Út a győzelemhez 2. (Jim Sanders)

(Jelenések könyve, avagy az utolsó idők) 
 
Az elragadtatás
 
Az elragadtatásról lesz szó, mert ez a legutolsó eseménye a gyülekezet korszakának. Az Úr 
kivesz minket innen a földrıl, és ennek az idıkorszaknak ezzel vége lesz. Nem szabad 
tudatlanságban élnünk ezzel az idıkorszakkal kapcsolatban, amelyben élünk! 
Az elragadtatás nem más, mint szó szerinti elvitele Jézus Krisztus hívı testének a földrıl. 
Másképpen szólva a levegıbe ragadtatnak el Jézus hívıi, hogy onnantól kezdve örökké Jézussal 
legyenek. És ez lesz a legcsodálatosabb esemény, amelyet a föld valaha is meg fog tapasztalni! Sok 
ember érthetetlenül áll ezelıtt, mert ez egy akkora természetfeletti megnyilvánulás és esemény lesz. 
A hústest azt mondaná erre, hogy: ugyan ne viccelj már velem! A keresztények legtöbbje nem 
tudja kezelni az élet realitásait. De a keresztények nem tehetik azt meg, hogy csak a Biblia egyes 
részeit fogadják el. A Biblia azt is tanítja, hogy a hívık elragadtatnak. Tudnunk kell errıl, és nem 
szabad, hogy tudatlanságban éljünk! 
Ez az esemény nem azonos Jézus Krisztus második adventjével! Mert Jézus Krisztus második 
visszajövetele a hétéves megpróbáltatások után következik be, az Olajfák hegyén. 
Tanításokba kezdtünk az elızı kazettákon, és a gyülekezeti titkokról volt szó - ami egyszerően 
azt jelenti, hogy a hívıknek ismerniük kell a gyülekezeti tanokat! És a Biblia azt tanítja, hogy azok, 
akik Jézus Krisztus testén kívül vannak, azok számára ezek mind titkok. Ezek a titkok csak azok 
számára jelentenek megértést, és kapnak felfedést, akik azon a csoporton belül vannak. Ez a görög 
szó eredeti jelentése. És ez a szó kapcsolatban áll a gyülekezettel is - és a kereszténység tanai is a
titkok tanai közé tartoznak a kívülállóknak. Azok számára is titokként állt, akik elızıleg éltek, 
vagyis az Ószövetségben. 
Efezus 3:3 
„Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az elıbb 
röviden megírtam.” 
Az elızı idıkorszakok emberei nem kaptak megértést a jelenlegi gyülekezeti korszak titkairól - 
még az Ószövetségben élı ember sem értette. És azon emberek számára is titokszámba tartozik, akik 
ebben az idıkorszakban nem a gyülekezeti test tagjai. A keresztények számára is titokként 
maradhatnak ezek a tanok, ha nem tanulmányozzák az Igéket. Azon keresztények számára is titkok 
maradnak ezek a keresztény tanok, akik az Ószövetségbıl, és a négy elsı Evangéliumból tanítják a 
keresztény alaptanokat. Hogyha pedig ezeket a keresztény tanokat nem szélesítjük ki a késıbbi 
levelekre, akkor keresztény titkokként maradnak a számunkra. 
Pál is úgy írja, hogy az elragadtatás része a titkoknak. 
1Korinthus 15:51 
„Ímé, titkot mondok néktek. Mindnyájan ugyan nem aluszunk el, de mindnyájan 
elváltozunk.” 
Ha nem értjük meg az itteni titkokat, akkor nehézségünk lesz az elragadtatás megértésével is. 
És ha azt nem látjuk be, hogy az ószövetségi próféták nem kaptak betekintést a gyülekezeti 
korszak ezen elragadtatás részébe, akkor azt sem fogjuk megérteni, hogy nincs olyan ószövetségi 
prófécia, amely a gyülekezeti korszak alaptanaival, vagy az elragadtatással foglalkozna. Akkor 
félreérthetı lesz a továbbiakban, amit Jézus Krisztus második visszajövetelérıl tanítunk. Akkor azt 
gondolhatjuk, tévesen, hogy a megpróbáltatások ideje, és a második advent a gyülekezet számára is 
érvényes.
Az emberek sajnos nagyon sokszor vesznek ilyen téves dolgokat az Ószövetségbıl. Átkokat, 
törvényeket, legalizációt, aminek semmi köze a gyülekezethez, mert Krisztus megváltott minket a 
törvények alól, és a legalizáció alól. Ez is a titkok része, hogy mi keresztények nem vagyunk az átok 
alá zárva! 
