Kenneth & Gloria Copeland tanításai

Kenneth & Gloria Copeland

Kenneth Copeland; Próféciája a 2014-es évre!

Vesd a te szemeidet oda, ahol lenniük kell. Rám nézz, azt mondja az Úr! A szavaimat helyezd oda ahol lenniük kell, a szádba és az elmédbe, mondja az Úr. Igényeld (várd el) hogy a te szád és a hittel kimondott szavaid beteljesednek, ahogy azok kimondásra kerülnek, te pedig légy közösségben velem,...

Válj Istenhez hasonlóvá (Gloria Copeland)

Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az Ő Fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. – Róma 8:29          Hívőként arra vagy rendelve, hogy Jézus ábrázatához hasonlatos legyél – azaz addig növekedjél szellemben, amíg hasonlóvá válsz Hozzá. Isten...

Győzd le az óriásodat (Kenneth Copeland)

Kicsoda ez a körülmetéletlen filiszteus, hogy gyalázattal illeti az élő Istennek seregét? 1 Sámuel 17:26          Talán egy óriással nézel éppen szembe. Lehet, hogy ez az óriás egy betegség, kudarc, anyagi hiány vagy valamilyen más probléma. De ne ijedj meg tőle!...

Legyél különleges! (Gloria Copeland)

Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. (János 17:15-16)          Furcsának lenni. A legtöbbünknek nem éppen erre vágyik, igaz? Pedig vágynunk kellene rá. Isten...

Jöjjenek a kijelentések (Kenneth Copeland)

Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson.  1 Timótheus 2:3-4          Az emberek a világ végre is elmennek azért, hogy Istenről ismeretet szerezzenek, pedig annyit...

Legyél kitartó (Kenneth Copeland)

Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz.   Zsidó 13:8          Évekkel ezelőtt Isten tanított valamit Gloriának, amit azóta sem felejtettem el. Gloria azt kérte Istentől, hogy tanítsa meg a Szellemben járni, tanítsa meg neki, hogyan járjon még...

Győztes dicséret (Gloria Copeland)

Tanácsot tartván pedig a néppel, előállítá az Úr énekeseit, hogy dicsérjék az Ő szentségének ékességét, a sereg előtt menvén, és mondják: Tiszteljétek az Urat, mert örökkévaló az Ő irgalmassága.   2 Krónika 20:21          A dicséret a győzelem előtt jár! A 2...

Várd el, hogy meghallod Isten hangját (Gloria Copeland)

Az én juhaim hallják az én szómat, és én ismerem őket, és követnek engem.  János 10:27          Olyan sok hívő bizonytalan abban, hogy képes-e meghallani Istent, hogy ismeri-e a hangját. Mindig attól félnek, hogy nem ismerik fel, ha a Szent Szellem szól...

Merülj el az élő Igében (Kenneth Copeland)

Mert az Istennek Igéje élő ás ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait. . Zsidó 4:12 A Mindenható Isten élő Igéje az egyetlen erő, ami elég nagy ahhoz, hogy megfegyelmezd...

A szentség élete (Gloria Copeland)

Aki ismeri az én parancsolataimat és megtartja azokat, az szeret engem; aki pedig engem szeret, azt szereti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.    János 14:21          Az életnek van egy olyan dimenziója, amelyet csak akkor...

Figyelj a szavaidra (Kenneth Copeland)

A sok beszédben elmaradhatatlan a vétek; aki pedig megtartóztatja ajkait, az...

A szeretet szövetsége (Kenneth Copeland)

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az egyszülött Fiát adta. – János 3:16          Mert Isten úgy szerette Isten a világot, hogy adott… és adott… és adott. Ezt az üzenetet közvetíti nekünk a Biblia az elejétől a végéig. Elég egyszerűen hangzik. Mégis kevesen értik...

Ahogy a lelked bővölködik (Kenneth Copeland)

Szeretett barátom, mindenekelőtt kívánom, hogy bővölködjél, és légy egészséges, mint ahogy a lelked bővölködik. 3 János 1:2*          Ha egyszer elhiszed, hogy Isten bővölködővé akar tenni téged, biztosan el fogsz tűnődni azon, hogy miként fogja ezt elvégezni. Bedob...

Hitből élni: ez egy életstílus (Gloria Copeland)

Szenvedd el velem együtt a nehézségeket, mint a Jézus Krisztus jó katonája. – 2 Timótheus 2:3          A nehéz időszakok elkerülhetetlenek, ezt tudnod kell. Igaz, hogy meg vagy váltva az átoktól, és a sátán ezt nem tudja megváltoztatni, de meg fog téged...

Aktiváld az erőt (Gloria Copeland)

Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogynem, mint kérjük vagy elgondoljuk. – Efézus 3:20          Hívőként a Szent Szellem ereje benned van. De ez az erő nem fog működni, amíg nem működteted! A Szent...

A probléma gyökere (Kenneth Copeland)

Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. – 1 Sámuel 16:7          Túl gyakran kérjük Istentől, hogy oldja meg a problémákat körülöttünk, amikor igazából Ő a bennünk lévő problémát...

