit Krisztus Teste itt a földön elrendelAz Atya szívét öröm tölti el, amint látja, hogy gyakoroljuk az oldásra és kötésre kapott hatalmunkat itt a földön, és ajkait ezek a dicsérő szavak hagyják el: Ez az én szeretett gyermekem, akiben kedvemet lelem, akiben én igen gyönyörködöm! Dicsőség legyen mindezért a Mindenható Istennek!