XVI. Közbenjárás: 1. Keresék közülük valakit, aki falat falazna, és állana a törésen

1 Timótheus 2:1. 2.
Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak könyörgések, imádságok, KÖZBENJÁRÁSOK, hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

Sokszor hallani, hogy a keresztények a közbenjárás imáját említik, ha valakiért imádkoznak. Egy bizonyos értelemben ez is igaz, a Biblia azonban ennél sokkal pontosabb meghatározást ad nekünk, ha figyelmesen tanulmányozzuk az igei összefüggéseket.

közbenjárás rövid meghatározása: imádságban odaállni a törésre valakiért vagy valakikért, akik kihívták magukra Isten ítéletét a rossz cselekedeteikkel, bűneikkel. Odaálni a törésre Isten és ember közé, visszafordítani Isten bűntető ítéletének végrehajtását, és irgalmat kérni az ítélet helyett az ember számára.

Ahhoz, hogy a közbenjárás hatékony és eredményes legyen, a Szent Szellem indítására,kezdeményezésére kell történnie. Az Ószövetségben lépten-nyomon találkozhatunk azzal, hogy Izrael népének engedetlensége és bűnei Istent haragra ingerelték. A bűn Istent haragra ingerli, és a haragja ítéletet követel. Látjuk ezt már Káin és Ábel idejétől fogva. Az 1 Mózes 4-ben olvassuk, hogy miután Káin megölte testvérét, Ábel vére felkiáltott Istenhez ítéletért. Szodoma és Gomorra bűnei is ítéletért kiáltottak Istenhez. (1 Mózes 18:20. 21.) Isten azonban nem az ítélet végrehajtásában, és haragja tüzének kiöntésében gyönyörködik, hanem abban, ha kegyelmet és irgalmat gyakorolhat a bűntető ítélet végrehajtása helyett. Oylan Istenünk van, aki gyönyörködik az irgalmasságban.

Mikeás 7:18.
Kicsoda olyan Isten, mint Te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert GYÖNYÖRKÖDIK AZ IRGALMASSÁGBAN!

Ezékiel 33:11.
Élek én, ezt mondja az Úr Isten, hogy nem gyönyörködöm a hitetlen halálában, hanem hogy a hitetlen megtérjen útjáról és éljen.

Ha azonban a bűnt elkövető nem tért meg, az egyetlen útja annak, hogy az ítéletben meghozott büntetés ne kerüljön végrehajtásra, ha valaki odaáll a törésre, közbenjár Istennél a bűnös érdekében, és irgalmat kér. Isten szíve keres valakit, aki közbenjárásával és imádságával védő falat épít fel a bűnös és Isten közé, és odaáll a törésre Isten elé a bűnösért, hogy elfordítsa az ítéletet, hogy Istennek ne kelljen elpusztítania a bűnöst.

Ezékiel 22:30. 31.
És
 keresék közülük valakit [nem sokakat: egy embert], aki falat falazna, és állana a törésen énelőmbe az országért, hogy el ne pusztítsam azt; de senkit nem találék. Ennekokáért kiontám haragomat reájuk...

Isten szíve keres tehát egy közbenjárót. Lássuk meg ebben az Ő szándékát. Nem a pusztítást szorgalmazza, hanem az irgalmát akarja kiönteni. Keres valakit. A büntetés végrehajtása helyett Isten keresni kezd egy közbenjárót. Volt idő Izrael történetében, amikor Isten senkit nem talált. Mint amikor keressük az autónk kulcsát, és nem találjuk. tűvé tesszük érte az egész lakást, de nem találjuk. Újra és újra keresni kezdjük mindenütt, még tüzetesebben. Kicseng ebből Isten kétségbeesése: Keresék valakit... de senkit nem találék. Ennekokáért kiontám haragomat reájuk.

Isten azonban nem a haragja kiöntésére törekszik, hanem visszatartva haragját a végsőkig, keres valakit, aki irgalmat és kegyelmet kérne, aki kész a közbenjárásra, akin keresztül ki tudja árasztani az irgalmát és kegyelmét.

Isten a büntető ítélet helyett az irgalmát és a kegyelmét szeretné közölni az emberrel. 

Mit is jelent ez pontosan?

Isten irgalma azt jelenti, hogy azt, amit az ember a saját erejéből soha nem tudott volna elérni, megszerezni, kiérdemelni, az Ő végtelen szerelméből az embereknek ajándékozza. Így kaptunk üdvösséget, örök életet, Jézus Krisztus megváltásán keresztül.

