XV. Az odaszentelés imája: 1. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus

Galata 2:20.
Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és Önmagát adta értem.

Amikor Krisztusban újjászülettünk, egy új élet kezdődik a számunkra, az új teremtés által. Többé már nem saját magunknak élünk, és nem a saját akaratunk beteljesedését kell keresnünk, mert Isten valami újat hívott létre bennünk. Istennek születtünk újjá a Krisztusban, és annak a célnak kell vezérelnie bennünket, hogy megtaláljuk és betöltsük azt, amire Isten minket teremtett és elhívott.

Efézus 2:10.
Mert az Ő [Isten] alkotása vagyunk, teremtvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Ahhoz, hogy Isten akaratát be tudjuk teljesíteni, igen fontos, hogy betöltessünk Isten akaratának megismerésével. Ezért rendszeresen imádkoznunk kell. Ahogy Pál nem szűnt meg imádkozni a kolossébeliekért, úgy nekünk is szüntelenül imádkoznunk kell ezért saját magunk ás mások életére nézve is. Mert az első lépés az, hogy megismerjük Isten akaratát, majd ezt követően engedelmesnek kell lennünk, és a saját útjaink helyett Isten útjait kell követnünk és betöltenünk. 

Miért? Hogy gyümölcsöt teremjünk, és így az Úrnak tejes tetszésére legyünk.

Amíg engedelmességben az Úr útján járunk,

  • az Ige garantálja számunkra a gyümölcsözést,
  • és ezen felül azt is, hogy növekedni fogunk Isten megismerésében.

Kolossé 1:9. 10.
Nem szűnünk meg érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben, hogy járjatok máltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében.

Isten akaratának megismerése, engedelmességben való megcselekedése a titka a gyümölcstermésünknek. Egy keresztény élete nem lehet terméketlen, gyümölcstelen, hiszen Jézus azért választott minket, és arra rendelt minket, hogy gyümölcsöt teremjünk, romolhatatlant, amely megmarad az örök életre az Atya dicsőségére.

János 15:16.
Én választottalak titeket, és én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon.

János 15:8.
Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremjetek; és legyetek nékem tanítványaim.

 A gyümölcstermésnek ezt a nagy titkát osztja meg velünk Jézus a földre esett gabonamag példájában: ha el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.

János 12:24.
Bizony, bizony mondom néktek: Ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad; ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.

Itt a titka a szellemiekben gyümölcsöző életnek:

  • önmagunknak, a saját akaratnak, a saját életterveknek, saját dicsőségnek meghalni,
  • ezzel helyet adni Isten terveinek,
  • valamint azok megvalósulásaiban és beteljesedéseiben Isten dicsőségét keresni és gyarapítani.

Meghalni önmagunknak bizony nem mindig könnyű dolog. Ebben is az Úr Jézus Krisztus kell, hogy a példaképünk legyen, aki gyakran emlegette tanítványainak, hogy nem a maga akaratát jött cselekedni, hanem annak akaratát, aki Őt elküldte, Istenét.

János 6:38.
Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem.

A szívünk odaszánása és életünk teljes odaszentelése talán életünk legrövidebb imája lesz, de az odavezető út, amíg a szívünk elszánja magát a teljes engedelmességre, annál hosszabb lesz. Jézus életének teljes odaszentelése Isten akaratának oltárára a Gecsemáné kerjében teljesedik ki, amikor kevéssel kereszthalála előtt így imádkozik:

Lukács 22:42.
Mondván: Atyám, ha akarod, távoztasd el tőlem e pohárt; mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen!

Ne az én akaratom, hanem a tiéd legyen meg, imádkozza Jézus e szavakat, lelke gyötrődésében vércseppeket verejtékezve, térdre esvén haláltusájában. Ő alá tudta rendelni a saját akaratát Isten akaratának még a legnehezebb, legválságosabb pillanatokban is. Ilyen szívbéli hozzáállás és lelkület hasson át bennünket is minden pillanatban Isten előtt. Ez a titka a gyümölcsözésnek.

Hogyan leszünk képesek ezt mi is megtenni? Úgy, ha szemeinket mindig Jézusra függesztjük, és az Ő jó példáját követjük. Ebben segítségünkre lesz a Szellem, aki az engedelmesség szellemével támogat majd minket. (Zsolt. 51:12.)

Zsidó 12:2.
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért keresztet szenvedett, nem tekintvén a gyalázatot, és az Isten királyészékének jobbjára ült.

Ezt kell megragadnunk Jézus példájára. Jézus nem az előtte álló gyalázatra tekintett, amit el kellett szenvednie, hanem azon túlra tudott tekinteni, arra az örömre, ami majd beteljesedik Isten tökéletes akaratának végbemenetelével. Az az öröm, amire Jézus tekintett, te voltál. A földre esett gabonamag elhalt, Jézus kereszthalált halt Isten akaratából. Mivel Jézus Isten akaratában maradt, és Isten akarata végbement Jézus életében, ezért felmagasztaltatott, Isten királyiszékének jobbján a trónra ült.

Ésaiás 53:10.
És az Úr [Isten] akarata volt, hogy [Jézust] betegség törje össze; hogy önlelkét a bűnért áldozatul adja, magot lát, és napjait meghosszabbítja, és az Úr [Isten] akarata végbemegy az Ő [Jézus] keze által.

Jézus Isten akaratának szentelte magát, és önlelkét áldozatul adta a bűnért. Az Úr Isten akarata végbement Jézus keze által, az elhalt gabonamagból új mag jött elő.