Amikor az emberek felfedezik, hogy: ó, itt van az elragadtatás leírása az Ószövetségben - és azt 
látják, hogy az elragadtatás mindazon szörnyő megpróbáltatások után következik be, és nagyon sok
tévedés és félreértés származik ebbıl. Tévesen értelmezik azokat a tanításokat, amelyeket Jézus 
adott a zsidók számára, amikor a földön járt. Az nem a gyülekezeti tanítások alapja! 
Ahogy a Máté 24-bıl a múltkori kazettán olvastunk Igéket, Jézus ott a zsidókat egy másik 
idıkorszak alapján tanítja. Ki kérdezte a kérdést Jézustól? A zsidók szerették volna tudni, hogy mi a 
jele Jézus Krisztus visszatérésének. Jézus elmondta a második advent, a második visszajövetelének 
jeleit - és ez a zsidók számára vonatkozik, az ı idıszámításuk szerinti korszak végére. Ez Jézus 
Krisztus második visszajövetele, vagy másként második adventje. 
De mi, mint gyülekezet, mint Jézus Krisztus gyülekezeti teste, Jézus Krisztus megjelenésére 
várunk, az elragadtatásra. Ha a titkok lényegét nem értjük meg, akkor nem látjuk tisztán az 
elragadtatás titkát sem, ezért fektetjük le ezeket az alapokat. 
Hiszem, hogy az elragadtatás közvetlen közelében élünk. A gyülekezeti korszak utolsó részébe 
illik bele az elragadtatás. Ez egy nagyon fontos tématerülete az életünknek! És amit hiszünk az 
elragadtatásról - ha egy keresztény azt hiszi, hogy az elragadtatás a megpróbáltatások ideje után 
következik be, akkor képes lesz minden erejét, idejét és pénzét a megpróbáltatások idejére tervezni, 
ahelyett, hogy minden erejét, idejét és pénzét abba fektetné, hogy lelkeket nyerjen meg az Úr Jézus 
számára. Sajnos ezek a megtévedt keresztények, akik ezt helytelenül hiszik, soha nem kerülnek bele 
igazán az evangelizációs munkába sem. A világon mindenhol lehet látni ilyeneket. 
Ennek a megértésnek nagyon fontos hatása lesz arra is, hogy hogyan éljük a keresztény életünket 
az utolsó napokban. Másrészt, ha megértjük, hogy Jézus Krisztus elragadtatása az ı gyülekezeti 
testének bármelyik pillanatban bekövetkezhet, mert ebben a korban élünk, akkor még komolyabban 
veszed Istennel való együtt járásodat. 
Látjátok tehát, hogy amit hisz az ember, az nagyon fontos abban, hogy hogyan fog Istennel 
együtt járni. 
Van egy másik téves tanítás, hogy az Ószövetségben Izrael jelképezné és elıképezné magát a 
gyülekezetet - és utána ebbıl arra következtetnek, hogy akkor nem lesz szó szerinti elragadtatás. 
Úgyhogy ti, akik hallgatjátok a tanítást, ne rám legyetek mérgesek! Mert az Efezusi levélben is 
olvasható, hogy az elızı idıkorszakok emberei nem kaptak bepillantást ezen idıkorszak titkaiba, így 
az elragadtatásba sem. A gyülekezeti tanok másik alaptana a szellemi újjászületés sem volt felfedve 
az Ószövetségben. Azok az emberek, akik az Ószövetségbıl próbálnak megértést kapni ezen 
idıkorszakra, azok el fognak tévedni! Ha viszont az Újszövetség alapján próbálunk eligazodni, 
akkor minden tökéletes rendben be fog illeszkedni a maga helyére. 
Ezért fogjuk tanulmányozni a Jelenések könyvét is, és ha a végére jutunk, minden egyszerővé 
válik, és minden a helyére kerül. 
Jelenések 22:10 
„Azután monda nékem: Be ne pecsételd e könyv prófétálásának beszédeit, mert az idı
közel van.” 
Ez nagy egyszerőséggel azt jelenti, hogy nekünk megértést kell kapnunk a Jelenések könyvébıl. 
Néhány keresztény úgy gondolhatná, hogy a Jelenések könyve az az összezavartság könyve. 
