Isten az újszövetségben is gyógyít

 

ISTEN NEMCSAK AZ ÓSZÖVETSÉGBEN, NEMCSAK AZ Ó SZÖVETSÉG ALATT FOGLALKOZOTT A BETEGSÉGGEL ÉS GONDOSKODOTT A GYÓGYULÁSRÓL, Ő AZ ÚJSZÖVETSÉGBEN, AZ ÚJ SZÖVETSÉG ALATT IS FOGLALKOZOTT A BETEGSÉGEKKEL ÉS GONDOSKODOTT A GYÓGYULÁSRÓL.

A Bibliát tanulmányozó emberek többsége tudja, hogy Isten foglalkozott a betegséggel az Ószövetségben. Továbbá, ezekből az ószövetségi igeversekből megtudhatunk valamit Isten természetéről. Amint Izrael, Isten szövetséges népe kijött Egyiptomból és elindult az ígéret földjére, Isten azt mondta nekik:

2 Mózes15:26
Ha a te Uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz és azt cselekszed, ami kedves az Ő szemei előtt és figyelmezel az Ő parancsolataira és megtartod minden rendelését: egyet sem bocsátok reád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert ÉN VAGYOK  JAHVE RAFFA, AZ ÚR, A TE GYÓGYÍTÓD. 


Az eredeti héber szöveg szó szerinti fordítása: „Én nem engedem meg, hogy akár egy betegség is rád jöjjönazok közül, amelyeket megengedtem, hogy az egyiptomiakra jöjjenek…”

Nem Isten helyezte a betegséget Izraelre vagy az egyiptomiakra. E világ istene, a sátán az, aki az embereket beteggé teszi. Jehova itt kijelenti, hogy Ő lesz Izrael gyógyítója. A 2 Mózes 23-ban pedig azt mondja Isten:

 

2 Mózes 23:25-26
És szolgáljátok az Urat a ti Isteneteket, akkor megáldja a te kenyeredet és vizedet; és ELTÁVOLÍTOM TI KÖZÜLETEK A BETEGSÉGET. El sem vetél, meddő sem lesz a te földeden semmi; NAPJAID SZÁMÁT TELJESSÉ TESZEM.


Egyszer megkérdezte tőlem egy szolgáló: „Ha nem leszünk betegek, akkor hogy fogunk valaha is meghalni?”A válasz pont itt található a 26-ban: „napjaid számát teljessé teszem.”
Isten megígérte, hogy eltávolítja közülünk a betegséget. Ez azt jelenti, hogy egyszerűen csak elaludtak és hazaköltöztek az Úrhoz, Isten dicsőségére, betegség nélkül. Figyelemre méltó az a tény, hogy ameddig Izrael abban a szövetségben járt, amelyet Isten kötött velük, semmilyen betegség nem volt közöttük. Nincs arról feljegyzés, hogy csecsemők vagy fiatalok meghaltak volna, amíg Izrael megtartotta a szövetséget. Nem voltak idő előtti elhalálozások, mert minden ember betöltötte éveinek számát, mielőtt meghalt.

5 Mózes 7:13
És szeretni fog téged, és megáld téged, és megsokasít téged; és megáldja a te méhednek gyümölcsét, a te földednek gyümölcsét: gabonádat, mustodat és olajodat; teheneid fajzását és juhaidnak ellését azon a földön, amely felől megesküdt a te atyáidnak, hogy néked adja azt. Áldottabb leszel minden népnél; nem lesz közötted magtalan férfi és asszony, sem barmaid között meddő. És távol tart az Úr te tőled minden betegséget, és Egyiptomnak minden gonosz nyavalyáját, amelyeket ismersz; nem veti azokat te reád, hanem mind azokra, akik gyűlölnek téged.


