A gyógyulás a megváltás része

IIsten akarata, hogy meggyógyítson téged, mert a gyógyulás szerepel az Ő megváltási tervében.


Az Írás kinyilatkoztatja nekünk Isten természetét. Azt is felfedi, hogyan viszonyul Isten a bűnhöz, a betegséghez és az erőtlenséghez. Isten természete semmit sem változott az idők folyamán. A bűnhöz, betegséghez és erőtlenséghez való viszonya sem változott.
Ezt tudnod kell, ha meg akarod érteni a szent gyógyulást. Valójában hét alapvető tényt kell ismerned a szent gyógyulással kapcsolatosan. 

Az első: ISTEN AKARATA, HOGY MEGGYÓGYÍTSON TÉGED, MERT A GYÓGYULÁS SZEREPEL AZ Ő MEGVÁLTÁSI TERVÉBEN.

A Biblia azt mondja, hogy két vagy három tanú vallomásával erősíttessék meg minden szó. (Máté 18:16) A következő részek Ésaiás könyvéből, Máté evangéliumából és Péter első leveléből megegyeznek abban, hogy „Ő [Jézus] vette el a mi betegségünket, és a mi fájdalmainkat hordozta.”

"Pedig BETEGSÉGEINKET Ő viselte, és FÁJDALMAINKAT hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő SEBEIVEL GYÓGYULÁNK MEG." (Ésaiás 53:4)

"Hogy beteljesedjék, amit Ésaiás próféta mondott, így szólván: PEDIG BETEGSÉGEINKET Ő VISELTE, és FÁJDALMAINKAT HOZDOZÁ." (Máté 8:17)

Jézus valóságosan – szó szerint – elvette a betegségünk és erőtlenségünk okát. Ő elvette a mi erőtlenségeinket, és elhordozta a mi betegségeinket. Tudjuk, hogy Jézus bűnné lett értünk. Azért vette magára a bűnt, hogy mi szabadok lehessünk a bűntől, és azért vette magára a betegséget, hogy mi szabadok lehessünk a betegségtől.

"Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: akinek sebeivel GYÓGYULTATOK MEG." (1 Péter 2:24)

Tehát Ésaiás, Máté és Péter – három tanú – elmondja nekünk, hogy Jézus nem csupán a bűneink eltörléséért ontotta ki a vérét, hanem az Ő sebeivel meg is gyógyultunk. Sokan nem hiszik ezt. Olvastam egy magyarázó jegyzetet, amelynek szerzője szerint az „akinek sebeivel gyógyultatok meg” nem fizikai gyógyulást jelent, hanem szellemi gyógyulást. Isten azonban nem meggyógyítja a bűnös szellemét. Az Írás szerint újjáteremti azt, és az embert új teremtéssé teszi. Jeremiás és Ezékiel így prófétált az Ószövetségben: „Ímé, eljönnek a napok, azt mondja az Úr; és új szövetséget kötök az Izrael házával…” (Jeremiás 31:31) „…és új SZELLEMET adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik hússzívet.” (Ezékiel 11:19) Akik azt hiszik, hogy Isten meggyógyítja az ember szellemét, nem hiszik, hogy az ember valaha is elbukott. Nem! A bűnösnek újjá kell születnie és új emberré kell válnia.

"Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden." (2 Kor. 5:17)

Amikor valaki meggyógyul, e régi dolgok nem múlnak el és nem lesz újjá minden; csak a betegség múlik el. Csak a beteg rész lesz újjá. (Ha van egy kelés az orromon és az a kelés meggyógyul, ettől még nem lesz új orrom. Ugyanaz az orrom van, mint azelőtt. Csak a beteg rész tűnik el.) Ezért az 1 Péter 2:24 nem szellemi gyógyulást jelent, hanem pontosan azt jelenti, amit mond.

Eszembe jutott egy eset, ami az Oklahomában tartott összejöveteleim alatt történt. Elhoztak egy nyomorék asszonyt, - aki hét éve egyetlen lépést sem tett – hogy imádkozzam érte. Leültem az asszony mellé az oltárnál, kinyitottam a Bibliámat ennél az igeversnél, az ölébe tettem a Bibliát és megkértem, hogy olvassa fel.

Majd feltettem neki a kérdést: - Az a szó, hogy meggyógyultatok, múlt időben, jövő időben vagy jelen időben van? Úgy villant át az arcán a felismerés, ahogy a neonfény felgyullad a sötétben. - Hiszen – mondta -, ez múlt időben van! Ha pedig mi MEGGYÓGYULTUNK, akkor én is MEGGYÓGYULTAM! - Testvérnő, megteszed, amit mondok neked? – kérdeztem. - Hát – felelte -, megteszem, ha nem nehéz.

Azt mondtam neki: - Ez a legegyszerűbb dolog, amit valaha is megtettél az életedben. Egyszerűen csak emeld fel a kezed és kezdd el dicsérni Istent, mert te már gyógyult vagy- nem csak leszel – az VAGY!
Bárcsak láttad volna ezt a nyomorék asszonyt! Semmi bizonyítéka nem volt a gyógyulásáról – még mindig nem tett egyetlen lépést sem – mégis felemelte a kezét, felnézett és széles mosollyal az arcán azt mondta: - Ó, drága Mennyei Atyám! Olyan boldog vagyok, hogy meggyógyultam! Ó, Uram, te tudod, hogy mennyire belefáradtam már az állandó üldögélésbe az elmúlt évek során. Annyira örülök, hogy nem vagyok már magatehetetlen és többé senkinek sem leszek terhére.

Felálltam és így szóltam a gyülekezethez: 
- Mindannyian emeljük fel a kezünket és dicsérjük vele együtt Istent, mert ő meggyógyult! Miután befejeztük a dicséretet, az asszonyhoz fordultam és ezt mondtam: - Testvérem, most kelj fel és járj, Jézus nevében!

Isten és több száz ember az örök tanúm rá, hogy ez az asszony azonnal felugrott és talpra állt, ugrándozott, futott és táncolt, úgy mint az a férfi, aki bement a templomba járkálva és szökdécselve, és dicsérve az Istent. (Ap.Csel. 3:8)
Örömünkben mindannyian együtt kiáltoztunk és sírtunk vele. Azután valaki elment és mondott rólam egy hazugságot! Azt állította: „Ez a Hagin tegnap este meggyógyított egy nyomorék asszonyt.” Semmivel sem volt több közöm a gyógyulásához, mint amennyi neked vagy bárki másnak lehetett volna.

Jézus gyógyította meg őt közel 2000 évvel ezelőtt, aznap este pedig egyszerűen csak tudomást szerzett erről!

Arra szeretnék rámutatni, hogy bár ez a szolgálónak nevezett egyén azt állította, hogy az 1 Péter 2:24 nem fizikai gyógyulást jelent, én csupán ezt az egyetlen verset adtam annak a nyomorék asszonynak!Azt gondoltam magamban, ha ez az igevers csak a szellemi gyógyulásra vonatkozik, akkor Isten eltévesztett valamit. Szellemileg kellett volna meggyógyítania ezt az asszonyt, nem pedig testileg!Barátaim, ez az Ige pontosan azt jelenti, amit mond és az ránk vonatkozik most. Áldott legyen Isten, az Ő sebeivel meggyógyultunk. Ő nem csupán a bűntől váltott meg minket; Ő megváltott minket a betegségtől is.

Isten akarata az, hogy meggyógyítson téged. Ebben soha ne kételkedj, mert ez része az Ő megváltási tervének.

(Forrás: KENNETH E. HAGIN - Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról c. könyv)