Dániel próféta is kapott egy látomást Jézus Krisztus második visszajövetelérıl, de neki azt mondta 
az Úr, hogy be kell pecsételnie még, és titokként kell tartania. Abban az idıben azért kellett 
bepecsételni és titokban tartani, mert még úgysem értették volna meg. 
De itt nekünk pont az ellentettjét mondja az Ige. Ezért Isten szeretné, ha mi megértenénk a 
Jelenések könyvét. A legtöbb keresztény nem tanulmányozta igazán a Jelenések könyvét eddig még. 
Hadd magyarázzak el valamit! A Jelenések könyvébıl, ha egyetlen egy Igét kiragadsz, arra nem 
építhetsz fel egy teljes elméletet, nem kapsz belıle megértést, legalább annyira nem, mintha a fizika
órákon a harmadik hónap után ülnél be az elsı órára. Nem fogod tudni kitalálni, mirıl szóltak az 
addigi tanítások. Ezért szükségünk van alapokra, és a kezdetek kezdetétıl, az elejétıl kell tanulnunk. 
És azért, mert ez a kezdı lépés kimarad nagyon sokaknál, ezért összezavarodnak. 
Másrészt pedig lehet, hogy egy nagyon kedves keresztény dal, ami az idık végérıl szól, vezetett 
félre, és teljesen rossz elképzelésed van az idık végérıl. Sokszor a keresztény emberek helytelen 
tanításokat, rossz programokat kapnak. Ezért nagyon ırködni kell az elménk felett, amikor másoktól 
hallunk keresztény tanításokat! 
És most szeretnélek benneteket figyelmeztetni, hogy nagyon sok önmagát kinevezett professzora 
van az utolsó idık tanainak! Ezek azok a tanítások, amelyektıl leginkább kell óvnod magadat! És 
ezért ne fogadj el tanításokat ezektıl az emberektıl! És ha már így összezavarodtak, akkor szinte 
tejességgel reménytelen ıket másként megtanítani. Tudom, mert szinte nap mint nap kell ilyen 
keresztényekkel foglalkoznunk 
Máté 24:36-42 
„Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám 
egyedül. Amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. 
Mert amiképpen az özönvíz elıtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, 
mind ama napig, amelyen Noé a bárkába ment. Két asszony ıröl a malomban; az egyik 
felvétetik, a másik otthagyatik. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mely órában jön el a ti 
Uratok.” 
Sokan gondolják, hogy ezek az elragadtatásról szóló Igék, pedig semmi köze ezeknek az Igéknek 
az elragadtatáshoz – és ezt részletesebben meghallgathatjátok az elsı kazettán. Hiszen Jézus azt 
tanítja, hogy hasonló lesz, mint Noé napjaiban volt - olyan lesz az ember Fiának eljövetele is. Ez 
lesz, amikor Jézus az Olajfák hegyére száll le, és az Armageddoni csatát fogja megvívni azokkal az 
ellenségekkel, akik Isten ellen fordultak. A csata gyızelmét követıen pedig 1000 évig uralkodik itt a 
földön az övéivel. 
Nézzük, mi történt Noé napjaiban! Ítélet szállt a földre. Viszont a mi elragadtatásunk az nem 
ítélet lesz! A gyülekezet elvitele lesz. Ezek az Igék pedig a halállal kapcsolatos Igék itt, mint ahogy 
azt a 39-40. versben olvashatjuk: 
Máté 24:39-40 
„És nem vettek észre semmit, mígnem eljött az özönvíz és mindnyájukat elragadá: 
akképpen lesz az ember Fiának eljövetele is. Akkor ketten lesznek a mezın; az egyik felvétetik, 
a másik otthagyatik.” 
Akkor az özönvíz ragadta el mindnyájukat. És Jézus ezt a példát használja az İ második 
adventjének, a második eljövetelének példájára. Nagy pusztulás lesz az Armageddoni csatánál. Az 
egyiküket elragadják, a másikuk pedig itt marad. Aki itt marad élve, azok lesznek azok, akik a 
millennium éveiben újra népesítik a földet. 
Tehát pontosan lehet látni az összefüggést az Igékben. 
Azért, mert hibásan és helytelenül hallottuk eddig, vagy megvannak az elıítéleteink - nagyon sok 
ilyen elıítélet lehet bennünk a Jelenések könyvérıl, vagy az idık végérıl hallott tévtanainkról. És 
nagyon sok összezavart féligazság, -elmélet létezik ezzel kapcsolatban. És ha ennek részévé válsz, 
akkor eredményeképpen semmit nem fogsz megérteni az elragadtatásról és idık végérıl. 
