XIII. Egy szívvel-lélekkel való ima: 1. Felemelék szavukat Istenhez

Amikor a hívők egy csoportja összejön, hogy egyként, egy szívvel-lélekkel imádkozzon egy közös cél érdekében, ezt a fajta imádságot egyesített imádságnak nevezzük. Az imádságnak leghatékonyabb formája ez, mert a Szellemnek egy olyan erejét és teljességét lehet általa megtapasztalni, amit semmilyen más úton nem lehet színre hozni. Az egyesített imádságban olyan mértékben nyilvánul meg Isten ereje, ami nemcsak egyének életét és körülményeit képes megváltoztatni, hanem egész közösségek életét, családok, gyülekezetek, városok és országok sorsát képes befolyásolni. Olyan módon nyitja meg a mennyeket, hogy nincs ördögi erő, amely képes lenne megakadályozni Isten színre lépését, megnyilvánulását, cselekvését, szabadító kezét.Amikor megnyílik a menny, Isten szabad utat kap arra, hogy egetrengető, hatalmas dolgokat cselekedjen.

Ésaiás 64:1-3.
Oh, vajha megszakasztanád az egeket és leszállnál, orcád előtt a hegyek megolvadnának; mint a tűz meggyújtja a rőzsét, a vizet felforralja a tűz, hogy nevedet ellenségeidnek megjelentsd, hogy előtted reszkessenek a népek; hogy cselekednél rettenetes dolgokat, amiket nem vártunk; leszállnál és orcád előtt a hegyek elolvadnának.


Amikor megnyílik az ég, olyan hatalmas dolgokat cselekszik meg az Úr, amiket előre nem is várunk. Olyan módon jelenti meg erejét az ellenségeinknek, hogy az orcája előtt a hegyek is megolvadnak. (64,3)

Az egyesített imádsággal találkozunk mind az Ó-, mind az Újszövetségben. Tanulmányozásuk szellemi épülésünkre lesz.

Találkozunk az egyesített imádsággal 
krízishelyzetek idején, és olyankor, amikor bűntető ítélet helyett irgalmat kért Izrael népe Istentől, de Isten közös dicsőítésében is.

Ha valaha részt vettél már egyesített imában, érezhetted azt a hatalmas isteni jelenlétet és kiáradó erőt, ami ilyenkor megnyilvánul. Ezért válságos helyzetekben tanácsos az egyesített imádság útját választani.

Az Ap.Csel 4:23-32-ben láthatjuk, milyen döbbenetes módon tudta Isten az erejét és hatalmát megmutatni, amikor a vallásos vezetők fenyegetésére Péter és János az övéihez tértek, és egyesített imában imádkoztak.

Ap.Csel. 4:23. 24. 29-31.
Mikor pedig elbocsáttattak [Péter és János] menének az övéihez, és elbeszélék, amiket a főpapok és a vének mondottak nékik. Ezek pedig mikor hallották, EGY SZÍVVEL-LÉLEKKEL FELEMELÉK SZAVUKAT AZ ISTENHEZ, és mondának: Urunk, Te vagy az Isten, aki teremtetted a mennyet és a földet, a tengert és minden azokban lébő dolgot. [...] Most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre: és add a Te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a Te beszédedet, a Te kezedet kinyújtván gyógyításra; és hogy jelek és csodák tröténjenek a Te szent Fiadnak, a Jézusnak neve által. És minekutána könyörögtek, megmozdula a hely, ahol egybegyűlének; és betelének mindnyájan Szent Szellemmel és az Isten Igéjét bátorsággal szólják vala. A hívők sokaságának pedig SZÍVE-LELKE EGY VOLT...


Ha
 szeretnénk megtudni, mi is a kulcs az egyesített ima hatékonyságához, akkor figyelmesen olvassuk el újra a nagybetűs részeket a fenti szövegben. Egy szívvel-lélekkel hatoltak fel imájukban Isten trónja elé!

Nem annyira az számít, hogy hányan imádkoznak, mint inkább az, hogy az imádkozó szívek olyan egységbe kerüljenek, a szívük-lelkük a Szent Szellem által annyira összeforrjon, hogy valóban egyként imádkozzanak egy cél érdekében, úgy, hogy a trón előtt nem hallani ki külön-külön a hangjukat, hanemaz imájuk egyként száll fel. Ilyenkor nem egy ember emeli fel a hangját Istenhez, nem is annyi imádság száll s trón elé, ahányan vannak, hanem egy imádság hallatszik a mennybenmert szívük-lelkük összeforrt, egységben van. A lényeg tehát a szívek egységében van.

Így már érthetjük, miért törekszik anyira az ördög arra, hogy a szíveket egymás ellen fordítsa,bántások, sértődések, viszálykodások, pártütések és szakadások munkálásával. Mitől fosztja így meg a szenteket? Az egységben jelenlévő erőtől lopja meg őket: az egyesített ima erejétől! Amíg a szíveket egymás ellen tudja fordítani trükkös manővereivel, addig nincs igazán kitéve annak a veszélynek, amit az egyesített ima ereje jelent a számára.