A hitté vált remény hoz eredményeket

 

1950-ben Kaliforniában tartottam egy összejövetelt, amelyre egy 83 éves férfi is eljött. Elmondta nekem, hogy az Azusa utcai kiáradás óta "keresi a Szent Szellemet".
Hagin testvér - mondta -, feleségem ötven évvel ezelőtt betöltekezett Szent Szellemmel, az újraéledéskor, Los Angelesben a régi Azusa utcai missziónál. Néhányan azt mondták, hogy mindenki, aki odament, megkapta a Szent Szellemet. Én azonban három évig mindennap ott voltam, napi három alkalmon. Majdnem minden szolgálaton részt vettem, kerestem a Szent Szellemet, de nem kaptam meg.
Amikor másodszor tettem a kezem erre a férfira, akkor kinyilatkoztatás által pontosan tudtam a szellememben mi a probléma vele, de azt is tudtam, hogy abban a pillanatban nem tudom elfogadtatni vele a segítséget. Néha tudod mi a baj az emberekkel, de ez nem jelenti azt, hogy segíteni is tudsz nekik. Fel kell ismerniük a problémájukat és tenniük kell vele valamit.

 

Tanítani kezdtem a hitről azon az összejövetelen, és az öregúr az esti és reggeli alkalmakra is eljöt. Furcsa volt számomra, hogy több mint egy hétig hallotta az igazságot és továbbra sem értette. Újra és újra hallania kellett. (Ezért tanítok bizonyos igazságokat folyamatosan újra és újra. Az emberek nem mindig értik meg a dolgokat az első alkalommal, amikor elmondod.)
Miután azonban kb. tíz napig ott volt minden szolgálaton, odajött hozzám a reggeli szolgálat befejezésekor és így szólt: 
Hagin testvér, csak ma reggel jöttem rá, most értem, miért nem kaptam meg. Sosem hittem! Ötven évig csak reméltem, hogy megkapom a Szent Szellemet.
Tudtam ezt, testvér
 - feleltem. - 
Amikor másodszor tettem rád a kezem és imádkoztam, megkaptam ezt kinyilatkoztatásban. Azt is tudtam, hogy nem tudnám megértetni ezt veled akkor, de ha rendszeresen eljössz, végül meg fogod érteni.
Egy kis időt  kell még adnod nekem -
 folytatta. -
 Tudod, ötven éve vagyok ezen az úton és egy kis időre szükségem lesz, hogy megforduljak és a másik irányba menjek.
Rendben van, testvér
 - mondtam. -
 Annyi időt adok neked, amennyit csak akarsz, de járj el továbbra is az alkalmakra.
Ó, itt leszünk minden szolgálaton
 - biztosított engem.
Elmondtam neki, hogy amikor a reménye hitté válik, és is tudni fogom, ő is tudni fogja, és akkor meg fogja kapni a Szent Szellem keresztséget.
Kb. három nappal később, miután az esti szolgálatot befejeztük, ez az ember odajött a pásztorhoz és hozzám.
Nem tudom, megkérhetnélek-e benneteket, hogy rám tegyétek a kezeteket - mondta. - A reményemet hitre változtattam. Kész vagyok elfogadni!
Biztos vagy abban, hogy megkapod?
 - kérdeztem.
Igen, csak tegyétek rám a kezeteket, és én azonnal megkapom - válaszolta.
A pásztor és én rátettük kezünket, mire szinte azonnal a levegőbe lendültek a karjai, szája kinyílt és nyelveken szólt. Közel ötven évig csak reménykedett - de most megkapta!

Évekkel ezelőtt, amikor vidéki szolgálatokra utaztam, testemben néhány riasztó tünet mutatkozott. Három éjszakán át folytatódtak, félbeszakítva alvásomat.
Vannak akik nem tudnak különbséget tenni aközött, amikor Isten beszél hozzájuk és aközött, amikor az ördög szól nekik. A különbség az, hogy az ördög kétséget és hitetlenséget beszél; Isten nem késztet arra, hogy az Igéjében kételkedj. Tehát az ördög volt az, aki egyre mondogatta nekem: Ez alkalommal nem fogsz meggyógyulni. Most nem fogod megkapni.
Mivel kitartó volt, elkezdtem nevetni rajta. Nem volt kedvem nevetni, de rákényszerítettem magam. Hangosan nevettem, mivel tudtam, ha elég sokáig nevetek, az ördög meg fogja kérdezni tőlem, min nevetek. Így is történt. Kis idő múlva megkérdezte: Min nevetsz?
Rajtad nevetek
 - feleltem.
Rajtam?
Igen, rajtad nevetek.
Mit nevetsz rajtam?
Azt mondtad, hogy nem fogom megkapni a gyógyulásomat
 - válaszoltam. - Miért akarnám megkapni, amikor Jézus már megszerezte nekem? Soha nem terveztem, hogy megkapom a gyógyulásomat!
Ördög úr, a Biblia azt mondja az I. Péter 2:24-ben: Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.Közel kétezer éve meggyógyultam Jézus sebei által, és ez az enyém. Nem próbálom megszerezni, már megvan nekem!