Itt arról szól az Ige, hogyan fogja Isten szeretni, megáldani és megszaporítani az Ő gyermekeit. Ő azt mondja, hogy még méhük gyümölcsét és földjük gyümölcsét is megáldja, és megsokasítja állataikat. Ez azt jelenti, hogy gyarapítani fogja őket anyagi értelemben. Minden népnél áldottabbak lesznek.
Láthatod, hogy mindent, ami Isten népével kapcsolatos, a bőség és a siker fémjelzi. A betegséget és a fájdalmat nem szabad megtűrniük maguk közt.
A mi Bibliánkban a Zsoltárok Könyve egy 150 fejezetből álló könyv. A Zsidó Bibliában azonban a Zsoltároknak öt könyve van, ezek megfelelnek a Biblia első öt könyvének. Ezek a Zsoltár könyvek voltak Izrael ima- és énekkönyvei. Ha figyelmesen olvasod a Zsoltárokat, azt találod, hogy Istent folyamatosan Izrael gyógyítójaként említik. Az egyik legfontosabb példát erre a Zsoltárok 103-ban találjuk:

Zsolt 103:3-5
Aki megbocsátja minden bűnödet, MEGGYÓGYÍTJA MINDEN BETEGSÉGEDET. Aki megváltja életedet a pusztulástól; kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval elégíti meg a te szádat, ifjúságodat megújítja, mint a sasét.

 A betegség csak akkor jött Izraelre, ha engedetlenek voltak Isten törvényének. Engedetlenségük megbocsátása testük gyógyulását jelentette.
Miután a Zsoltárok 107-ben Isten elmondta Izraelnek (107:11), hogy azért betegek, mert ellenszegültek Isten Igéjének és a Fenséges tanácsát megutálták, Ő kijelentette:

Zsolt 107:17
A balgatagok az ő gonoszságuknak útjáért, és az ő hamisságukért nyomorgattattak. Minden étket útála az ő lelkük, és a halál kapujához közelgetének. De az Úrhoz kiáltának szorultságukban: sanyarúságukból kiszabadította őket. KIBOCSÁTÁ AZ Ő SZAVÁT ÉS MEGGYÓGYÍTÁ ŐKET, és megmenté őket a pusztulástól.


Megbetegedtek. Közel kerültek a halál kapujához. Majd az Úrhoz kiáltottak és Ő megmentette őket. Kibocsátotta Igéjét, meggyógyította őket.
Tudnunk kell, hogy ők vonták ki saját magukat annak a szövetségnek az oltalma alól, amelyet Isten kötött velük. Isten terve az volt, hogy betegség és gyengeség nélkül éljék le teljes életüket.

Egyesek úgy vélekednek, hogy mindez az Ószövetségben van és ez csak Izraelre vonatkozik.
Szeretnék kérdezni valamit: Miben különbözik a ma Istene az akkori Istentől? Megváltozott azóta? Ő már nem ugyanaz az Isten? Ha Isten akkor ellene volt annak, hogy az Ő népe beteg legyen, akkor Ő most is ellene van ennek, mivel Isten sohasem változik.
Emlékszem egy fontos dologra, amit Jézus mondott, mikor egyszer megjelent nekem látomásban. Pontosan erről a témáról beszélt, és azt mondta: „Az izraeliták nem voltak Isten fiai.” Ők nem voltak újjászületve. Nekik csak ígéretük volt a megváltásra. Ők Isten szolgái voltak.

Jézus így folytatta: „Ha Isten nem akarta, hogy az Ő SZOLGÁI betegek legyenek, akkor azt sem akarja, hogy az Ő FIAI betegek legyenek.” Halleluja!

Ráadásul azt is elmondja a Biblia, hogy nekünk egy jobb szövetségünk van, amely jobb ígéretek alapján köttetett: [Jézus] JOBB szövetségnek közbenjárója, amely JOBB ígéretek alapján köttetett.” (Zsidó 8:6)

Ha Isten nem gondoskodott volna a szent gyógyulásról ebben a jobb szövetségben, akkor ez nem lenne „jobb” szövetség.