Olvastuk a Jelenések könyvében az elıbb, hogy az idık vége közel van. Milyen idık vannak 
közel? A gyülekezeti idıkrıl szól az Ige. 
„Be ne pecsétled ezen sorokat” – mondja az Ige. Hanem Isten azt várja el, hogy a Jelenések 
könyvébıl megértést kapjunk. Ez a mi célunk, hogy megértést, és világosságot hozzunk ezen 
témakörbıl. És mire végére érünk, meg fogjátok érteni a Jelenések könyvét. 
Az egyedüli út, hogy megértést kapjunk, hogy az alapokat helyesen kell lefektetni. És mielıtt 
Igérıl Igére haladnánk, és tanítanánk, ezt a munkát végezzük el - lerakjuk az alapokat. Ezt követıen 
leszünk képesek arra, hogy az Igét helyesen értelmezzük. 
Meg kell értenünk elıször is Istennek az idıkrıl szóló tervét! Az idıkorszak egyszerően egy 
idıkeretet jelent, amelyen belül Isten egy meghatározott módon foglalkozik az emberiséggel. Ezeken 
az idıkorszakokon menjünk végig! 
Mikor Isten teremtette az embert, akkor ez volt az elsı idıkorszak az ember történetében, 
egészen addig, amíg Ádám bőnbe nem esett. Hívhatnánk ezt az idıkorszakot az ártatlanság 
idıkorszaknak is. 
Ádám bőnbeesését követıen a következı idıkorszak a lelkiismeret korszakának nevezhetı, mert 
Isten megengedte az embernek, hogy a saját lelkiismerete alapján vezesse az életét. Természetesen 
ez az idıkorszak nem úgy alakult, ahogy Isten szerette volna, kb. 1700 évig tartott. 
Ezt követte Noé özönvize. Ezután Isten Noénak törvényeket adott. És mondhatnánk, hogy 
emberi kormányzás ideje kezdıdött. 425 évig voltak érvényben azok a törvénykezések, amelyeket 
Isten Noénak adott. 
Ezt követte a következı idıkorszak, amelyben Isten Ábrahámnak adta az ígéretét. Ezzel a 
korszakkal indult az úgynevezett ígéret korszaka. Ez 430 évig tartott, és befejezıdött Izrael népének 
kivonulásával Egyiptomból. 
Akkor kezdıdött a törvény korszaka. Hívhatnánk ezt a zsidó idıkorszaknak is. Ez az idıkorszak 
1700 évig tartott, és Jézus Krisztus elsı eljövetelével végzıdött. De ebbıl a zsidó idıkorszakból még 
mindig hét év hátra van. Mert ez a zsidó idıkorszak Jézus Krisztus megszületésével félbeszakadt, 
pontosabban megszakadt, mert 7 év még hátra van belıle. 
Jézus Krisztus megszületésével gyülekezeti korszak indult, a kegyelem korszaka. Hívjuk ezt tehát 
gyülekezet korszakának. Ez az idıkorszak pedig most már közel 2000 éve tart. 
A gyülekezeti korszak végével kezdıdik az a hét év, amely még hátra van a zsidó idıkorszakból. 
Másképp szólván az az idı, amelyben még Isten a zsidókkal akar foglalkozni. Ezt a hét éves 
idıkorszakot a megpróbáltatások idejének is lehet nevezni. De a gyülekezet már nem lesz itt. 
Ezt követıen a zsidó idıkorszak beteljesedik, véget ér, és Jézus Krisztus második visszajövetele 
történik, amikor a földre jön, és ezer éves uralmát kezdi meg itt a földön, mint a királyok Királya. Ez 
lesz a millenniumi idıkorszak kezdete, amely Jézus Krisztus teljes földi uralmát jelenti. 1000 évig 
fog tartani. Ennek az idıkorszaknak a végén következik be, ezt követi, a nagy fehér trón, isteni trón 
elıtti utolsó ítélet. Ez nem a keresztények ítélete lesz, ez ítéletét jelenti az ellenszegült és fellázadt 
angyaloknak, akik jelenleg láncon vannak, és láncon ıriztetnek, és akkor Isten trónja elıtt kell 
megjelenniük. És akkor kell megjelenniük mindazoknak az embereknek, akik bármelyik 
idıkorszakban is éltek, és Isten ellen fordultak. Az ítéletüket követıen pedig a tüzes tóba vettetnek. 
