A Biblia azt mondja, hogy Jézus a szabadító és nem a pusztító. Ezt a felfedezést tette Dowie aznap: a sátán a pusztító, Jézus a szabadító.

  Első levelében János azt mondja Jézusról: Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. (Ján. 3:8)

  Újfent: a Biblia azt mondja a Lukács 9:56-ban: Mert az embernek Fia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek szellemét, hanem hogy megtartsa.

  Két évvel ezelőtt egy kedves levelet kaptam egy fiatalasszonytól, aki börtönben volt, de közel volt a szabadulása.

  Azt írta, hogy 5 éves volt, amikor a szülei elváltak, és őt az apjának ítélték. Az apja egymás után váltogatta a nőket, és a lány 13 évesen az utcára került, prostituált lett. Aztán elkezdett kábítószerezni is.

  17 évesen férjhez ment egy jóval idősebb férfihez, menedék és biztonság miatt. Egy év múlva szült egy gyereket. Rá egy évre letartóztatták kábítószer forgalmazása miatt, és börtönbe zárták.

 Nagyon elkeseredett voltam. Istent okoltam a szüleim válása miatt a rossz életemért, minden rosszért, ami történt velem.

  A cellatársamnak volt egy példánya az Ön lapjából, A hit világá-ból. Többször próbált bizonyságot tenni nekem, de nem akartam meghallgatni, és a lapot sem akartam elolvasni.

  Egyszer, amikor nem volt a cellában elolvastam, és az első cikk arról szólt, hogy Ne okold Istent! Akkor értettem meg, hogy az ördög rabolt el az édesanyámtól, miatta esett szét a családom, ő okozta az egész nyomorúságomat, a szenvedéseimet, a szívfájdalmamat. Dühös lettem az ördögre, mert hazudott nekem.

Letérdeltem, odaadtam Istennek a szívemet, és újjászülettem.

Megrendeltük az Ön lapját, és mindketten megkeresztelkedtünk a Szent Szellemben. Elindítottunk egy ima-összejövetelt, ahol még 39 fogolytársunk üdvözült és keresztelkedett meg a Szent Szellemmel. Szeretném megköszönni, hogy elhozta hozzám az igazságot.

  A férje is üdvözült és megkeresztelkedett a Szent Szellemben és azt tervezték, hogy egy szolgálatot indítanak.

  Ahogy elolvastam a levelét, erről az elvről gondolkoztam: ne okold Istent. És azon az Igén is: És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket (Ján. 8:32)

Az igazság szabaddá tette.

Jézus azt mondja a János 10:10-ben: Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Még hozzátette: A tolvaj (sátán) nem egyébért jő, hanem hogy lopjon és öljön és pusztítson.

  Ebben a versben, Jézus szembeállítja Isten és az ördög munkáit. Látod, az aki lop, aki öl, pusztít, az az ördög. Ez elég világosan látható, nemde?

  Jézus egy másik fontos kijelentést is tett ebben a versben, amikor azt mondta: Én …jöttem...

  Ki ő?

  A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Isten megnyilvánulása testben. A János 14:9-ben Jézus azt mondja: Annyi idő óta veletek vagyok és még nem ismertél meg engem, Filep? Aki engem látott, látta az Atyát.

  A médiákban gyakran tárják elénk, milyen egy-egy közéleti személyiség „valójában”. Ha azt akarod megtudni, hogy Isten milyen "valójában", nézz Jézusra. Isten ugyanolyan, mint Jézus. Ő mondja: aki engem látott, látta az Atyát.

  Ezért, ha látni akarod, amit Istent tesz, nézz Jézusra! A János 14:10-ben azt mondja: Nem hiszed-é, hogy Én az Atyában vagyok és az Atya Énbennem van? A beszédeket, amelyeket én mondok néktek, nem magamtól mondom, hanem az Atya, aki én bennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat.

  Isten cselekedete munkálkodott Jézusban, aki a Szent Szellem kenetével embereket gyógyított. Az Ap.Csel 10:38-ban azt olvassuk, hogy Isten felkente a Krisztus Jézust Szent Szellemmel és erővel – gyógyító erővel – aki széjjeljárt, jót cselekedett és mindenkit meggyógyított, aki az ördög hatalma alatt volt. Ezek az Isten cselekedetei. (Ezek és más Igék világosan megmutatják, hogy a betegség az ördögtől való.)

  Amikor Jézus azt mondja: az Atya... cselekszi e dolgokat, azt úgy érti, hogy Ő cselekedte mindazt, amit Jézus cselekedett. Például, amikor azon a kis hajón, a Galileai tengeren megdorgálta a szelet és lecsendesítette a tengert, valójában az Atya tette azt, Jézuson keresztül.

  Ha azt feltételeznénk, hogy Isten okozta a vihart, akkor Isten önmaga ellen tett volna, ha megdorgálja. Ugyanez a helyzet a gyógyítással. Ha Isten lenne a betegség és a fájdalom okozója, ugyanakkor Ő gyógyította meg az embereket Jézus által, akkor nem önmaga ellen cselekedne? (Jézus azt mondja a Márk 3:24-25-ben, hogy ha egy ház önmagában meghasonlik, nem maradhat meg.)