Egy olyan szövetség alatt, ami nem olyan jó, mint a miénk, Izrael fiainak lehetőségük volt arra, hogy betegség vagy fájdalom nélkül éljék le életüket, hogy soha de SOHA ne legyenek betegek, és leéljék a nekik adatott évek teljes számát. Nekünk pedig a jobb szövetség (új szövetség) alatt betegen és szenvedve kellene leélni az életünket? Ennek semmi értelme.
Ha egy szövetség jobb, mint a másik, akkor megvan benne mindaz, ami a másikban, sőt még több is, mert különben nem jobb a másiknál. Jobb egy 10 dolláros bankjegy egy 5 dolláros bankjegynél? Igen! Miért? Mert tartalmazza mindazt, amit az 5 dolláros bankjegy, sőt még többet is.

Az Ige szerint az Ószövetségben Isten elküldte az Ő szavát és meggyógyította őket. Az Igét, amit elküldött, a próféták szólták, de az az Ige, amit Ő az Újszövetségben küldött, hogy gyógyítson, Jézus Krisztus, az Isten Fia! Ez az írott Ige – az Újszövetség – felfedi számunkra az Élő Igét és elmondja nekünk, hogy az Ő sebeivel meggyógyultunk. Ő a gyógyító Ige.

János 1:1-3. 14
Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden Őáltala lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett. […] És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk…


Dicsőség Istennek, ez Jézus volt! Ő az Isten által küldött Ige. Ő vette el a mi betegségeinket, és Ő hordozta a mi fájdalmainkat.

Teljesen meg vagyok győződve – inkább meghalnék, minthogy mást mondjak – hogy a mi Atya Istenünknek az a terve, az Ő nagy szeretetéből és az Ő nagy irgalmasságából eredően, hogy soha egyetlen hívő se legyen beteg; hogy minden hívő leélje életének teljes hosszát itt a földön; végül pedig minden hívő egyszerűen csak elaludjon Jézusban. (Az ember tudja, mikor ennek eljön az ideje.)

1939 júniusában egy kis teljesevangéliumi gyülekezetet pásztoroltunk feleségemmel Észak-közép Texasban. Egy nap a szent gyógyulás ígéreteiről beszélgettem egy asszonnyal a gyülekezetből. Ez a testvérnő metodista környezetből jött. Elmesélte, hogy 1918 táján néhány pünkösdi hívő érkezett ebbe a városba, kibéreltek egy üres raktárépületet és ébredési összejöveteleket kezdtek tartani. Családjával többször is részt vettek az összejöveteleken és nagyon élvezték. A prédikátor a szent gyógyulásról beszélt és imádkozott is a betegekért. Az asszony kilencvenhárom éves nagyanyja volt a család egyetlen tagja, aki nem tudott elmenni az összejövetelekre, mert esténként túl későn értek haza.

Egyszer reggeli közben a nagymama érdeklődött az összejövetelek felől.

-         Hát, tudom, hogy ez nem fog tetszeni neked – mondta az unoka és mesélni kezdett neki arról az emberről, aki a gyógyulásról prédikál, megkeni az embereket olajjal és kézrátétellel imádkozik a gyógyulásukért.

A nagymama azonban így kiáltott fel:

- Juhé! Dicsőség az Úrnak! Örülök, hogy rátaláltatok!

- Mit akarsz ezzel mondani? – kérdezte az unokája.

- Képzeld el – válaszolta – negyven évvel ezelőtt eljött egy ember a metodista gyülekezetbe, és a szent gyógyulásról prédikált, majd hívott minket, hogy fogadjuk el Krisztust személyes Gyógyítónknak és Orvosunknak, éppúgy, ahogy elfogadtuk Őt személyes Megváltónknak. Én is előrementem a többiekkel. Te már elég idős vagy ahhoz, hogy vissza tudj emlékezni az elmúlt negyven év nagy részére. Tudsz arról, hogy én beteg lettem volna az elmúlt negyven év során?