Az én hitem szerint ezt követıen a föld felrobban, tőz emészti meg, és Isten ezt követıen 
újrateremti a földet a hitével, és olyan tökéletes lesz az újrateremtett föld, mint amilyen volt 
eredetileg. 
Ezt követı idıkorszak pedig az utolsó idıkorszak a megváltottak számára. A megváltottak, 
vagyis mi, együtt fogunk uralkodni Jézussal. 
Azért mondtam ezt mind el, hogy egy pontos látásunk legyen arról, hogy hová kell elhelyezni 
ebben az idıskálában a Jelenések könyvének történéseit. Mert a Jelenések könyvének 95%-a a 
megpróbáltatásokkal foglalkozik. Jézus visszajövetele, a millenniumi uralkodása, és utána pedig a 
megváltottak örökké való uralma következik. 95%-a ezen idıkorszakot fedi le. Mind tehát a jövıben 
van, semmi köze a gyülekezet korszakához! 
Mindez tehát a zsidó idıkorszakkal kötıdik össze - a hétéves megpróbáltatások ideje. Ezt az 
idırészt fogjuk most leginkább tanulmányozni, ide esik a legtöbb prófécia is. 
Az egyik fı dolog, amivel foglalkoznunk kell, hogy hogyan kell helyesen értelmeznünk a 
próféciákat, mert ebben a könyvben olyan sok prófécia található. A legtöbb keresztény nem ismeri 
föl a próféciák igazi értelmét és jelentését. Istentıl ihletett kiejtés ajándék, amely a jövıre utal. Az 
idık végérıl való tervei Istennek próféciákba foglalva. Mindannyian tanulhatunk a próféciákból, de 
a fı pont, hogy kinek küldte Isten a próféciát. Nem kell minden próféciát magadra venni a Bibliából, 
és azt mondani, hogy ez úgy hangzik, mintha a miénk lenne. Ez nem a miénk, nem a gyülekezeté. 
Tudnod kell, hogy melyik prófécia kinek szólt, mielıtt helyesen tudnád értelmezni Isten Igéjét! 
Jónás is kapott próféciát az Úrtól, de az nem Egyiptom számára volt, hanem Ninive számára volt 
az üzenet. Hanem egyedileg meghatározott emberek számára volt az üzenet, tehát az egyiptomiak 
nem vehették magukra ezt az üzenetet. Tehát elıször mindig meg kell határoznunk, hogy kinek a 
számára van a prófécia. Az a gyülekezet számára van-e, vagy a zsidó nemzet számára, vagy 
harmadsorban az egész világ számára szól-e! És ez nagyon-nagyon fontos a te számodra, hogy 
felismerd, hogy kinek a számára küldte Isten a próféciát. 
Jelenések 3:10 
„Mivel megtartottad az én állhatatosságra intı beszédemet, én is megtartalak téged a 
megpróbáltatás idején, amely az egész világra eljön, hogy megpróbálja e föld lakosait.” 
Mindenféle használatban megtalálhatjuk az elragadtatást, és bizonyítékokat fogok neked adni 
erre! Ezen tanítás folyamán be fogom nektek bizonyítani, hogy az elragadtatásunk még a 
megpróbáltatások elıtt meg fog történni! 
Ha ezt az egy Igét, amit az elıbb felolvastunk, megértené a gyülekezet, hogy kinek szól, akkor 
nagyon sok téves gondolatot tisztázhatnánk! 
Valaki azt mondja, hogy nem kell végigmenni egy hívınek a megpróbáltatások idején, mert 
Jézus azt mondja, hogy: én megtartalak téged a megpróbáltatások idejétıl. Kihez szól itt Jézus? Ha 
megértenénk, kihez szól ez az Ige, megkímélnénk magunkat a sok zavartól. Ez az Ige a filadelfiai 
gyülekezethez írt levélnek részlete. Vagyis ezt az Igét a Jézus Krisztus testének szánta az Úr. Nem 
csak egy filadelfiai gyülekezet van. Jézus azt mondja, hogy azért mert ez a gyülekezet az ami, mert 
engedelmesek voltak, és megtartották Jézus beszédeit, ezért megmenekülnek a megpróbáltatásoktól. 