Fejleszd ki az érzékeidet (Kenneth Copeland)

Mert mindaz, aki tejjel él, járatlan az igazság beszédében, mivelhogy kiskorú: Az érettkorúaknak pedig kemény eledel való, akiknek érzékeit a gyakorlat kifejlesztette a jó és a rossz megkülönböztetésére. – Zsidó 5:13-14          Akkor vagy szellemileg felnőtt vagy...

Kezdj el magot ültetni (Kenneth Copeland)

Mint akik újonnak születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké. – 1 Péter 1:23          Nem fogsz addig igazán izgatottá válni Isten Igéje miatt, amíg fel nem ismered, hogy a Biblia több mint csupán Istentől...

Nincs mitől félned (Gloria Copeland)

Ő mondotta: Nem hagylak el, sem el nem távozom tőled; Úgyhogy bízvást mondjuk: Az Úr az én segítségem, nem félek; ember mit árthat nekem? – Zsidó 13:5-6          A megfeleléskényszer komoly problémát jelent manapság Krisztus Testében: megakadályozza, hogy megtegyük,...

Állj ellen az ördög terveinek! (Kenneth Copeland)

Az ördögnek pedig ne adjatok helyet. – Efézus 4:27          Ha helyet adsz az ördögnek, akkor megveti nálad a lábát. Ébernek kell lenned, és használnod kell a hit pajzsát, különben az ördög visszalopja tőled azt a földet, amit éppen most foglaltál el. Vannak, akik...

Ölts fel alázatosságot (Kenneth Copeland)

Az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. – 1 Péter 5:5          A legtöbb hívő semmit nem tud a valódi alázatról. Ha azt mondod nekik, hogy Isten igazságává tétettek, mindent meg fognak tenni, hogy ne...

Az angyalok nem csak a mesében léteznek (Kenneth Copeland)

Avagy nem szolgáló szellemek-é mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget? – Zsidó 1:14          Gyerekkorunkban legtöbben hallottunk arról, hogy van egy őrangyalunk, és akkoriban ez nagyon megnyugtatott minket. Jó volt tudni, hogy valaki...

A gyógyulás mindig eljön (Kenneth Copeland)

Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik… betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. – Márk 16:17-18          Régebben felzaklatott, ha valakire rátettem a kezemet, és az nem lett jobban. Egyszer imádkoztam, és kerestem Istent ezzel kapcsolatban, amikor...

Eljutni a hit egységére (Kenneth Copeland)

Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. – Efézus 4:13          Ha figyelsz Isten hangjára, hallhatod, hogy hívást intéz Krisztus Testéhez. Egységre hív...

Engedelmeskedj ma (Gloria Copeland)

Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak összetörik, gyógyíthatatlanul. – Példabeszédek 29:1          Sokan gondolják úgy tévesen, hogy amikor a Szent Szellem indítja őket valamire, egy darabig figyelmen kívül hagyhatják azt, és később engedelmeskedhetnek Neki,...

Válj élővé ma (Gloria Copeland)

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden. – 2 Korinthus 5:17   Feltámadás. Mi jut eszedbe, amikor ezt a szót hallod? A legtöbben a múltra gondolnak. Az elgördült kőre. Az üres sírra. És a feltámadt Úrra. Dicsőség Istennek, Jézus...

Krisztus követe (Gloria Copeland)

Krisztusért járván tehát követségben… – 2 Korinthus 5:20 Te Krisztus követe vagy! Ha Jézus Krisztust elfogadtad az életed Urának, akkor az Ő képviselője lettél ebben a világban. Amiképpen az országok követeket küldenek más államokba, hogy ott képviseljék az érdekeiket, te ide küldettél, hogy...

A hittől az ismeretig (Kenneth Copeland)

De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett. – Róma 8:37 A Biblia királyoknak és papoknak nevez bennünket (Jelenések 1:6) és győzteseknek a világ fölött (János 5:4) Sokunk számára ezek a kifejezések még nem váltak teljesen valóságossá. Még most tanuljuk, kik vagyunk...

Változtasd nyereséggé a veszteséget (Kenneth Copeland)

De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek bűne miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztus által van, sokkal inkább kiáradt sokakra. – Róma 5:15 Ha tudni szeretnéd, hogyan változtasd meg a dolgok menetét,...

Hogy az imádságaitok meg ne hiúsuljanak (Kenneth Copeland)

Ha pedig [valóban] a világosságban élünk és járunk, amint Ő maga a világosságban van: [igazi, töretlen] közösségünk van egymással. – 1 János 1:7*   Az egyik terület, amire nekünk hívőknek különösen ügyelnünk kell, a kapcsolataink. Figyelnünk kell Isten Igéjére ezen a területen. Ne...

Ásd bele magad a szövetségbe

E pohár amaz új szövetség az én vérem által. – 1 Korinthus 11:25 Új szövetség. Legtöbbünk számára ismerős kifejezés. De tudjuk-e, valóban mit jelent? Ha tudnánk, mindannyian hitóriások lennénk. Ahelyett, hogy küszködnénk, és próbálnánk elhinni Isten ígéreteit, olyanok lennénk, mint Ábrahám, aki...
Tételek: 1 - 31 ból 32
1 | 2 >>