- Tényleg, te sohasem voltál beteg. De mindig azt hittük, hogy egyszerűen csak erős a szervezeted!

- Nem! – mondta a nagymama – én elfogadtam Jézust személyes Orvosomnak. Negyven éve nem voltam beteg. Most kilencvenhárom éves vagyok, és mondhatom neked, hogy betegség és gyengeség nélkül fogok hazamenni. Soha egy napot sem leszek beteg életemben!

 A testvérnő folytatta: „Mi azt hittük, hogy szegény nagymama egy kissé szenilis lett, aztán ő bíztatott minket, hogy járjunk el az összejövetelekre.”

A nagymama még több mint egy évig élt. A testvérnő mesélte: „Egyszer reggeli közben így szólt a nagymama:

- Ma délelőtt 10 órakor hazamegyek!

Elengedtük a fülünk mellett, de mielőtt a férjem kiment volna a mezőre, megkérdezte:

-         Miről beszél? Azt hiszi, hogy vissza fog menni a régi otthonába?

-         Nem étettük, hogy mit akart ezzel mondani. A nagymama elmosta az edényeket, kisöpörte a konyhát, 9 órakor találkozott unokájával a varrószobában, leült és elkezdett felolvasni neki a Bibliából.”

Így mesélte az unokája: „Körülbelül tíz perccel 10 óra előtt hozzám fordult és azt mondta:

-         Szeretném ezt felolvasni neked!

És elolvasta a Jelenések 20-at és 21-et. Körülbelül 10 órára végzett a felolvasással, majd hozzám fordult:

-         Itt van Jézus, és nekem mennem kell! Isten veletek!

Kezével intett egyet és úgy, ahogy ült a székén, hazament.”

Olyan gyakran megesik, hogy lebecsüljük Istent.

Most talán azt mondod:

-         Igen, igen, de lehet, hogy ez nem Isten akarata az én számomra.

Nos, éppen most beszélted le magadat erről. Bebeszéled magadnak, hogy beteg leszel. Bebeszéled magadnak, hogy korán fogsz meghalni – és meglesz neked, amit kimondtál, mert maga Jézus egyértelműen kijelentette:

Márk 11:23
Ha valaki azt mondja…, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

 Újra kijelentem: Az NEM Isten, a mi Mennyei Atyánk akarata, hogy a keresztények rákban és más szörnyű betegségekben szenvedjenek, amelyek fájdalmakkal és gyötrelmekkel járnak. Az viszont IGENIS Isten akarata, hogy az életünk teljes hosszát leéljük itt a földön.

Ameddig Izrael betartotta az ó szövetség törvényeit, semmilyen betegség sem volt közöttük; amikor azonban bűnt követtek el, testüket elborította a betegség. A törvényszegéseik miatt betegedtek meg – mert vétkeztek Isten Igéje ellen.

De az egészben az a legcsodálatosabb, hogy még akkor is – amikor vétkeztek és testüket elborította a betegség – megvolt a joguk, hogy az Úrhoz forduljanak és bűneikre bocsánatot nyerjenek, testük pedig meggyógyuljon, mert a Biblia azt mondja: „Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.” (Zsolt. 103:3)

Van gyógyulás az új szövetségben is? Lapozzunk az Újszövetségben Jakab apostol leveléhez!

 Jakab 5:14
Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak felette, megkenvén őt olajjal az Úrnak nevében.

 Észrevetted, hogy kérdőjel van az első mondat végén?

Jakab feltett egy kérdést:

-         „Beteg-e valaki köztetek?”

Ha ma írnál egy gyülekezetnek, nem azt kérdeznéd, hogy:

-         Beteg-e valaki köztetek?

Egyszerűen csak azt írnád:

-         A gyülekezetnek az a négyötöde, aki beteg közületek...