Miért fognak megmenekülni? Mivel megtartották Jézus béketőrésre intı beszédeit. Jézus egy 
angyalon keresztül azt mondja a gyülekezetnek, hogy a megpróbáltatások idején nem lesznek itt, 
mert megtartották Jézus beszédeit. 
Nézzük meg, mit jelent ez a béketőrés! Ez jelenti, hogy bizalommal elváró reménység a jövıbeli 
dolgok felé - vagyis nagy reménységet jelent. Jézus azt mondja, mivel te nagy bizalommal vársz 
rám, Jézus megjelenésére, ezért nem kell végigmenned a megpróbáltatás idején. És ez az a nagy 
igazság: a gyülekezetek jelenleg Jézus Krisztus megjelenését várják. Jézus eljön a gyülekezetért. Ha 
megértenénk, hogy kinek címezte ezt az Igét, akkor ez minden problémánknak véget vetne! 
Ennél több bizonyítékot is elétek tárunk még a mai napon! De nagyon fontos megérteni, hogy 
kinek címezte az Igét! 
A második nagyon fontos dolog, amelyet meg kell értenünk a próféciáról, hogy kinek küldte az 
Úr, hogy a Jelenések könyvében olvasható legtöbb próféciának két oldala is van. És a próféta, aki ezt 
a próféciát küldi, annak még nincs megértése az idıkrıl. Hadd magyarázzam a következı módon: 
mert a próféta, aki adja a kiejtés üzenetét, nem látja azt az idıkeretet, amelybe illik a prófécia. 
Amikor Isten ad egy látást, akkor általában az két környezetben lehet. Nincs idıérzék. Tehát ezért 
mondhatnák, hogy nem három dimenziós. Ezért a próféták legtöbbje nem érzékeli az idıt. És ezért 
magadhoz is engedheted az Igét, hogy személyesen hozzád szól. 
Van egy üzenetem a számodra! Ne fogadj el egyetlen személyes próféciát sem anélkül, hogy 
meg ne vizsgálnád, megáll-e az Ige tükrében, mert Isten nem próféciát küld hozzád, hogy azon 
keresztül foglalkozzon veled, mert mi új idıkorszakban vagyunk, a gyülekezet korszakában. Isten
veled a belsı bizonyosságon keresztül foglalkozik. A prófétától kapott üzenet csak megerısítheti azt, 
amit te már a szívedben úgyis tudsz. 
Van egy mondás gyülekezeti körökben: hogyha ez új a számodra, csókold meg az illetıt 
szeretettel, mondj neki viszontlátást, és ne figyelj rá többet, mint prófétára! Mert Isten csak olyan 
dolgokat fog megerısíteni prófétai üzeneteken keresztül, amit már a te szívedbe belehelyezett. 
Igazi próféták, akiket az Úr valóban a szolgálatba állított, és kimondja a próféta a próféciát, úgy 
tőnhet, mintha a jövı héten beteljesedne, de sokszor ott van az idızítés, amit a próféta akkor éppen 
nem lát. Ez pontosan olyan, mint a szolgálatra való elhívás. Ott van az idızítésnek a ténye, föl kell 
készíteni magunkat a szolgálatra. Ha kapod az Úrtól az elhívást, olyan erıs ez az elhívás, hogy ott 
azonnal szívesen föladnád még a munkádat is – de akkor elrontottad az idızítést. Mert ha elhívását 
érzed az Úrnak, akkor annyi a dolgot, hogy felkészítsd magad a szolgálatára. Tehát te és én képesek 
vagyunk arra, hogy a próféciát a megfelelı idızítésbe helyezzük, tehát Isten megfelelı idıskálájába 
helyezzük, és megértsük az idıket. 
Ézsaiás 61:1-2 
„Az Úr Isten Szelleme van énrajtam azért, mert fölkent engem az Úr, hogy a szegényeknek 
örömhírt mondjak; elküldött, hogy meggyógyítsam a megtört szívőeket, hogy a foglyoknak 
szabadulást hirdessek, és a megkötözötteknek megoldást; Hogy hirdessem az Úr jókedvének 
esztendejét, és Istenünk bosszúállása napját; megvigasztaljak minden gyászolót;” 
A következıben megnézzük a prófécia megismétlıdését. 
Lukács 4:18-21 
„Az Úrnak Szelleme van énrajtam, mivelhogy felkent engem, hogy a szegényeknek az 
Evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívőeket meggyógyítsam, hogy a 
foglyoknak szabadulást hirdessek és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon 
bocsássam a lesújtottakat, Hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. És behajtván a 
könyvet, átadta a szolgának, és leült. És a zsinagógában mindenki szemei İreá voltak 
függesztve. İ pedig kezdett hozzájuk szólani: Ma teljesedett be ez az Írás a ti hallástokra.” 