A tünetek eltűntek és sosem tértek vissza. Legyőztem az ördögöt a Bárány vére és a bizonyságtételem szavai által (Jel. 12:11.).

Lépjünk tovább, nézzük meg a következő két igerészt:

Ján. 20:25-29.
Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az Ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, beméne Jézus, és megálla a középen, és monda: Békesség néktek! Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én Istenem! Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: áldottak, akik nem látnak és hisznek.
Róm. 4:17-21.
Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére; Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.

Látod-e a különbséget Ábrahám és Tamás hite között? Kétségtelenül!

 • Tamás azt mondta: Nem hiszek, hacsak nem láthatom a szögek nyomát és a sebet az Ő oldalán. Jézus azt válaszolta neki: Mivelhogy LÁTTÁL engem, Tamás, hittél: áldottak, akik nem látnak és hisznek. (Ján. 20:29.)
 • Viszont Ábrahám az, aki azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket. (Róma 4:17.)

Ezek közül melyik hit a bibliai hit? Természetesen Ábrahámé! Az Ige azt mondja a Zsidó 11:1-ben:A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.Ábrahámot is említi a Zsidó levél ugyanezen fejezete. Az ő hite azon alapult, hogy teljesen elhitte, hogy amit Ő (Isten) ígért, meg is cselekedheti. (Róma 4:21.)
Itt van egy egyszerű példa a hit működésére Ábrahám hite alapján, amely a te számodra is működni fog:

 1. Ábrahámnak megvolt Isten Igéje az adott dologról.
 2. Ábrahám hitte Isten Igéjét.
 3. Ábrahám nem tekintett az ellentmondó körülményekre.
 4. Ábrahám dicsőítette Istent.

(Kövesd ezt a négy lépést, és mindig el fogsz jutni Istenhez.) Ez a négy lépés szükséges a biztos szabaduláshoz, gyógyuláshoz, vagy bármi máshoz, amit keresel.

 • Figyeld meg Tamás hitét. Nem azon alapult, amit Isten mondott; Tamás fizikai érzékein alapult. Azt mondta, nem fog hinni anélkül, hogy látná.
  Nagyon sokan ilyenek. Azt mondják: Amikor majd látom, vagy érzem ezt, tudni fogom, hogy megvan nekem. Ez azonban nem bibliai hit. Ez természetes emberi hit. - és bármely bűnös is rendelkezik ezzel a fajta hittel!
 • A valódi hit Isten Igéjén alapszik. Az Igében való igaz hit azt mondja: Ha Isten azt mondja, hogy ez igaz, akkor ez igaz. Istennek hinni annyit jelent, hogy az Ő Igéjének hinni!

Tetszik nekem az, amit Smith Wigglesworth mondott: Nem érthetem meg az Atya Istent érzések által. Nem érthetem meg az Úr Jézus Krisztust érzések által. Az Atya Istent és az Úr Jézus Krisztust egyedül azáltal érthetem meg, amit az Ige mond Róluk. Majd így folytatta: Az Igén keresztül kell megismerkednünk az Atya Istennel. Ő mindaz, amit az Ige mond Róla. Az Úr Jézus Krisztussal az Igén keresztül kell megismerkednünk. Ő mindaz, Akinek az Ige Őt mondja.

Túl sokan próbálják megismerni Istent az érzéseiken keresztül. Amikor jól vannak, azt gondolják, Isten meghallgatta őket. Ha nincsenek jól, azt gondolják, hogy nem hallja őket. Az érzéseiken alapul a hitük.
Az én hitem Isten Igéjén alapszik. Ha Isten Igéje azt mondja, hogy Ő hall engem, akkor tudom, hogy Isten hall engem, mert Ő mondta és az Igéje nem hazudhat. Ha hitem az érzéseimen alapulna, akkor a természetes emberi hitet használnám, és ezt nem tehetem; az igei hitet kell használnom - a BIBLIAI HITET.
Ráadásul, ha a hitem Isten Igéjén alapul, akkor hinni fogom az Igét függetlenül attól, hogy annak bármilyen látható bizonyítéka lenne. Túl sokan próbálják Ábrahám áldását a Tamás-féle hittel megkapni - de ez egyszerűen nem fog működni.
Mi hívők az Ábarhám-féle hittel rendelkezünk, mert a Galata 3:29 azt modja: Ha pedig Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök. A Galata 3:7 szerint:Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai. Ez azt jelenti, hogy az Ábrahám-féle hittel rendelkezünk. Nem próbáljuk megszerezni - megvan nekünk!
Bárki hinni tudja azt, amit érez, hall vagy lát a fizikai világban
 - és az idő legnagyobb részében a fizikai világban működünk -, de amikor szellemi dolgokra kerül sor, nem látás által járunk.

 • Az orvostudomány a testen keresztül gyógyít.
 • A keresztény tudomány az elmén keresztül gyógyít.
 • Isten a szellemen keresztül gyógyít.

