XVII. Könyörgés: Újszövetség

Tekintsük át röviden a könyörgés újszövetségi előfordulásait.

  • Könyörögni lehet magunkért, ilyenkor a könyörgéseinknek hálaadással kell párosulnia:
Filippi 4:6.
Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és KÖNYÖRGÉSTEKBEN minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.
  • Könyöröghetünk továbbá minden szentekért a Szellem által:
Efézus 6:18.
Minden imádsággal és KÖNYÖRGÉSSEL imádkozván minden időben A SZELLEM ÁLTAL, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és  KÖNYÖRGÉSSEL MINDEN SZENTEKÉRT.

Miként is tudnánk másként imádkozni és könyörögni minden szentekért, azokért is, akiket nem is ismerünk, ha nem a Szellem által, aki jól ismeri Isten minden gyermekét. A könyörgés nagyörömmel és hálaadással párosulhat az imáinkban. Minden imádságba beletartozik a közbenjáró imádság is. A közbenjáró imádságainknak lehet könyörgés része is, tehát a közbenjárásainkban is találkozhatunk könyörgéssel.

Filippi 1:3. 4.
Hálát adok az én Istenemnek, minden rólatok való emlékezésemben, mindenkor minden én könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel KÖNYÖRÖGVÉN.

Mindenkor, minden időben, minden szentekért, minden imádságunkban fontos a könyörgés.

Továbbá könyörögnünk kell minden emberért, vagyis a Krisztus Testén kívül valókért is, ésazokért, akik felettünk hatalommal bírnak.

1 Timótheus 2:1. 2.
Buzdítalak azért, hogy mindenek előtt tartassanak KÖNYÖRGÉSEK, imádságok, közbenjárások, hálaadások MINDEN EMBERÉRT, KIRÁLYOKÉRT ÉS MINDEN HATALOMBAN LÉVŐKÉRT, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

Az Ige arra is tanít minket, hogy könyörögjünk a bűnben előkért.

1 János 5:16.
Ha valaki látja, hogy az ő atyjafia vétkezik, de nem halálos bűnt, KÖNYÖRÖGJÖN, ÉS AZ ISTEN ÉLETET AD ANNAK, aki nem halálos bűnnel vétkezik.

Dániel könyörgésében is találunk egy ilyen elemet, amikor bocsánatot kér a nép bűneiért. (Dán. 9:4-16.) Ez is része lehet a könyörgő imádságnak.

Amikor nyelveken imádkozunk, tudjuk az Igéből, a szellemünk imádkozik a Szent Szellem által.Előfordul, hogy a Szent Szellem a nyelveken való imáinkat a könyörgés felé vezeti. Ne lepődjünk meg ezen amikor imádkozunk, hanem adjunk érte hálát Istennek. Előfordulhat tehát, hogy a nyelvek imája könyörgésbe fordul a Szent Szellem által.

Jézus mennybemenetelét követően az apostolok és a tanítványok visszamentek Jeruzsálembe, és a felsőházban tartózkodtak, ahol idejük nagy részét imádságban és könyörgésben töltöttékPünkösd napjáig. Miután felruháztattak e mennyei erővel, kimentek, és prédikálták mindenütt.

Ap.Csel. 1:14.
Ezek mindnyájan egy szívvel-lélekkel foglalatosak valának AZ IMÁDKOZÁSBAN ÉS A KÖNYÖRGÉSBEN, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az Ő atyafiaival együtt.

Jézus az Ő testének napjaiban maga is könyörgött Istenhez.

Zsidó 5:7.
Aki az Ő testének napjaiban KÖNYÖRGÉSEKKEL és esedezésekkel, erős kiáltás és könyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani Őt a halálból, és meghallgattatott az Ő istenfélelméért.

Jézus könyörgései és esedezései meghallgatást nyertek Isten előtt. Mert tudjuk, hogy az Úr Isten fülei az igazak könyörgéseit meghallják.

1 Péter 3:12.
Mert az Ú szemei az igazakon vannak, és az Ő fülei azoknak KÖNYÖRGÉSEIN.

A Biblia tanítja, hogy igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése. (Jak. 5:16.) Ha könyörgünk, akkor valami igen hasznosat tettünk Isten országáért. Milyen felemelő és örömteljes ez a szívünknek. Amikor esetleg úgy érezzük, hogy nem sokat tettünk életünk során Istenért, ne feledjük,ha a könyörgésben buzgók és kitartóak voltunk, igen hasznosak voltunk Istennek.

Láttuk, Jézus maga is könyörgött földi élete során. Jézus ahhoz könyörgött, aki képes volt megszabadítani Őt a halálból, és meghallgattatott az Ő istenfélelméért. Jézus könyörgéseinek hatalmas gyümölcse mi vagyunk. Mert ahogy az Ő Szelleme nem hagyatott a halálban, és az Ő drága - bűn nélküli - Szent Szellemtől fogantatott teste rothadást nem láthatott (Csel. 2:31.), úgy aKrisztus Teste is romolhatatlan magtól megszületve örökké élhet Isten előtt.