Figyeljétek meg, hogy Jézus nem tesz említést Isten bosszúállásának napjáról ebben az Igében, 
de Ézsaiás könyvében mind a kettırıl szól az Ige. Azért nem szólt Jézus róla, mert a bosszúállás 
napja még több mint kétezer évvel elırébb lesz. Az İ bosszúállásának napja a második adventkor 
kezdıdik. Ez lesz az az idıpont, amikor Isten haragja és bosszúállása kitöltetik a földre. De Ézsaiás, 
a próféta, akinek Isten adta az Igét, nem látta a közte lévı idıskálát. Nem látta, hogy az elsı és a 
második advent között ennyi idı fog eltelni. Isten bosszúállásának a napja, és az elıtte szóló 
próféciák között kétezer év telik el, mégis Ézsaiás jövendölésében az egész egyben tőnik. 
Nézzünk meg egy másik próféciát, Dániel próféciáját! 
Dániel 9:24 
„Hetven hét szabatott a te népedre és szent városodra, hogy vége szakadjon a gonoszságnak 
és bepecsételtessék a bőn, és hogy eltöröltessék a hamisság és elhozassék az örök igazság, és 
bepecsételtessék a látomás és a próféták, és felkenettessék a szentek Szentje.” 
Mondja az Ige, hogy: „a te népedre.” Kinek a népére? A zsidókra. Isten ezt a próféciát, ezt a 
kiejtés ajándékot a zsidóknak küldi. „Hetven hét szabatott” – mondja az Ige. 
Az újak kedvéért mondjuk, hogy ez hetvenszer hét évet jelent, mert egy hét egy napnak felelhet 
meg, vagy akár ezer esztendınek. Egy hét ebben az esetben hét évnek felel meg. Vagyis itt 
összességében 490 évrıl van szó. 70 évszer 7 - ez összesen 490 év ítéletet jelent Izrael felett. 490 év 
lesz a szükséges ítélet Izrael felett összesen. És utána jön az örök igazság és a szentek szentje, és ez 
az Ige a zsidóknak szól. 
Dániel 9:25 
„Tudd meg azért és vedd eszedbe: A Jeruzsálem újraépíttetése felıl való szózat 
keletkezésétıl a Messiás-fejedelemig hét hét és hatvankét hét van és újra megépíttetnek az 
utcák és a kerítések, mégpedig viszontagságos idıkben.” 
Mit mond itt az Ige? Kimegy a parancs Jeruzsálem újraépítésére, és ezt Nehémiás kapta 
parancsba. 445 évvel Krisztus elıtt történt ez a parancsolat. Ezt a pontos évet nem ellenıriztem le, 
lehet hogy ebben tévedtem most – de nagyon közel ehhez. Isten azt mondja itt, hogy a parancsolat 
Artaxerxes királytól jött a zsidók felé, hogy építsék újra Jeruzsálemet. A templom újraépítése 7 
hetet, azaz 49 évet vett igénybe. Következı 62 hét – 434 év - telik el, míg a Messiás megjelenik a 
színen Jeruzsálemben. Ez összesen 69 hét - 62+7 -, mielıtt Jézus megjelenik Jeruzsálemben. Ez 483 
évet jelent. 
Dániel 9:26 
„A hatvankét hét múlva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz. És a várost és a 
szenthelyet elpusztítja a következı fejedelem népe; és vége lesz mintegy vízözön által, és végig 
tart a háború, elhatároztatott a pusztulás.” 
483 év elteltével a Messiás, vagyis Jézus a kereszten halt. És amikor Jézus kereszten halt értünk, 
akkor kezdıdött el a gyülekezet korszaka, és akkor a rómaiak elpusztították Jeruzsálemet. 
Dániel nem látta ezt át. Dániel nem látta a gyülekezet idıkorszakát, mert a következı versben 
már a hét éves megpróbáltatások idejérıl beszél - /a hetvenedik hétrıl/. 