  A János ev. 14. fejezetében az Ő kijelentése a 9. versből: Aki engem látott, látta az Atyát; egy másik kijelentése a 10. versében: Az Atya, aki én bennem lakik, Ő cselekszi e dolgokat; és az Ap.Csel. 10:38-ból: Ki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög hatalma alatt voltak. Ezek az Igék számomra kizárják, hogy Istentől legyen a fájdalom és a betegség. Az Atya Isten igaz természete megcáfolja ezt a tanítást.

  Jézus világosan tanította ezekben és más Igékben, hogy a szenvedés és a betegség a sátántól való.

  Vizsgáljuk meg például a Lukács 13. fejezetét. Itt Jézus a zsinagógában tanított, amikor bement egy asszony, aki meg volt görbedve, és teljességgel nem tudott felegyenesedni. Gondolom, valamilyen izületi gyulladásban szenvedhetett, mert a teste meg volt görbülve.

  Jézus magához hívta, és azt mondta neki: Asszony, feloldattál a te betegségedből! Utána pedig rátette a kezét. Nyilvánvaló: ezzel az érintéssel Isten gyógyító ereje beáramlott a testébe. Az asszony felegyenesedett és azonnal meggyógyult.

  A zsinagóga vezetői megharagudtak Jézusra, mert szombaton gyógyított. Jézus egy fontos kijelentést tett: Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött imé, tizennyolc esztendeje, nem kellett-é feloldani e kötélből szombat napon? (16.)

  Három igazságot jelentett ki: 1) A sátán kötözte meg; 2) Fel kellett oldani a kötelékből és 3) Azért kellett feloldani, mert Ábrahám leánya.

  – Igen –, mondják – a gyógyulás csak a zsidó népet illeti meg. (Valahányszor előjössz egy Igével, ami fizikai, vagy anyagi jólétet, vagy valamilyen más áldást ígér, valaki azt fogja mondani: – Ez csak a zsidókra vonatkozik.) Álljunk meg egy percre!

  Menjünk vissza a Galáta 3:13-14-hez: A Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ; Hogy az Ábrahám áldása a Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.

  Most nézzük meg a 29. verset: Ha pedig a Krisztuséi vagytok, tehát az Ábrahám magva vagytok, és ígéret szerint örökösök.

  A Krisztusé vagy? Tudod, hogy ez nem azt jelenti, hogy Ábrahám fizikai magja, fizikai utódja vagy. De ha a Krisztusé vagy – ha újjászülettél –, akkor Ábrahám szellemi magja vagy, és akkor az örököse is vagy, ígéret szerint.

  Most nézzük meg a 7-es verset: Értsétek meg tehát, hogy akik hitből vannak, azok az Ábrahám fiai.

  Jézus azt mondta: Ezt az asszonyt ki kellett oldozni a betegségéből, mert Ábrahám lánya. És Isten ma is ugyanezt mondja: Ti, Ábrahám (szellemi) fiai és lányai, nem kellene megkötözve lennetek betegségtől és fájdalomtól. Nektek szabadoknak kellene lennetek.

  Hála érte Istennek, Jézus azért jött, hogy kiszabadítson a sátán kezéből, a bűnből és a betegségből, mert Jézus váltott meg minket a törvény átkától. (Gal. 3:13)

  Hogy megtudjuk, mi a törvény átka, vissza kell mennünk a törvényekhez, az 5Mózeshez a Bibliában. Itt láthatjuk, hogy a szegénység, a betegség és a szellemi halál a törvény átka.

  Isten szövetséget kötött Izráel gyermekeivel, amikor úton voltak az Igéret Földje felé, az Egyiptomból való kiszabadulás után. Isten figyelmeztette őket, ha nem az Ő törvényei szerint járnak, és nem tartják be az Ő parancsolatait, akkor átkok és szenvedések következnek rájuk. (5Móz. 28:15-68)

  Az engedelmeseknek ígéretet tett:

És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és eltávolítom tiközületek a nyavalyát.

El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; napjaid számát teljessé teszem. (2Móz. 23:25-26)

  Az emberek azt hiszik, csak betegségben lehet meghalni, de Isten nem ezt mondta.

  Isten azt mondta: Ő teljessé teszi napjaiknak számát. Nem azt mondta, hogy nem halnak meg, azt mondta: nem betegségben vagy szenvedések között kell meghalniuk.

  A gyógyulás megillet minket, mert mi az új szövetség alatt vagyunk, ahogy az ó szövetség Izráel gyermekeire vonatkozott. Az új szövetségben a hívők meg vannak váltva a szellemi haláltól. Mi meg vagyunk váltva a betegségtől és a szegénységtől. És ígéretünk van, hogy amikor Jézus újra eljön, a fizikai halál is a lábaink alá lesz vetve.

  Összefoglalva:

  A gyógyulás megillet téged!

  Azért illet meg, mert a betegség az ellenségtől való.

  Azért illet meg, mert Ábrahám szellemi gyermeke vagy.

  Azért, mert a betegség átok, és a Krisztus megváltott a törvény átka alól.