 A tény, hogy Jakab ezt kérdésként vetette fel, azt bizonyítja, hogy egyetlen betegnek sem kellett volna lennie közöttük. Ez azt jelenti, hogy ismerniük kellett volna a Máté 8:17-et: „Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.” Ez azt jelenti, hogy ismerniük kellett volna az 1 Péter 2:24-et: „Akinek sebeivel gyógyultatok meg.”

De van-e beteg közöttetek? Hívja magához a gyülekezet véneit. Milyen gyülekezetről van itt szó? Az új szövetség Gyülekezetéről, amelynek minden újjászületett hívő része.

Egyesek úgy gondolják, hogy a Jakab 5:14 csak a zsidóknak szól. És mivel Isten megkötötte a gyógyulás szövetségét a zsidókkal, ők az új szövetség alatt is meggyógyulhatnak, a pogányok azonban nem, mert ők sohasem tartoztak a szövetségbe.

Itt azonban az áll, hogy: „Beteg-e valaki köztetek? Hívja magához a gyülekezet véneit.” Ezek a szegény emberek nem fedezték fel, hogy vannak pogányok a „Gyülekezetben”, mert „aki csak akarja, jöjjön el.” Ezért a gyógyulás nem kizárólag a zsidó hívők joga, a „gyülekezet”-e is megilleti.

A Galatákhoz írt levél valamennyi galáciabeli gyülekezetnek íródott – és ezek a gyülekezetek mind pogány gyülekezetek voltak. Isten Szelleme egyértelműen kijelentette Pál apostolon keresztül:

Galata 3:13-14
Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká levén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ: Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon.

 Nem lenne furcsa, ha Isten azt akarná, hogy a zsidók ne legyenek betegek, viszont az lenne az akarata, hogy az Ő Gyülekezete, amelyért elküldte meghalni az egyszülött fiát, betegen és nyomorultan, fájdalmakban és gyötrelmekben, szegénységtől sújtottan, agyonhajszolva élje le életét?

Ha ez így lenne, akkor Jézus Krisztus, az Isten Fia, miért mondta volna: „Ha azért ti gonosz (testi, természetes emberi lény) létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad a ti Mennyei Atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle?” (Máté 7:11)

A gyermekeid számára az lenne az akaratod, hogy betegek és nyomorultak legyenek? Természetesen nem! Azt akarnád, hogy szegénységtől sújtottan és koldulva éljék le életüket? Nem, nem, nem! Sok szülő azért dolgozik erején felül, hogy gyermekei jobb oktatásban részesüljenek, mint ők annak idején. Miért teszik ezt? Hogy az élet könnyebb legyen gyermekeiknek. Mert szeretik őket. Gondolod, hogy Isten valamivel is kevésbé szeret minket? Jézus azt mondta, hogy Ő jobban szeret minket. Az Ésaiás 53 egy képet tár elénk az eljövendő Messiásról, az Úr Jézus Krisztusról:

 Ésaiás 53:3-6 (LEESER-FORD.)
Megvetették és elkerülték Őt az emberek; fájdalmak embere és betegség ismerője; és mint aki elrejtette arcát előlünk, megvetett volt, mi pedig nem becsültük meg Őt. Pedig csak a mi betegségeinket viselte önmagán, és a mi fájdalmainkat hordozta: miközben mi azt hittük, Ő valóban Istentől ostoroztatik, verettetik, és kínoztatik. Pedig Ő a mi bűneinkért lett megsebesítve, a mi vétkeinkért lett megrontva: rajta volt a büntetés a mi békességünkért; és az Ő sebei által adatott meg nekünk a gyógyulás.

 Mi vagyunk azok, akik vétkeztünk. Mi vagyunk azok, akik bűnt követtünk el. Ennek minket kellett volna sújtania.
Tudnunk kell, hogy Isten az ember szellemével, lelkével és testével foglalkozott, amikor bűneinket és betegségeinket Jézusra helyezte. Ahogy Máté mondta: „Pedig betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat hordozá.” (Máté 8:17) ez az új szövetség – az új testamentum – alatt van. A gyógyulás jár nekünk az új szövetség alapján.