Isten trónja elé járulva mindkettőt elnyerhetjük, ahogy a Zsidókhoz írt levél 4:16. bátorít minket:

Zsidó 4:16.
Járuljunk bizalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy IRGALMASSÁGOT NYERJÜNK ÉS KEGYELMET TALÁLJUNK; a szükség idején segítséget kapjunk.

Mind az irgalom, mind a kegyelem oldaláról láthatjuk Isten gondviselését, jóságát és segítőkészségét az ember iránt.

Az ember rászorul Isten irgalmára és kegyelmére, mert másképp elveszne. Ha Jézus azért jött volna, hogy megítélje a világot, akkor mindannyian elvesztünk volna örökre.

Jézus azonban egyértelműen mondja a zsidóknak: Nem azért jöttem, hogy ítéletet tegyek a világ felett. Irgalmasságot és kegyelmet akarok. Irgalmasságot és nem áldozatot (Mát. 9:13.)

Isten keresi azokat az imádkozó szíveket, akiken keresztül az irgalmát ki tudja árasztani az elveszettek elé. Olyan elszánt és odaadó szíveket keres, akik hajlandók másokért is imádkozni.

Nemcsak gyönyörködik az Úr az irgalmasságban, hanem nekünk is azt tanítja, hogy legyünk irgalmasak keresztény testvéreinkkel és a világgal.

Példabeszédek 19:22.
Amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az.

Mikeás 6:8.
Megjelentette néked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressd az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Az Úr gyönyörködik az irgalmasságban. Azért kell szeretnünk az irgalmasságot, és nemcsak szeretnünk, hanem gyakorolnunk ismert az Úrnak örömet szerzünk vele. Öröme van az Úrnak bennünk, amikor irgalomra indulunk és abban járunk, ha másokkal irgalmasak vagyunk, és Istentől irgalmat kérünk mások számára.

A Jakab levélben olvassuk: Az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. (Jak. 2:13.)

Ha te nem vagy irgalmas másokhoz, akkor miként várhatsz irgalmat az ítélőtől? Mindannyiunknak szüksége van Isten irgalmára és kegyelmére. Kegyelemből tartattunk meg.

Így folytatja a Jakab levél: dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen! Az Ige azt mondja, hogy Isten örvendezik és megdicsőül, ha irgalmat gyakorolhat, és nem kell az ítéletet végrehajtania. Ez csodálatos! Kérem Istent, nyissa meg a szívedet erre az igazságra.

Istenünk már az Ószövetségben is megmutatta, hogy Ő az irgalom Istene. Tudjuk, hogy az Ószövetségben történtek példaképpen estek rajtuk; megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időnek vége elérkezett. (1 Kor. 10:11.)

Ezért a tanulságunkra a következőkben a teljesség igénye nélkül olyan történeteket fogunk megvizsgálni a Bibliánkban, amelyek tanúsítják, hogy Isten egyetlen közbenjáró, imádkozó szív által hatalmas dolgokat tudott megcselekedni. Ezek tanulmányozása buzdítani fogja a szívünket, hogy még komolyabban vegyük az imádságot, komolyabban mint eddig valaha.

Nézzük elsőként Ábrahám közbenjárását Szodoma városáért. Megvizsgáljuk, hogyan járt közbe Ábrahám a bűnösökért, hogyan könyörült rajtuk Isten, és hogyan próbálta megmenteni a bűnös várost. Ha valakiről tudjuk, hogy sok pénze van, és szívesen ad, akkor bátran megyünk hozzá kölcsönkérni. Ugyanígy, ha tudjuk, hogy milyen irgalmas Istenünk van, és milyen gyönyörűséget jelent számára, ha irgalmat és kegyelmet gyakorolhat, bátran folyamodunk hozzá, hogy irgalmat kérjünk magunk, vagy mások számára.

Meg kell ismernünk Isten valódi arcát. Tudnunk kell, hogy végtelenül jó és kegyelmes. Lehet, hogy addig csak egy olyan Istenről hallottál, aki azt lesi, mikor kaphat rajta, hogy valami rosszat tettél, hogy megbüntethessen. A mi Istenünk azonban egyáltalán nem ilyen. Nézzük csak a mi Istenünk igazi arcát.