A szellemi gyógyulást - az isteni gyógyulást - az Atya Istentől kapjuk ugyanúgy, ahogy az újjászületést: az emberi szellemben.
Az újjászületés az emberi szellem újbóli születése. Amikor újjászülettél, nem a tested született újjá; a szellemed. Még mindig ugyanaz a tested, ami addig volt. A II. Kor. 5:17 nem a tested újjászületéséről beszél:

II. Kor. 5:17.
Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.

Amikor üdvösséget nyersz, a benned lévő én - a belső ember - születik és lesz újjá; a testi embered ugyanaz marad. Jézus mondta: Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az. (Ján. 3:6.)
Nem tudod ránézésre megmondani valakiről, hogy mi történt benne, bár idővel mindez kívülről is látható lesz.
Néha a bolondját járatták velünk. Néhányan az oltárhoz jöttek, imádkoztak, sírtak, felugrottak és mindenkit megöleltek, boldognak mutatkoztak és aztán soha többé nem láttuk őket, nem is hallottunk többé róluk.
Mi valóban azt gondoljuk, hogy kaptak valamit, de csak valami érzelmi dolgoról volt szó, és nem az újjászületésről.
Mások egyáltalán nem voltak érzelmeikben túláradóak. Rájuk nézve azon gondolkodhattál volna, kaptak-e egyáltalán valamit; úgy tűnt, nem voltak elég ideig az oltárnál ahhoz, hogy sok minden történhessen. Mégis láttuk, hogy kitűnő keresztényekké váltak.

Hitünk túl gyakran a fizikai dolgokon alapszik - azon, amit a fizikai érzékeink mondanak nekünk. Mindenképpen hiszek az érzésekben, de az utolsó helyre teszem.

 1. Először jön Isten Igéje.
 2. Hit Isten Igéjében - a második.
 3. Az érzékelés az utolsó.

Túl sokan megfordítják a sorrendet, és az érzéseket engedik az első helyre, az érzésükbe vetett hitet a másodikra és Isten Igéjét utolsónak. Ez a fajta hit semmiben sem lesz sikeres.
Nos, én reménykedek és imádkozom - mondják néhányan az imáról. - Imádkozom és reménykedek.
A remény jó várakozó, de rossz elfogadó.

Évekkel ezelőtt egy pásztor otthonában szálltam meg, aki a legrosszabb volt azok közül a világon, akik azt mondták: Egyre csak reménykedek és imádkozom. Legalább egy tucatszor mondta el ezt naponta.
Engem az döbbentett meg, hogy ott ült minden szolgálaton, ahol a remény és hit közötti különbségről tanítottam. Azonban ez úgy pergett le róla, mint a víz a kacsa hátáról. Ott ült és nem értette meg.
Egy napon, amikor egyedül voltunk az autójában, a pásztor megszólalt: Hagin testvér, szeretném, ha imádkoznál velem valamiért.
Rendben
 - feleltem. - Mi az a dolog?
Nos, van itt egy üzletember, nem a gyülekezetem tagja, aki nekem akarja adni egy tó melletti házikó tulajdonjogát, amihez néhány hold föld is tartozik. Csak 900 dollár tartozása van rajta. Azt mondta, átvehetném havi részletért, vagy ő kifizeti ezt és én visszafizethetem neki az egészet kamat nélkül. Mivel a feleségének ez nem nagyon tetszett, így a férfi most 30 napon belül közölni fogja velem, hogy nyélbe üthetjük-e az üzletet.
Amikor hozzátette: Csak reménykedem és imádkozom, hogy sikerüljön neki megoldani ezt a helyzetet, közbeszóltam: Testvér - mondtam -, ha csak ezt teszed, csupán az idődet fogod vesztegetni! Ezt nem szigorúan mondtam. Ez már a második összejövetel volt, amit ennek a pásztornak tartottam, és ő még mindig nem értette meg, amit prédikáltam! Egy percig nem tudtam, mi fog történni. Döbbent szemeiből arra következtettem, hogy le fog hajtani az útról. Aztán kapcsolt:Tudod, ez igaz! - mondta. - Igen, ez igaz. Csak az időmet vesztegetem és Isten idejét is. Lássuk csak - gondolkozott. Csak az időmet vesztegetem. Ugyanis Isten nem hallott engem, így a saját időmet vesztegetem csak.
Amikor a pásztor felhagyott a reménykedéssel és hinni kezdett, megkapta a birtokot és a kunyhót is.

A hit oly egyszerűen működik, akár a szellemi, akár a pénzügyi, akár az anyagi világban. A hit jelen idő! A hit most van.

 • hit azt mondja: Ez most megvan nekem.
 • remény ezt: Meg fogom kapni valamikor - és ez nem fog működni.

Figyelj a szádra. Imádkozás és remény helyett kezdd el mondani: Imádkozom és hiszek. És ha ezt mondod, működni fog neked - most!

(Forrás: Kenneth E. Hagin - Mi a hit c. könyv)