De ez még nem minden! Szeretnék megmutatni valamit, amit lehagytunk a Jakab 5:15: „És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik neki.”

Mondták már nekem az emberek:

-         Az Úr nem fogja meggyógyítani ez-és-ez testvért. Bűnt követett el. Rosszat tett. Biztos, hogy Isten nem gyógyítja meg őt.

Majd imádkoztam az illetőért, és meggyógyult.

Az embereket gyakran megfosztják a gyógyulástól, ami jár nekik, mert ezt mondják nekik:

- Rosszat tettél.  Ezért meg kell fizetned. Isten ezt sohasem fogja elfelejteni neked. Betegen és szenvedve kell majd leélned az életedet.

Ne hagyd, hogy az ördög megfosszon a gyógyulásodtól csak azért, mert elrontottál valamit.

Gyakran kérdezik tőlem az emberek:

-         Hagin testvér, ha a gyógyulás jár nekünk, akkor a mi gyülekezetünkben miért nem történik gyógyulás?

-         Mert ti nem prédikáltok erről a gyülekezetben.

Bár a gyógyulás a miénk, mert Jézus megszerezte a számunkra, mégsem hullik ránk csak úgy, mint az érett cseresznye. Ugyanez igaz az üdvösség esetében is. Elgondolkodtál már valaha ezen: Jézus nem csak értünk halt meg, hanem a világon élő minden emberért.

Akkor miért nincs üdvössége mindenkinek, ha egyszer jár nekik?

Mert valamit neked is tenned kell érte. Elfogadhatod vagy elutasíthatod. Te nem egy robot vagy. Isten nem fogja rád kényszeríteni az áldásait.

 Márk 16:15-16
Elmenvén e széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül: aki pedig nem hiszen, elkárhozik.

Tinédzserként a betegágyamon kellett rájönnöm arra, hogy nincs üdvösségem. Mivel prédikálták nekem az üdvösséget, és tudtam, hogy Isten megbocsát nekem. Hozzá kiáltottam Jézus nevében. Békesség költözött a szívembe.

Hogy miért nem „hullott” rám a gyógyulás is, ha megilletett engem? Akkor még csak az üdvösségről tudtam. A hitem csak eddig terjedt.

A Szent Szellem sohasem használ erőszakot. A Szent Szellem gyengéd. Sehol nem olvashatod azt, hogy a Szent Szellem valakit is kényszerített volna. A Szent Szellem vezeti az embereket: „Akiket Isten Szelleme vezérel…” (Róma 8:14) A Szent Szellem vezetni fog téged. Rajtad múlik, hogy követed-e Őt.

Fokozatosan kezdtem megérteni, hogy mit mond Isten Igéje a gyógyulásról. Sokáig tartott, mire megértettem, mert azelőtt sohasem tanították nekem azt, hogy a szent gyógyulás a mai napra is szól.

Amikor pedig megértettem, hogy mit mond a Biblia a gyógyulásról, az a gondolat még csak fel sem merült bennem, hogy nem gyógyulok meg. Soha semmilyen kétségem nem volt efelől. Tudod, amikor belemélyedsz Isten Igéjébe, a kételyek eltűnnek.

Azért lehetnek kétségeid, mert még nem alapoztad meg magadat az Igében. Prédikálni kell az Igét.

Róma 10:17
A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Pontosan így keletkezik a hit. „A te Igéd megnyilatkozásod világosságot ad.”
(Zsolt. 119:130)
 Ahogy tanulmányozzuk az Igét, rájövünk arra, hogy a gyógyulás megillet minket.

Köszönet Istennek, a gyógyulás hozzánk tartozik. Nekünk kell ellenállnunk az ördögnek.

 

(Forrás: KENNETH E. HAGIN - Hét dolog, amit tudnod kell a szent gyógyulásról c. könyv)