Dániel 9:27
„És egy héten át sokakkal megerısíti a szövetséget, de a hét felén véget vet a 
véresáldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán pusztít, amíg az enyészet és 
ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” 
Itt az Ige az Antikrisztusról beszél. Az Antikrisztus a megpróbáltatások idejének elején lép 
színre. Úgy jön színre, mint a nagy béke embere, de a hét második felében - ahogy mondja az Ige -, 
megmutatja az igazi arcát: 
Dániel 9:27
„de a hét felén véget vet a véresáldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán 
pusztít, amíg az enyészet és ami elhatároztatott, a pusztítóra szakad.” 
Ez a második fele a hétnek, ez a második három és fél év. Vagyis ebben a második három és fél 
évben megmutatja az igazi arcát, és Izraelre támad. Ez az Ige tehát a 70. hétrıl szól - és ez még nem 
történt meg! Amikor a Messiás kivágatott az élık sorából, vagyis kereszthalált halt, az volt a 69.
hétnek a vége, akkor kezdıdött a gyülekezeti idıszámítás - és ez 2000 évre szól. 
Éppen úgy, mint Dániel próféta, Ézsaiás próféta sem látta a gyülekezeti idıkorszakot. Látta 
azokat az eseményeket, amelyeket Isten megmutatott a számára, de az idızítést nem látta közte. 
Nem értette az idıket, és nem is érthette meg az idıket. 
Kifelé szolgált Dániel, mint próféta? A zsidók felé. Vagyis az ı számára nem volt szabad 
megértést adni a gyülekezeti korszakról. 
János apostol, aki a Jelenések könyvét írta - az a könyv a gyülekezeteknek íródik, és nekünk kell 
megérteni, ami azt jelenti, hogy nem szabad bepecsételnünk! Ézsaiás próféta és Dániel próféta nem 
látott keresztül az idıskálán, hogy a gyülekezetnek az ideje is ott van. 
Hadd mondjam el még egyszer! Nem volt olyan ószövetségi próféta, aki látta volna a gyülekezet 
korszakát, vagy arról prófétált volna. Itt az oka: 
1Korinthus 2:7-8 
„Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az 
idık kezdetén elrendelt Isten a mi dicsıségünkre; Melyet e világ fejedelmei közül senki sem
ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsıség Urát:” 
Ezért volt, hogy az ószövetségi próféták nem prófétáltak a gyülekezeti korról, mert számukra a 
Gyülekezet korszaka titok volt. 
János 10:17-18 
„Azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. 
Senki sem veszi azt el éntılem, hanem én teszem le azt énmagamtól. Van hatalmam letenni azt, 
és van hatalmam ismét felvenni azt. Ezt a parancsolatot vettem az én Atyámtól.” 
Jézus Krisztus volt a tökéletes, bőn nélküli áldozati bárány a mi bőneinkért. Miért tette meg? 
Zsidó 2:14 
„Mivel tehát a gyermekek testbıl és vérbıl valók, İ is hasonlatosképpen részese lett 
azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az 
ördögöt,” 
Tudjuk, hogy Jézusnak miért kellett megtennie - hogy megsemmisítse a pusztulást, a halált. De 
ha ezt megértette volna e világ fejedelemsége, akkor nem feszítették volna keresztre a dicsıség Urát, 
mert titokként van azok számára, akik nem keresztények. 
Az ószövetségi szentek is a gyülekezet megértése nélkül éltek, nem voltak a gyülekezet részesei, 
nem volt a szívükben újrateremtett isteni szellem. Jézus Krisztus vitte fel az ószövetségi szenteket az 
İ mennybemenetelekor, és jelenleg már a mennyországban vannak ezek a szentek. A gyülekezet 
azok számára még titokszámban volt. Azért volt így, mert Isten nem akarata, hogy a démonikus erık 
és fejedelemségek, és uraságok és hatalmasságok megtudják az İ szent megváltási tervét idı elıtt, 
mert ha megtudták volna ezt a szent megváltási tervet, akkor a dicsıség urát, Jézus Krisztust nem 
feszítették volna keresztre. 
Az ördög nem mindentudó, az ördög csak egy bukott angyal, és ı a pusztító, és a legnagyobb 
hazugság, amit valaha hallottam az életemben, hogy az ördög az, aki meggyógyít. Az ı természete a 
halál, és bukott természete van. İ pusztít. Csak pusztítani tud! És az ördögnek nincs képessége arra, 
hogy a te elméd gondolatait leolvassa. Az ördög csak arra képes, hogy a kimondott szavakra 
figyeljen. Ezért olyan fontosak a te szavaid! 

 

Forrás: https://www.bekevar.fw.hu/