Amit tudni kell az imádságról (Jim Sanders)--(részlet)

I. Miért kell imádkozni? 1. Ebben a világban nem Isten uralkodik

Istennek szüksége van az imáinkra Isten addig semmit nem tud tenni értünk, bár nagyon szeretne, amíg meg nem kérjük Őt. Kérni Istentől imában lehet. Miért akar Isten oly sokat tenni az emberiségért? Mert Isten mérhetetlenül, minden ismeretet felülhaladóan szereti a teremtményét: az...

I. Miért kell imádkozni? 2. Nem Isten az okozója

Nem Isten az okozója Sokan úgy hiszik, hogy Isten uralja, kormányozza ezt a világot. ez abból fakad, hogy nem ismerik Isten Igéjét. Ha valóban Isten uralná ezt a világot, akkor Őt a zűrzavar Istenének kellene neveznünk. ez pedig ellentmond az Igének. Az Ige szerint Ő a békesség Istene (1...

I. Miért kell imádkozni? 3. Imádkoznunk kell

Imádkoznunk kell  A földi dolgokba Isten csak akkor tud beavatkozni, csak úgy tehet valamit, ha mi keresztények,akik Krisztusban vagyunk, megkérjük rá. Különben a sátán felségterületén kellene tevékenykednie, illegálisan. Isten számára a hívők biztosítják a belépést a...

I. Miért kell imádkozni? 4. Imádkozzatok

Imádkozzatok Jézus földi szolgálatának a legnehezebb szakaszához érkezett, amikor a bűn szellemi természetétmagába kellett fogadnia, és így szellemében elkülönült az Atyától. Ezek voltak a leggyötrelmesebb pillanatok Jézus földi életében. Jézus Krisztus a Gecsemáné kertbe...

I. Miért kell imádkozni? 5. Készítsétek az Úrnak útját

Készítsétek az Úrnak útját Ésaiás 40:3 A pusztában készítsétek az Úrnak útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek! Készítsétek az Úrnak útját! Hogyan tehetjük ezt? Imádsággal. Nézzük meg, mi is történik akkor, ha imádsággal előkészítjük az Úrnak útját. Lukács...

I. Miért kell imádkozni? 6. Anna fohásza

Anna fohásza Isten a személyes életünkre vonatkozó imáinkat is legalább olyan örömmel hallgatja és válaszolja meg, mint amikor népek üdvösségéért és szabadulásáért imádkozunk. Az Ószövetségben találunk egy gyönyörű példát arra, hogyan kell a szívünket kiönteni az Úr elé bánatunkban. Anna...

I. Miért kell imádkozni? 7. Az imádság mindannyiunk elhívása

Az imádság mindannyiunk elhívása Kit fog használni az Úr az ima munkájára? Aki rendelkezésre bocsátja magát,  aki odaszánja a szívét, odaadja az idejét, aki megnyitja magát, azt tudja Isten használni a céljaira.   Mindannyiunknak van elhívása az imádságra,...

II. Hányféle imádságot ismerünk a Biblia szerint?

Efézus 6:18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért. Az Ige azt mondja, hogy minden imádsággal és könyörgéssel imádkozzunk. Az APLIFIED BIBLEszerint: Minden...

III. Imádság királyokért

1 Timótheus 2:1-4. Buzdítalak azért, hogy MINDENEK ELŐTT tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért, királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel. Mert ez jó és kedves dolog a mi...

IV. Az Úr imája

Máté 6:9-13. Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved; jöjjön el a Te országod; legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk...

V. A hit imája: 1. Kérjetek és megkapjátok

Jézus kevéssel a kereszthalála előtt így szól a tanítványaihoz: Egy kevés idő, és nem láttok engem; és ismét egy kevés idő, és megláttok majd engem: mert én az Atyához megyek. (János 16:16.) Jézus a halálára, a feltámadására és dicsőséges felemelkedésére utal itt. Ez hozta meg számunkra az új...

V. A hit imája: 2. Higgyétek hogy megnyertétek

Márk 11:24. Azért mondom néktek: Amit csak kértek imádságotokban, higgyétek, hogy mindazt megnyertétek, és meglészen néktek. A  kérés imájának tehát egyben a hit imájának kell lennie.  Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy abban a pillanatban, amikor az imában kéred azt a...

V. A hit imája: 3. A mi részünk

Ha nagyobb horderejű dologban akarjuk elmondani a kérés imáját, ne hamarkodjuk el. Előszörgyőzödjünk meg a szívünkben, hogy van-e elég hitünk arra, hogy amikor kérjük, el tudjuk hinni, hogy megkaptuk. Nem az Atya oldaláról szűk a keresztmetszet, hanem a mi hitünkkel fordul elő, hogy esetleg...

V. A hit imája: 4. El ne fogyatkozzék a te hited

Ha ennyire fontos a hit az imádságban, akkor miért nem kérjük meg az Atyát Jézus nevében, hogy adjon nekünk egy kicsivel több hitet? - kérdezhetné valaki. A tanítványok is megkérték Jézust: Uram, növeld a mi hitünket! (Lukács 17:5.)  Ilyen kérést Jézus azonban nem tud...

V. A hit imája: 5. Az Ige hatalma a tények felett

Úgy tűnhet néha, hogy az életünkben éppen megtapasztalható valóság és az Isten Igéjéből megismerhető igazság nagyon távol állnak egymástól. Isten bölcsessége által meg kell értenünk az alapvető különbséget e kettő között. Az életünkben jelenlévő valós...

VI. A hit szava: 1. Ha valaki azt mondja ennek a hegynek

Márk 11:23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt MONDJA ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit MOND megtörténik, meglesz néki, amit MONDOTT. Ugyanez a szellemi iagzság olvasható a Máté...

VI. A hit szava: 2. Mustármagnyi hit elegendő

Mekkora hit kell hozzá, hogy hegyeket tudjunk mozgatni? Még mielőtt valaki azt mondaná, hogy nekem erre nincs elég hitem, Jézus megnyugtatásunkra a mustármag példáját adja nekünk. Máté 17:20. Mert bizony mondom néktek: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt MONDANÁTOK...

VI. A hit szava: 3. Mindhárman megdicsőülnek

Az Igéből ígéretünk van rá, hogy ha a hit szava elhagyja az ajkainkat, Jézus megcselekszi azt, hogy megdicsőülhessen az Atya a Fiúban. Jézus a cselekedeteiben az Atyára mutat. Az Atya, amikor dicsőséget vesz Jézus cselekedeteiben, a Szent Szellemre mutat, aki...

VII. A hit parancsszava: 1. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt

János 14:12-14. Aki hisz énbennem, az is CSELEKESZI majd azokat a CSELEKEDETEKET, amelyeket én CSELEKSZEM; és nagyobbakat is CSELEKSZIK azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, MEGCSELEKSZEM azt, hogy dicsőítessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én...

VII. A hit parancsszava: 2. Az Ő Neve cselekedte ezt

Ap.Csel. 3:1-9. Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádkozásnak órájára, kilencre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta vala, kit minden nap le szoktak teeni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik...
1 | 2 | 3 >>